Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi

Bu Sözleşme'ye taraf olan Devletler, eski zamanlardan beri uluslararası Konsolosluk ilişkilerinin kurulmuş olduğunu hatırlayarak, Birleşmiş Milletler Diplomatik İlişkiler ve Bağışıklıklar Konferansının, 18 Nisan 1961 tarihinde imzaya açılmış bulunan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni kabul ettiğini göz önünde tutarak, Konsolosluk ilişkileri, ayrıcalıkları ve bağışıklıkları, hakkında uluslararası bir Sözleşme'nin anayasa ve sosyal sistemlerinin farklılığı ne olursa olsun, ülkeler arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanarak, Bu gibi ayrıcalıklar ve bağışıklıkların amacının, bunlardan bireyleri yararlandırmak olmayıp, Konsoloslukların, kendi Devletleri adına, görevlerini, etkili biçimde yerine getirmelerini sağlamak olduğuna kani olarak, Bu Sözleşme hükümleriyle açıkça çözümlenmemiş sorunlara uluslararası teamül hukuku ilkelerinin uygulanmasına devam olunacağını teyit ederek, aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

Madde 1-

Tanımlamalar

Bu sözleşme'nin amaçları bakımından, aşağıdaki deyimlerden, aşağıda kendilerine verilen anlamlar anlaşılacaktır: "Konsolosluk" deyiminden, tüm Başkonsolosluk, Konsolosluk, Muavin Konsolosluk veya Konsolosluk ajanlığı anlaşılır. "Konsolosluk Görev Çevresi" deyiminden, bir Konsolosluğa Konsolosluk görevlerini yerine getirmesi için tahsis edilen bölge anlaşılır. "Konsolosluk şefi" deyiminden, bu sıfatla hareket etmekle görevlendirilen kişi anlaşılır. "Konsolosluk Memuru" deyiminden, Konsolosluk şefi dâhil olmak üzere, Konsolosluk görevlerini yerine getirmek üzere, bu sıfatla görevlendirilmiş herhangi bir kişi anlaşılır. "Konsolosluk Hizmetlisi" deyiminden, bir konsolosluğun idari veya teknik hizmetlerinde istihdam edilen herhangi bir kişi anlaşılır. "Hizmet Personeli Mensubu" deyiminden, bir konsolosluğun iç hizmetlerinde görevlendirilen herhangi bir kişi anlaşılır. "Konsolosluk Mensupları" deyiminden, konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli anlaşılır. "Konsolosluk Personeli Mensubu" deyiminden, konsolosluk şefi dışındaki konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetleri ve hizmet personeli mensupları anlaşılır. "Özel Personel" deyiminden, münhasıran konsolosluk mensuplarından birinin özel hizmetinde istihdam edilen kişi anlaşılır. "Konsolosluk Binaları" deyiminden, maliki kim olursa olsun, münhasıran konsolosluk amaçları için kullanılan binalar veya bina kısımları, müştemilatı ve bunların üzerinde bulundukları arsalar anlaşılır. "Konsolosluk Arşivleri" deyimi, konsolosluğa ait tüm evrak, belgeler, yazışmalar, kitaplar, filmler, ses bantları, kayıt defterleri ve şifre malzemesi ile bunların korunmasına ve saklanmasına yarayan kartotek ve mobilyayı kapsar. Konsolosluk memurları iki kategoriden oluşmaktadır: Meslekten konsolosluk memurları ve fahri konsolosluk memurları. Bu Sözleşme'nin II. Bölümünün hükümleri, meslekten konsolosluk memurları tarafından yönetilen konsolosluklara uygulanır; III. Bölüm’ün hükümleri ise, fahri konsolosluk memurları tarafından yönetilen konsolosluklara uygulanır. Kabul eden Devlet uyruğu veya bu Devlet'in devamlı sakini olan konsolosluk mensuplarının özel durumu bu Sözleşmenin 71.Maddesi ile düzenlenmektedir.

BÖLÜM I - GENEL OLARAK KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİDüzenle

KESIM 1 - KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİNİN KURULMASI VE YÜRÜTÜLMESIDüzenle

Madde 2 - Konsolosluk ilişkilerinin kurulması

1- Devletler arasında konsolosluk ilişkilerinin kurulması karşılıklı muvafakat ile olur.
2- İki Devlet arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için verilen muvafakat, aksi varit olmadıkça, konsolosluk ilişkilerinin kurulmasına muvafakat anlamına gelir.
3- Diplomatik ilişkilerin kesilmesi muhakkak suretle konsolosluk ilişkilerinin kesilmesini gerektirmez.

Madde 3 - Konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi Konsolosluk görevleri konsolosluklar tarafından yerine getirilir. Konsolosluk görevleri bu Sözleşme'nin hükümleri uyarınca diplomatik temsilcilikler tarafından da yerine getirilir.

Madde 4 - Bir konsolosluğun kurulması

1- Bir konsolosluk kabul eden Devlet'in ülkesinde ancak bu Devlet'in muvafakatiyle kurulabilir.
2- Konsolosluğun yeri, sınıfı ve konsolosluk görev çevresi gönderen Devlet tarafından tespit olunur ve kabul eden Devlet'in tasvibine sunulur.
3- Konsolosluğun yeri, sınıfı ve konsolosluk görev çevresi ile ilgili olarak gönderen Devlet tarafından sonradan yapılacak değişiklikler, ancak, kabul eden Devlet'in muvafakatiyle olur.
4- Bir Başkonsolosluk veya bir konsolosluk, bulunduğu yerden başka bir yerde bir muavin konsolosluk veya bir konsolosluk ajanlığı açmak istediği takdirde yine kabul eden Devlet'in muvafakati gereklidir.
5- Mevcut bir konsolosluğun bir parçasını teşkil eden bir büronun konsolosluğun bulunduğu yerin dışında açılması için de, keza, kabul eden Devlet'in açık ve ön muvafakati gereklidir.

Madde 5 - Konsolosluk görevleri Konsolosluk görevleri aşağıdaki hususlardan oluşur:

a) Devletler Hukukunca kabul edilen sınırlar çerçevesinde gönderen Devlet'in ve bu Devlet'in uyruğu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çıkarlarını kabul eden Devlet'te korumak;
b) Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, gönderen Devlet ile kabul eden Devlet arasında ticari, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmak ve onlar arasındaki dostluk ilişkilerini teşvik etmek;
c) Kabul eden Devlet'in ticari, ekonomik, kültürel ve bilimsel, hayat şartları ve gelişmeleri hakkında, her türlü kanuni yollarla bilgi edinmek ve bu hususlarda gönderen Devlet hükümetine rapor ve ilgili kişilere bilgi vermek,
d) Gönderen Devlet uyruklarına pasaport ve seyahat belgeleri ve keza bu Devlet'e gitmeyi arzu eden kişilere vize ve gerekli belgeler vermek;
e) Gönderen Devlet'in uyruğu bulunan gerçek ve tüzel kişilere yardım etmek,
f) Noter ve kişi halleri memuru sıfatıyla hareket etmek ve benzeri görevleri ve kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerine aykırı olmadığı ölçüde bazı idari mahiyetteki görevleri yapmak;
g) Kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemeleri uyarınca, gönderen Devlet'in uyruğu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bu Devlet'te mirasla ilgili çıkarlarını korumak;
h) Özellikle haklarında bir velayet veya kayyımlık söz konusu olduğunda gönderen Devlet'in uyruğu bulunan küçük ve gayri mümeyyizlerin çıkarlarını kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemeleriyle saptanmış sınırlar çerçevesinde korumak;
i) Kabul eden Devlet'te yürürlükte bulunan uygulama ve usuller saklı kalmak üzere, gönderen Devlet uyrukları kabul eden Devlet'te bulunmadıkları veya tamamen başka bir nedenle zamanında hak ve çıkarlarını koruyamayacak durumda oldukları takdirde, bu uyrukların hak ve çıkarlarının korunması amacıyla, kabul eden Devlet kanun ve düzenlemeleri uyarınca, geçici tedbirlerin alınmasını talep etmek için söz konusu uyrukları kabul eden Devlet mahkemeleri veya başka makamlar önünde temsil etmek veya uygun şekilde temsil edilmelerini sağlamak üzere tertibat almak;
j) Yürürlükteki uluslararası anlaşmalar uyarınca veya böyle anlaşmalar bulunmadığı takdirde kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerine uygun olacak şekilde, adli ve gayri adli evrakı ulaştırmak veya istinabeleri yerine getirmek;
k) Gönderen Devlet'in uyrukluğunu taşıyan deniz ve nehir gemileri ile bu Devlet'te kayıtlı uçaklar üzerinde ve keza bunların mürettebatı üzerinde gönderen Devlet'in kanun ve düzenlemelerinde öngörülen kontrol ve teftiş haklarını kullanmak;
l) Bu Maddenin (k) bendinde söz konusu gemi, vapur ve uçaklarla, bunların mürettebatına yardım etmek ve bu gemi ve vapurların seyahati ile ilgili beyanları kabul etmek, geminin kâğıtlarını incelemek ve vize etmek ve kabul eden Devlet makamlarının yetkilerine halel getirmeksizin yolculuk sırasında vuku bulan olaylar hakkında soruşturma yapmak ve gönderen Devlet'in kanun ve düzenlemelerinin verdiği yetki ölçüsünde kaptan, gemi zabıtanı ve tayfalar arasında her çeşit anlaşmazlıkları çözümlemek;
m) Gönderen Devlet tarafından bir konsolosluğa verilen ve kabul eden Devlet kanun ve düzenlemelerinin yasaklamadığı veya bu Devlet'in karşı çıkmadığı veya gönderen Devletle kabul eden Devlet arasında yürürlükte bulunan uluslararası anlaşmalarda belirtilen bütün diğer görevleri yapmak.

Madde 6 - Konsolosluk görev çevresi dışında konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi. Bir konsolosluk memuru, özel durumlarda, kabul eden Devlet'in rızasıyla, konsolosluk görev çevresi dışında da görevlerini yerine getirebilir.

Madde 7 - Konsolosluk görevlerinin üçüncü bir Devlette yerine getirilmesi Gönderen Devlet ilgili Devletlere bildirdikten sonra bu Devletlerden birinden açıkça itiraz vaki olmadığı takdirde, bir Devlet'te kurulu bir konsolosluğu diğer bir Devlet'te de konsolosluk görevlerini yapması hususunda görevlendirebilir.

Madde 8 - Üçüncü bir Devlet hesabına konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi Bir gönderen Devlet'in konsolosluğu, kabul eden Devlet'e usulüne uygun şekilde bildirdikten sonra ve bu Devlet tarafından itiraz vaki olmadığı takdirde, kabul eden Devlet'te üçüncü bir Devlet hesabına konsolosluk görevlerini yerine getirebilir.

Madde 9 - Konsolosluk şeflerinin sınıfları

1- Konsolosluk şefleri dört sınıfa ayrılırlar.

Şöyle ki:

a) Başkonsoloslar
b) Konsoloslar
c) Muavin Konsoloslar
d) Konsolosluk Ajanları
2- Bu Maddenin 1.fıkrası, Akit Taraflardan herhangi birinin, konsolosluk şeflerinden başka konsolosluk memurlarının tayinini saptamak hakkini hiçbir şekilde sınırlamaz.

Madde 10 - Konsolosluk şeflerinin atanması ve kabul olunması

1. Konsolosluk şefleri gönderen Devlet tarafından atanır ve görevlerine başlaması kabul eden Devlet'in kabulü ile olur.
2. Bu Sözleşme'nin hükümleri saklı kalmak üzere, konsolosluk şefinin atanması ve kabulü formaliteleri gönderen Devlet'in ve kabul eden Devlet'in kendi kanun düzenleme ve teamülleriyle tespit olunur.

Madde 11 - Atama belgesi veya atamanın yazılı olarak bildirilmesi

1. Konsolosluk şefi, gönderen Devlet tarafından, her bir atama için düzenlenen ve sıfatını tasdik eden ve genel bir kural olarak adini, soyadını, kategorisini ve sınıfı ile konsolosluk görev çevresini ve konsolosluğun bulunduğu yeri gösteren atama belgesi seklinde bir belge ile veya buna benzer belge ile teçhiz edilir.
2. Gönderen Devlet, atama belgesini veya buna benzer belgeyi konsolosluk şefinin ülkesi üzerinde görevlerini yerine getireceği Devlet'in Hükümetine diplomatik yolla veya uygun görülecek başka herhangi bir yolla intikal ettirir.
3. Gönderen Devlet, kabul eden Devlet kabul ettiği takdirde, atama belgesinin veya buna benzer belgenin yerine bu Maddenin 1.fıkrasında öngörülen bilgileri kapsayan bir yazılı bildirimi ikame edebilir.

Madde 12 - Buyrultu

1. Konsolosluk şefi, görevine, kabul eden Devlet'in sekli ne olursa olsun, "Buyrultu" diye isimlendirilen bir müsaadesiyle baslar.
2. Buyrultu vermeyi reddeden Devlet, ret sebeplerini gönderen Devlet'e bildirmek zorunda değildir.
3. 13. ve 15. Maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, konsolosluk şefi Buyrultu'yu almadan önce görevine başlayamaz.

Madde 13 - Konsolosluk şeflerinin geçici olarak kabulü Buyrultu verilinceye kadar, konsolosluk şefinin geçici olarak görevine başlaması kabul edilebilir. Bu durumda bu Sözleşmenin hükümleri uygulanır.

Madde 14 - Konsolosluk görev çevresindeki makamlara bildirme Konsolosluk şefinin geçici de olsa görevine başlaması kabul edilir edilmez, kabul eden Devlet, keyfiyeti konsolosluk görev çevresindeki yetkili makamlara hemen bildirmekle yükümlüdür. Kabul eden Devlet, ayrıca, konsolosluk şefinin yüklendiği görevleri yerine getirebilmesi ve bu Sözleşme hükümlerinde öngörülen muameleden yararlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına dikkat etmekle de yükümlüdür.

Madde 15 - Konsolosluk şefinin görevlerini geçici olarak yerine getirmesi

1. Eğer konsolosluk şefi görevlerini yerine getiremeyecek durumda ise veya makamı bos ise onun yerine bir vekil yönetici konsolosluk şefi sıfatıyla geçici olarak vazife görebilir.
2. Vekil yöneticinin adi ve soyadı, gönderen Devlet'in diplomatik temsilciliği, kabul eden Devlette bu Devletin diplomatik temsilciliği yok ise, konsolosluk şefi, konsolosluk şefi bunu yapma durumunda olmadığı takdirde, gönderen Devlet'in herhangi bir yetkili makamı tarafından kabul eden Devlet'in Dışişleri Bakanlığına veya bu Bakanlık tarafından tayin edilmiş bir makama bildirilir. Genel bir kural olarak, bu bildirim önceden yapılmalıdır. Kabul eden Devlet, bu Devlet'te gönderen Devlet'in diplomatik statüyü haiz bir memuru veya konsolosluk memuru olmayan bir kişinin vekil sıfatıyla görev yapabilmesi için muvafakatini şart koşabilir.
3. Kabul eden Devlet makamları vekile yardım etmeli ve onu korumalıdırlar. Vekilin yönetimi sırasında, bu Sözleşme hükümleri konsolosluk şefine uygulandığı şekilde aynen vekile de uygulanır. Bununla beraber, kabul eden Devlet, konsolosluk şefi tarafından yararlanılması şartlara bağlı olup, vekilin bu şartları yerine getirmediği hallerde kolaylıkları, ayrıcalıkları ve bağışıklıkları vekile tanımakla yükümlü değildir.
4. Kabul eden Devlet'te gönderen Devlet'in diplomatik temsilciliğinin diplomatik personelinden biri, gönderen Devlet tarafından, bu Maddenin 1.fıkrasında öngörülen şartlarla vekil olarak atandığında, bu kişi, kabul eden Devlet karşı çıkmadığı takdirde, diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmağa devam eder.

Madde 16 - Konsolosluk şefleri arasında öncelik sırası

1. Konsolosluk şefleri, her sınıfta, Buyrultu’nun verildiği tarihe göre sıra alırlar.
2. Bununla beraber, konsolosluk şefinin Buyrultu'yu almadan önce geçici olarak göreve başlaması kabul edildiği takdirde, bu geçici kabul tarihi öncelik sırasını tayin eder. Bu sıra Buyrultu'nun verilmesinden sonra da devam eder.
3. Ayni tarihte Buyrultu'yu veya geçici kabul belgesini alan iki veya daha fazla konsolosluk şefi arasındaki öncelik sırası, atama belgelerinin veya buna benzer belgelerin kabul eden Devlet'e sunulduğu veya 11.Maddenin 3.fıkrasında öngörülen yazılı bildirimin bu Devlet'e yapıldığı tarihe göre saptanır.
4. Vekiller bütün konsolosluk şeflerinden sonra sıralarını alırlar. Onlar arasındaki sıra, 15. Maddenin 2. fıkrası uyarınca verilen yazılı bildirimlerde gösterildiği şekilde bunların görevlerine başladıkları tarihe göre olur.
5. Konsolosluk şefi olan fahri konsolosluk memurları, her sınıfta, yukarıdaki fıkralardaki sıra ve kurallara göre meslekten konsolosluk şeflerinden sonra sıralarını alırlar.
6. Konsolosluk şefleri, bu sıfata sahip olmayan konsolosluk memurlarından önce gelirler.

Madde 17 - Diplomatik görevlerin konsolosluk memurları tarafından yerine getirilmesi

1. Gönderen Devlet'in diplomatik temsilciliği bulunmayan ve üçüncü bir Devlet'in diplomatik temsilciliği tarafından da temsil olunmayan bir Devlet'te, konsolosluk memuru, kabul eden Devlet'in muvafakati ile ve kendi konsolosluk statüsüne halel gelmeksizin diplomatik görevleri yerine getirmekle görevlendirilebilir.

Bu görevlerin konsolosluk memuru tarafından yerine getirilmesi, ona hiç bir diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık hakki vermez.

2. Bir konsolosluk memuruna, kabul eden Devlet'e gönderilen yazılı bildirimi müteakip, gönderen Devlet'i her türlü hükümetlerarasi örgütte temsil etmek görevi verilebilir. Konsolosluk memurunun, bu sıfatla hareket ettiğinde uluslararası teamül hukukunun veya uluslararası anlaşmaların hükümetlerarasi bir örgüt nezdindeki bir temsilciye tanıdığı her türlü ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaya hakki vardır. Bununla beraber, konsolosluk memurunun kendisi tarafından yerine getirilen her türlü konsolosluk görevi konusunda, bu Sözleşme uyarınca bir konsolosluk memurunun yararlandığından daha geniş bir yargı bağışıklığına hakkı yoktur.

Madde 18 - Ayni kişinin iki veya daha fazla Devlet tarafından konsolosluk memuru olarak atanması İki veya daha fazla Devlet, kabul eden Devlet'in muvafakatiyle, ayni kişiyi bu Devlet'te konsolosluk memuru sıfatıyla atayabilirler.

Madde 19 - Konsolosluk personelinin atanması

1. 20, 22 ve 23. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, gönderen Devlet konsolosluk personelini istediği şekilde atar.
2. Gönderen Devlet, konsolosluk şefinden başka bütün konsolosluk memurlarının ad ve soyadlarını, kategorisini ve sınıfını kabul eden Devlet arzu ettiği takdirde 23. Maddenin 3.fıkrasının kabul eden Devlet'e tanıdığı hakları kullanabilmesini teminen, bu Devlet'e yeter bir süre önceden bildirir.
3. Gönderen Devlet kendi kanun ve düzenlemeleri gerektiriyorsa, kabul eden Devlet'ten konsolosluk şefi olmayan bir konsolosluk memuruna da Buyrultu verilmesini talep edebilir.
4. Kabul eden Devlet, kendi kanun ve düzenlemeleri gerektiriyorsa, konsolosluk şefi olmayan bir konsolosluk memuruna Buyrultu verebilir.

Madde 20 - Konsolosluk personelinin sayısı Konsolosluk personelinin sayısı hususunda açık bir anlaşmanın mevcut olmaması halinde, kabul eden Devlet, bu sayının, konsolosluk görev çevresindeki durum ve şartlarla söz konusu konsolosluğun ihtiyaçları göz önünde tutularak, kendisinin makul ve normal olarak addedeceği sınırlar içinde bulundurulmasını talep edebilir.

Madde 21 - Bir konsoloslukta bulunan konsolosluk memurları arasındaki öncelik sırası Bir konsoloslukta bulunan konsolosluk memurları arasındaki öncelik sırası ile bu sırada vaki olacak bütün değişiklikler, gönderen Devlet'in diplomatik temsilciliği veya kabul eden Devlet'te böyle bir temsilcilik bulunmadığı takdirde, konsolosluk şefi tarafından kabul eden Devlet'in Dışişleri Bakanlığına veya bu Bakanlık tarafından tayin edilmiş makama bildirilir.

Madde 22 - Konsolosluk memurlarının uyrukluğu

1. Konsolosluk memurları, esas olarak gönderen Devlet'in uyrukluğunu haiz olacaklardır.
2. Konsolosluk memurları, kabul eden Devlet'in uyrukları arasından, ancak bu Devlet'in her zaman geri alabileceği açık muvafakatiyle seçilebilir.
3. Kabul eden Devlet, keza, gönderen Devlet uyruğu olmayan üçüncü bir Devlet uyrukları konusunda ayni hakki mahfuz tutabilir.

Madde 23 - İstenmez ilan olunan kişi

1. Kabul eden Devlet, her zaman, gönderen Devlet'e, bir konsolosluk memurunun istenmeyen kişi olduğunu veya konsolosluk personelinin başka herhangi bir mensubunun kabul edilmediğini bildirebilir. Gönderen Devlet o zaman söz konusu kişiyi geri çekecek veya duruma göre bu konsolosluktaki görevlerine son verecektir.
2. Eğer gönderen Devlet, bu Maddenin 1.fıkrası hükümleri uyarınca, kendisine düsen yükümlülükleri yerine getirmeyi reddeder veya makul bir süre içerisinde yerine getirmezse, kabul eden Devlet, duruma göre, söz konusu kişiden Buyrultu'yu geri alabilir veya onu artik konsolosluk personelinden saymayabilir.
3. Konsolosluk mensubu olarak atanan bir kişi, kabul eden Devlet ülkesine gelmeden önce veya eğer orada daha önce bulunuyorsa, konsoloslukta göreve başlamadan önce istenmeyen kişi ilan edilebilir. Gönderen Devlet böyle bir durumda atamayı geri alır.
4. Bu maddenin 1. ve 3. fıkralarında zikrolunan hallerde, kabul eden

Devlet gönderen Devlet'e kararının nedenlerini bildirmekle yükümlü değildir.

Madde 24 - Atamaların, varis ve ayrılışların kabul eden Devlet'e bildirilmesi

1. Aşağıdaki hususlar, kabul eden Devlet'in Dışişleri Bakanlığına veya bu Bakanlıkça tayin olunan makama bildirilir:
a) Konsolosluk mensuplarının atanması, konsolosluğa atanmalarından sonra varışları, kesin ayrılışları veya görevlerinin son bulması ve keza konsolosluktaki hizmetleri sırasında statüleri ile ilgili olarak vuku bulabilecek sair her türlü değişikler.
b) Bir konsolosluk mensubunun kendisiyle birlikte yasayan ailesinden bir kişinin varisi ve kesin ayrılışı, gerektiğinde, bir kişinin aile efradına dâhil olması veya aile efradına dâhil olma durumunun sona ermesi;
c) Özel personel mensuplarının varisleri ve kesin ayrılışları, gerektiğinde, bu nitelikteki hizmetlerinin son bulması;
d) Ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanmağa hakki olan konsolosluk mensubu veya özel personel mensubu sıfatıyla kabul eden Devlet'te oturan kişilerin ise alınmaları ve islerinin sona ermesi;
2. Keza mümkün olduğu takdirde, her defasında varis ve kesin ayrılışlar önceden bildirilmelidir.

KESIM II - KONSOLOSLUK GÖREVININ SON BULMASIDüzenle

Madde 25 Bir konsolosluk mensubunun görevinin son bulması Bir konsolosluk mensubunun görevi özellikle:

a) Konsolosluk mensubunun görevinin son bulduğu hakkında gönderen Devlet'in kabul eden Devlet'e yapacağı yazılı bilirim ile
b) Buyrultu'nun geri alınması ile; ve
c) Söz konusu kişinin artik konsolosluk personelinden sayılmadığı hakkında kabul eden Devlet'in hakkında kabul eden Devlet'in gönderen Devlet'e yapacağı yazılı bir bildirim ile sona erecektir.

Madde 26 - Kabul eden Devlet ülkesinden ayrılış Kabul eden Devlet, hatta silahlı bir çatışma halinde olsa bile, görevleri sona erince, konsolosluk mensuplarına ve kabul eden Devlet uyruğu olmayan özel personel mensuplarına ve keza bunların hangi uyruklukta bulunurlarsa bulunsunlar kendileriyle beraber yasayan aileleri efradına yolculuğa hazırlanmaları ve en kısa zamanda memleketi terk etmeleri için gerekli zamanı ve kolaylıkları bahsetmelidir. Bilhassa kabul eden Devlet, gerekiyorsa, anılan kişilerin emrine, bu kişiler ve bunların, kabul eden Devlet'te kazanılmış olup ayrılışları sırasında ihracı yasaklanmış bulunanlar dışındaki eşyaları için gerekli taşıt araçlarını vermelidir.

Madde 27 - İstisnai durumlarda konsolosluk binaları ile arşivlerinin ve gönderen Devletin çıkarlarının korunması

1. İki Devlet arasında konsolosluk ilişkilerinin kesilmesi halinde.
a) Kabul eden Devlet, hatta silahlı bir çatışma halinde olsa bile, konsolosluk binalarına ve konsolosluk eşyaları ile konsolosluk arşivlerine saygı göstermek ve bunları korumakla yükümlüdür.
b) Gönderen Devlet, konsolosluk binalarını ve bu binalarda bulunan eşyaların ve konsolosluk arşivlerinin muhafazasını kabul eden Devletçe kabul edilebilecek üçüncü bir Devlet'e tevdi edebilir.
c) Gönderen Devlet kendi çıkarlarının ve vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını, kabul eden Devletçe kabul edilebilecek üçüncü bir Devlet'e bırakabilir.
2. Bir konsolosluğun geçici veya kesin olarak kapanması halinde, bu Maddenin 1. fıkrasının (a) bendindeki hükümler uygulanır.

Bundan başka,

a) Gönderen Devlet kabul eden Devlet'te bir diplomatik temsilcilikle temsil edilmese dahi, kabul eden Devlet ülkesinde başka bir konsolosluğu varsa, bu konsolosluk kapanan konsolosluk binalarının bu binalarda bulunan eşyaların ve konsolosluk arşivlerinin muhafazası ve keza kabul eden Devlet'in rızası ile, anılan konsolosluk görev çevresinde de konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi hususunda görevlendirilebilir veya
b) Gönderen Devlet'in kabul eden Devlet'te diplomatik temsilciliği veya başka konsolosluğu yok ise, o zaman bu Maddenin 1. fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri uygulanır.

BÖLÜM II - KONSOLOSLUKLARLA, MESLEKTEN KONSOLOSLUK MEMURLARI VE KONSOLOSLUGUN DIGER MENSUPLARI ILE ILGILI KOLAYLIKLAR, AYRICALIKLAR VE BAGISIKLIKLARDüzenle

KESIM I - KONSOLOSLUKLA ILGILI KOLAYLIKLAR, AYRICALIKLAR VE BAGISIKLIKLARDüzenle

Madde 28 - Konsolosluk faaliyetleri ile ilgili olarak konsolosluğa tanınan kolaylıklar Kabul eden Devlet, konsolosluğun görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla bütün kolaylıkları bahseder.

Madde 29 - Ulusal bayrağın ve armanın kuln yetkili makamları, torbanın bu Maddenin 4. fıkrasında istihdaf olunan yazışmalar, belgeler i ve Devlet armasını kabul eden Devlet'te kullanmak hakkına sahiptir.

2. Gönderen Devlet'in ulusal bayrağı ile Devlet arması, konsolosluk tarafından işgal edilen binanın üzerine, giriş kapısının üstüne ve keza konsolosluk şefinin ikametgâhı üzerine ve bir hizmetin görülmesi dolayısıyla kullanıldığında konsolosluk şefinin taşıt araçları üzerine çekilebilir ve konulabilir.
3. Bu Madde ile tanınan hakkın kullanılmasında, kabul eden Devlet'in kanunları, düzenlemeleri ve teamülleri göz önünde tutulur.

Madde 30 - Mesken

1. Kabul eden Devlet kendi kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde ve ülkesi içinde konsolosluğa gerekli binaları, gönderen Devlet'in iktisap etmesini kolaylaştırmalı veya binaların temini konusunda başka bir şekilde gönderen Devlet'e yardımda bulunmalıdır.
2. Kabul eden Devlet, keza gerektiğinde, konsolosluk mensuplarına uygun mesken temini hususunda konsolosluğa yardımcı olmalıdır.

Madde 31 - Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı

1. Konsolosluk binalarının bu Maddede öngörülen ölçüde dokunulmazlıkları vardır.
2. Kabul eden Devlet makamları, konsolosluk şefinin, onun tarafından tayin edilmiş kimsenin veya gönderen Devlet'in diplomatik temsilcilik şefinin muvafakati dışında, konsolosluk binalarının münhasıran konsolosluk isleri için kullanılan kısmına giremezler. Bununla beraber, acil koruma tedbirleri alınmasını gerektiren yangın veya sair felaket halinde konsolosluk şefinin zimmî rızası alınmış sayılabilir.
3. Bu Maddenin 2. fıkrasındaki hükümler saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet'in konsolosluk binalarına müsaadesiz girilmesine veya binaların tahrip edilmesine ve keza konsolosluğun huzurunun bozulmasına ve konsolosluğun onurunun kırılmasına engel olmak amacıyla gerekli her türlü tedbirleri almak gibi özel yükümlülüğü verdir.
4. Konsolosluk binaları, mobilyaları, konsolosluk malları ve keza ulaşım araçları milli savunma veya kamu yararı amaçlarıyla hiç bir çeşit el koymaya konu teşkil edemezler. Bu amaçlarla istimlâk yapılması gerekli ise, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesinin sekteye uğramaması amacıyla uygun tedbirler alınır ve gönderen Devlet'e peşin, adil ve yeterli bir tazminat ödenir.

Madde 32 - Konsolosluk binalarının akçalı bağışıklığı

1. Gönderen Devlet veya bu Devlet hesabına hareket eden her kişinin maliki veya kiracısı olduğu konsolosluk binaları ile meslekten konsolosluk şefinin ikametgâhı, yapılan özel hizmetler karşılığı bedeller dışındaki, ulusal, bölgesel veya belediyeye ait tüm vergi ve her nevi harçtan muaftırlar.
2. Bu vergi ve harçlar, kabul eden Devlet kanun ve düzenlemelerine göre, gönderen Devlet'le veya bu Devlet hesabına hareket eden kişi ile mukavele yapılan kişiye ait olduğu takdirde, bu Maddenin 1. fıkrasında öngörülen akçalı bağışıklık söz konusu vergi ve harçlara uygulanmaz.

Madde 33 - Konsolosluk arşiv ve belgelerinin dokunulmazlığı Konsolosluk arşiv ve belgelerinin nerede bulunurlarsa bulunsunlar her zaman dokunulmazlığı vardır.

Madde 34 - Seyahat serbestliği Ulusal güvenlik nedenleriyle girmesi yasaklanmış veya nizama bağlanmış bölgelerle ilgili kanun ve düzenlemeler saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet, ülkesi üzerinde konsolosluğun bütün mensuplarına yer değiştirme ve seyahat etme serbestliğini sağlar.

Madde 35 - Haberleşme serbestliği

1. Kabul eden Devlet, konsolosluğun her türlü resmi amaçlarla yaptığı haberleşme serbestliğine müsaade eder ve bunu korur. Gönderen Devlet'in Hükümetiyle ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar diplomatik temsilcilikleri ve sair konsoloslukları haberleşmede, konsolosluk, diplomatik veya konsolosluk kuryelerini, diplomatik torbayı veya konsolosluk torbasını ve kripto veya şifre olmak üzere uygun göreceği her türlü haberleşme vasıtalarını kullanabilecektir. Bununla beraber konsolosluk ancak kabul eden Devlet'in muvafakatiyle telsiz cihazı koyabilir ve kullanabilir.
2. Konsolosluğun resmi haberleşmesine dokunulamaz, "Resmi haberleşme" deyiminden, konsoloslukla ve konsolosluk görevleri ile ilgili tüm haberleşme anlaşılır.
3. Konsolosluk torbası ne açılabilir, ne de buna el konulabilir. Bununla beraber kabul eden Devlet'in yetkili makamları, torbanın bu Maddenin 4. fıkrasında istihdaf olunan yazışmalar, belgeler ve eşyalardan başka şeyler ihtiva ettiğine inanmak için ciddi nedenlere sahip oldukları takdirde, bu makamlar torbanın kendi önlerinde gönderen Devlet'in yetkili bir temsilcisi tarafından açılmasını isteyebilirler. Eğer gönderen Devlet'in makamları talebi reddederlerse torba çıkış yerine geri çevrilir.
4. Konsolosluk torbasını teşkil eden paketler niteliklerini belirten dış alametleri taşımalıdırlar. Bunlar ancak, resmi yazışmalar ve münhasıran resmi kullanmaya yönelmiş belge veya eşyaları ihtiva edebilirler.
5. Konsolosluk kuryesi, sıfatını gösteren ve konsolosluk torbasını teşkil eden paketlerin sayısını belirten bir resmi belgeyi hamil olmalıdır. Kabul eden Devlet'in razı olması hali hariç, kurye ne bu Devlet uyruğu olabilir, ne de gönderen Devlet'in uyruğu olması hariç kabul eden Devlet'in devamlı sakini olabilir. Kurye, görevlerini yerine getirirken kabul eden Devlet tarafından korunur. kişi dokunulmazlığından yararlanır ve hiç bir şekilde tutuklamaya ve göz altına alınmaya tabi tutulamaz.
6. Gönderen Devlet, diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları özel konsolosluk kuryeleri tayin edebilirler. Bu durumda, bu Maddenin 5.fıkrası hükümleri uygulanır. Su şartla ki, kurye uhdesinde bulunan torbayı muhatabına teslim eder etmez anılan fıkrada zikreden bağışıklıkların uygulanması son bulur.
7. Konsolosluk torbası müsaade edilmiş bir giriş noktasına gelecek bir

ticari geminin veya uçağın kaptanına verilebilir. Bu kaptan torbayı teşkil eden paketlerin sayısını gösteren resmi bir belgeyi hamil olmalıdır. Fakat kaptan bir konsolosluk kuryesi sayılamaz. Konsolosluk, yetkili mahalli makamlarla varılacak mutabakatla, mensuplarından birini, torbayı doğrudan doğruya ve serbestçe gemi veya uçak kaptanından teslim almak üzere gönderebilir.

Madde 36 - Gönderen Devlet uyrukları ile temas

1. Gönderen Devlet'in uyruklarına ilişkin konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesinin kolaylaştırılması amacıyla:
a) Konsolosluk memurları gönderen Devlet'in uyrukları ile görüşmek ve onları ziyaret etmek serbestîsine sahip olacaklardır. Gönderen Devlet'in uyrukları da keza konsolosluk memurları ile görüşmek ve onları ziyaret etmek serbestîsine sahip olacaklardır.
b) İlgili talep ettiği takdirde, kabul eden Devlet'in yetkili makamları gönderen Devlet'in bir uyruğunun gönderen Devlet Konsolosluğu görev çevresinde tutuklanmasından, hapsedilmesinden veya önleyici mahiyette veya herhangi bir şekilde gözaltına alınmasından vakit geçirmeksizin söz konusu konsolosluğu haberdar edeceklerdir. Tutuklanmış, hapsedilmiş veya önleyici mahiyette veya herhangi bir şekilde gözaltına alınmış olan kişiden konsolosluğa hitaben sadır olmuş her türlü haber, keza, anılan makamlarca derhal konsolosluğa intikal ettirilecek ve yine bu makamlar, bu bentle taninmiş olan haklar hakkında ilgili kişiye gecikmeksizin bilgi vereceklerdir.
c) Konsolosluk memurları, hapsedilmiş, önleyici mahiyette veya herhangi bir şekilde gözaltına alınmış olan gönderen Devlet'in uyruğunu ziyaret etmek, onunla görüşmek ve muhaberatta bulunmak ve onun mahkemeler önünde temsilini sağlamak hakkına sahiptirler. Konsolosluk memurları, keza, kendi konsolosluk görev çevresinde, bu hükmün yerine getirilmesi amacıyla hapsedilmiş veya gözaltına alınmış olan gönderen Devlet'in uyruğunu ziyaret etmek hakkına sahiptirler. Bununla beraber, konsolosluk memurları, hapsedilmiş veya önleyici mahiyette veya herhangi bir şekilde gözaltına alınmış bulunan bir vatandasın açıkça muhalefet etmesi halinde, bu vatandaş lehine müdahalede bulunmaktan kaçınacaklardır.
2. Bu Maddenin 1.fıkrasına istihdaf olunan haklar, kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde kullanılacaktır. Bununla beraber, bu kanun ve düzenlemeler bu Maddeyle tanınmış olan hakların tam olarak kullanılmasına imkân vereceklerdir.

Madde 37 - Ölüm, vesayet veya kayyımlık ile deniz ve uçak kazaları hakkında bilgi verme Kabul eden Devlet'in yetkili makamlarının elinde aşağıdaki hususlarla ilgili bilgiler bulunduğu takdirde şunları yapmaları gerekir:

a) Gönderen Devlet'in bir uyruğunun ölümü halinde ölümün vuku bulduğu görev çevresindeki konsolosluğu vakit geçirmeksizin haberdar etmek;
b) Gönderen Devlet'in bir küçüğü veya gayri mümeyyiz uyruğu için bir vasi veya kayyımın atanmasının bunların çıkarlarına olacağı her durumdan vakit geçirmeksizin yetkili konsolosluğa bilgi vermek. Bununla beraber bu vasi veya kayyımın atanması konusunda, kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerinin uygulanması hakki saklı kalmaktadır.
c) Gönderen Devlet'in uyrukluğunu taşıyan bir gemi veya vapur, kabul eden Devlet'in kara veya iç sularında battığı veya karaya oturduğu veya gönderen Devlet'te kayıt ve tescilli bir uçak kabul eden Devlet ülkesinde bir kazaya uğradığı takdirde, bundan kazanın vuku bulduğu yere en yakin konsolosluğu vakit geçirmeksizin haberdar etmek.

Madde 38 - Kabul eden Devlet makamlarıyla temas Konsolosluk memurları, görevlerinin yerine getirilmesinde,

a) Konsolosluk görev çevresindeki mahalli yetkili makamlara
b) Kabul eden Devlet'in kanun, düzenleme ve teamülleri veya bu konudaki uluslararası anlaşmalarca müsaade olunan ölçüde kabul eden Devlet'in yetkili merkezi makamlarına müracaatta bulunmak hakkına sahiptirler.

Madde 39 - Konsolosluk resim ve harçları

1. Konsolosluk, gönderen Devlet kanun ve düzenlemelerinin konsolosluk işlemleri için öngördüğü resim ve harçları kabul eden Devlet'in ülkesinde tahsil edebilir.
2. Bu Maddenin 1.fıkrasında öngörülen ve resim ve harç adiyle tahsil olunan meblağlar ile bunlara ilişkin makbuzlar kabul eden Devlet'te her türlü vergi ve harçtan muaftırlar.

KESIM II - MESLEKTEN KONSOLOSLUK MEMURLARI ILE KONSOLOSLUGUN DIGER MENSUPLARINA ILISKIN KOLAYLIKLAR, AYRICALIKLAR VE DOKUNULMAZLIKLARDüzenle

Madde 40 - Konsolosluk memurlarının korunması Kabul eden Devlet, Konsolosluk memurlarına onlara gösterilmesi gereken saygı ile muamele eder ve onların şahıslarına, hürriyetlerine ve onurlarına yapılabilecek her türlü tecavüzleri önlemek amacıyla gerekli bütün tedbirleri alacaktır.

Madde 41 - Konsolosluk memurlarının kişisel dokunulmazlığı

1. Konsolosluk memurlarının tutuklanmaları veya gözaltına alınmaları, ancak, ağır bir suç halinde ve yetkili adli makamın kararı ile olur.
2. Bu Maddenin 1.fıkrasında öngörülen hal saklı kalmak üzere kesinleşmiş adli bir kararın uygulanması dışında, konsolosluk memurları hapsedilemez ve herhangi bir şekilde kişisel hürriyetleri kısıtlanmaya tabi tutulamaz.
3. Aleyhine cezai bir dava ikame edilen konsolosluk memuru yetkili makamların önüne çıkmak zorundadır. Bununla beraber, dava, konsolosluk memurunun resmi durumu icabı kendisine gösterilmesi gereken saygı ile ve bu Maddenin 1.fıkrasında öngörülen hal hariç olmak üzere, konsolosluk işlemlerinin yerine getirilmesini en az etkileyecek biçimde yürütülecektir. Bu Maddenin 1.fıkrasında zikredilen hallerde, bir konsolosluk memurunun gözaltına alınması kaçınılmaz olduğu takdirde, aleyhine ikame edilecek dava en kısa zamanda açılmalıdır.

Madde 42 - Tutuklama, gözaltına alma veya kovuşturma hallerinin yazılı olarak bildirilmesi Bir konsolosluk personeli mensubunun tutuklanması, gözaltına alınması veya cezai bir kovuşturmaya tabi tutulması halinde, kabul eden Devlet durumdan konsolosluk şefini en kısa zamanda haberdar etmekle yükümlüdür. Eğer konsolosluk şefinin kendisi bu tedbirlerden birine muhatap tutulmuş ise, kabul eden Devlet bundan gönderen Devlet'i diplomatik yoldan haberdar eder.

Madde 43 - Yargı bağışıklığı

1. Konsolosluk memurları ve konsolosluk hizmetlileri, resmi görevlerinin yerine getirilmesi sırasında isledikleri fiillerden dolayı kabul eden Devlet'in adli ve idari makamlarının yargısına tabi değildirler.
2. Bununla beraber, bu Maddenin 1.fıkrası hükümleri:
a) Bir konsolosluk memurunun veya bir konsolosluk hizmetlisinin açıkça veya zımnen gönderen Devlet'in vekili sıfatıyla ekdetmedigi bir mukaveleden doğan; veya
b) Kabul eden Devlet ülkesinde bir taşıt aracının, bir geminin veya bir hava taşıtının sebebiyet verdiği zarar yüzünden üçüncü bir kişi tarafından açılan hukuk davalarına uygulanmaz.

Madde 44 - Tanıklık yapmak yükümlülüğü

1. Konsolosluk mensupları adli ve idari davalar sırasında tanıklık yapmağa çağrılabilirler.

Konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli mensupları bu Maddenin 3.fıkrasında zikredilen durumlar dışında, tanıklık yapmayı reddetmemelidirler. Bir konsolosluk memuru tanıklık yapmayı reddettiği takdirde, ona hiçbir zorlayıcı tedbir veya başka müeyyide uygulanmaz.

2. Tanıklığı talep eden makam, konsolosluk memurunun görevlerinin yerine getirilmesini sekteye uğratmaktan kaçınmalıdır. Bu makam mümkün olduğu takdirde her defasında, konsolosluk memurunun tanıklıkla ilgili ifadesini memurun ikametgâhında veya konsoloslukta alabilir veya konsolosluk memurunun yazılı beyanını kabul edebilir.
3. Bir konsolosluğun mensupları görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olaylar hakkında tanıklık yapmak veya bununla ilgili resmi yazışma ve belgeleri göstermek zorunda değildirler. Konsolosluk mensupları, keza, gönderen Devlet'in ulusal kanunları hakkında bilirkişi olarak tanıklık yapmayı reddetmek hakkına da sahiptirler.

Madde 45 - Ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat

1. Gönderen Devlet, bir konsolosluk mensubu hakkında, 41. 43 ve 44. Maddelerde öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat edebilir.
2. Feragat daima açık olmalı ve bu Maddenin 3.fıkrasındaki hükümler saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet'e yazılı olarak bildirilmelidir.
3. Bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi, 43. Madde uyarınca yargı bağışıklığından yararlandığı bir konuda bir dava ikame ederse, esas talebe doğrudan doğruya bağlı herhangi bir mukabil talep hakkında yargı bağışıklığını ileri süremez.
4. Hukuki veya idari bir dava ile ilgili olarak yargı bağışıklığından feragat, kararın uygulanmasına ait tedbirlere ilişkin bağışıklıktan da feragat edildiği anlamına gelmez. Bunlar için de ayrı bir feragat gereklidir.

Madde 46 - Yabancıların kayıt ve oturma müsaadesinden bağışıklık

1. Konsolosluk memurları ve konsolosluk hizmetlileri ile bunların kendileriyle birlikte yasayan aileleri efradı, yabancıların kaydı ve oturma müsaadesi konusunda kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerinde öngörülen tüm yükümlülüklerden muaftırlar.
2. Bununla beraber, bu Maddenin 1.fıkrası hükümleri, gönderen Devlet'in devamlı hizmetlisi olmayan veya kabul eden Devlet'te kazanç getiren özel bir iste çalışan konsolosluk hizmetlisine ve bunun ailesi efradına uygulanmaz.

Madde 47 - Çalışma müsaadesi bağışıklığı

1. Konsolosluk mensupları, gönderen Devlet'e gördükleri hizmetlerle ilgili olarak, kabul eden Devlet'in yabancı emek gücü istihdamında çalışma müsaadesine ilişkin kanun ve düzenlemelerin koyduğu yükümlülüklerden muaftırlar.
2. Konsolosluk memurlarının ve konsolosluk hizmetlilerinin yanında çalışan özel personel mensupları kabul eden Devlet'te kazanç getiren bir başka iste çalışmadıkları takdirde bu Maddenin 1.fıkrasında istihdaf olunan yükümlülüklerden muaftırlar.

Madde 48 - Sosyal sigorta rejiminden bağışıklık

1. Bu Maddenin 3.fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, gönderen Devlet'e gördükleri hizmetler konusunda konsolosluk mensupları ve onlarla birlikte yasayan aileleri efradı, kabul eden Devlet'te yürürlükte bulunan sosyal sigorta hükümlerinden muaftırlar.
2. Bu Maddenin 1.fıkrasında öngörülen bağışıklık, konsolosluk mensuplarının özel hizmetinde bulunan özel personel mensuplarına da keza aşağıdaki şartlarla uygulanır.
a) Kabul eden Devlet vatandaşı olmamaları ve kabul eden Devlet'te devamlı ikametgâhları bulunmaması ve
b) Gönderen Devlet'te veya üçüncü bir Devlet'te yürürlükte olan sosyal sigorta hükümlerine tabi olmaları.
3. Hizmetlerinde bu Maddenin 2.fıkrasında öngörülen bağışıklığın uygulanmadığı kişiler bulunan konsolosluk mensupları, kabul eden Devlet'in sosyal sigorta mevzuatının işverene yüklediği yükümlülüklere uymalıdırlar.
4. Bu Maddenin 1.ve 2. fıkralarında öngörülen bağışıklık, kabul eden Devlet mevzuatının yer vermesi şartıyla bu Devlet'in sosyal sigorta rejimine isteyerek tabi olabilme olanağını ortadan kaldırmaz.

Madde 49 - Akçalı bağışıklık

1. Konsolosluk memurları ve konsolosluk hizmetlileri ve keza bunların kendileriyle birlikte yasayan aileleri efradı, aşağıda yazılanlar dışında kişisel veya gerçek, ulusal, bölgesel ve belediyeye ait her türlü vergi ve resimlerden muaftırlar:
a) Normal olarak eşya veya hizmetlerin fiyatına dâhil edilmiş bulunan dolaylı vergiler;
b) 32. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet ülkesinde bulunan özel taşınmaz mallara ait vergi ve resimler;
c) 51. Maddenin (b) fıkrasındaki hükümler saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet tarafından tahsil olunan veraset ve intikal vergileri;
d) Kaynağı kabul eden Devlet'te bulunan sermaye kazançları dâhil, özel gelirlerden alınan vergi ve resimler ile kabul eden Devlet'te kâin ticari veya mali teşebbüslere yapılan yatırımlarda peşinen alınan sermaye vergileri;
e) İfa olunan özel hizmetler karşılığı olarak tahsil edilen vergi ve resimler;
f) 32. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, kayıt, mahkeme, ipotek ve pul harçları.
2. Hizmet personeli mensupları, hizmetleri karşılığı olarak aldıkları ücretlerden dolayı vergi ve resimlerden muaftırlar.
3. Kabul eden Devlet'te maaşları veya ücretleri gelir vergisinden muaf olmayan kişileri istihdam eden konsolosluk mensupları, bu Devlet kanun ve düzenlemelerinin gelir vergisinin tahsili konusunda işverene yüklediği yükümlülüklere uymalıdırlar.

Madde 50 - Gümrük resminden ve gümrük muayenesinden bağışıklık

1. Kabul eden Devlet, kabul edeceği kanunlar ve düzenlemeler hükümleri uyarınca, aşağıda yazılı kalemlerin girişine müsaade eder ve depolama, ulaşım ve benzeri hizmetlerle ilgili masraflar dışındaki bütün gümrük resimleri, harçlar ve bununla ilgili sair vergilerde bağışıklık tanır:
a) Konsolosluğun resmi kullanımına matuf esyaler;
b) Yerleşme eşyaları dahil olmak üzere, konsolosluk memurunun ve kendisiyle birlikte yasayan aile efradının kişisel kullanımına ait eşyaları. Tüketim malları, ilgililerin doğrudan doğruya kendi kullanmaları için gerekli miktarı geçmemelidir.
2. Konsolosluk hizmetlileri, ilk yerleşmeleri sırasında ithal etmiş oldukları eşyalar konusunda, bu Maddenin 1. fıkrasında öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklarda yararlanırlar.
3. Konsolosluk memurlarına ve bunların kendileriyle birlikte yasayan aile efradına ait kişisel bagajlar gümrük muayenesinden muaftırlar.

Söz konusu kişiler, ancak, bagajların bu Maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde zikredilenlerden başka eşyalar veya kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemeleriyle ithali veya ihracı yasaklanmış veya karantina kanun ve düzenlemelerine tabi eşyalar ihtiva ettiği hususunda ciddi nedenlerin varlığı halinde gümrük muayenesine tabi tutulabilirler. Bu muayene, ancak, konsolosluk memurunun veya ailesinin ilgili bir ferdinin huzurunda yapılabilir.

Madde 51 - Bir konsolosluk mensubunun veya ailesi efradından birinin mirası. Bir konsolosluk mensubunun veya kendisiyle birlikte yasayan ailesi efradından birinin ölümü halinde, kabul eden Devlet:

a) Bu ülkede iktisap edilmiş olup müteveffanın ölümü sırasında ihracı yasaklanmış bulunanlar hariç olmak üzere müteveffaya ait taşınır malların ihracına müsaade etmelidir; ve
b) Kabul eden Devlet'te müteveffanın konsolosluk mensubu veya konsolosluk mensuplarından birinin ailesi efradı olması nedeniyle bulunan taşınır malları miras, ferağ ve intikale ilişkin ulusal, bölgesel ve belediyeye ait vergi ve resimlere tabi tutmamalıdır.

Madde 52 - Kişisel yükümlülüklerden bağışıklık Kabul eden Devlet, konsolosluk mensuplarıyla kendileriyle birlikte yasayan aileleri efradını her türlü kişisel yükümlülük ve hangi neviden olursa olsun kamu yararı hizmetleriyle, istimal, yardim ve konaklama gibi askerlikle ilgili yükümlülüklerden muaf tutacaktır.

Madde 53 - Konsolosluk ayrıcalık ve bağışıklıkların başlaması ve sona ermesi

1. Konsolosluğun her mensubu, görev yerine gitmek için kabul eden

Devlet'in ülkesine girişinden itibaren veya daha önceden bu ülkede bulunuyorsa konsolosluktaki görevine başlamasından itibaren, bu Sözleşme'de öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanır.

2. Bir konsolosluk mensubunun kendisiyle birlikte yasayan ailesi efradı ve keza yanında çalışan özel personel mensupları da aşağıdaki tarihlerden, sonuncusundan itibaren bu Sözleşme'de öngörülen ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanırlar:

Bu Maddenin 1. fıkrası uyarınca konsolosluk mensubunun ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlandığı tarihten, kabul eden Devlet'in ülkesine girişleri tarihinden veya o konsolosluk mensubunun ailesi efradına veya özel personel mensuplarına dahil oldukları tarihten itibaren.

3. Bir konsolosluk mensubunun görevi sona erdiği zaman, kendisinin ve keza kendisiyle birlikte yasayan ailesi efradı ile yanında çalışan özel personel mensuplarının da ayrıcalık ve bağışıklıkları normal olarak aşağıdaki tarihlerden ilkinde son bulur: Anılan konsolosluk mensubunun kabul eden Devlet'in ülkesini terk ettiği anda veya bu amaçla kendisine tanınan makul bir sürenin bitiminde. Fakat söz konusu kişiler ayrıcalık ve bağışıklıklarını, silahlı bir çatışma hali dahil o ana kadar muhafaza ederler. bu Maddenin 2. fıkrasında belirtilen kişilere gelince, bunların ayrıcalıkları ve bağışıklıkları bir konsolosluk mensubunun ailesi efradına veya konsolosluk mensubunun hizmetine dahil olmak durumu ortadan kalkar kalkmaz sona erer. Bununla beraber eğer bu kişiler makul bir süre içinde kabul eden Devlet'in ülkesini terk etmek niyetinde iseler şüphesiz ayrıcalık ve bağışıklıkları hareketleri anına kadar devam eder.
4. Bununla beraber bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi tarafından görevlerini yerine getirilmesi sırasında yapılan islerle ilgili olarak yargı bağışıklığı süresiz olarak devam eder.
5. Bir konsolosluk mensubunun ölümü halinde, kendisiyle birlikte yasayan ailesi efradı, aşağıdaki tarihlerden ilkine kadar daha önce yararlandıkları ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaya devam eder:

Kabul eden Devlet'in ülkesini terk ettikleri tarihe veya bu amaçla onlara tanınan makul sürenin bitimine kadar.

Madde 54 - Üçüncü devletlerin yükümlülükleri

1. Bir konsolosluk memuru, görevine başlamak, görevinin basına dönmek

veya gönderen Devlet'e geri döneme amacıyla, vizenin gerekli olduğu hallerde kendisine vize vermiş olan üçüncü bir Devlet'in ülkesinden geçiyor veya bu Devlet'in ülkesinde bulunuyor ise, söz konusu üçüncü Devlet kendisine geçişi ve dönüsü için gerekli olabilecek bu Sözleşme'nin diğer Maddelerinde öngörülen bağışıkları bahsedecektir. Üçüncü Devlet, konsolosluk memuruna refakat eden ve ona iltihak etmek üzere veya gönderen Devlet'e geri dönmek amacıyla ayrı olarak seyahat eden söz konusu memurun kendisiyle birlikte yasayıp ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan ailesi efradına da ayni bağışıklıkları bahsedecektir.

2. Bu Maddenin 1. fıkrasında öngörülenlere benzer hallerde, üçüncü Devletler konsolosluğun diğer mensupları ile bunların kendileriyle birlikte yasayan aileleri efradının da ülkelerinden geçişlerini engellemeyeceklerdir.
3. Üçüncü Devletler, resmi yazışmalara ve kodlu ve şifreli mesajlar dâhil olmak üzere diğer resmi transit haberleşmelere, kabul eden Devlet'in bu Sözleşme uyarınca bahsetmek zorunda bulunduğu ayni serbestliği tanıyacaklar ve bunları ayni şekilde koruyacaklardır. Üçüncü Devletler, vizenin gerekli olduğu durumda kendilerine vize verilmiş olan konsolosluk kuryelerine ve transit konsolosluk torbalarına, kabul eden Devlet'in bu Sözleşme uyarınca bahsetmek zorunda bulunduğu ayni dokunulmazlık ve korumayı göstereceklerdir.
4. Bu Maddenin 1. 2. ve 3. fıkralarında öngörülen üçüncü Devlet'in yükümlülükleri, keza, bu fıkralarda sırasıyla zikredilen kişilere ve resmi haberleşmeler ile konsolosluk torbalarına bunların üçüncü Devlet ülkesinde bulunmaları bir mücbir sebepten ileri geldiği takdirde uygulanır.

Madde 55 - Kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerine saygı

1. Bu ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her kişinin, ayrıcalıklarına ve bağışıklarına halel gelmemek üzere, Kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerine saygı göstermek görevidir. Bunların keza bu Devlet'in içişlerine karışmamak görevleridir.
2. Konsolosluk binaları, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesiyle kabili telif olmayacak şekilde kullanılmayacaktır.
3. Bu Maddenin 2. fıkrası hükümleri, konsolosluğun bulunduğu binaların bir kısmında, başka teşekküller, bürolar veya acenteler kurmak imkânını bertaraf etmez, su şartla ki bu bürolara tahsis edilmiş binalar konsolosluk tarafından kullanılanlardan ayrı olmalıdır. Bu durumda anılan bürolar, bu Sözleşme bakımından konsolosluk binalarının ayrılmaz parçası sayılmayacaktır.

Madde 56 - Üçüncü kişilere vaki zararlar için sigorta Konsolosluk mensupları, kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerince konulmuş bulunan, her türlü kara taşıt aracı ile gemi ve hava taşıtı kullanımına ilişkin hukuki sorumluluklara ait sigorta konusundaki yükümlülüklerine uymak zorundadırlar.

Madde 57 - Kazanç getiren nitelikte özel faaliyetlere ilişkin hükümler

1. Meslekten konsolosluk memurları, kabul eden Devlet'te, kendi çıkarları için, hiçbir mesleki veya ticari faaliyette bulunmayacaklardır.
2. Bu bölümde öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklar:
a) Kabul eden Devlet'te kazanç getiren nitelikte özel bir faaliyette bulunan konsolosluk hizmetlilerine ve konsolosluk hizmet personeli mensuplarına;
b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen bir kişinin Alimsi fertlerine ve o kişinin özel personel mensuplarına;
c) Konsolosluk mensuplarından birinin kabul eden Devlet'te kazanç getiren özel nitelikte bir faaliyette bulunan ailesi efradına tanınmaz.

BÖLÜM III - FAHRI KONSOLOSLUK MEMURLARINA VE BUNLAR TARAFINDAN YÖNETILEN KONSOLOSLUKLARA UYGULANACAK REJIMDüzenle

Madde 58 - Kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklarla ilgili genel hükümler

1. 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38. ve 39. Maddelerle 54. Maddenin 3. fıkrası ve 55. Maddenin 2. ve 3. fıkraları, bir fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen konsolosluklara da uygulanır. Bundan başka, bu konsolosluklara ait kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklar 63., 64., 65., 66. ve 67. Maddelerle düzenlenir.
3. Bu Sözleşme'de öngörülen ayrıcalıklar ve bağışıklıklar, bir fahri konsolosluk memurunun ailesi efradına veya bir fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir konsoloslukta çalışan bir konsolosluk hizmetlisinin ailesi efradına bahsedilmez.
4. Ayrı memleketlerde bulunan ve fahri konsolosluk memurları tarafından yönetilen iki konsolosluk torbasının teatisi ancak iki kabul eden Devlet'in rızasıyla olur.

Madde 59 - Konsolosluk binalarının korunması Kabul eden Devlet, bir fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir konsolosluğa ait binaları korumak ve bu binaların işgal edilmesine veya hasara uğratılmasına ve konsolosluğun sükununun bozulmasına veya onuruna halel gelmesine engel olmak için gerekli tedbirleri alır.

Madde 60 - Konsolosluk binalarının akçalı bağışıklığı

1. Gönderen Devlet'in maliki veya kiracısı olduğu ve bir fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir konsolosluğa ait binaları, yapılan özel hizmetler karşılığında alınanlar dışında her türlü ulusal, bölgesel veya belediyeye ait vergi ve resimlerden muaftır.
2. Bu Maddenin 1.fıkrasında öngörülen akçalı bağışıklık, kabul eden

Devlet'in kanun ve düzenlemeleri uyarınca gönderen Devlet'le bir mukavele akdeden kişi tarafından ödenmesi gereken vergi ve resimlere uygulanmaz.

Madde 61 - Konsolosluk arşiv ve belgelerinin dokunulmazlığı Bir fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir konsolosluğun arşiv ve belgelerinin, diğer kağıt ve belgelerden ve özellikle konsolosluk şefinin ve kendisiyle beraber çalışan tüm kişilerin özel yazışmalarından ve keza meslekleri veya isleri ile ilgili eşya, kitaplar ve belgelerden ayrı tutulmaları şartıyla, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, her zaman dokunulmazlıkları vardır.

Madde 62 - Gümrük bağışıklığı Kabul eden Devlet, kabul edeceği kanun ve düzenlemeler hükümleri uyarınca, bir fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir konsolosluğun münhasıran resmi kullanımına matuf olmaları şartıyla, depolama, tasıma ve benzeri hizmetlerle ilgili masraflar hariç olmak üzere, aşağıdaki Maddelerin, her türlü gümrük resmi ile buna ilişkin vergi ve harçlardan muaf olarak girişine müsaade eder. Gönderen Devlet tarafından veya bu Devlet'in talebi üzerine konsolosluğa temin olunan armalar, bayraklar, tabelalar, mühürler, kitaplar, resmi matbua, büro mobilyası, büro malzemesi ve benzeri eşyalar.

Madde 63 - Ceza davası Bir fahri konsolosluk memuruna karsı bir ceza davası açıldığı zaman, bu memur yetkili merciler önüne çıkmakla yükümlüdür. Bununla beraber, tutuklanmış veya gözaltına alınmış bulunması hali müstesna olmak üzere, dava, söz konusu memuru resmi sıfatından ötürü gerekli saygı gösterilecek ve konsolosluk görevlerini en az aksatacak tarzda yürütülecektir. Bir fahri konsolosluk memurunun tutuklanması gerektiğinde, ona karşı dava mümkün olan en erken zamanda açılacaktır.

Madde 64 - Fahri konsolosluk memurunun korunması Kabul eden Devlet, fahri konsolosluk memuruna resmi sıfatı nedeniyle gerekli olabilecek korumayı bahsetmekle yükümlüdür.

Madde 65 - Yabancıların kayıt ve oturma müsaadesinden bağışıklık Fahri konsolosluk memurları, kabul eden Devlet'te kendi çıkarları için mesleki veya ticari bir faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere, yabancıların kaydı ve oturma müsaadesi konusunda bu Devlet'in kanun ve düzenlemelerinde öngörülen tüm yükümlülüklerden muaftırlar.

Madde 66 - Akçalı bağışıklık Fahri konsolosluk memuru, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi nedeniyle gönderen Devlet'ten aldığı tazminat ve aylıklar üzerinde her türlü vergi ve harçlardan muaftırlar.

Madde 67 - Kişisel yükümlülüklerden bağışıklık Kabul eden Devlet, fahri konsolosluk memurlarını her türlü kişisel yükümlülük ve hangi neviden olursa olsun kamu yararı hizmetleriyle istimal, yardim ve konaklama gibi askerlikle ilgili yükümlülüklerden muaf tutacaktır.

Madde 68 - Fahri konsolosluk memurları müessesesinin ihtiyari niteliği Her Devlet fahri konsolosluk memurlarını atayıp atamamağa veya kabul edip etmemeğe karar vermekte serbesttir.

BÖLÜM IV - GENEL HÜKÜMLERDüzenle

Madde 69 - Konsolosluk şefi olmayan konsolosluk ajanları Her Devlet, gönderen Devlet'in konsolosluk şefi olarak atamadığı konsolosluk ajanları tarafından yönetilen konsolosluk ajanlıklarını kurup kurmamağa veya kabul edip etmemeğe karar vermekte serbesttir. Bu Maddenin 1. fıkrasında belirtilen konsolosluk ajanlıklarının faaliyette bulunabilmesi şartları ile bu ajanlıkları yöneten konsolosluk ajanlarının yararlanabilecekleri ayrıcalık ve bağışıklıklar gönderen Devlet ile kabul eden Devlet arasında anlaşmayla saptanır.

Madde 70 - Konsolosluk görevlerinin bir diplomatik temsilcilik tarafından yerine getirilmesi Bu Sözleşme hükümleri, Sözleşme’nin metninin müsaade ettiği ölçüde, konsolosluk görevlerinin bir diplomatik temsilcilik tarafından yerine getirilmesi halinde de uygulanır. Diplomatik temsilcilikte konsolosluk şubesine bağlı olan veya başkaca konsolosluk görevlerini yerine getirmekle görevlendirilmiş olan anılan temsilcilik mensuplarının isimleri kabul eden Devlet'in Dışişleri Bakanlığına veya bu Bakanlık tarafından tayin edilmiş olan makama bildirilecektir. Diplomatik temsilcilik, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesinde: Konsolosluk görev çevresindeki mahalli makamlara; Kabul eden Devlet'in kanunları, düzenlemeleri ve teamülleri veya bu konudaki uluslararası anlaşmalar müsaade ediyorsa bu Devlet'in merkezi makamlarına başvurabilecektir. Bu Maddenin 2. fıkrasında zikredilen diplomatik temsilcilik mensuplarının ayrıcalık ve bağışıklıkları, diplomatik ilişkiler konusundaki Devletler Hukuku kurallarına tabi olmaya devam eder.

Madde 71 - 1. Kabul eden Devlet'in ek kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklar tanınması hali müstesna olmak üzere, bu Devlet'in vatandaşı veya devamlı sakini olan konsolosluk memurları, sadece, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında yapılan resmi işlemlerden dolayı yargı bağışıklığından ve kişi dokunulmazlığından ve 44. Maddenin 3. fıkrasında öngörülen ayrıcalıktan yararlanırlar. Bu konsolosluk memurları ile ilgili olarak kabul eden Devlet'in de keza 42. Maddede öngörülen yükümlülüğü yerine getirmesi gerekmektedir. Böyle bir konsolosluk memuruna karsı bir ceza davası açıldığı zaman, memurun tutuklanmış veya gözaltına alınmış bulunması hali hariç olmak üzere, dava konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesini en az aksatacak surette yürütülecektir. Kabul eden Devlet'in vatandaşı veya devamlı sakini olan konsolosluğun diğer mensupları ile bunların aileleri efradı ve keza bu Maddenin 1. fıkrasında değinilen, konsolosluk memurlarının aileleri efradı, sadece, kabul edene Devlet'in onlara tanıdığı ölçüde, kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanırlar. Kabul eden Devlet'in bizzat vatandaşı veya devamlı sakini olan bir konsolosluk mensubunun ailesi efradı ile özel personel mensupları, keza sadece kabul eden Devlet'in onlara tanıdığı ölçüde, kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanırlar. Bununla beraber, kabul eden Devlet, bu kişiler üzerinde yargı hakkini, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesini ifrat derecede engellemeyecek surette kullanmalıdır.

Madde 72 - Ayırım yapmama Kabul eden Devlet, bu Sözleşmenin hükümlerini uygularken Devletlerarasında ayırım yapmayacaktır. Bununla beraber, Bu Sözleşme’deki hükümlerden birinin gönderen Devlet'te kilitli biçimde uygulanması nedeniyle kabul eden Devlet'in anılan hükmü kilitli olarak uygulaması ve Devletlerdin birbirlerine teamül veya anlaşma ile, bu Sözleşme hükümlerinin gerektirdiğinden daha müsait bir muamelede bulunması; halleri ayırım olarak nitelenmeyecektir.

Madde 73 - Bu Sözleşme ile diğer uluslararası anlaşmalar arasında ilgi Bu Sözleşme hükümleri, yürürlükteki diğer uluslararası anlaşmalara taraf olan Devletler arasındaki ilişkilerde bu anlaşmaları haleldar etmeyecektir. Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, Devletleri, Sözleşme hükümlerini TESİD eden, tamamlayan veya ıslah eden veya bunların uygulama alanını genişleten uluslararası anlaşmalar akdetmelerine engel olmayacaktır.

BÖLÜM V - SON HÜKÜMLERDüzenle

Madde 74 - İmza Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Örgütü veya bir ihtisas kurumu üyesi bütün Devletlerin ve keza Uluslararası Adalet Divani Statüsü'ne taraf her Devlet'in ve Birleşmiş Milletler Örgütü Genel kurulu tarafından bu Sözleşmeye taraf olması için davet olunan başka her Devlet'in imzasına, aşağıdaki şekilde müracaat edilmek üzere, açık olacaktır: 31 Ekim 1963 tarihine kadar Avusturya Cumhuriyeti Federal Dışişleri Bakanlığı’na ve bu tarihten 31 Mart 1964 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Örgütü'nün New York'taki merkezine.

Madde 75 - Onay Bu Sözleşme onaya tabidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri'ne tevdi olunacaktır.

Madde 76 - Katılma Bu Sözleşme, 74. Maddede zikredilen dört kategoriden birine dâhil olan her Devlet'in katılmasına açık kalacaktır. Katılma belgeleri Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir.

Madde 77 - Yürürlüğe giriş

1. Bu Sözleşme, yirmi ikinci onay veya katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri'ne tevdi edilecek tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.
2. Yirmi ikinci onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonra Sözleşme'yi onaylayacak veya Sözleşmeye katılacak Devletlerden her birisi için Sözleşme onay veya katılma belgesinin bu Devlet tarafından tevdiini izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

Madde 78 - Genel Sekreterin bildirimi

1. Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri, 74. Maddede zikredilen dört kategoriden birine dahil olan bütün Devletlere:
a) 74., 75. ve 76. Maddeler uyarınca Sözleşme'ye konulan imzalarla onay veya katılma belgelerinin tevdiini; ve
b) 77. Madde uyarınca Sözleşme'nin yürürlüğe gireceği tarihi bildirecektir.

Madde 79 - Metinlerin geçerliliği Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri ayni değerde geçerli olan bu Sözleşme'nin asli Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri'ne tevdi olunacaktır. Genel Sekreter aslına uygunluğu tasdikli Sözleşme metninin örneklerini 74. Maddede zikredilen dört kategoriden birine dahil olan bütün Devletlere gönderecektir. Yukarıdaki hükümleri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış olan temsilciler bu Sözleşme'yi imzalamışlardır. Bu Sözleşme, Viyana'da yirmi dört nisan bin dokuz yüz altmış üç tarihinde düzenlenmiştir.