Resmî Gazete/26 Mart 2020 (1. Mükerrer)/3210 Numaralı Yönetmelik

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karar Sayısı: 2310

Madde 1- 26 Haziran 2009 tarihinde 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe geçici 5'inci maddesinde sonra gelmek üzere geçici 6'ıncı madde eklenmiştir.

Geçici Madde 6- 2020 senesi içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastaneleri) istihdam edilmek üzere temizlik, güvenlik, koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, önceliklilerde dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır.

Madde 2- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.