Gazel (Beni şâd eylemedin sen dahi nâ-şâd olasın)

Beni şâd eylemedin sen dahi nâ-şâd olasın
Şu'le-i âh-ı gariban gibi ber-bâd olasın

Künc-i hicrana olub sen de benim gibi esir
Rûz ü şeb dest-zen-i dâmen-i feryâd olasın

Vire nahl-i emelin mîve-i eşk-i hirmân
Bir sitem-kâre niyaz etmeğe mu'tâd olasın

Rüzgâr eylesün eflâke gubârın peyvend
Göreyim pâ-zede-i leşker-i bî-dâd olasın

Telh-kâm-ı sitemin gör ne çekermiş bilesin
Sen de zehr-âbe-hor-i kâse-i hussâd olasın

Eyledin Nâbi-i bî-çâreye çok cevr ü sitem
Yok ümidim ki mükâfâtdan âzâd olasın