Ol benem kim cedd-i pâkimdir çerâğ-ı enbiyâ

Ol benem kim cedd-i pâkimdir çerâğ-ı enbiyâ
Âfitâb-ı evc-i himmet serv-i bağ-ı istifâ

Ol benem kim ma'den-i dürr-i vücudumdur Ali
Şâh-ı erbâb-i hakikat, şem-i cem-i evliyâ

Ol benem kim şem-i nur-i hilkatimdir Fâtıma
Gevher-i kân-ı şeref, şem-i şebistân-ı hayâ

Ben nihal-i gülşen-i adl u riyâz-i ismetim
Ey fesâd ehli nedir bunca bana cevr u cefâ

Döktünüz bir bir atıp seng-i sitem evrakımı
Koydunuz tenha beni gurbette bî berg u nevâ

Haliya katlim temennasında kılmışsız guluv
Hangi mezhebde benim kat-i hayatımdır revâ?