Lîmaallah’ın Makamı Vech-i Fazlullah İmiş

―9―

Lîmaallah’ın makamı vech-i Fazlullah imiş
Limenilmülkün lisânı nutk-i Fazlullah imiş
Kâf ü nûnun nâtıkı hem kâinatın hâliki
Küntü kenz’in âşık u ma’şûku Fazlullah imiş
Kuvvet-i savt u kelâmin mebdei vü menşei
Lâmekân’ın gencinin sâhibi Fazlullah imiş
Âlem-i zât ü sıfattan ayni vü mâhiyyeti
Hem münezzeh cümlesinden zât-ı Fazlullah imiş
Gösteren esmâ-i hüsnâ öğreten esmâ-i kül
Söyleyen Tâhâ vü Yâsin yâ’ni Fazlullah imiş
Sâhib-i tenzil ü te’vil ü kitab-ı âsman
Ol kelâmullah-ı nâtık yâ’ni Fazlullah imiş
Enbiyâ vü evliyânın ma’budu hem maksûdu
Âdem ü Havvâ’ya mazhar hüsn-i Fazlullah imiş
Leyletülesrâ’da Ahmed gördüğü vech-i İlâh
Sûret-i şâbin katat ya’ni ki Fazlullah imiş
Nüh felek ü çerh ile seyr eyleyen şems ü kamer
Beyt-i ma’mûrun esâsı sakfı, Fazlullah imiş
İsm olan bilkuvve vü bilfi’l Fâ vü dâd ü lâm
Ey Yemînî her irenin nâmı Fazlullah imiş