Kara Panter Partisi: 10 Maddelik Program

1.Özgürlük ve Siyahilerin kendi kaderlerini belirleyebilmelerini istiyoruz.Düzenle

Siyahilerin kendi kaderlerini belirleyebilene kadar özgür olamayacaklarına inanıyoruz.

2. Halkımız için tam istihdam istiyoruzDüzenle

Federal hükümetin herkese istihdam sağlamak veya bir gelir garantisi vermekle yükümlü olduğuna ve eğer Amerikalı beyaz işadamı istihdam sağlamıyorsa, üretim araçlarının elinden alınıp halka verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Böylelikle halk organize olup herkesi istihdam edebilir ve yüksek yaşam standartlarına ulaşabiliriz.

3. Siyahi halkımıza karşı yapılan Kapitalist soygunun sona ermesini istiyoruzDüzenle

Bu ırkçı hükümetin bizi sömürdüğüne inanıyoruz . Şimdi vadesi geçmiş ve bize borçlu olunan “kırk dönüm ve iki katır “ı istiyoruz. Kırk dönüm ve iki katır, 100 yıl önce Siyahi köle işçileri uygulanan kitlesel katliamlar için bir telafi ücreti olarak vaadedildi. Halkımıza günümüz parasıyla yapılacak bir ödemeyi kabul edeceğiz. Almanlar 6 milyon yahudiyi katlettiği için İsraildeki yahudilere yardım ediyor, Irkçı Amerikalılar ise 50 milyondan fazla siyahiyi öldürdü, bu sebeple talebimiz oldukça mütevazi.

4. İnsanlığın barınma hakkına uygun konutlarDüzenle

Eğer Beyaz Mülk sahipleri yaşanabilir konutlar sağlamıyorsa, konutlar ve arazi halkımıza verilmeli, kooperatiflere dönüştürülmeli. Böylelikle -hükümet yardımıyla- topluluğumuz kendine yaşanabilir konutlar inşa edebilecektir.

5. Halkımız için, yozlaşmış Amerikan toplumunun gerçeklerini ortaya çıkaran bir eğitim sistemi talep ediyoruz. Bize gerçek tarihi ve günümüz toplumundaki rolümüzü anlatan bir eğitim sistemi istiyoruz.Düzenle

Bize göre, halkımıza kendini öğretebilecek bir eğitim sistemi olmalıdır. Eğer kişi kendisini ve toplumdaki konumunu öğrenirse, başka yollara sapmaz.

6. Tüm Siyahi erkeklerin askerlik hizmetinden muaf tutulmasını istiyoruz.Düzenle

Siyahi erkeklerin, bizi korumayan ırkçı bir devletisavunmak için askerlik hizmetine zorlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Tıpkı siyahlar gibi, ırkçı Beyaz Amerikan devleti tarafından kurban edilen dünyadaki diğer beyaz olmayan halklarla savaşıp onları öldürmeyeceğiz. Ne olursa olsun kendimizi ırkçı ordu ve polisin şiddetinden koruyacağız.

7. Polis şiddetinin ve Siyahi halkımızın katledilmesinin derhal durdurulmasını istiyoruzDüzenle

Siyahi halkımız polis şiddetine karşı kendi siyahi öz savunma birliklerini örgütleyerek, polis şiddetini ve baskını engelleyebilir. Birleşik Devletler İkinci Anayasa Değişikliği, yurttaşlara silah taşıma hakkı vermektedir. Bu yüzden bizce bütün siyahiler öz savunma için silahlanmalıdır.

8. Federal, Devlet, Bölge ve Şehir Hapishanelerinde ve Tutukevlerinde tutulan tüm Siyahlar için özgürlük istiyoruz.Düzenle

Bize göre, birçok hapishane ve tutukevinde tutulan Siyahlar salıverilmelidir. Çünkü hiçbiri adil ve tarafsız bir biçimde yargılanmamıştır.

9. Birleşik Devletler Anayasası’nın da öngördüğü şekilde, tüm Siyahların mahkemelerde yargılanırken kendi akran kümesinden veya Siyah topluluğa mensup kimseler tarafından yargılanmasını istiyoruz.Düzenle

Siyahilerin adil bir biçimde yargılanabilmesi için mahkemeler Birleşik Devlet Anayasası’na uygun hareket etmelidir. Birleşik Devletler Anayasası’nın 14. maddesi bireylere kendi akran grupları tarafından yargılanabilme hakkını veriyor. Akran grubu, benzer ekonomik, sosyal, dinsel, coğrafi, çevresel, tarihsel ve ırksal arka plana sahip insanların oluşturduğu gruba verilen addır. Bunun uygulanması için, mahkemelere Siyah bir davalının mensup olduğu gruptan Siyah jürilerin seçilmesi için baskı yapılmalıdır. Şimdiye dek ve şimdi de, tamamı Beyazlardan oluşan jürilerce yargılanıyoruz ve bu kimseler Siyah topluluğa mensup “ortalama muhakemeye sahip” bireylerin anlayışını taşımamaktadır.

10. Toprak, ekmek, eğitim, barınma, yiyecek, giyecek, adalet ve barış istiyoruz.Düzenle

İnsanlığa dair konularda, bir halkın kendisini bir diğer halka bağlayan politik bağlarını koparması ve yeryüzündeki güçler arasında doğanın ve doğanın Tanrısı’nın kanunlarınca o halka bahşedilen bağımsız ve eşit konumu kendi eline alması gerekli olduğunda, bu ayrılma talebine söz konusu halkı iten nedenlerin açıklanması, insanın fikriyatına olan saygının gereğidir.


Bize göre yukarıdaki gerçeklikler apaçıktır; tüm insanlar eşit yaratılmıştır; Yaratıcıları tarafından kendilerine birtakım devredilemez haklar bahşedilmiştir; bu haklara yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı dahildir. Bu hakların güvence altına alınması için de insanlar tarafından devletler kurulmuş, adil yetkilerini yönetilenlere dayandırmışlardır. Hal böyleyken herhangi bir devletin yapısı bunlara zarar verici niteliğe büründüğünde, insanların bunu değiştirmeye veya ilga etmeye ve yeni bir devlet kurmaya, bu devletin temelini de yine bu ilkelere dayandırmaya ve ona verdikleri biçimde kendi güvenliklerini ve mutluluklarını sağlamaya hakları vardır. Sağduyu, varlığı uzun zamanlara yayılan devlet yapılarının önemsiz ve geçici sebeplerle değiştirilmemesi gerektiği görüşünü dayatacaktır ve bu görüşten yola çıkarsak, tüm tecrübelerimiz göstermiştir ki, insanlar aslında daha büyük oranda acı çekmiştir; çünkü kötülüklere katlanmak, alışılagelen yapıların lağvedilerek düzeltilmesinden evla görülmüştür. Ancak, ardı arkası kesilmeyen sömürü ve gasplar, değişmez biçimde aynı hedefe yönelerek, insanları mutlak despotluk boyunduruğuna almaya yönelik bir düzen olarak ortaya çıktığında, böyle bir devleti alaşağı ederek gelecek için yeni güvenceler yaratmak, insanların en temel hak ve görevidir.


KaynakçaDüzenle