Nutuk/11. bölüm

XI. BÖLÜM: İÇİNDEKİLER
KISIM
A. Londra Konferansı'na iştirak edecek murahhaslar doğrudan doğruya
irâde-i milliyeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi tarafından intihap edilmelidir
B. Tevfik Paşa yeminle bağlı olduğu Kanun-ı Esasî'ye sadakatten ayrılamıyor
C. Osmanlı ricâlinin havâss-ı mümtazesi
Ç. Tevfik Paşa'nın teklifleri karşısında Büyük Millet Meclisinin kararı
D. Londra Konferansı'na iştirakimiz
E. Heyet-i murahhasamız daha yolda iken başlayan Yunan taarruzu
F. İkinci İnönü Zaferi ve İsmet Paşa'nın Metristepe'de gördüğü vaziyet
G. Cenup Cephesi'ndeki harekât
Ğ. Yunan ordusunun umumî taarruz plânında nazar-ı dikkati çok câlib bir hata
H. Refet Paşa kendisi mağlûp olduğu hâlde düşmanı mağlûp kabul ediyordu
I. Refet Paşa Türk ordusuna başkumandan olmak istiyordu
İ. Londra Konferansı'ndan dönen Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'in imzaladığı mukavelenameler
J. Bekir Sami Bey herçi-bâd-âbâd sulh yapmak tarafdârı idi
K. Mecliste belirmeye başlayan siyasî gruplar
L. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun teşkili
M. Hoca Raif Efendi Muhafaza-i Mukaddesât Cemiyeti teşkil ediyor
N. Kâzım Karabekir Paşa devlet şeklinin tarihî tebeddülâtı
teşebbüslerinde ricâl-i askeriye ve mülkiyenin lâzımı gibi mütâlaat alınmalıdır diyor
O. İzzet ve Salih Paşaların İstanbul'da vazife-i siyasiye almayacaklarına
dair temînat vermeleri üzerine İstanbul'a avdetlerine müsaade edildi
Ö. İzzet ve Salih Paşalar sözlerinde durmadılar
P. Ahmet İzzet Paşa Türk milletine hizmet etmeyi Vahdettin'in hâdimi olmaya tercih edemedi
R. Muhterem milletime tavsiyem