Nutuk/20. bölüm/Vesika 31

Ankara’da Yirminci Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine

Salâhattin Bey’e yazdığım şifre sureti aynen ber-vech-i âtidir.

Üçüncü Ordu Müfettişi
Fahrî Yaver-i Hazret-i Şehriyarî
Mirliva
Mustafa Kemal
SURET

Gayet aceledir.

Konya’da On İkinci Kolordu Kumandanı Miralay Salâhattin Bey’e:

  1. Cemal Paşa’nın on gün müddetle Dersaadet’e hareketinin sebeb-i hakikîsini vâzıhan ve serian iş’âr buyurmanızı.
  2. Zât-ı âlinizin hiçbir sebep ve suretle oradaki kuvânın başından infikâkiniz câiz değildir. Bu bâbda Fuat Paşa ile de muhabere ederek en menfî ihtimale karşı tedâbîr almanız elzemdir. Her gün vaziyetiniz hakkında kısa ma’lumât vermenizi ricâ ederim.

Üçüncü Ordu Müfettişi
Fahrî Yaver-i Hazret-i Şehriyarî Mustafa Kemal.