Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 1322

Kabul Tarihi: 23/05/1928

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/06/1928

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 904

BİRİNCİ KISIM: RESMİ GAZETE İLE NEŞRİ MECBURİ MEVAT,KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN MERİYET TARİHİDüzenle

Madde 1 - Aşağıda yazılı mevaddın Resmi Gazete ile neşri mecburidir:

 • A - Kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler, inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukaveye ve imtiyazlar, kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve takibatı kanuniye icrası veya tecili ...*1* gibi ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi kararları ve Meclis zabıtları.
 • B - Nizamnameler.
 • C - Tasdikı aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri.
 • D - Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler.
 • H - Şurayı Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdikına ve imtiyaz ihtilaflarına ait ittihaz olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istişari mukarrerattan Başvekaletçe tasdik kılınanlar.
 • V - Ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumiyesince ittihaz olunan kararlar.
 • Z - (Mülga bent: 24/05/1984 - 3011/3 md.)

Madde 2 -Kanunu mahsusları mucibince vilayetler, şehremanetleri ve beledi- yeler tarafından kanun ve nizamnamelere mugayir ahkamı havi olmamak üzere tanzim olunan talimatnamelerin ve ammeyi alakadar eden mukavelenamelerin mahallerinde resmi veya gayri resmi gazetelerle, bulunmadığı takdirde vesaiti münasebe ile neşir ve ilanı mecburidir.

Madde 3 -Kanun ve nizamnameler, metinlerinde başka suretle sarahat bulunmadığı takdirde, Resmi Gazete ile neşrini takip eden günün başlangıcından hesap edilmek üzere kırk beşinci günün hitamından itibaren Türkiye'nin her tarafında aynı zamanda mer'i olur.

Madde 4 -Resmi Gazetenin bir sayısına derci kabil olmıyan mufassal kanun ve nizamnamelerin ilk maddesinin dercedildiği gün neşir tarihi başlar ve müteakip dört sayısında neşrin tamamlanması mecburidir. Meriyetin hesabında son neşir tarihine itibar olunur.

İKİNCİ KISIM: KANUN VE NİZAMNAMELERİN TABI VE TEVZİLERİDüzenle

Madde 5 -Kanunlar ile nizamnameler Reisicumhur tarafından ve kanuni tefsir ile Heyeti Umumiye kararları Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından takımiyle Başvekalete tevdi olunur. Müdavvenat Müdiriyetince bunların kabul tarihiyle nizamnamelerin Reisicumhur tarafından imza edildiği günün tarihleri kayıt ve tesbit ve suretleri çıkarılıp asılları Hazinei Evraka teslim olunur ve Resmi Gazete ile neşir ve ilan ettirilir.

Madde 6 - Kanun ve nizamname ve talimatnamelerin ayrı ayrı memurine tebliği usulü ilga edilmiş ve bunların tebliği vazifesi valilere verilmiştir.

Madde 7 - (Mülga madde: 01/08/1996 - 4160/5 md.)

Madde 8 - Valiler, vilayet merkezinde kanun, nizamname ve sairenin kafi miktarda matbu nüshalarını aşağıda yazılı dairelere en çok kırk sekiz saat zarfında (tatil günleri hariç) zimmetle tevzi ve ayrıca vilayet gazeteleriyle ilan ederler:

 • A - Adli, mülki ve askeri bilümum Devlet dairelerine
 • B - İdareyi hususiyelere
 • C - Belediyelere
 • H - Barolara
 • V - Ticaret ve sanayi ve ziraat odalarına
 • Z - Resmi kütüphanelere.

Madde 9 - Yukardaki maddede yazılı makamlar bu kanun ve nizamnameleri ve saireyi vilayet merkezindeki memuriyetlerinin dairesi içinde bulunan alakadarlara münasip suretlerle derhal tebliğ ederler.

Madde 10 - Kaza kaymakamları nahiyelere ait olan nüshaları nahiyelere irsal ve gerek kaymakamlar ve gerek nahiye müdürleri sekizinci maddeye tevfikan kaza ve nahiye dahilindeki devair ve müessesata zimmetle tebliğ ederler.

Madde 11 - Cezaya, vergiye, askerliğe ve halkı alakalandıran diğer hususlara ait kanun, nizamname ve saire derhal şehir veya kasabalarda mütat veçhile belediyeler ve köylerde muhtarlar vasıtasiyle ilan ettirilir ve keyfiyet zabıt varakasiyle tesbit edilerek dosyasında saklanır.

Madde 12 - Kanunların ve nizamnamelerin meriyet müddeti kırk beş günden az ve hükümlerinin acele ilanı zaruri bulunduğu takdirde Başvekalet tarafından valilere telgrafla tebliğ edilir.Valiler matbuaların vusulünü beklemeksizin bu kanun ve nizamnameleri teksir ettirerek 8,9 ve 11 inci maddeler mucibince tevzi ve ilan ederler.

Madde 13 - Her mali yıla ait kanun ve nizamname ve sairenin her yerde bir arada muhafazasiyle seleften halefe devri mecburidir.

Madde 14 - Kanun ve nizamname ve saireyi (tatil günleri ve esbabı mücbire hariç) teehhürle tevzi, tebliğ ve ilan edenler Türk Ceza Kanununun 230 uncu madsine tevfikan ceza görürler.

Madde 15 - Resmi Gazete Müdevvenat Müdiriyetince tabettirilir.Bu Müdiriyet her içtima senesine ait düsturların tab'ı ve tabedilmemiş eski düsturların ikmali ile de mükelleftir.

Düsturlara aşağıda yazılı mevat dercolunur:

 • A - Kanunlar ve nizamnameler
 • B - Devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler.
 • C - İnhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukavele ve imtiyaznameler ve kanunların tefsirine mütaallik Büyük Millet Meclisi kararları.
 • D - Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle akdedilip icra Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler.
 • H - Nizamnamelerin tefsirine mütaallik Şurayı Devlet kararlariyle ref'i tezat ve tevhidi içtihada mütedair Mahkemei Temyiz Heyeti Umumiyesi kararları.

Madde 16 - 18 Mayıs 1327 tarihli kanun ile bu kanuna mugayir diğer hükümler mülgadır.

Madde 17 - Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.