Hükümet inanmıyor

  • Harbiye Nâzırı Şakir Paşa, "Bu gibi şayialara ehemmiyet vermeyin" dedi.

Dün sabah 17 nci Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa'dan Harbiye nezaretine bir telgraf gelmiştir. İzmir mevkii müstahkem kumandanı, halk arasındaki şayialara göre, İzmir'in Yunan kıtaları tarafından işgal edileceği, yahut Yunanistan'dan daha evvel İzmir'e getirilmiş bulunan Yunan Kızılhaç ekiplerinin el altından yerli Rumlardan teşkil edip silâhlandırdığı kuvvetler tarafından, içeriden işgal altna alınacağı ihtimallerini bildirmiştir.

Kolordu Kumandanı, ne surette hareket edeceği hususunda talimat istemiş ve kendisine acele emir verilmesini istemiştir.

Fakat Harbiye Nezareti'nden, İzmir Kolordu Kumandanına hiçbir cevap verilmemiştir.

Yalnız, İzmir'de Amiral Kaltorp'dan, itilâf birliklerinin şehri işgale başlayacaklarına dair sabahki notayı alınca Ali Nadir Paşa telgraf makinesi başına gelmiş ve bu defa Harbiye Nâzırı Şakir Paşa ile muhabere etmiştir.

Harbiye Nâzırı'nın verdiği cevapta, Amiral Kaltorp'un, itilâf birliklerinin İzmir kalelerinini işgal edeceklerine dair notası için:

"İşgal vukuuna dair Bâb-ıâli'ye verilmiş bir malûmat yoktur. Amiralin bu teklifi, mütareke şartları hkümleri icabından olmakla, muvafakat edilmezi lüzumu tabiidir" demiştir.

Öğrendiğimize göre, Kolordu Kumandanı bunun üzerine "Bu işgalin muvakkat bir mahiyeti haiz olduğu, bunun bir Yunan işgaline yol açacağı" hakkındaki ısrarlı şayialar üzerine Harbiye Nâzırının dikkatini çekmiş ve kendisinden şu cevabı almıştır:

"- Bu gibi şayialara ehemmiyet vermeyiniz!"