Lam Eliften Arşa Pervaz Eyledim

— 6 —

Lâm elifden arşa pervâz eyledim
Kâf ü nundan başıma tâceyledim

Nüh felek burcunda kurdum haymeyi
Lâmekân mülkini târâc eyledim
Kuvvet ü savt u Kelâm ü nutku rûh
Cümlesini hüsne muhtaç eyledim
Sûret-i şâbin katat görmek içün
Perdepûşî gör ne mi’râç eyledim
Beyt-i ma’mûr içre mesken tutalı
Ey Yemînî günde bin hâç eyledim