Resmî Gazete/16 Nisan 2020/Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden

VAKFIN ADI: Fatih Ahmed Efdalzade Vakfı

VAKFEDENLER: Ahmet Kağıtcı

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NUMARASI: İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12 Şubat 2020 tarihli ve 2019/766 Esas, 2020/130 Karar sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesini, öğretilmesini, anlaşılmasını sağlamak ve Kurân merkezli İslami ilimler ve insanlığa faydalı ilimler alanında faaliyet yapmak, yaptırmak ve yapılacak her türlü çalışmalara yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyceğiz Mahallesi, 348 pafta, 1348 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz ve 15.000-TL (On Beş Bin Türk Lirası) nakit

YÖNETİM KURULU: Ahmet Kağıtcı, Refik Gündoğar, Mustafa Kağıtcı

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.