Halkevleri tüzüğü

I. BÖLÜM: TEMEL HÜKÜMLERDüzenle

A.DERNEĞİN ADI VE MERKEZİDüzenle

Madde 1 Adı “Halkevleri Derneği” olan kuruluşun kısa adı “Halkevi” dir. Kuruluşun şubeleri ayrıca “Halkevleri Derneği (bulundukları yerin adı) Şubesi” ve kısaca “(bulundukları yerin adı) Halkevi” olarak; temsilcilikleri ise “Halkevleri Derneği (bulundukları yerin adı) Temsilciliği” ve kısaca “(bulundukları yerin adı) Halkodası” olarak adlandırılır.

Halkevleri Derneğinin merkezi Ankara'dır.

B.HALKEVLERİ DERNEĞİNİN GENEL POLİTİKASI VE HALKEVCİLERİN GENEL İNANÇLARIDüzenle

Madde 2 Halkevleri Derneği tüzel kişilik olarak hiçbir siyasi partiye bağlanamaz.

Bütün vatandaşlar Halkevleri Derneğine üye olabilirler. Ancak, Halkevleri Derneğinin kesinlikle ve tam bir inançla bağlı olduğu Atatürkçü düşünceye ve Atatürkçü Devrim anlayışına aykırı düşen herhangi bir felsefi düşünceye, ideolojiye, politik inanca veya doktrine veya bunlara bağlı davranışlara Halkevleri Derneğinde yer verilmez.

Halkevcilik çalışmaları, bütün yönleri ile bu politikaya ve bu temel inançlara göre düzenlenip uygulanır. Bunlara ters düşen herhangi bir çalışma içerisine girilemez.

C. HALKEVLERİ DERNEĞİNİN AMACIDüzenle

Madde 3

Halkevleri Derneği Atatürkçü düşüncenin ve devrimlerin ışığında olarak; halkın eğitimine, Türk kültürüne ve sanatına hizmet eder. Bu konudaki çalışmalarını; Atatürkçü düşüncenin ve Kemalist Devrim anlayışının düşünsel ve ideolojik temeli olan ulusalcılık açısından yorumlayarak, tam bağımsızlık, ulusal egemenlik ve çağdaşlaşma olarak nitelendiren amaçlara hizmet etmek düşüncesine göre planlar, programlaştırır ve uygular.

Halkevleri Derneği; din devleti düşüncesine, saltanat yönetimi istemine, sosyal ve sınıfsal ayrıcalığa, ekonomik sömürüye ve ümmet kültürü anlayışına karşı çıkarak, Atatürk devrimini (Atatürk'ün bütün reform ve atılımlarını) kesin bir dille savunur. Anayasamızda ULUSAL, DEMOKRATİK, LAİK ve SOSYAL HUKUK DEVLETİ olarak belirtilen, Cumhuriyetin niteliklerini, halka anlatmaya ve benimsetmeye çalışır.

Halkevleri Derneği bu ana düşünceler yönünde olarak;

a. Halk ile aydınları kaynaştırarak yaratıcı bir kültür hareketini uyandırıp geliştirir.

b. Asıl görev olarak Genel Yaygın Eğitim (Genel Halk Eğitimi) alanında çalışıp olanakları ölçüsünde mesleki ve teknik yaygın eğitime (Mesleki ve Teknik Halk Eğitimi) yardımcı olur.

c. Yurdumuzun ve tarihimizin derinliklerindeki uygarlık değerlerini gün ışığına çıkaracak çalışmalar yapar. Bu çalışmalarla, tarihsel ve çağdaş sanat ve kültür değerlerini işleyip ortak bir halk kültürünün ve sanatının yaratılmasına yardımcı olur. Bu değerlerin toplum içindeki (Halktan halka) akışında tarihsel devrimcilik görevini yapar.

d. Ulusumuzun yaratacağı yeni uygarlığın sağlam temelinin; halkın iktidarına, düşünce özgürlüğüne, hoşgörüye ve insan sevgisine dayalı bir ulusal demokrasi olduğuna inanarak, halkın bu yöndeki anayasal eğitimine yardımcı olur.

Halkevleri Derneğinin her üyesi yukarıdaki esaslara tam bağlılık içerisinde Atatürk'ün kurduğu Halkevleri Derneğinin ruh ve heyecanıyla, bu ülkü ve ilkelerin savaşçılığını yapmayı, hem bir hak olarak hem de kaçınılmaz bir görev olarak benimser.

D. ÇALIŞMA ALANLARI VE KOLLARIDüzenle

Madde 4 Halkevleri Derneği şu kollarda çalışır;

a. 1. Kol: Toplumsal İlişkiler, Halk Eğitimi ve Köycülük Kolu

(1) Atatürk devriminin ve ilkelerinin halka yayılması ve inançla benimsetilmesi için yayınlar yapar: Sergiler, açıkoturumlar, konuşmalar ve günler düzenler.

(2) Anayasamızın yapısını düzenlediği; insan haklarına dayalı demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin vatandaşa öğretilmesi ve benimsetilmesi için gerekli anayasal eğitimi düzenler.

(3) Halk için okuma yazma kursları düzenler.

(4) Çeşitli el sanatları, nakış, dikiş, halıcılık, marangozluk, meyvecilik, arıcılık vb. yararlı ve öğretici kurslar düzenler. Ve bunların ürünlerini sergileyip değerlendirir.

(5) Tarihsel ve çağdaş kültür ürünlerini sergileyen gösteren ve bu konudaki öğretim ve eğitime yardımcı olan şenlikler düzenler; çevrede gelenek haline gelmiş olan panayırlara kültür yönünden katılır.

(6) Köy gezileri düzenleyerek köy-kent bağlılığını kurar.

(7) Köy araştırmaları yaparak, köy (kırsal bölge) sosyolojisini inceler; ihtiyaçları ve gelişme yönlerini saptar; geleneksel değerleri meydana çıkarır; gösteri, kitaplık, halkoyunları, halk müziği koroları gibi sosyal ve kültürel konularda köy yaşamı içerisine girerek düzeltici çabalar harcar.

(8) Köydeki yerleşimin planlanmasına ilişkin fiziki planlama konularında, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda, yetkililerden yararlanarak köylüyü aydınlatır ve bu konularda gerekli düzeltici çalışmalara bizzat girişir.

(9) Sosyal yardım grubu, özellikle Halkevleri Derneği tarafından kurulan sağlık kuruluşları ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yaparak halk sağlığına doğrudan doğruya hizmet etmeye çalışır. Sosyal yardımlaşmanın gelişmesine öncülük eder, yoksul halkımıza yardım elini uzatır.

b. 2. Kol: Kitaplık ve Yayın Kolu

(1) Atatürk devrimi ve ilkeleri üzerine sanat ve kültür yayınları yapar.

(2) Her Halkevleri Derneği bir Atatürk kitaplığı ve köşesi kurmaya çalışır.

(3) Köylerde halk kitaplığı kurar.

(4) Kitap okuma tanıtma günleri düzenler.

(5) Halkevleri Derneği bütün yayın işlerini düzenler.

(6) Her Halkevleri Derneğinin bir genel kitaplık kurması gereklidir. Bu konuda genel merkez ve öbür Halkevleri Derneği yardımcı olurlar.

c. 3. Kol: Dil, Tarih ve Edebiyat Kolu

(1) Kitaplık ve yayın koluyla işbirliği yaparak Atatürkçü düşünce Atatürk devrimi ve ilkeleri üzerine araştırma ve incelemeler yapar. Bu alandaki sanat çalışmalarını değerlendirir.

(2) Eski ve çağdaş Türk ve Dünya edebiyatının tanıtılmasını, düşünce özgürlüğü ve hoşgörü havası içinde düşüncelerin tartışılıp açıklanmasına çevrede edebiyat çalışmalarının ve düşünce yaşamının uyanmasına yardımcı olacak çalışmalar düzenler.

(3) Türk dili ve tarihinin çevredeki değerlerinin araştırılmasına ve tanıtılmasına önayak olur.

(4) Türk Dili ve Edebiyatını ve çağdaş edebiyat örneklerini tanıtmak için kitap sergileri açar, yayınlar yapar, açıkoturumlar, konuşmalar, günler düzenler.

d. 4. Kol: Plastik Sanatlar Kolu

(1) Resim, heykel ve mimari alanlarında halkın bilgisini ve bu alandaki görgüsünü arttıracak çalışmalar düzenler. İlkel halk resim ve desenlerini toplar bu konuda sergiler kurslar açar.

(2) Elişleri konusunda araştırmalar ve derlemeler yapar ve bunların motiflerinden geliştirilmiş desenler hazırlar. Ayrıca bunların süs ve giyim eşyasında ve yapıtlarda değerlendirilmesini sağlayacak çabalar harcar.

(3) Eski Türk evlerinin fotoğraflarla ve mimari şemalarla saptanmasına çalışır ve bu konuda yayınlar yapar.

e. 5. Kol: Müzik Kolu

"Uygarlıkta değişme ölçüsü müzikte değişme ile başlar" diyen Atatürk'ün görüşüne uyarak:

(1) Çevrede çağdaş anlamda çok sesli müziğin yayılmasına, tanınmasına ve ortak bir beğeni haline gelmesine çalışır. Bunun için topluluklar kurarak konserler hazırlar ve eğitici toplantılar düzenler, yayınlar yapar. Bu konudaki müzik yarışmalarını (marşlar, besteler, senfoniler, konçertolar, şarkılar) ve çevrede bulunan bu alandaki yetenekli kişileri teşvik eder; bu gibi çabalara olanaklar hazırlar.

(2) Türk müziğinin kaynağı olarak halk ezgileri, türküleri üzerinde araştırmalar derlemeler yapar ve bunların çok sesli olarak düzenlenmesi çalışmalarını teşvik eder.

(3) Halk türküleri koroları, saz ekipleri ve bandolar kurar.

f. 6. Kol: Gösteri (Tiyatro, film, opera, bale) Kolu

(1) Çevreye tiyatro sevgisini yaymak için amatörce çalışan tiyatro kurar. Oyuncunun, seyircinin tiyatro bilgisini arttırmak için yayınlar yapar; bu konuda açık oturumlar, konuşmalar, kurslar, yarışmalar düzenler.

(2) Karagöz, kukla, ortaoyunu, köy meydan oyunları gibi eski halk gösterileri ürünlerini araştırır, derler ve değerlendirir, yayar ve gereğinde yenileştirerek oynar, Çağdaş Türk Tiyatrosu'na yardımcı olur, Çağdaş Türk Opera ve Balesi'nin yaratılmasına yardımcı olacak çalışmalar yapar.

g. 7. Kol: Folklor ve Etnografya Kolu:

(1) Çevredeki bilmece, masal, atasözleri, halk koşma ve deyimleri, destanlar, halk hikayeleri gibi folklor ürünlerini araştırır, derler ve değerlendirir, yayar; bunların ulusal birliğin pekiştirilmesinde öz değerler olarak kullanılması için çalışmalar yapar.

(2) Çevrenin halk oyunlarını ve türkülerini derler ve değerlendirir, bunların tanıtılması için kurslar açar ve bu oyunların özünü bozmadan yenileştirme çalışmaları yapar.

(3) Yurt içinde ve dışındaki kültür şenliklerine katılacak oyun ve müzik ekipleri hazırlar ve bunlarla bayramlarda, şenliklerde, köy gezilerinde gösteriler yapar.

(4) Halkın giyim ve kullanım eşyası, elişi, tarım ve bunun gibi yaşama ve çalışma konularındaki kendine özgü geleneksel örneklerini derler ve değerlendirmek için bir Etnografya Müzesinin çekirdeğini kurmaya çalışır.

h. 8. Ko1: Spor Kolu

(1) Çevrede sporla uğraşmak isteyenlere yer, araç ve gereç olanakları hazırlar. Güreş, judo, tekvando, karate, atletizm, beden eğitimi, kayak, su sporları, avcılık, dağcılık, cirit, kılıç-kalkan, okçuluk gibi sporlardan çevre için yararlı görülen ve olanaklar bakımından uygulanabilecek olan sporların yayılmasına öncülük eder, özellikle ulusal sporların geliştirilmesine özen gösterir ve öncelik verir.

(2) Çevrede spor ahlakının ve amatör ruhun yaratılmasına özen gösterir .

i. 9. Kol: Turizm ve Gezi Kolu Çevrenin turistik zenginliklerini tanıtır ve değerlendirir. Bu amaçla geziler düzenler, şenlikler yapar, gelen konuklara öncülük yapabilecek kişileri yetiştirir; turizm büroları ve turizm çalışmaları yapanlarla ilgi kurarak çalışmaları yaygınlaştırır, turizm rehber kursları açar.

j.10. Diğer kollar:

1-) İnsan Hakları Kolu

2-) Çevre Kolu

3-) Kadın Kolu

4-) Gençlik Kolu

5-) Çalışma Hayatı ve İşçi Kolu

6-) Basın-Yayın Kolu

7-) Eğitim, Kültür, Bilim Kolu

8-) Çocuk Hakları Kolu

9-) Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik, Beslenme, Barınma, Ulaşım ve İş Hakkını Savunma Kolları

Her şubede çevre koşullarına göre en az üç kolun kurulması için özen gösterilir.

Kollar kendi içerisinde dallara ayrılabilir. Örneğin toplumsal ilişkiler, halk eğitimi ve köycülük kolunun gereğinde toplumsal ilişkiler ve sosyal çalışmalar dalı, köycülük dalı gibi dallara ayrılabileceği gibi.

Bu maddede yer alan çalışma alanlarında bir kol kurulamamış olması, derneğin o alanda faaliyette bulunmasına engel teşkil etmez. Halkevleri Derneği, gerek Genel Merkezi gerekse Şubeleri, bu maddede yer alan çalışma alanları kapsamında, her türlü açık ve kapalı yer toplantısı, panel, söyleşi, seminer, konferans, gösterim, konser, şenlik, piknik, gezi, basın açıklaması, imza kampanyası, yürüyüş ve gösteri, her türlü yayın faaliyetinde bulunur; ilgili mevzuat tarafından derneklerce kurulmasına olanak verilmiş ve tüzükte yer alan amaç ve çalışmalara uygun her türlü tesis, kuruluş, yurt, kreş, sağlık ve eğitim tesisi, vakıf, lokal, sandık ve iktisadi işletmeyi kurar.

E. ÜYELİKDüzenle

Madde 5 - Üye Olma Derneğin amaçlarını, çalışmalarını ve Tüzüğünü benimseyen, tabi olduğu ilgili mevzuatında bir derneğe üye olmasına engel hüküm bulunmayan, fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi Halkevleri Derneğine üye olabilir.

Üyelik başvurusu, üyenin ikamet ettiği yere en yakın Şubeye yazılı olarak yapılır. Şube Yönetim Kurulu 30 gün içinde bu başvuruyu bir karara bağlar ve kararını yazı ile üyelik başvurusunda bulunana bildirir. Üyelik başvurusu reddedilen, Halkevleri Genel Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Bu itirazı inceleyen Genel Yönetim Kurulu, itirazı yerinde bulur ise, kararını Şube Yönetim Kuruluna bildirir ve üyelik başvurusunun kabulünü ister. İtiraz Genel Yönetim Kurulu tarafından yerinde bulunmaz ise, üyelik başvurusu red edilen bu sefer de Halkevleri Genel Kuruluna itirazda bulunabilir. Üyelikler konusunda nihai karar Genel Kurul tarafından verilir.

Üyelik başvurusunda bulunandan, yıllık üye aidatının yarısı giriş aidatı olarak alınır. Halkevleri Genel Kurulu gerek gördüğünde bu miktarı yeniden belirlemeye yetkilidir.

Madde 6 – Üyelikten Çıkma, Çıkarılma, Düşülme

Her üye, üyelikten ayrılma (çıkma) hakkında sahiptir. Üye bu iradesini yazılı olarak üyesi olduğu Şube Yönetim Kuruluna bildirir ve bildiriminin Şube Yönetim Kuruluna ulaşması ile sonuç doğar.

Derneğin amaçlarına, çalışmalarına ve/veya Tüzüğüne aykırı tutum ve davranışlarda bulunan üye, üyesi olduğu Şube Yönetim Kurulu veya doğrudan Halkevleri Genel Yönetim Kurulu tarafından Onur Kuruluna sevk edilir ve Onur Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Onur Kurulu kararına karşı üyenin, ilk Genel Kurulda itiraz hakkı vardır. Genel Kurul, Onur Kurulunun üyelikten çıkarılma kararını yerinde bulmaz ise, üyelikten çıkarılmış olanın derneğe üyeliği yeniden tesis edilir.

Tabi olduğu ilgili mevzuatı gereği bir derneğe üye olmasına engel hali doğan veya fiil ehliyetini yitiren veya uzun süredir dernekle ilişkisi kesilmiş olup da kendisine ulaşılmayan ve adresi, akibeti öğrenilemeyen üye, bu durumun tespiti üzerine alınacak Şube Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten düşülür.

Madde 7 - Onursal Üyelik

Her hangi bir nedenle derneğe üye olmayan ancak derneğe veya derneğin amaçlarına yararlı çalışmaları bulunanlar, Genel Yönetim Kurulunun veya Onur Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile “onursal üye” kabul edilebilir. Onursal üyeler, seçme ve seçilme hakkı dışında üyelere tanınan imkanlardan yararlanır ve Derneğin faaliyetlerine katılabilir. Onursal Üyeliğin kaybında, Tüzüğün 6 ncı maddesinin ilk iki paragrafında öngörülen koşul ve usul geçerlidir. Ancak Onur Kurulu kararı ile Onursal Üyelikten çıkarılanın Genel Kurulda itiraz hakkı yoktur.

II. BÖLÜM: HALKEVLERİ DERNEĞİNİN GENEL YAPISI VE ORGANLARIDüzenle

A.HALKEVLERİ DERNEĞİNİN GENEL YAPISI VE ORGANLARIDüzenle

Madde 8 – Halkevleri Derneğinin Genel Yapısı

Halkevleri Derneği, Halkevleri Derneği Genel Merkezi ve ona bağlı Şube ve temsilcilikler ile Halkevleri Derneğine bağlı olarak açılan kuruluş ve tesislerden oluşur.

Madde 9- Halkevleri Derneğinin Organları

Halkevleri Derneğinin organları;

-Halkevleri Genel Kurulu

-Halkevleri Genel Yönetim Kurulu

-Halkevleri Genel Denetleme Kurulu

-Halkevleri Onur Kurulu

şeklindedir.

Şubelerde ise;

-Şube Genel Kurulu

-Şube Yönetim Kurulu

-Şube Denetleme Kurulu

bulunur.

B. HALKEVLERİ DERNEĞİ GENEL MERKEZİNİN ORGANLARIDüzenle

Madde 10- Halkevleri Derneği Genel Kurulu, Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel Kurul, Halkevleri Derneğinin en yetkili karar organıdır.

Genel Kurul; her Şubenin, her 500 üye için bir delege hesabıyla, mevzuata ve tüzüğe uygun biçimde yapılmış Şube Genel Kurulunda seçimle belirlemiş ve Genel Merkeze bildirmiş olduğu ve Genel Kurul tarihinde halen bu sıfatları devam eden delege üyelerden oluşur. Bu usul ile her Şube en fazla 3 delege üye seçer. Genel Kurul delegesi üyeler, Şube Genel Kurul toplantılarında, asıl üye kadar da yedek üye olacak biçimde usulüne göre seçilip, seçimi takiben 30 gün içinde Genel Merkeze bildirilir.

Ayrıca Genel Kurul tarihinde görev ve sıfatları devam eden mevcut Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asıl üyeleri ile her Şube Başkanı da, Genel Kurulun doğal delegesidir.

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a. Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulunun raporlarını görüşmek ve uygun görürse aklamak;

b. Gelecek çalışma dönemi için hazırlanan bütçeyi incelemek ve uygun görürse aynen ya da değiştirerek onaylamak ve gerekli görürse Genel Yönetim Kuruluna ek bütçe yapma yetkisi vermek;

c. Taşınmaz mallar satın alınması ve mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki ve görev vermek;

d. Halkevleri Derneğinin federasyonlara katılması ve ayrılması kararını vermek;

e. Genel Yönetim Kurulu tarafından kapatılması önerilen Şubeler hakkında kapatma kararı vermek ve gerekli görürse yeni Şubeler açılmasına karar vermek

f. İlgili mevzuat tarafından derneklerce kurulmasına olanak verilmiş ve tüzükte yer alan amaç ve çalışmalara uygun her türlü tesis, kuruluş, yurt, kreş, sağlık ve eğitim birimi, vakıf, lokal ve iktisadi işletmeyi kurma, kurulmuş olanları kapatarak tasfiye etme konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki ve görev vermek; gerek gördüğünde dernek adına sandık kurulmasına karar vermek;

g. Mevzuatta öngörülen usul ve koşulları tamamlamak kaydı ile Halkevleri Derneğinin uluslararası faaliyette bulunmasına; yurtdışında yeni Şubeler açılmasına karar vermek; Genel Yönetim Kurulu tarafından kapatılması önerilen yurt dışındaki Şubeler hakkında kapatma kararı vermek,

h. Gizli oy ve açık sayım ile; Genel Başkanı ve 13 Bölge Temsilcisini ayrıca belirlemek kaydıyla Genel Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Genel Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek;

ı. Halkevleri Derneği çalışma planını, derneğin amaçlarını gerçekleştirme yolunda yakın ve orta vadeli hedefleri oluşturmak, bu konuda gerekli değerlendirmeleri yapmak ve gerekirse plan ve programlar için ilkeler saptamak;

j. Onur Kurulunun Halkevleri Derneği üyeliğinden çıkarılma kararlarına karşı yapılan itirazları ve Genel Kurul delegeliği konusunda meydana çıkan anlaşmazlıkları; birer komisyonda incelettirerek görüşüp sonuca bağlamak;

k.Onursal üyelik kararı vermek;

l. Halkevleri Tüzüğünü değiştirmek;

m. İhtiyaç duyulduğunda üye ödentilerinin miktarını yeniden belirlemek;

n. Halkevleri Derneğinin çalışmalarını ve iç ilişkilerini düzenlemek amacıyla yönetmelik, yönerge vb. belgeleri görüşerek, uygun bulduklarını kabul etmek, gerektiğinde var olanları değiştirmek veya iptal etmek;

o. Halkevleri Derneğinin feshi (dağılması) kararını vermek;

p. Genel Kurul toplantısı gündemine alınmış olan diğer konuları görüşmek, karara bağlamak, Genel Yönetim Kuruluna derneğin amaçlarını gerçekleştirme yolunda her türlü somut görevleri vermek.

Madde 11- Halkevleri Derneği Genel Kurulunun Olağan ve Olağanüstü Toplanma Usulü, Yeri ve Zamanı

2 yılda bir MAYIS ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantı için çağrı; yer, gün, saat ve gündem belli edilerek en az 15 gün önceden Genel Yönetim Kurulu tarafından Şubelere ve delegelere uygun araçlarla duyurulur.

Toplantının yapılabilmesi için, toplantıya katılarak oy kullanma hakkına sahip delegelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması gerekir. Çağrıda, toplantıda bu yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İkinci toplantının, ilk toplantı tarihinden en az yedi gün sonra yapılması zorunludur. İkinci toplantıda yukarıdaki yeterli çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılacak delege sayısının, Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asıl ve yedek üye tam sayısı toplamının iki katından az olması durumunda toplantı yapılamaz. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi gündemli toplantının yapılabilmesi için mevzuatta veya tüzükte daha nitelikli bir çoğunluğun öngörüldüğü durumlar saklıdır.

Genel Kurul; Genel Yönetim Kurulunun veya Genel Denetleme Kurulunun gerekli gördükleri hallerde veya delege toplamının en az beşte birinin yazılı isteği üzerine veya toptan ya da tek tek ayrılmalarda Genel Yönetim Kurulunun yedek üyelerini de çağırdığı halde toplantı yeter sayısını bulamaması durumlarında, Genel Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağırma isteği; Genel Denetleme Kurulundan veya üyelerin beşte birinden gelirse veya Genel Yönetim Kurulunun yedek üyelerini de çağırdığı halde toplantı yeter sayısını bulamaması durumu oluşmuş ise, Genel Yönetim Kurulu en geç 30 gün içerisinde Genel Kurulu toplamakla yükümlüdür.

Bu işlemler yürütülemeyerek Genel Kurul zamanında usule uygun toplanamadığı takdirde Halkevleri Derneği kanunen kendiliğinden dağılma (infisah) haline girmiş olur.

Madde 12- Halkevleri Derneği Genel Kurulunun Çalışma Usulü

Genel Kurul toplantısı, Genel Başkan veya görevlendireceği bir Merkez Yürütme Kurulu üyesi tarafından delege imzalarının kontrolü, yoklamanın yapılması ve toplantının yapılmasını sağlayacak yeter sayının bulunduğunun saptanmasından sonra açılır.

Ardından; Genel Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yazman Üyeden oluşan 3 kişilik Başkanlık Divanı seçilip oluşturulur ve toplantı Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Davetli konuşmalarından ve olası delege itirazları sonuçlandırıldıktan sonra gündemin asıl maddelerine geçilir. Önceden belirlenmiş olan gündem konusunda toplantıda mevcut delegelerin en az 1/10 unun vereceği önerge ile gündeme ekleme, çıkarma veya başkaca bir değişiklik önerisi varsa öncelikle bu oylamaya sunulur, böylelikle kesinleşmiş olan gündem toplantı süresince sırasıyla takip edilir.

Genel Kurulda karar alınması için, oylamaya katılan delege üyelerin yarısından bir fazlasının lehte oy vermesi gerekir. Ancak mevzuatta veya tüzükte daha nitelikli bir çoğunluğun öngörüldüğü durumlar saklıdır. Oylama, mevzuat ve tüzükte aksi öngörülmemiş ise el kaldırma suretiyle açık oylama biçiminde yapılır. Organların seçiminin, oy kullananın kendi adını yazmayarak oyunu belirttiği oy pusulalarını kutulara atmak biçiminde gerçekleştireceği “gizli oylama” ve “açık sayım döküm” esasına göre yapılması zorunludur. Bu usulde öncelikle en az 3 kişilik bir “oy sayım döküm komisyonu” oluşturulur. Organların seçimi için yapılacak bu usuldeki oylamalarda, oy kullanacak delege üyelerin oy kullanma işleminde imzalayacağı ayrı bir hazirun listesi açılır.

Genel Kurul toplantısının genel seyri, toplantıda yapılan iş ve işlemler ile görüşülen konular ve alınan kararlar, Başkanlık Divanı tarafından yazılı tutanağa geçirilir ve toplantı sonunda imza edilir. Toplantı sonuçları toplantının yapıldığı tarihten başlayarak en geç 30 gün içersinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 13 – Halkevleri Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu, Oluşumu, Çalışma Usulü, Görev ve Yetkileri

Genel Yönetim Kurulu, Halkevleri Derneğinin en üst yönetim organıdır. Genel Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından ilgili Tüzük hükümlerinde belirtilen usul ile seçilmiş 30 asıl, 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde bir eksilme olduğu takdirde, boşalan asıl üyelikler yedek üyelerden tamamlanır. Genel Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde, Genel Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Başkan ve 13 Bölge Temsilcisi, Genel Kurul tarafından ayrıca bu seçimde belirlenir.

Genel Yönetim Kurulu asıl üyeleri seçildikten sonra toplanarak;

1-) Kendi içlerinden 8 üyeyi Merkez Yürütme Kurulu olarak seçer ve böylece Genel Başkan ile birlikte 9 kişilik Merkez Yürütme Kurulunu oluşturur. Genel Yönetim Kurulu bu seçimde ayrıca Merkez Yürütme Kurulu üyeleri içinden bir üyeyi Genel Başkan Yardımcısı, bir üyeyi Genel Sekreter, bir üyeyi Genel Sayman, bir üyeyi Örgütlenme Sekreteri, bir üyeyi Hukuk Sekreteri, bir üyeyi Eğitim Sekreteri, bir üyeyi Kadın Sekreteri, ve bir üyeyi de Kültür Sekreteri olarak belirler. Merkez Yürütme Kurulu, 15 günde bir veya ihtiyaç durumunda daha kısa aralıklarla toplanır. Toplantıya Genel Başkan, onun yokluluğunda Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter başkanlık eder. Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu kararlarını yürütür, kararların yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirir ve Genel Kurul veya Genel Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

2-)Halkevleri Derneği şube ve temsilciliklerinin ülke geneline dağılımını dikkate alarak 13 bölge belirler ve bu bölgeler, Genel Kurul tarafından seçilmiş Genel Yönetim Kurulu üyesi Bölge Temsilcileri arasında paylaştırılır. Bölge temsilcileri, bölgelerinde bulunan şube ve temsilcilikler ile Halkevleri Genel Merkez organları arasındaki iletişimin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi, Genel Merkez ile Şubeler arasında bilgi aktarımının sağlanması, belli bölgelerdeki Şubelerin çalışmalarının koordine edilmesi ve Genel Kurul veya Genel Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Genel Yönetim Kurulu, 3 ayda bir veya ihtiyaç durumunda daha kısa aralıklarla, en az 16 üyenin katılımı ile toplanır. Toplantıya Genel Başkan, onun yokluluğunda Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter başkanlık eder. Toplantı gündemlerinin hazırlanması, toplantının duyurulması ve katılımın sağlanması görevleri Genel Sekreter tarafından yerine getirilir. Toplantıda kararlar, hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır. Eşit oy durumunda konu tekrar tartışılır, sonuç alınamaz ise sonraki toplantıya bırakılır.

Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a. Halkevleri Derneğini tüzel kişilik bakımından temsil eder. Temsil görevi Genel Yönetim Kurulunun bütününe ait olup; Genel Başkan, onun yokluluğunda Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından yerine getirilir.

b. Halkevleri Derneğinin amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda bütün faaliyetleri, gerek görülen bütün iş ve işlemleri planlar ve yürütür, Genel Kurul kararları doğrultusunda çalışma ilkelerini ve esaslarını belirler, bu konuda gerekli kararları alır ve uygulanmasını takip eder; derneğin bütün sorunları ile ilgilenir ve çözümü için çabalar.

c. Halkevleri Derneğinin mali iş ve işlemlerini yürütür, Genel Kurulda kabul edilen bütçeyi uygular, bütçelerde gerekli aktarmaları yapar, faaliyetler kapsamında gerekli harcamaları yaparak gelirleri toplar, gelir sağlayıcı çalışmalar düzenler; derneğe ihtiyaç duyulan her türlü eşya ve aracı temin ederek mevcut demirbaşların kullanımını düzenler, takip eder; Genel Kurulun verdiği yetki ile gerek gördüğünde ek bütçe yapar. Bu konuda görev ve yetki Genel Yönetim Kurulunun bütününe ait olup, Merkez Yürütme Kurulu tarafından Genel Saymanın sorumluluğunda yerine getirilir.

d. Genel Kurulun verdiği yetki ve görev ile; gerek görüldüğünde taşınmaz mal alımı veya satımını gerçekleştirir; ilgili mevzuat tarafından derneklerce kurulmasına olanak verilmiş ve tüzükte yer alan amaç ve çalışmalara uygun her türlü tesis, kuruluş, yurt, kreş, sağlık ve eğitim tesisi, vakıf, lokal ve iktisadi işletmeyi kurar, işletir, kurulmuş olanları kapatarak tasfiye eder. Genel Kurulun sandık kurma yolunda verdiği kararlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür. Bu konuda görev ve yetki Genel Yönetim Kurulunun bütününe ait olup, Merkez Yürütme Kurulu tarafından Genel Sekreter veya Genel Saymanın sorumluluğunda yerine getirilir.

e. Halkevleri Derneğinin çalışmalarını ve iç ilişkilerini düzenlemek amacıyla Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olan yönetmelik, yönerge vb. belgelerin hükümlerini uygular, uygulanmasını takip eder; gerek gördüğü konularda yeni yönetmelik, yönerge vb. hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar; Halkevleri Derneği Genel Merkezinin defter ve kayıtlarını tutar. Bu defter ve kayıtların tutulmasından Genel Sekreter ve Genel Sayman sorumludur.

f. Şubelerin ve temsilciliklerin faaliyetlerini, iş ve işlemlerini denetler; Şube Genel Kurulu tüzükteki hüküm ve esaslara uygun yürütülmemiş ise, geçersizlik kararı vererek Genel Kurulu tekrarlatır; Şube Yönetim Kurulu, derneğin amaç ve ilkeleri ile tüzükteki hüküm ve esaslara uygun faaliyette bulunmadığı takdirde gereğinde Şube Genel Kurulunu seçim gündemli olağanüstü toplantıya çağırır; aynı durumda temsilcilikler hakkında doğrudan kapatma kararı verir; Derneğin amaçlarına, çalışmalarına veya Tüzüğüne aykırı tutum ve davranışlarda bulunan dernek üyelerini Onur Kuruluna sevk eder; Onur Kurulu kararlarını uygular, uygulanmasını denetler. Bu konuda görev ve yetki Genel Yönetim Kurulunun bütününe ait olup, Merkez Yürütme Kurulu tarafından Genel Sekreter veya Örgütlenme Sekreterinin sorumluluğunda yerine getirilir.

g. Genel Kurulun aldığı karar uyarınca verdiği görev ile; ihtiyaç ve talep olan yerlerde yeni Şubeler açılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütür, bu konuda kurucu üyelere yetki verir. İhtiyaç ve talep olan yerlerde temsilcilikler açar. Gerek gördüğü Şubelerin kapatılmasını Genel Kurula önerir; Genel Kurulun hakkında kapatma kararı verdiği Şubelerle ilgili tasfiye işlemlerini yürütür; gerek gördüğü temsilcilikler hakkında doğrudan kapatma kararı vererek, bu konudaki gerekli iş ve işlemleri yürütür. Bu konuda görev ve yetki Genel Yönetim Kurulunun bütününe ait olup, Merkez Yürütme Kurulu tarafından Genel Sekreter veya Örgütlenme Sekreterinin sorumluluğunda yerine getirilir.

h.Tüzükte öngörülen durumlarda Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır, bununla ilgili her türlü iş ve işlemi yürütür.

ı.Dernek faaliyetlerinin, iş ve işlemlerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi ve takibi için dernek üyeleri veya üye olmayan yetkin kişileri belli konularda görevlendirir; ücretli veya ücretsiz uzman, danışman, raportör, müdür, hukukçu, muhasebeci vb. adlarla personel işe alır veya görevlendirir, bunlarla sözleşme yapar; var olanların işine ve görevine son verir. Bu konuda görev ve yetki Genel Yönetim Kurulunun bütününe ait olup, Merkez Yürütme Kurulu tarafından Genel Sekreter veya Örgütlenme Sekreterinin sorumluluğunda yerine getirilir.

k. Her hangi bir nedenle derneğe üye olmayan ancak derneğe veya derneğin amaçlarına yararlı çalışmaları bulunan kişilerin “onursal üye” kabul edilmesi için Genel Kurula öneride bulunur.

l. Mevzuat, tüzük ve Genel Kurul tarafından kendisine verilmiş olan diğer görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır. Genel Yönetim Kurulu, yukarıdaki görev ve yetkilerin kullanımında veya başkaca konularda kendi üyeleri içinde ayrıca iş bölümü ve görevlendirmeler yapabilir.

Madde 14 – Halkevleri Genel Denetleme Kurulu, Oluşumu, Çalışma Usulü, Görev ve Yetkileri ile Halkevleri Derneğinde İç Denetim Usul ve Esasları

Genel Denetleme Kurulu, derneğin en üst denetim organıdır. Dernekte iç denetimin gerçekleştirilmesinden sorumlu başlıca organdır. Kural olarak, derneğin bütünü üzerindeki iç denetim yetki ve sorumluluğu Genel Denetleme Kuruluna ve Genel Yönetim Kuruluna aittir. Şubelerde ayrıca bu görev Şube Denetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Genel Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından ilgili Tüzük hükümlerinde belirtilen usul ile seçilmiş 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde bir eksilme olduğu takdirde, boşalan asıl üyelikler yedek üyelerden tamamlanır. Genel Denetleme Kurulu asıl üyeleri seçildikten sonra toplanarak kendi içlerinden bir üyeyi Başkan, bir üyeyi ise Raportör olarak seçer.

Genel Denetleme Kurulu, 3 ayda bir veya ihtiyaç durumunda daha kısa aralıklarla toplanarak, denetim faaliyetini gerçekleştirir ve denetim sonuçları raportör üye tarafından bir rapor halinde yazılarak, kurul üyeleri tarafından imza edilir. Bu raporlar dosyalanarak saklanır ve çalışma dönemi sonunda nihai rapor haline getirilerek, Genel Kurula sunulur.

Genel Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a. Mevzuat gereği dernekte iç denetim faaliyetini gerçekleştirmek, bu kapsamda;

(1) Genel olarak dernek Genel Merkez ve gereğinde Şube organlarının ve temsilciliklerin her türlü iş ve işlemlerinin mevzuata, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu,

(2) Bütçenin, para ve sair menkul değerlerin mevzuatta, tüzükte ve Genel Kurul kararlarında yer alan usule ve esasa uygun kullanımını,

(3) Taşınmaz ve taşınır malların, her türlü demirbaş eşya ve aracın idaresinin, kullanımının, satın alınmasının, satılmasının, başka bir nedenle elden çıkarılmasının, bu konudaki her türlü iş ve işlemlerin mevzuata, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu,

(4) Merkez ve gereğinde Şubelerin muhasebe sisteminin ve banka işlemlerinin mevzuatta, tüzükte ve Genel Kurul kararlarında yer alan usule uygun bir biçimde düzenli yürütülüp yürütülmediğini,

(5) Halkevleri Derneğine bağlı olarak açılan kuruluş, işletme ve tesislerin genel olarak faaliyetlerinin ve mali işlerinin mevzuatta, tüzükte ve Genel Kurul kararlarında yer alan usule uygun, verimli ve etkin bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini, denetler ve mevzuat, tüzük ve Genel Kurul tarafından kendisine verilmiş olan diğer görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır.

b. Genel Denetleme Kurulu; bu amaçla Genel Merkez, şube, temsilcilik veya derneğe bağlı kuruluş, işletme veya tesise ait her türlü evrakı ve mekanı incelemek; gerektiğinde ilgililerden sözlü veya yazılı bilgi, görüş istemek hak ve yetkisine sahiptir.

c. Genel Denetleme Kurulunun denetleme görevi sırasında; derneğin organları kurul ile iş birliği yapar, gereğinde Şubeler nezdinde yapacağı denetlemelerde Şube Denetleme Kurulu ile birlikte çalışır. Derneğin bütün organ ve üyeleri, denetim faaliyeti kapsamında Genel Denetleme Kuruluna yardımcı olmakla, tespit ettikleri her türlü aykırılık ve noksanlığı kurula bildirmekle yükümlüdür.

d. Denetleme sürecinde aykırı durumlar saptadığında, ilgililer uyarılarak aksaklıkların düzeltilmesi istenir ve gereğinde gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi için Genel Yönetim Kurulu haberdar edilir.

e. Genel Denetleme Kurulu, gereğinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır. Bu konudaki iş ve işlemler Genel Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Derneklerde iç denetimle ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

Madde 15 – Halkevleri Onur Kurulu, Oluşumu, Çalışma Usulü, Görev ve Yetkileri

Üyelikten çıkarma ve onursal üyelik konusunda Tüzükte tanımlanmış olan görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere oluşturulan Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından ilgili Tüzük hükümlerinde belirtilen usul ile seçilmiş 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde bir eksilme olduğu takdirde, boşalan asıl üyelikler yedek üyelerden tamamlanır. Onur Kurulu asıl üyeleri seçildikten sonra toplanarak kendi içlerinden bir üyeyi Başkan, bir üyeyi ise Raportör olarak seçer.

Onur Kurulu, tüzükte tanımlanmış görevleri kapsamında ihtiyaç durumunda toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar raportör üye tarafından bir rapor halinde yazılarak, kurul üyeleri tarafından imza edilir. Bu raporlar dosyalanarak saklanır ve çalışma dönemi sonunda nihai rapor haline getirilerek, Genel Kurula sunulur.

Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a. Şube Yönetim Kurulu veya doğrudan Halkevleri Genel Yönetim Kurulu tarafından derneğin amaçlarına, çalışmalarına ve/veya Tüzüğüne aykırı tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle Onur Kuruluna sevk edilen üyeler veya onursal üyeler hakkında; olay ve iddiaları kapsayan ayrıntılı bir inceleme yapmak, sevk olunan üyenin ve gereğinde şikayetçi ve tanıkların yazılı veya sözlü savunmasını da alarak; üyelikten çıkarma veya uyarma kararı vermek.

b. Her hangi bir nedenle derneğe üye olmayan ancak derneğe veya derneğin amaçlarına yararlı çalışmaları bulunan kişilerin “onursal üye” kabul edilmesi için Genel Kurula öneride bulunmak.

c. Mevzuat, tüzük ve Genel Kurul tarafından kendisine verilmiş olan diğer görevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak.

Madde 16 – Halkevleri Yüksek Danışma Kurulu, Oluşumu, Çalışma Usulü, Görev ve Yetkileri

Genel Yönetim Kurulu başta olmak üzere bütün dernek organlarına ve bütün olarak Halkevleri Derneğine görüş, öneri ve tavsiyelerde bulunmak, faaliyetlerinde yardımcı olmak, Genel Kurul veya Genel Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş olan

Yüksek Danışma Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun yardımcı organı niteliğinde bir danışma organıdır.

Yüksek Danışma Kurulu üyeleri; Genel Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulan sayıda belirlenir ve görevlendirilir.

Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlendikten sonra toplanarak kendi içinden bir üyeyi Başkan, bir üyeyi ise Raportör olarak seçer. Bunun dışında kurul gerek görüldüğünde, yine kendi üyeleri arasından özel konu başlıklarında çalışma grupları veya görevlendirmeler de yapabilir.

Yüksek Danışma Kurulu, 6 ayda bir veya ihtiyaç durumunda Genel Yönetim Kurulunun çağrısı ile daha kısa aralıklarla toplanır. Toplantının yapılabilmesi için kurul üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması gerekir. Kurula Yüksek Danışma Kurulu Başkanı başkanlık eder.

Kurulun yazışma işleri Genel Yönetim Kurulu adına Merkez Yürütme Kurulu tarafından, Genel Sekreterin sorumluluğunda yürütülür. Kurulun toplantı gündemi Merkez Yürütme Kurulu tarafından, Genel Sekreterin sorumluluğunda belirlenir ve toplantı öncesi üyelere duyurulur. Kurulun yukarıda tanımlanan görevleri kapsamında önceden belirlenen konular tartışılır, oy çokluğu ile görüş ve kararlar oluşturulur. Ancak kurulun Halkevleri Derneğini bağlayıcı bir karar alma yetkisi yoktur; bir konuda bağlayıcı bir karar alınmasına gerek duyulduğunda, kurul Genel Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunabilir. Kurulun toplantıları ve toplantılarda alınan tavsiye niteliğindeki kararlar, raportör üye tarafından bir rapor halinde yazılarak, kurul üyeleri tarafından imza edilir. Bu raporlar dosyalanarak saklanır ve gerek görülenler çalışma dönemi sonunda Genel Kurulun bilgisine sunulur.

C. ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLERDüzenle

Madde 17 – Şube ve Temsilciliklerin Kuruluşları ve Çalışma Esasları

Halkevleri Derneği, Genel Kurul kararı ve bu kararın uygulamasına dair Genel Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek iş ve işlemler doğrultusunda, ihtiyaç ve talep olan yerlerde Şube açabilir. Temsilcilik açılmasına doğrudan Genel Yönetim Kurulu karar verir. Şubeler, bu konuda talepte bulunmuş olan en az 3 kurucu üyeye verilecek yazılı yetki ile, mevzuatta öngörülen usule uygun biçimde mülki makamlara yapılacak başvuru ile kurulur. Bu konuda kurucular hakkındaki yetkilendirme kararı ve yazışmaları ile sair iş ve işlemler, Genel Yönetim Kurulunun vereceği görev kapsamında Merkez Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir.

Şubeler; üye kaydeder, mevzuatın ve bu tüzüğün olanak verdiği ölçüde kendilerini temsil etme yetkileri, kendi organları, kendi bütçe ve demirbaşları vardır. Ancak bütün iş ve işlemlerinde ve her türlü faaliyetlerinde Halkevleri Derneği Genel Merkezine bağlıdırlar. Halkevleri Genel Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına ve istemlerine uymakla yükümlüdürler.

Temsilcilikler; talepte bulunmuş olan en az bir kurucu üyeye verilecek yazılı yetki ile, mevzuatta öngörülen usule uygun biçimde mülki makamlara yapılacak başvuru ile kurulur. Bu konuda kurucular hakkındaki yetkilendirme kararı ve yazışmaları ile sair iş ve işlemler, Genel Yönetim Kurulunun vereceği görev kapsamında Merkez Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir.

Temsilcilikler belirli bir mekanda faaliyet göstermekle birlikte üye kaydedemez, organları yoktur; esas olarak derneğin bir irtibat bürosu olarak dernek adına faaliyet yürütürler. Temsilcilikler, Şubelerden farklı olarak Genel Kurul kararı gerekmeksizin Halkevleri Genel Yönetim Kurulu tarafından doğrudan kapatılabilir.

Şube ve temsilcilik kuracakların, kurucu üye olarak yetkilendirilmesi konusunda Genel Kurul veya Genel Yönetim Kurulunun mutlak takdir hakkı olup, gerekçe bildirmeksizin bu yoldaki istemi red edebilir.

Bu tüzükte yer alan işleyişe dair genel hükümler ile Genel Merkez organlarına ait hükümler, kıyas yoluyla Şube ve Temsilciliklere de uygulanır.

Madde 18 – Şube Genel Kurulu, Oluşumu, Toplantı Yeri ve Zamanı, Çalışma Usulü, Görev ve Yetkileri

Şube Genel Kurulu, o şubenin en yetkili karar organıdır. Şube Genel Kurulu, Şubenin bütün kayıtlı üyelerinden oluşur.

Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını iki yılda bir Ocak ayı içerisinde Şubenin bulunduğu yerleşim yerinde gerçekleştirir. Ancak haklı nedenlerin varlığı durumunda ve Şube Yönetim Kurulunun talebi üzerine Genel Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunu bir defalığına bir ay erteleyebilir. Yeni kurulan Şubeler, ilk Olağan Genel Kurullarını, kuruluşlarını izleyen 6 ay içerisinde yapmak ve organlarını oluşturmakla yükümlüdür.

Toplantı için çağrı; yer, gün, saat ve gündem belli edilerek en az 15 gün önceden Şube Yönetim Kurulu tarafından üyelere uygun araçlarla duyurulur. Toplantının yapılabilmesi için, üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması gerekir. Çağrıda, toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İkinci toplantının, ilk toplantı tarihinden en az yedi gün sonra yapılması zorunludur. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılacak üye sayısının Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olması durumunda toplantı yapılamaz. Şubenin feshi gündemli toplantının yapılabilmesi için mevzuatta veya tüzükte daha nitelikli bir çoğunluğun öngörüldüğü durumlar saklıdır.

Şube Genel Kurulu; Genel Yönetim Kurulunun, Şube Yönetim Kurulunun veya Şube Denetleme Kurulunun gerekli gördükleri hallerde veya üye toplamının en az beşte birinin yazılı isteği üzerine veya toptan ya da tek tek ayrılmalarda Şube Yönetim Kurulunun yedek üyelerini de çağırdığı halde toplantı yeter sayısını bulamaması durumlarında, Şube Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağırma isteği Genel Yönetim Kurulundan, Şube Denetleme Kurulundan veya üyelerin beşte birinden gelirse veya Şube Yönetim Kurulunun yedek üyelerini de çağırdığı halde toplantı yeter sayısını bulamaması durumu oluşmuş ise, Şube Yönetim Kurulu en geç 30 gün içerisinde Genel Kurulu toplamakla yükümlüdür.

Bu işlemler yürütülemeyerek Genel Kurul zamanında usule uygun toplanamadığı takdirde Şube kanunen kendiliğinden dağılma (infisah) haline girmiş olur.

Şube Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek ve uygun görürse aklamak;

b. Gelecek çalışma dönemi için hazırlanan bütçeyi incelemek ve uygun görürse aynen ya da değiştirerek onaylamak ve gerekli görürse Şube Yönetim Kuruluna ek bütçe yapma yetkisi vermek;

c. İlgili mevzuat tarafından derneklerce kurulmasına olanak verilmiş ve tüzükte yer alan amaç ve çalışmalara uygun tesis, lokal ve iktisadi işletmeyi kurma, kurulmuş olanları kapatma, tasfiye etme konusunda Şube Yönetim Kuruluna yetki ve görev vermek;

d. Gizli oy ve açık sayımla Şube Yönetim Kurulunu ve Şube Denetleme Kurulunu asıl ve yedek üyelerini ve her 500 üye için 1 delege hesabına göre (şöyle ki; üye sayısı 500 ün altında ise üye sayısı ne olursa olsun 500 üyeye kadar 1 delege, 500 sayısına ulaşıldıktan sonra ise sonraki her tam 500 üye için 1 delege seçilir) asıl ve yedek olmak üzere en fazla 3 tane Halkevleri Genel Kurul delege üyesini seçmek;

e. Halkevleri Derneği Genel Kurulu ve Genel Yönetim Kurulunun çalışma planı, ortaya koyduğu yakın ve orta vadeli hedefler doğrultusunda Şube çalışma planını oluşturmak;

f. Şubenin feshi (dağılması) kararını vermek;

g. Genel Kurul toplantısı gündemine alınmış olan diğer konuları görüşmek, karara bağlamak, Şube Yönetim Kuruluna Derneğin amaçlarını gerçekleştirme yolunda her türlü somut görevler vermek;

Şube Genel Kurulunun çalışma usulü konusunda, Tüzüğün 12 nci maddesinde Halkevleri Genel Kurulu için öngörülen usul kıyasen uygulanır. Şube Genel Kurulunun olağan veya olağanüstü toplantı sonuçları, toplantının yapıldığı tarihten başlayarak en geç 30 gün içersinde Halkevleri Genel Merkezine ve mülki idare amirliğine bildirilir. Bu konuda Genel Kurul Divanı ile Genel Kurulda seçilmiş olan Şube Yönetim Kurulu birlikte sorumludur.

Madde 19 – Şube Yönetim Kurulu, Oluşumu, Çalışma Usulü, Görev ve Yetkileri

Şube Yönetim Kurulu, Şubenin yönetim organıdır.

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından ilgili Tüzük hükümlerinde belirtilen usul ile seçilmiş 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde bir eksilme olduğu takdirde, boşalan asıl üyelikler yedek üyelerden tamamlanır. Şube Yönetim Kurulu üyeleri seçildikten sonra toplanarak kendi içlerinden bir üyeyi Şube Başkanı, bir üyeyi Şube Sekreteri, bir üyeyi de Şube Saymanı olarak seçer. Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a. Şubeyi tüzel kişilik bakımından temsil eder. Temsil görevi Şube Yönetim Kurulunun bütününe ait olup, Şube Başkanı, onun yokluluğunda Şube Sekreteri tarafından yerine getirilir.

b. Halkevleri Derneğinin amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda Şubenin bütün faaliyetlerini, gerek görülen bütün iş ve işlemlerini planlar ve yürütür, bu konuda gerekli kararları alır ve uygulanmasını takip eder; Şubenin defter ve kayıtlarını tutar; Şubenin bütün sorunları ile ilgilenir ve çözümü için çabalar.

c. Şubenin mali iş ve işlemlerini yürütür, Şube Genel Kurulunda kabul edilen bütçeyi uygular, bütçelerde gerekli aktarmaları yapar, faaliyetler kapsamında gerekli harcamaları yaparak gelirleri toplar, gelir sağlayıcı çalışmalar düzenler; üye ödentilerinin düzenli olarak ödenmesi için tedbirler alır ve çalışmalar yapar; Şubeye ihtiyaç duyulan her türlü eşya ve aracı temin ederek mevcut demirbaşların kullanımını düzenler, takip eder; Şube Genel Kurulunun verdiği yetki ile gerek gördüğünde ek bütçe yapar. Bu konuda görev ve yetki Şube Yönetim Kurulunun bütününe ait olup, Şube Saymanı tarafından yerine getirilir.

d. Şube Genel Kurulunun verdiği yetki ve görev ile gerek görüldüğünde; ilgili mevzuat tarafından derneklerce kurulmasına olanak verilmiş ve tüzükte yer alan amaç ve çalışmalara uygun tesis, lokal ve iktisadi işletmeyi kurar, işletir, kurulmuş olanları kapatır, tasfiye eder. Bu konuda görev ve yetki Şube Yönetim Kurulunun bütününe ait olup, Şube Sekreteri tarafından yerine getirilir.

e.Tüzükte öngörülen durumlarda Şube Genel Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır, bununla ilgili her türlü iş ve işlemi yürütür. Aynı zamanda belirli aralıklarla üyelerle toplantılar düzenler, üyeleri derneğin çalışmalarından haberdar etmek ve çalışmalara katmak konusunda çaba sarf eder.

f. Dernek faaliyetlerinin, iş ve işlemlerin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi ve takibi için dernek üyeleri ve/veya üye olmayan yetkin kişileri belli konularda görevlendirir; ücretli veya ücretsiz uzman, danışman, raportör, müdür, hukukçu, muhasebeci vb. adlarla personel işe alır ve/veya görevlendirir, bunlarla sözleşme yapar; var olanların işine ve görevine son verir. Bu konuda görev ve yetki Şube Yönetim Kurulunun bütününe ait olup, Şube Sekreteri tarafından yerine getirilir.

g. Derneğin amaçlarına, çalışmalarına veya Tüzüğüne aykırı tutum ve davranışlarda bulunan dernek üyelerini Onur Kuruluna sevk eder; Onur Kurulu kararlarını uygular. Ayrıca tabi olduğu ilgili mevzuatı gereği bir derneğe üye olmasına engel hali doğan veya fiil ehliyetini yitiren veya uzun süredir dernekle ilişkisi kesilmiş olup da kendisine ulaşılmayan ve adresi, akibeti öğrenilemeyen üyeleri, bu durumun tespiti üzerine üyelikten düşürür.

h. Mevzuat, tüzük, Halkevleri Genel Kurulu, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu tarafından kendisine verilmiş olan diğer görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır.

Şube Yönetim Kurulu, yukarıdaki görev ve yetkilerin kullanımında kendi üyeleri içinde ayrıca iş bölümü ve görevlendirmeler yapabilir.

Şube Yönetim Kurulu, 15 günde bir veya ihtiyaç durumunda daha kısa aralıklarla, en az 3 üyenin katılımı ile toplanır. Toplantıya Şube Başkanı, onun yokluluğunda Şube Sekreteri başkanlık eder. Kararlar en az 3 üyenin kabul oyu ile alınır.

Madde 20 – Şube Denetleme Kurulu, Oluşumu, Çalışma Usulü, Görev ve Yetkileri

Şube Denetleme Kurulu, şubenin denetim organıdır. Şubenin iç denetiminin gerçekleştirilmesinden sorumlu başlıca organdır.

Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından ilgili Tüzük hükümlerinde belirtilen usul ile seçilmiş 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde bir eksilme olduğu takdirde, boşalan asıl üyelikler yedek üyelerden tamamlanır. Şube Denetleme Kurulu üyeleri seçildikten sonra toplanarak kendi içlerinden bir üyeyi Başkan, bir üyeyi ise Raportör olarak seçer.

Şube Denetleme Kurulu, 3 ayda bir veya ihtiyaç durumunda daha kısa aralıklarla toplanarak, denetim faaliyetini gerçekleştirir ve denetim sonuçları Raportör üye tarafından bir rapor halinde yazılarak, kurul üyeleri tarafından imza edilir. Bu raporlar dosyalanarak saklanır ve çalışma dönemi sonunda nihai rapor haline getirilerek, Şube Genel Kuruluna sunulur.

Şube Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a. Mevzuat gereği Şubede iç denetim faaliyetini gerçekleştirmek, bu kapsamda;

(1) Genel olarak Şube organlarının her türlü iş ve işlemlerinin mevzuata, tüzüğe, Halkevleri Genel Kurulu, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu kararlarına uygunluğunu,

(2) Bütçenin, para ve sair menkul değerlerin mevzuatta, tüzükte, Halkevleri Genel Kurulu, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu kararlarında yer alan usule ve esasa uygun kullanımını,

(3) Taşınmaz ve taşınır malların, her türlü demirbaş eşya ve aracın idaresinin, kullanımının, demirbaş eşya ve aracın satın alınmasının, satılmasının, başka bir nedenle elden çıkarılmasının, bu konudaki her türlü iş ve işlemlerin mevzuata, tüzüğe, Halkevleri Genel Kurulu, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu kararlarına uygunluğunu,

(4) Şubenin üyelik işlemlerinin, muhasebe sisteminin ve banka işlemlerinin mevzuatta, tüzükte, Halkevleri Genel Kurulu, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu kararlarında yer alan usule uygun bir biçimde düzenli yürütülüp yürütülmediğini,

(5) Şubeye bağlı olarak açılan kuruluş, işletme ve tesislerin genel olarak faaliyetlerinin ve mali işlerinin mevzuatta, tüzükte, Halkevleri Genel Kurulu, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu kararlarında yer alan usulüne uygun, verimli ve etkin bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini, denetler ve mevzuat, tüzük, Halkevleri Genel Kurulu, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu tarafından kendisine verilmiş olan diğer görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır.

b. Şube Denetleme Kurulu; bu amaçla Şube veya Şubeye bağlı kuruluş, işletme veya tesise ait her türlü evrakı ve mekanı incelemek; gerektiğinde ilgililerden sözlü veya yazılı bilgi, görüş istemek hak ve yetkisine sahiptir.

c. Şube Denetleme Kurulunun denetleme görevi sırasında; derneğin organları kurul ile iş birliği yapar, kurul gereğinde Halkevleri Genel Denetleme Kurulu ile birlikte çalışır. Şubenin bütün organ ve üyeleri, denetim faaliyeti kapsamında Şube Denetleme Kuruluna yardımcı olmakla, tespit ettikleri her türlü aykırılık ve noksanlığı kurula bildirmekle yükümlüdür.

d. Denetleme sürecinde aykırı durumlar saptadığında, ilgililer uyarılarak aksaklıkların düzeltilmesi istenir ve gereğinde gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi için Şube Yönetim Kurulu, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu haberdar edilir.

e. Şube Denetleme Kurulu, gereğinde Şube Genel Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırır. Bu konudaki iş ve işlemler Şube Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

III. BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER VE TUTULACAK DEFTERLERDüzenle

Madde 21 – Halkevleri Derneğinin Gelirleri Halkevleri Derneğinin gelirleri şunlardır;

1-)Üye ödentileri. Üye ödentileri yıllık 120 TL, aylık 10 TL olup, Halkevleri Genel Kurulu gerek gördüğünde bu miktarı yeniden belirlemeye yetkilidir. Şubeler, üyelerden topladıkları ödentilerin %25 ini Genel Merkezce talep edilmesi halinde yükümlüdür. Üyeler ödentilerini aylık veya yıllık olarak ödeyebilir. Üye giriş aidatı, üye ödentisinin yarısı olup, Halkevleri Genel Kurulu gerek gördüğünde bu miktarı yeniden belirlemeye yetkilidir.

2-)Bağış ve yardımlar

3-)Kira, faiz, repo gibi iktisadi değerlendirmelerden elde edilen gelirler ile dernek mallarından elde edilen diğer gelirler

4-)Gösteri, sergi, şenlik, konser, kermes, yemek, çay, piknik, balo, gezi vb. etkinliklerden elde edilen gelirler

5-)Yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler

6-)Derneğe bağlı her türlü tesis, kuruluş, lokal, iktisadi işletme faaliyetlerinden elde edilen gelirler

7-)Kalem, çakmak, anahtarlık, resim, rozet, takvim, anı kartı, poster vb. hediyelik eşya satışlarından elde edilen gelirler

8-)Mevzuata, tüzüğe ve derneğin amaç, ilke ve saygınlığına uygun diğer gelirler

Madde 22 – Mali Esaslar ve Derneğin Borçlanma Usulleri

İster Genel Merkez, Şubeler veya temsilcilikler, ister derneğe bağlı her türlü tesis, kuruluş, lokal, iktisadi işletme adına kayıtlı veya onun kullanımında olsun, her türlü taşınır ve taşınmaz mal, araç, para ve sair menkul değer Halkevleri Derneği tüzel kişiliğine aittir ve mevzuata, tüzüğe, Halkevleri Genel Kurul kararlarına uygun olmak kaydıyla Halkevleri Genel Yönetim Kurulunun yönetim, tasarruf ve idaresinde bulunur. Ancak Genel Yönetim Kurulu, derneğe ait olan taşınır ve taşınmaz mal, araç, para ve sair menkul değerin bir kısmını, belirli Şubelerin veya temsilciliklerin veya derneğe bağlı tesis, kuruluş, lokal ve iktisadi işletmenin kullanımına ve faydalanmasına tahsis edebilir.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Yönetim Kurulu ve şubelerde Şube Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Şubeler, kendi ödeme olanaklarını aşan borçlanmalara giremez; miktarı 1000 TL yi aşan borçlanmalara girmeden önce Halkevleri Genel Yönetim Kurulu adına Merkez Yürütme Kuruluna bilgi vermek ve onay almak zorundadırlar. Şubeler tarafından açılacak tesis, lokal veya iktisadi işletme konusunda da aynı usul geçerlidir. Aksi durumlarda doğacak zarar ve kayıplardan Şube Yönetim Kurulu şahsen sorumlu tutulur. Temsilcilikler, gündelik basit harcamalar dışında Halkevleri Genel Yönetim Kurulu adına Merkez Yürütme Kurulunun onayını almadan derneği borç altına sokacak her hangi bir faaliyette, iş ve işlemde bulunamaz.

Miktarı 1000 TL yi aşan dernek harcamaları ve derneği borç altına sokan her türlü iktisadi faaliyet; Genel Merkezde Genel Yönetim Kurulu adına Genel Yönetim Kurulu içinden seçilmiş en az iki Merkez Yürütme Kurulu üyesi, Şubelerde ise yine en az iki Şube Yönetim Kurulu üyesinin imzası ile yapılır. Her türlü banka ve taşınmaz alım-satım işlemlerinde de aynı usul geçerlidir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle Genel Merkezde Genel Yönetim Kurulu adına Genel Yönetim Kurulu içinden seçilmiş Merkez Yürütme Kurulu, Şubelerde ise Şube Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir ve adlarına yetki belgesi düzenlenir.

Genel Merkez veya Şubeler, miktarı 1000 TL yi aşan parayı, Genel Merkeze veya Şubeye ait banka hesabına yatırmaya mecburdur. Bu miktarın altında kalan para, gerek duyulduğunda Genel Merkez veya Şube kasasında, sayman üyenin sorumluluğunda, hazır bulundurulabilir.

Şube Yönetim Kurulları, ekonomik sıkıntı içinde olan üyelerinden yıllık ödenti tahsilini erteleyebileceği gibi, bu üyelerden bir yıl için ödenti almamaya da karar verebilir.

Halkevleri Derneğinin başkaca kişi ve kurumlardan alacağı yardım ve bağışlar, derneğin bağımsızlığına, amaç, ilke ve saygınlığına zarar vermemelidir.

Madde 23 – Tutulacak Defterler

Halkevleri Genel Merkez ve Şubeleri, mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile aşağıdaki defterleri bulundurmak ve usulüne uygun biçimde tutmakla yükümlüdür;

1-)Karar defteri

2-)İşletme hesabı defteri (koşulları oluştuğunda bilanço usulü geçerlidir)

3-)Giden-gelen evrak kayıt defteri

4-)Şubelerde ayrıca üye kayıt defteri

Halkevleri Genel Merkez ve Şubeleri, ayrıca mevzuatın öngördüğü alındı belgesi, gider makbuzu, yetki belgesi, harcama belgeleri vb. ni bulundurmak ve usule uygun biçimde kullanmakla yükümlüdür. Bu kapsamdaki evrak, kullanımı sona erdikten sonra 5 yıl süreyle saklanmak zorundadır.

IV. BÖLÜM: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, DERNEĞİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİDüzenle

Madde 24 – Tüzük Değişikliği

Halkevleri Derneği tüzüğü ancak Halkevleri Genel Kurulu tarafından değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için Genel Kurul delegelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantı için bu çoğunluk aranmaz ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı her durumda toplantıya katılmış delegelerin 2/3 oyunu gerektirir.

Değişiklik istek ve önerileri Genel Kurul tarafından seçilecek Tüzük Komisyonunda incelenir. Komisyon raporuna bağlı olarak tüzük değişiklikleri üzerinde toptan, bölüm bölüm veya her madde için ayrı görüşme açılabilir.

Madde 25 – Derneğin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Halkevleri Derneği ancak Halkevleri Genel Kurulu tarafından fesih edilebilir.

Halkevleri Derneğinin feshine karar verilebilmesi için Genel Kurul delegelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantı için bu çoğunluk aranmaz ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı her durumda toplantıya katılmış delegelerin 2/3 oyunu gerektirir. Şubelerin Şube Genel Kurulu tarafından feshinde de aynı usul ve koşullar geçerlidir.

Genel Kurul kararı ile fesih durumunda tasfiye işlemleri en son görevde bulunan Halkevleri Genel Yönetim Kurulu adına Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile Genel Denetleme Kurulu üyeleri; Şubelerin Şube Genel Kurul kararı ile fesih durumunda ise Halkevleri Genel Yönetim Kurulu adına Merkez Yürütme Kurulunun görevlendireceği bir kurul üyesi veya Merkez Yürütme Kurulunun gözetiminde Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu tarafından birlikte takip edilir ve sonlandırılır. Bu işlemler bir tutanak ile belgelenir.

Şubelerin ve temsilciliklerin Halkevleri Genel Kurulu kararı ile kapatılması sonrası tasfiye işlemleri, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu adına Merkez Yürütme Kurulunun görevlendireceği bir kurul üyesi veya görevlendireceği dernek üyeleri tarafından yerine getirilir ve aynı şekilde işlemler bir tutanak ile belgelenir.

Halkevleri Derneğinin veya Şube ve temsilciliğin kendiliğinden dağılma durumuna girmesi veya bir adli veya idari karar ile kapatılması durumunda da, tasfiye işlemlerinde aynı usul uygulanır. Bu işlemler de yine bir tutanak ile belgelenir.

Halkevleri Derneğinin Genel Kurul tarafından feshi veya kapatılması veya kendiliğinden dağılma durumu oluşması halinde, derneğin bütün para, mal ve varsa alacakları “Halkevleri Vakfı”na devir olunur.

V. BÖLÜM: ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLERDüzenle

Madde 26 – Kamuya Yararlı Dernek Niteliği ve Tüzüğün Uyarlanması

Halkevleri Derneği 12.4.1961 tarih ve 5/1066 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesine göre KAMUYA YARARLI dernektir.

Halkevleri Derneği Tüzüğü; amaç, ilke ve faaliyetlere ilişkin temel hükümlerin özüne dokunulmaksızın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uyarlanmıştır.

GEÇİCİ 1. MADDE- Halkevleri Derneği Kanuni koşulların ve olanakların, uygunluğu halinde bir kurum (tesis, vakıf vb.) haline getirilebilir.

GEÇİCİ 2. MADDE- 12.04.1961 gün ve 5/1066 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlılığı onaylanan Türk Kültür Derneklerinin adı Halkevleri Derneğine dönüşmüştür ve bu derneğe bağlı şube ve temsilciliklerin adları da Halkevleri Derneğine çevrilmiştir.