Resmî Gazete/16 Nisan 2020/Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1- 12 Ağustos 2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 13- (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmek isteyen öğrencilere özel öğrenci statüsünde ders alma izni verilebilir. Bu öğrenciler, kayıtlandığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu konudaki usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dönem/ders kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili yarıyıl dersleri başlamadan iki hafta önce ve dersler başladıktan sonra en fazla iki hafta olmak kaydıyla ilgili birimlerin yönetim kurullarında belirlenerek ilan edilir.

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 25'inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devam şartını sağladığı bir derste başarısız olan bir öğrenciye, o dersin teorik kısmından ve öğretim elemanı tarafından sınıfta yapılan uygulamalardan devam muafiyeti verilebilir.

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 27'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Beden eğitimi, güzel sanatlar ve kariyer planlama dersleri için ara sınav yapılmaz.

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 32'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk hallerinde,

Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Beden eğitimi, güzel sanatlar ve kariyer planlama derslerinden alınan notlar ile bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde ortalamaya katılmayacağı belirtilen notlar ağırlıklı ortalamaların hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Madde 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.