Gazel (Yâre varsun peyk-i nâlem âh ü zânm söylesün)

Yâre varsun peyk-i nâlem âh ü zânm söylesün
Âb-ı çeşm-i girye-i bî-ihtiyârım söylesün

Çâk-çâk-i sine virsün mevce-i gamdan haber
Zahm-ı hûn-pâş-ı derûnum inkisarım söylesün

Gonca gülsün gül açılsun cûy feryâd eylesün
Sen dur ey bülbül bir az gül-şende yârim söylesün

Ârzû-yi vasi ile şeb-zindedâr olduklarım
Girye-i hasretle çeşm-i intizârım söylesün

Bende yok kudret edaya harf-i şevki Nâbiyâ
Hâme-i rengîn-sarîr-i bî-karârım söylesün