Karabağ Hanı'nın elçilerine harcırah verilmesi

İzzetlü Defterdâr Efendi,

Bundan akdemce Karabağ Hanı İbrahim Halil Han tarafından Der‘aliyye'ye gelüp bu def‘a Erzurum cânibine i‘âde etdirilen Mirzâ Mehmed Efendi'ye üçyüz ve refîki Mirzâ Mehmed Bey'e dahi ikiyüz cem‘an beşyüz guruşharcırâh verilmesini telhîs eyleyesin deyü buyuruldu.

Fî 12 B. sene [1]203


Arz-ı bendeleridir ki;

Bundan akdemce Karabağ Hanı İbrahim Halil Han tarafından Der‘aliyye'ye gelüp bu def‘a Erzurum cânibine i‘âde etdirilen Mirzâ Mehmed Efendi'ye üçyüz ve refîki Mirzâ Mehmed Bey'e dahi ikiyüz cem‘an beş yüz guruş harcırâh verilmesi bâbında sâdır olan fermân-ı âlîlerî mûcebince Başmuhâsebe'ye kayd olunup meblağ-ı mezbûrun tezkiresi i‘tâ olunmak bâbında emr ü fermân devletlü sa‘âdetlü sultânım hazretlerinindir.


Telhîsi mûcebince Başmuhâsebe'ye kayd ve tezkiresi verilmek buyuruldu.

Fî 13. B. sene [1]203