Nutuk/20. bölüm/Vesika 255/a

Başmemur Efendi’ye

Şimdi size bir telgraf yazacağız. Bunun mahallerine makine başında bizzat yazmanızı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri arzu ediyorlar. İstanbul’u bi’l-âhire tekrar bize veriniz.

Hayati


Hamdi Bey’e

Bu telgrafı hemen bizzat keşîde etmenizi ve bildirmenizi ricâ ederim.

Heyet-i Temsiliye Kâtibi
Hayati


Ankara, 16.3.336
Diyarbekir’de K. O. 13 K. Cevdet Beyefendi’ye
Erzurum’da K. O. 15 Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerine
Sivas’ta K. O. 3 K. Salâhattin Beyefendi’ye
Konya’da K. O. 12 K. Fahrettin Beyefendi’ye
Bursa’da Fırka 56, Bandırma K. O. 14, Balıkesir’de Fırka 61 Kumandanlıklarına
Nazilli Mevki Kumandanı Servet Beyefendi’ye
Edirne’de. K. O. 1 K. Cafer Tayyar Beyefendi’ye
İzmit’te Fırka 1 K. Rüştü Beyefendi’ye

Bu sabah 16.3.36 İngilizler Şehzadebaşı’ndaki karakolu askerimiz uykuda iken basarak altı kişiyi şehit ve on beş kadarını mecruh ettikten sora karakolu ve bir taraftan da Harbiye Nezareti’ni ve Tophane’yi ve Harbiye telgrafhanesini işgal ettikleri bildirildi. Bu harekâtı yapan rıhtıma yanaşan İngiliz zırhlıları bahriye efrâdıdır. İstanbul’da fevkalâde bir halin cereyân etmekte olduğu anlaşılıyor. Vaziyet heyetimizce takip edilmektedir. İstanbul’la muhabere ve münasebette müteyakkız bulunulması arz olunur.

Mustafa Kemal


Zeyl: Beyoğlu telgrafhanesini işgal ve memûrîni oradan tard etmişlerdir. Dersaadet telgrafhanesini de bir saate kadar işgal edecekleri haber alınmıştır.