Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasası

10/9/1977
Sayı: 16053
Tertip : 5 Cilt : 16 Sayfa : 2456
Resmî Gazete

KANUN

Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasası

Kanun No. 2108

Kabul Tarihi: 29/8/1977

 


Madde 1 – (Değişik: 5/2/1998 - 4336/1 md.)

Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir.(Değişik ikinci cümle:21/4/2005 – 5335/9 md.) Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idarî yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılır.

Muhtar ödeneği, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir.

Madde 2 – (Mülga: 1/8/1996 - 4160/5 md.)

Madde 3 – Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harçlardan alacakları prim dolayısıyle kesilmez.

Madde 4 – Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu kapsamına alınmıştır.

Bunlardan yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya ayrılanların Bağ - Kur'la ilişkileri, kanuni primlerini ödedikleri sürece devam eder.

Madde 5 – Köy ve mahalle muhtarları ile daha önce muhtarlık yapmış olanların, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki muhtarlık hizmetleri, istekleri halinde 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu hükümlerine göre borçlandırılmak suretiyle değerlendirilir.

Bu hizmetlerin Bağ - Kur'ca değerlendirilebilmesi için daha önce muhtarlık yapmış olanlarla, halen muhtar bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren;sonradan seçileceklerin seçim tarihinden itibaren bir yıl içinde Bağ-Kur'a başvurmaları gerekir.

Madde 6 – (Değişik: 21/5/1987 - 3372/2 md.)

Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılması, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve usulleri; mahalle muhtarlarının harç tahsilatının ve paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraka ait basılı kağıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 7 – 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ile 15/4/1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 8 – 15/4/1944 gün ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Yasanın 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir:

Yoksullukları mahalle muhtarı tarafından kabul edilenlerden ve üçüncü maddenin ikinci bendinde yazılı işlerden harç alınmaz.

Ek Madde 1 – (Mülga: 21/5/1987 - 3372/3 md.)

Geçici Madde – (Mülga: 21/5/1987 - 3372/3 md.)

Madde 9 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


29/8/1977 TARİH VE 2108 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER:

1 – 21/5/1987 tarih ve 3372 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde – Bu Kanunun 2 nci maddesinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır.

Bu düzenleme yapılıncaya kadar eski yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.2108 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE


Kanun No Yürürlüğe giriş tarihi
3372 1/7/1987 tarihinden geçerli olmak üzere 26/5/1987
4160 19/7/1996
4336 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 7/2/1998


2108 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE


                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
            Yürürlükten Kaldırılan
        Kanun veya Kanun Hükümleri              Tarihi     Sayısı    Maddesi

2108 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 1/8/1996 4160 5