Resmî Gazete/16 Nisan 2020/Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden

Muhtelif Mefruşat Satın Alınacaktır

3 KISIM MUHTELİF MEFRUŞAT ALIMI 9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 21/3/2014 tarihli ve 2014/6282 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/185087

1- İdarenin:

a) Adresi: Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı Üzeri Yüreğir/Adana

b) Telefon ve faks numarası: 0322 455 9000 - 322 355 0029

c) Elektronik Posta Adresi: ozlem.yenel@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://adanasehir.saglik.gov.tr

2- İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı: 3 Kısım Muhtelif Mefruşat Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu

c) Teslim tarihi: 01.07.2020 tarihinde işe başlanacak olup; malzemeler peyderpey ve hastanemizin siparişine istinaden 10 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Kışla Mahallesi Mithat Özhan Bulvarı 45221 Yüreğir/Adana

b) Tarihi ve saati: 20 Mayıs 2020 - 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin veya eşdeğer belgelerin;

a) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan katılımcı yıl sonu bilançosunu a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

4.2.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

4.2.3. Gelir Tablosu (Önceki Yıl) 2017 kurumlar beyannamesindeki cirosunun en az 1.000.000 TL olması, İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

A) Yurt İçi/Yurtdışında Kamu/Özel tek bir sözleşme kapsamında İş/Benzer İş taahhütlerinden;

a.a İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren iş ve benzer işler kapsamına giren(Mefruşat, Kıyafet, tekstil) belgelerin, Teklif edilen bedelin en az % 25 sini içerir iş deneyim belgesi veya bitirilen işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların yeminli mali müşavirce onaylanmış suretleri,

a.b İş deneyim belgelerinden;

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile teklif verdikleri her kalem numuneyi ve ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini teslim edeceklerdir. (numunesiz teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanının görülmesi:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu değildir.

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden kısmı olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.