Gazel (Zevk-ı gam dilde midir dağda mı tende midir)

Zevk-ı gam dilde midir dağda mı tende midir
Neşve bülbülde midir gülde mi gül-şende midir

Oldu ser-mâye-i hayret bana bîm ü ümmîd
Bilemem eyleyecek girye midir hande midir

Oldu bâzîçe-i aşkında nihân hâtem-i dil
Çîn-i zülfünde midir sende midir bende midir

Gül hem açıldı hem ârâyiş-i destâr oldu
Bülbül-i bî-haber âyâ dahi şivende midir

O tevazu' anı mümtâz-ı cihan etmişdir
Nahl-i gül bağda bihûde ser-ef gende midir

Dür ü mercan bulunurmuş tutalım deryada
Bu kadar çîn-i cebin satmağa erzende midir

Hâh ü na-hâh olur âvîze-i gûş-i ahbâb
Nâbiyâ her gazelin böyle hoş-âyende midir