Gayr-i meşru eğlenceyi men eden yasakname

Kudvetü kudât’il-İslâm umdetü vulât’il-enâm ma‘den’ül-fadli vel-kelâm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsı olıcak ma‘lûm ola ki;

1. Eyyâm-ı saltanat-ı hümâyûnumda icrây-ı şerâyi‘-i ilâhî aksây-ı murâdım ve infâz-ı ahkâm-ı Mustafavî müntehây-ı merâmım olmağın, bundan akdem Memâlik-i Mahmiyyemde olan şehirlerde bayramlarda ba‘zı kimesneler tahsîl-i menâfi‘ içün salıncaklar kurub tabl ve nakkâre ve zurnalar çalub nice melâ‘ib ve melâhî irtikâb olunub andan gayrı bida‘-ı merfû‘adan eyyâm-ı âşûrâda şî‘a[1] tâifesi dahi sancaklar kaldırub kûs ve nakkâreler ve def ve dümlekler ile alâniyyen gezüb hilâf- şer‘ lu‘b ve lehv ile meşğûl olub ol ecilden nice fısk u fücûr olmağın, anın gibi bayramlarda ve sâir zamanda hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye iş etmeye deyü emr olunub; ol makûle ef‘âl-i kabîha ve bida‘-ı şenî‘a men‘ ve def‘ olunub tenbîh ve te’kîd olunmuş idi.

2. Ol emr-i şerifim kemâ kân mukarrer olmağın buyurdum ki, hükm-i şerîf-i vâcib’ül-ittibâ‘ım vusûl buldukda emrim üzere bayramlarda ve sâir eyyâmda hilâf-i şer‘-i şerîf kimesneye tabl ve nakkâre ve zurna ve sâir âlât-ı lehv ve lu‘b[2] çaldırub izhâr-ı melâ‘ıb ve melâhî etdürmeyesin.

3. Ve eyyâm-ı âşûrâda ve sâir zamanlarda dahi şî‘a taifesin anun gibi vaz‘ ile şehirde gezdürtmeyüb bil-cümle şer‘-i şerife umûra ve evzâ‘ ve etvâra aslâ ruhsat verilmeyüb men‘ ve def‘ edüb men‘ ile memnû‘ olmayanları bi haseb’iş-şer‘‘iş-şerif te’dîb eyleyesin.

4. Ve bu hükm-i hümâyûnumun sûretin sicilde mahfûz kayd edüb hâliyâ ve min ba‘d bu emr-i hümâyûnuma ve şer‘-i şerife muhâlif kimesneye iş etdürmeyesin.

5. Ve kefere dahi eyyâmlarında alâniyyen fısk u fücûr edüb cem‘iyyet ile gezdirmeyüb hilâf-ı şer‘-i şerif iş etdürmesiz.

6. Şöyle ki, ba‘d’el-yevm taht-ı kazânızda bu menhiyyât men‘ olunmayub gerü vâki olduğı istimâ‘ olun, sizün adem-i ihtimâmınızdan nâşî olur, ana göre mukayyed olasız.

Şöyle bilesiz, alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız.

Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Zilka‘det’iş-Şerife senete sitte ve selâsîn ve tis‘a-mi’ete[3].

Gayr-i meşrû‘ Eğlencelerin Men‘i Hakkında Yasaknâme, İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Üsküdar Mahkemesi, No: 6/20, Vrk. 150

[1] Bu kelimenin şî‘a şeklinde okunmasından emîn değiliz. [2] Âlât-ı Lehv ve Lu‘b: Eğlence ve oyun âletleri demektir. [3] 10-20 Zilka‘de 936 tarihi demektir