Enver Paşa'nın Resmi Sicili

BABASI Ahmet
DOĞUM YERİ Istanbul
DOĞUM TARİHİ 1295 (1880)
SINIFI Piyade
DUHULÜ 2 mart 1313
YÜZBAŞI NASBİ 23 teşrinisani 1318
KOLAĞASI NASBİ 24 şubat 1320
BİNBAŞI NASBİ 30 Ağustos 1322
KAYMAKAM NASBİ 28 mayıs 1328
MİRALAY NASBİ 2 kanunuevvel 1329
MİRLİVA NASBİ 21 kanunuevvel 1329
FERİK NASBİ 19 Ağustos 1331
BİRİNCİ FERİK NASBİ 22 teşrinievvel 1333
3 kanunuevvel 1318 Sekiz ay sunuf-ı selâsede, bölük idare ve kumanda etmek üzere, 2 sene müddetle, Üçüncü Orduya tayin edildi.
23 kanunuevvel 1318 13. Topçu alayının birinci bölüğüne memur edildi.
16 eylül 1319 Üsküp'te nizamiye 14. alayın birinci taburuna, Manastır mıntıkasında, ipkaen istihdamı, 8 ağustos 1322'de iradeye iktiran etti.
1 kanunuevvel 1323 Rumeli'de eşkıya takip heyetine, 500 kuruş maaş zammıyle, tayin olundu.
10 ağustos 1324 Rumeli vilayetleri müfettişliği refakatine verildi.
20 şubat 1324 5.000 kuruş maaşla, Berlin ataşemiliterliğine verildi.
12 ağustos 1325 Almanya'da yapılan manevralarda bulundu.
29 eylül 1326 Birinci ve İkinci Ordu manevralarında, hakem olarak bulunmak üzere Istanbul'a geldi.
17 temmuz 1327 Muvakkaten Işkodra karargâhına memur edildi.
11 kanunusani 1327 Umum Bingazi mıntıkası kumandanı tayin edildi.
4 mart 1328 Umum Bingazi mıntıkası kumandanlığına ilaveten, Bingazi mutasarrıfı tayin edildi.
28 mayıs 1328 Bingazi'deki hizmetine devam etmek üzere, kaymakam oldu.
19 kanunuevvel 1328 X. Kolordu erkânıharbiye riyasetine tayin edildi. Bu kolordu, 31. ve 32. nizamiye fırkalarıyle, Mamuretülaziz redif fırkasından mürekkepti.
2 kanunuevvel 1329 Miralay oldu.
21 kanunuevvel 1329 Mirliva ve Ahmet İzzet Paşanın yerine Har biye Nazırı oldu.
26 kanunuevvel 1329 Erkân-ı harbiye-i umumiye reisi oldu.
21 temmuz 1330 Başkumandan vekili oldu.
12 teşrinisani 1330 Bahriye Nazırı vekili oldu.
13 nisan 1331 Yaver-i Has-ı Padişahî oldu.
19 ağustos 1331 Ferik oldu.
23 kanunuevvel 1332 Harbiye Nazırlığı ve Başkumandanlık vekâletinde ipka edildi.
26 kanunusani 1332 Bahriye Nazır vekili oldu.
19 nisan 1333 Sadrazam vekili oldu. Maliye Nazır vekili oldu.
22 teşrinievvel 1333 Birinci Ferik oldu.
29 kanunuevvel 1333 Bahri Nazır vekili oldu.
8 temmuz 1334 İpkaen Bahriye Nazır vekili ve ipkaen Başkumandan vekili oldu.
10 ağustos 1334 Başkumandanlık vekilliği, Başkumandanlık erkân-ı harbiye-i umumiye reisliğine çevrildi.
8 eylül 1334 Sadrazam vekili oldu.
1/2 teşrinisani 1334 Gecesi evinden kayboldu.
1 kanunusani 1335 İzinsiz mevkiinden tebaüt ve izinsiz Memalik-i Osmaniye hududunu tecavüz etmekle maznunüaleyh müşarünileyhin, seferberlik esnasında,
bir gûna salâhiyet ve mezuniyet-i resmiyeye mebni olmayarak, Memalik-i Osmaniye hududunu tecavüz eylediğine binaen, fiil ve harekâtına
tevafuk eden, kanun-ı cezanın (askeri) 132'nci maddesinin fıkra-i ahiresine tevfikan, silk-i askeriyeden tardı ile beraber, bir sene müddetle
kalebent edilmesine ve kanun-ı umumi-i cezanın 32'nci maddesi mucibince, hukuk-ı medeniyeden iskatına ve usul-i mahekumat-ı cezaiye
kanununun 371'nci ve müteakip maddeleri iktizasınca emvalinin haczine ve usulü dairesinde idare ettirilmesine dair, Erkân-ı Divan-ı Harb-i
mahsusundan verilen karar, ele geçtiğinde tekrar muhakeme edilmek üzere tasdik-i mahsusuna, 1 kanunusani 1335'te irade-i seniye şerefsâdır olmuştur.[1]
  1. Aydemir, Şevket Süreyya. Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa Cilt III, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2010, s. 657.