Resmî Gazete/2 Mayıs 2020/Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden (2)

32 Kalem Multidisipliner Laboratuvar Makine Ve Teçhizatları Satın Alınacaktır.

Ofisimizce, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı, 32 Kalem Multidisipliner Laboratuvar Makine ve Teçhizatları teknik şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri şeklinde olacaktır.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, malzeme listesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3- Teklifler, 15 Mayıs 2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.