Ey Saçı; Küfr-i Siyâh ü vey Ruh-i Îmanımız

―10―

Ey saçı; küfr-i siyâh ü vey ruh-i îmanımız
Dest-i kudretten yazılmış vechine Kur’an’ımız

Men nice terk eyleyem hüsnü cemâlin bilmezem
Çünki sensin cân içinde can ü hem cânânımız
Zâhid ü âbid bana der kim seversin hubları
Kim ki sevmez hubları oldur bizim şeytânımız
Ahsen-i sûrette gösterdi cemâlin Ahmed’e
Leyle-tül-esrâda Fazl-ı hâlik-ul-insânımız
Dünyeyi m ü’minlere zindan demiştir Mustafa
Hak bilür cennet olur vaslın ile zindânımız
Enbiyâ vü evliyadır gösteren esrâr-ı din
Zülf ü kaş u kirpiğinden mu’ciz ü burhânımız
Ey Yemînî âşıka ilm ü amel arz eyleme
Âşıkın sem’ine sığmaz defter ü dîvânımız