Gazel (Bir dil ki bî mahabbet ola merhamet m'olur)

Bir dil ki bî mahabbet ola merhamet m'olur
Bir hanenin ki şem'ası yok meskenet m'olur

Acz ü niyâz olur gene olursa çâresâz
Yoksa gurur vâsıta-ı mağfiret m'olur

Gayriye ilm ü ma'rifetinden senin ne sûd
Âlemde hüsn ü hulk kadar ma'rifet m'olur

Rahat mı kor bedende hurûş-i sirişk ü âh
Bî i'tidâl âb ü hevâ afiyet m'olur

Tâ key bu bûs-i dâmen ü dest ey harîs-i câh
Takdir müsait olmaz ise maslahat m’olur

Nâbi uçurduk âh hümâ-yı kanâati
Horsendlik gınâsı kadar saltanat m'olur