Nedim Bey'in Sicill-i Umumi'si


Mahmud Nedim Efendi hassa başkatibi müteveffa İzzet Efendi’nin oğludur. 278 senesi şabanında (sene-i maliye Şubat 277) Dersaadet’te tevellüd eylediği tezkire-i Osmaniyesinde muharrerdir.

İbtidaiye ve Üsküdar’da Atlamataşı Rüşdiyesinde ve Menşe-i Küttab’da (?) okumuştur. Türkçe kitabet eder.

295 senesi şaban-ı şerifinin 14’ünde (1 Ağustos 94) on yedi yaşında iken 100 kuruş maaşla Mektubi-i Seraskeri Kalemi’ne mülazim tayin olunarak 97 senesi rebiülahırındaki tenkihatta (1 Mart 96) maaşı seksen kuruşa tenezzül ederek Piyade Dairesi tahrirat kalemine nakl ve 98 senesi cumadülulasının 14’ünde (1 Nisan 98) terk-i hizmet edip 300 senesi muharreminin 29’unda (28 Teşrinisani 98) üç yüz kuruş maaşla Şura-yı Devlet Temyiz müddeiumumiliği kalemine devam ederek 302 senesi muharreminin 24’ünde (1 Teşrinisani 300) terk-i memuriyet etmiş ve bu sırada uhdesine rütbe-i rabia tevcih buyurulmuş ve 303 senesi cümadülahirinin 7’sinde (1 Mart 302) üç yüz yirmi kuruş maaş ve dördüncü sınıf rütbesiyle Muhasebat Dairesi birinci şubesine ve ve 305 senesi saferinin 27’inde (27 Teşrinisani 303) 640 kuruş maaşla üçüncü sınıfa terfi ve 311 senesi saferinin 23’ünde (22 Ağustos 309) 960 kuruş maaşla ikinci sınıfa terfi edilmiştir. Şubesi müdirliğince yazılan mülahazada mumaileyh müstaiddandan bulunduğu tasdik edilmiş ve Şura-ı Devlet temyiz müddeumuliliği kaleminde bulunduğu sırada uhdesine tevcih buyurulan rütbe-i rabia Rüus-ı Hümayunu zayi olduğunu ifade etmiş ve evrak-ı musaddakası tercüme-i hal varakasında merbuttur. 6 Mayıs 1314. Mumaileyhe 1308 senesi rebiülahirinin 18’inde rütbe-i salise tevcih buyurulmuşdur.

Muamileyhin 1314 senesi cumadülulasının 11’inde (6 Teşrinievvel 312) mülazemetle Dahiliye Nezaret-i Celilesi Mektubi Kalemi’ne nakledildiği Kalem-i mezkur müdiriyetinin 21 Şubat 319 tarihli müzekkeresiyle makam-ı vâlâ-yı seraskerînin 27 Teşrinievvel 319 tarihli müzekkere-i cevâbiyesinde gösterilmişdir.

Mumâileyh vezâif-i memuriyetini hüsn-i ifâda müşâhed olan ikdam ve mesâisine mebni şehr-i mezkurun 13’ünde terfian rütbe-i sâniye sınıf-ı sânisi tevcih buyrulmuşdur.

Mumâileyhe sene-i merkume cümâdüluhrasının 23’ünde (17 Teşrinisani 312) 700 kuruş maaş tahsis edilüb mezbur şehr-i şevvalin 9’unda (1 Mart 313) öşrü bi’t-te’cil 630 kuruşa tenezzül eylediği anifü’l-beyan 21 Şubat 319 tarihli müzekkerede gösterilmiştir.

Mumâileyh vazife-i me’muriyetini hüsn-i ifâda ikdam ve mesâisine mebni 1315 senesi muharreminin 28’inde terfian rütbe-i saniye sınıf-ı mütemayizi tevcih bulurulmuşdur.

Mumaileyh vezaif-i memuriyetini hüsn-i ifa eylemekde olmasına mebni 1318 senesi cumadelulasının 14’ünde terfian rütbe-i ula sınıf-ı sanisi tevcih buyrulmuştur.

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.