Nutuk/20. bölüm/Vesika 226/a

15. Kolordu Kumandanlığı’na

İngilizler Dersaadet’te tecavüzü arttırarak nâzır veya meb ’uslardan bazı zevâtı ve bilhassa Rauf Bey’i tevkif ederlerse bi’l-mukabele Anadolu’da bulunan İngiliz zabitanı tevkif edilecektir. Binâenaleyh Erzurum’da bulunan Rawlinson’u kaçırmamak için şimdiden ittihâz-ı tedâbîr edilmesini ricâ ederim.

Mustafa Kemal