Nebiler Serveri Çünkim Muhammed Mustâfa Geldi

— 2 —

Nebiler serveri çünkim Muhammed Mustâfa geldi
Velâyet rehberi sultan Ali-yel-Murtezâ geldi
Emîneyn ü Saîdeyn ü Şehîdeyn ü şeh-i evlâd
Hasen hulk-ı Rızâ ile Hüseyn-i Kerbelâ geldi
Çü Zeynelâbidîn oldu atası âl ü evlâdın
Muhammed Bâkır u Ca’fer kamuya rehnümâ geldi
İmâm-ı heftümîn oldu yakın bil Mûsi-i Kâzım
İmâm-ı heştümin ba’de Ali Mûsâ Rızâ geldi
Tâki takvâ-yi dînin bil esâsı hem binâsıdır
Nakî devrân-ı âlemde kamu derde devâ geldi
İmâm-ı Askerî oldu peder Mehdî-i devrâna
Hudâ’nın fazlı erişti şükür sâhib livâ geldi
Yemîni ehl-i din oldur Ali’ye etmeye inkâr
Velâyet ehline Hayder imâm u pîşüvâ geldi