Mustafa Kemal ile arkadaşlarının idamına dair irâde-i seniyye

İrâde-i Seniyye

Kuvvâ-yı Milliye unvânı tahtında çıkardıkları fitne ve fesâdın ve Kânûn-ı Esâsî hilâfında ahâlîden cebren para toplamak ve asker almak ve hilâfında hareket edenlere işkence ve ezâya ve tahrîb-i bilâda cür'et eylemek sûretiyle emniyet i dâhiliyeyi ihlâl eyleyenlerin mürettib ve müşevviklerinden oldukları iddi'âsıyla maznûnün aleyhim olan Üçüncü Ordu-yı Hümâyûn Müfettişliğinden ma'zûl ve silk-i askerîden muhrec Selanikli Mustafa Kemal Efendi ve Yirmiyedinci Fırka Kumandan-ı sâbıkı mîralaylıkdan mütekâ'id Asitaneli Kara [Mustafa] Vasıf Bey ve sâbık Yirminci Kolordu Kumandanı Mîrlivâ Salacaklı Ali Fuad Paşa ile esbak Vaşington Sefîri ve sâbık Ankara Meb'ûsu Midillili Alfred Rüstem ve Sıhhiye Müdîr-i esbakı Asitaneli Doktor Adnan Beyler ve Dârü'l-fünûn Garb Edebiyâtı sâbık mu'allimesi Asitaneli Halide Edib Hanım'ın tafsîlâtı 20 Şaban 338 ve 11 Mayıs 336 târîh ve 20 numaralı mazbata-i hükmiyede muharrer olduğu üzere Mülkiye Cezâ Kânûnnâmesinin Kırkbeşinci Mâddesinin Birinci Fıkrası delâletiyle Ellibeşinci Mâddesinin Dördüncü Fıkrası ve Ellialtıncı Mâddesine tevfîkan hâ'iz oldukları rüteb-i askeriye ve mülkiye ve nişânlarla her gûne resmî unvânlarının ref'ine ve i'dâmlarına ve el-yevm hâl-i firârda bulunmalarına mebnî ol bâbdaki ahkâm-ı kânûniye mûcebince mâllarının hacziyle usûlü dâ'iresinde idâre etdirilmesine dâ'ir Dersaadet Birinci İdâre-i Örfiye Dîvân-ı Harbinden gıyâben verilen hüküm ve karâr ele geçdiklerinde tekrîr-i muhâkeme edilmek üzere tasdîk olunmuşdur. İşbu irâde-i seniyyenin icrâsına harbiye nâzırı me'mûrdur.

Fî 5 Ramazan sene 1338 fî 24 Mayıs sene 1336

Mehmed Vahideddin
Sadrazam ve Harbiye Nâzırı Vekîli Damad Ferid
 

Kaynak: Kuruluş Safhasında Belgelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ankara: TBMM Basımevi. 2021. s. 138-140. ISBN 9786052089286  
Telif durumu:

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.