Hikayet-i Oğuznâme-yi Kazan Beg ve Gayrı/Hikâyet-i taş oguz iç oguza asi olup beryek vefatı

Hikâyet-i taş oguz iç oguza asi olup beryek vefatı

kazan üç yılda bir iç oguz taş oguz beglerin cemederdi evin yagmaladurdı gerü hân kazan evin yagmaladır oldı taş oguz begleri hâzır olmayup hemân iç oguz begleri yagmaladı kazan begüñ 'adeti buyıdıki hâtûnınuñ eline yapışup evinden çıkardı evinizde olan esbâbını vü mâlını yagma ederlerdi gerü yagma etdürdi taş oguz beglerinden kimsene yogdı taş oguz begleri bunı eşidüp eyitdiler bak bak şimdiye degin kazanuñ evi yagmalandukda hep bile olurduk şimdi suçımuz nedür ki bile bulınmaduk dediler cemi' begler ittifâ kazan begi selâmlamaga gelmediler adavet bagladılar at ayagı külüg ozan dili çevük olur kızılbaş derler kazanuñ yanında bir kişi varıdı kazan beg eydür

mere kılbaş bu taş oguz begleri her dayim gelürler beni selâmlar idi şimdi niçün gelmezler dedi kılbaş eydür

bilmezmisin evüñ yagma kılduguñ vakt taş oguz bile bulınmadı anuñiçün gelmezler dedi kazan eydür bizümle adavet bagladılar gibi dedi kılbaş eydür hânum ben varayın anlaruñ dostlıgın düşmânlugın bileyim dedi kazan sen bilürsin dedi kılbaş birkaç adamıla binüp taş oguz begleri tarafına getdi vardı taş beglerinden aruzuñ evnie kondı kazanuñ tayısı idi aruza haber oldı kazan handan adam geldi deyü aruz han nola gelsün dedi aruz dahı altunlu günlügin dikmişidi oglanları ile otururdı kılbaş gelüp aruza bagır basdı selâm verdi yer gösterdiler oturdı kazan hân devletüñe dualar etdi katı buñlı oldı elbette dayım aruz baña gelsün yitişsün kara başum buñaldı buñlı oldı üstümüze yagı geldi der dedi kaytabanda develerüm bozlatdılar kazaguçda kazılık atum kişnetdiler agca tümen koyunum mañratdılar kaza beñzer kızımı gelinimi çagrışdurdılar benüm kara başuma neler geldi tayım aruz baña gelsün yetişsün der dedi aruz

mere kılbaş olvakt kim uç boz uk yıgnak olurdı kazan andansoñra evin yagmaladurdı suçumuz neyidikim şimdi bile olmayavuz yagmada dedi hemîşe kazanuñ başına buñlar gelsün tayısı aruzı aña tursun biz kazana düşmen olduk bellü bilsin dedi kılbaş dahı burada soylamış görelüm hânum ne söylemiş

aruz aruz mere kavat aruz kalkubanı kazan beg yerinden durı geldi ala taga çadırın otagın kurdı üç yüz altmış altı alp erenler yanına cem oldı yemek içmek arasında begler seni añdı hânum tayıñ saña düşmen olmış dedi ben varayım sahîh haber bileyim deyü geldüm bildümki hân kazana düşmen imişsin dedi kılbaş kalkdı yöriyü verdi aruz koca gayet saht oldı taş oguz beglerine adam saldı davet etdi hep geldiler yıgnak oldılar aruz koca ala barigâh otakların düze dikdi atdah aygır deveden bugra koyundan koç kırdurdı aruz taş oguz beglerine agırlık etdi toyladı eydür

begler ben sizi neye okıdum bilürmisiz eyitdiler

neye okuduñuz ne buyurursız dediler aruz eydür kazan kılbaşı göndermiş elüm günüm çapıldı kara bşaum buñlı oldı dayım aruz taş oguz begleri ile gelsün demiş ben eyitdüm ki

mere kılbaş kaçankim kazan evin yagma etdürürdi taş oguz begleri ile yagma ederdi begler gelüp kazanı selamlarlardı andan tagılurlardı şimdi suçumuz ne oldıkim bile bulınmaduk mere kavat biz kazana düşmen olduk dedüm emen eydür

eyü demişsin dedi aruz araya mushaf getürdi eydür

begler siz ne buyurursız begler eyitdiler

çün sen düşmen olduñ biz dahı olduk dediler aruz eydür

deñ emdi and içüñ cemi begler and içdiler senüñ dostuña dost düşmenüñe düşmen dediler aruz hep begleri hilatledi eydür

begler beryik dahı bizden kız alupdr güyegümüzdür amma kazanuñ ınagıdur gelsün bizi kazanıla barışdursuñ deyelüm aldayalum odamuza getürelüm gelüp bize muti olursa hoş olmazsa ben sakalın dutayım siz kılıç üşürüñ pareleñ dedi aradan beryik gedicek kazan ile işimüz hayır ola dedi kagız yazdılar beryige gönderdiler beryik oasında yigitleri ile yeyüp içüp otururken adam geldi beryige selam verdi beryik aleyk aldı eyitdi

nedür ol kişi eydür

hânum bu kagıdı aruz gönderdi deyüp sundı beryik açdı gördikim kerem edüp gelesin bizi kazanıla lutf edüp bizi kazanıla barışdurasın demiş beryik hemân kırk yiğidin boyına aldı arûza yöñeldi taş begleri otururken endi selam verdi aruz yer gösterdi geçüp oturdı aruz eydür

bilürmisin beryek seni neye okıdum beryik buyurun dedi aruz bu oturan begler hep kazana asi olup and içmişlerdür mushaf getürdiler sen dahı and iç dediler beryek eydür

vallahi ben kazana asi olmazam dedi soylamış görelüm ne soylamış

ben kazanuñ nimetin çok yemişem
bilmezsem gözüme dursun
kazaguçda kazılık atın çok binmişem
bilmezsem baña tabut olsun
yahşı kaftanların çok geymişem
bilmezsem baña kefen olsun
ala barigâh otagına çok girmişem
bilmezsem baña zindân olsun
sen kazandan dönmezem bellü bilgil

dedi aruz kakıdı karvayup beyregüñ sakalın dutdı begler beyrege kıyamadılar beryik burada soylamış görelüm ne soylamış

zâlim aruz baña bu işi edecegüñ bileydüm
kazaguçda kazılık atum bineridüm
egni berk demür tonum geyer idüm
kara pulat üz kılıcum belüme bağlarıdum
ala gözlü beglerümi yanıma salarıdum

kavat ben bu işi bilsem böyle gelürmiydüm aldayuban er dutmak avrat işidür avratuñdanmı ögrendüñ kavat sen bu işi dedi aruz eydür

herze merze söyleme kanuña susama gel and iç dedi beryik eydür

vallahi ben kazanuñ ugurına başı komışam ben han kazandan dönmezem dedi elini günini yagmalatdı yigit yeñil kalaba toyum oldı kazan gög alaña görklü çemene çadırın otagın dikdürdi dedem korkut gelüp sazılık edüp soy soylandı erenler başına neler geldügini söyledi

kanı dedügüm yeg erenler
dünyâyı benüm deyenler
ecel aldı yer gizledi
gani dünyâ kime kaldı
gelimlü gedimlü dünyâ
soñ ucı ölümlü dünyâ
bu kara yer bizi dahı yeyecekdür ahır akıbet uzun yaşuñ ucı ölüm

yom vereyüm hânum

ölüm vaktı geldüginde arı imandan ayırmasun
babañ yeri uçmak olup anañ yeri behişt olsun
kadir tañrı beryege rahmet kılsun
 şiyri merdân hazret-i alînüñ elinden
şarab tahur içmek huda erzâni kılsun
kâdir seni nâmerde muhtâc etmesün
ag alnuñda beş kelime dua kılduk kabul olsun
yıgışdursın dürişdürsün günâhuñuzı adı görklü muhammer mustafa
yüzi suyına bagışlasun bu kitâbı yazanı duayıla añnlara
hak sübhanehu ve taala rahmet etsün amin amin deyenler dizar görsün
hânum hey
begüm hey