Resmî Gazete/2 Mayıs 2020/İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8)

Madde 1– 19 Eylül 1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2– Aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 33 ila 40'ıncı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4– Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.