Het Wilhelmus

Felemenkçe sözleri (Modern)Düzenle

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.


In Godes vrees te leven

heb ik altijd betracht,

daarom ben ik verdreven,

om land, om luid gebracht.

Maar God zal mij regeren

als een goed instrument,

dat ik zal wederkeren

in mijnen regiment.


Lijdt u, mijn onderzaten

die oprecht zijt van aard,

God zal u niet verlaten,

al zijt gij nu bezwaard.

Die vroom begeert te leven,

bidt God nacht ende dag,

dat Hij mij kracht zal geven,

dat ik u helpen mag.


Lijf en goed al te samen

heb ik u niet verschoond,

mijn broeders hoog van namen

hebben 't u ook vertoond:

Graaf Adolf is gebleven

in Friesland in de slag,

zijn ziel in 't eeuwig leven

verwacht de jongste dag.


Edel en hooggeboren,

van keizerlijke stam,

een vorst des rijks verkoren,

als een vroom christenman,

voor Godes woord geprezen,

heb ik, vrij onversaagd,

als een held zonder vreze

mijn edel bloed gewaagd.


Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,

uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.


Van al die mij bezwaren

en mijn vervolgers zijn,

mijn God, wil doch bewaren

de trouwe dienaar dijn,

dat zij mij niet verrassen

in hunne boze moed,

hun handen niet en wassen

in mijn onschuldig bloed.


Als David moeste vluchten

voor Sauel den tiran,

zo heb ik moeten zuchten

als menig edelman.

Maar God heeft hem verheven,

verlost uit alder nood,

een koninkrijk gegeven

in Israël zeer groot.


Na 't zuur zal ik ontvangen

van God mijn Heer het zoet,

daarnaar zo doet verlangen

mijn vorstelijk gemoed:

dat is, dat ik mag sterven

met ere in dat veld,

een eeuwig rijk verwerven

als een getrouwe held.


Niets doet mij meer erbarmen

in mijne wederspoed

dan dat men ziet verarmen

des Konings landen goed.

Dat u de Spanjaards krenken,

o edel Neerland zoet,

als ik daaraan gedenke,

mijn edel hart dat bloedt.


Als een prins opgezeten

met mijner heireskracht,

van de tiran vermeten

heb ik de slag verwacht,

die, bij Maastricht begraven,

bevreesden mijn geweld;

mijn ruiters zag men draven

zeer moedig door dat veld.


Zo het de wil des Heren

op die tijd was geweest,

had ik geern willen keren

van u dit zwaar tempeest.

Maar de Heer van hierboven,

die alle ding regeert,

die men altijd moet loven,

Hij heeft het niet begeerd.


Zeer christlijk was gedreven

mijn prinselijk gemoed,

standvastig is gebleven

mijn hart in tegenspoed.

De Heer heb ik gebeden

uit mijnes harten grond,

dat Hij mijn zaak wil redden,

mijn onschuld maken kond.


Oorlof, mijn arme schapen

die zijt in grote nood,

uw herder zal niet slapen,

al zijt gij nu verstrooid.

Tot God wilt u begeven,

zijn heilzaam woord neemt aan,

als vrome christen leven,—

't zal hier haast zijn gedaan.


Voor God wil ik belijden

en zijne grote macht,

dat ik tot gene tijden

de Koning heb veracht,

dan dat ik God de Here,

de hoogste Majesteit,

heb moeten obediëren

in de gerechtigheid.

Türkçe sözleriDüzenle

Nassaulu Willem ben

Kanım Cermen kanıdır,

Kendimi, sevgili anayurdum

sana adadım ölünceye kadar

Yiğit bir prensiyim ben

Özgür Oranj'ın

sadakatimi adadım ben

İspanya Kralı'na


Ah tanrı korkusuyla

yaşadım ömür boyu

halk, ev ve vatan sevgisiyle

sürüldüm yurdumdan

Ama şüphem yok tanrının

Adaletli yargısından

Günü gelince bahşedecek

Devletimi layığıyla


Sadakatle baksın her kulum

hepsi doğru ve iyi olsun

Tanrı sana hakkını verir

Şimdi vatanından uzak da olsan

Gece gündüz dua etmeli

İnançlı şekilde yaşayan

Sizin hakkınızı korumam için

Tanrı güç verecek bana

 

Sen baki kalasın diye

Feda ettim kendimi

kardeşlerim de inançla

feda ettiler kendilerini

Frizya'da savaş meydanında

kaldı Kont Adolf, ne yazık

şimdi ebedi hayatında

mahşer gününü bekler


Asilzade doğdum ben

İmparatorlar soyundan

İmparatorluk'un bir prensi

İnançlı bir hıristiyan

Tanrının övgüsüne mazhar

Yağız ve korkusuz

bir kahraman olarak

asil kanım tanrıya fedadır