Nutuk/20. bölüm/Vesika 228/a

25.1.36
Kolordulara
Ma’lûm olan adreslere

Harbiye Nâzırı’nın ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi’nin çekilmesi meselesini Meb’ûsan takibe başlamış olduklarından heyetimiz tarafından artık teşebbüsât yapılmamaktadır. Ma’lumât aldıkça bildireceğiz.

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa Kemal