Resmî Gazete/14 Nisan 2020/Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2404

Ekli “Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

YURT DIŞINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE BU KAPSAMDAKİ DESTEKLEREİLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR

AMAÇ

MADDE 1- (İ) Bu Kararın amacı, OSB tüzel kişilikleri veya Türkiye'de yerleşik şirketler tarafından yetkili organlarınca karar alınması halinde yurt dışında OSB kurulması ile kurulmuş olanlara ortak olunmasına, bunların işletilmesine ve Türkiye'de yerleşik şirketlerce bu OSB'lerde yapılacak yatırımlara yönelik devlet yardımlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 12/4/2000tarihli ve 4562 sayılı Örganize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) OSB: Organize sanayi bölgesini,

c) Yurt dışı OSB: Cumhurbaşkanı tarafından izin verilen OSB tüzelkişiliklerinin veya Türkiye'de yerleşik şirketlerin, yurt dışında kuracakları ilgili ülke mevzuatına uygun her nevi üretim alanını, ifade eder.

İlkeler

MADDE 4- (1) Yurt dışı OSB'lerin kurulması ve desteklenmesinde;

a) Ülkemizin kamupolitika belgelerinde yer alan hedef ve stratejilere uygun olması,

b) Ülkemizin dış ticaretine katkı sağlaması,

c) Ülkemizdekiyatırım ortamını iyileştirmesi,

ç) Ülkemizin uluslararası düzeyde marka değeriniartırması,

d) Ülkemiz OSB uygulama deneyiminin yaygınlaştırılması,

e) Ülkemizdeki yatırımların katma değerini artıracak nitelikte olması, ilkeleri dikkate alınır.

Kuruluş ve işletme

MADDE 5- (1) OSB tüzel kişiliklerinin yurt dışında OSB kurabilmesi, işletebilmesi ve/veya kurulmuş olanlara ortak olabilmesi için OSB'nin Genel Kurul ile yönetilmesi ve 25 milyon TL'den az olmamak üzere öz sermayeye sahip olması gerekir. Türkiye'de yerleşik şirketlerin ise anonim şirket olması ve aynı tutarda öz sermayeye sahip olması zorunludur. Söz konusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarıncabelirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır.

(2) OSB tüzelkişiliği veya Türkiye'de yerleşik şirket; kuracağı, işleteceği veya ortak olacağı yurt dışı OSB'nin bulunduğu ülkede söz konusubölgenin ulaşım hatlarına bağlantısı, altyapı ve üst yapının temel ihtiyaçlarına dair ana (master) planı, bölgenin işletilmesi, tanıtılması ve geliştirilmesine dair işletme planı ve alanın sanayialanı olduğunu gösterir belgeyi içeren fizibilite raporu ile birlikte Bakanlığa başvuruda bulunur. Fizibilite raporunda değer zinciri analizi ve kurulacak OSB'nin ülkemiz üretim yapısı ile bağlantısına ilişkin finansal, ekonomik ve teknik analizlere yer verilir. Yatırım yapılacak ülke ile gizlilik anlaşması bulunması halinde, fizibilite raporunda gizlilik anlaşması kapsamına giren belgeler talep edilmez.

(3) Dışişleri Bakanlığının görüşünün alınması şartıyla Bakanlığın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Kararıile yurt dışında OSB kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunmasına veya işletilmesine izin verilebilir. Bu şekilde kurulan OSB'lere Bakanlıkça ayrı bir sicil numarası verilir.

(4) Yurt dışında kurulacak,işletilecek veya ortak olunacak OSB, bulunduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, varsa OSB'lerin kuruluşu ve işletilmesi konusunda prensipler, uygulamalar ve anlaşmalar öncelikli olmak üzere, bulunduğu ülkenin mevzuatı çerçevesinde işletilir.

Devlet yardımları

MADDE 6- (1) Yurt dışında OSB kuracak, kurulmuş olanlara ortak olacak veya işletecek OSB tüzelkişilikleri ve Türkiye'de yerleşik şirketler için OSB”lerin planlanmasına, kuruluşuna, yapılaşmasına ve işleyişine ilişkin mevzuat ve Bakanlığın mevcut imkânları çerçevesinde eğitim verme, danışmanlık sağlama gibi kurumsalnitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere ilişkin teknik destek verilebilir.

(2) 1 sayıl Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevlerini düzenleyen 385 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 390 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 4562 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında; yurt dışında OSB kuracak, kurulmuşolanlara ortak olacak veyaişletecek OSB tüzel kişiliklerine Bakanlığın bütçe imkânları çerçevesinde kredi verilebilir. Kredilendirilmesi uygun görülen projeler, Bakanlık tarafından yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına teklif edilir,

(3) Kredi faiz oranları ve geri ödeme koşulları, Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesineİlişkin Usul ve Esaslara göre gelişmiş iller için belirlenen oran ve sürelerde uygulanır.

(4) Bakanlık kredisi kullanarak yurt dışında OSB kuracak, kurulmuş olanlara ortak olacak veyaişletecek OSB'ler, kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, kredi lehdarı tarafından detaylı bir dökümünü, bankaya onaylılistelerle bildirir. Banka,listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerinde Bakanlık adına gerekli teminatı oluşturur. Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan OSB'ler ile mülkiyetindeki arazileri kredilerin güvencesini karşılamayan OSB'lerde teminat, OSB'ye ait gayrimenkuller ve OSB'nin diğer gelirleri üzerine bloke konularak da tesis edilebilir.

Tahkim anlaşmaları

MADDE 7- (1) Türkiye'de yerleşik şirketler ve kurulu OSB'lerin, yurt dışında kurulacak, ortak olunacak veya işletilecek OSB'ler nezdinde, iş ve işlemleri gerçekleştirirken doğmuş veya doğacak olan ihtilafların çözümü için, anılan yabancı ülkeninilgili mevzuatının izin verdiği ölçüde, muhataplarıile yaptıkları anlaşmalara tahkim şartını eklemek veya tahkim anlaşmaları akdetmek suretiyle tahkim kurumunutercih etmeleri esastır.

Diğer hususlar

MADDE 8- (1) Bakanlık, yurt dışı OSB kurulması veişletilmesi sürecinde proje, plan, etüd, inşaat, kontrol, denetim ve benzeri konularda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve diğerilgili kurum ve kuruluşlarla imzalanacak protokoller çerçevesinde işbirliği yapabilir. Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.