Nutuk/20. bölüm/Vesika 209

Ankara’da K. O. 20 Kumandanlığı’na

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine:

Mesmûat-ı âcizâneme nazaran Tavşancıl’da dün Yahya Bey maiyetiyle jandarmalar arasında müsaademe vukua gelmiş ve iki maktul ve dört mecruh, beş de hayyen derdest edilmiş ve gerek bura hükümetinde gerek Dersaadet’te mühim tertibât alınmış ve Yahya Bey ve maiyeti efrâdının kâmilen derdestine sarf-ı gayret edilmekte bulunulduğu berâ-yı ma’lumât arz olunur.

Birinci Fırka Kumandan Vekili
Fevzi