Elazığspor Kulübü tüzüğü

Split-arrows.svg     Bu eserin birden fazla sayfaya bölünmesi önerilmiştir.
Yardımcı olmak için biçem el kitabını ve yardım sayfalarını inceleyebilirsiniz.

BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLERDüzenle

KULÜBÜN ADI VE MERKEZİDüzenle

MADDE-1- Kulübün adı “ELAZIĞSPOR KULÜBÜ”DÜR.

Kulübün merkezi Elazığ’dır. Adresi: Malatya yolu 10. Km. Elazığspor Tesisleri Elazığ’dır.

Kulübün şubesi yoktur.

KULÜBÜN FORMA RENGİ VE AMBLEMİDüzenle

MADDE-2-Elazığspor kulübünün forma rengi BORDO – BEYAZ, gerektiğinde kullanılmak üzere yedek rengi, SİYAH tır.

Amblemi ÇAYDA-Çıra’dır.

Kulübün Forma Rengi ve Amblemi hiçbir suretle değiştirilemez.

ELAZIĞSPOR DERNEĞİNİN KURUCULARI VE KURULUŞ TARİHİ:Düzenle

MADDE-3-Kulüp, Suat Taydaş, Fahri Sunguroğlu, Necdet Altınterim, Yılmaz Çorbacıoğlu, Talat Güler, Sedat Yıldız,Metin Kurtoğlu ve Mürşit Öztürk tarafından 1967 yılında kurulmuş olup Dernek olarak Tescili 24.03.1970 tarihinde yapılmıştır.

KULÜBÜN AMACI VE FAALİYETLERİDüzenle

MADDE-4-Bir spor kulübü olarak Elazığspor derneğinin amacı, Gençlik ve spor genel müdürlüğünün izin verdiği ve tescil edilmiş, federasyonu bulunan tüm spor dallarında Elazığ halkını, Elazığ ili spor kulübü olarak temsil etmek,

Elazığsporluluk sevgisini yaymak, bilinçli taraftarlar yetiştirmek, Sporun hedefinin, bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinci ile; Gençleri spora yöneltmek, onlara spor yapma olanağı sağlamak,onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek,spor eğitimi ve ahlakını geliştirmek, üyeler, sporcular ve taraftarlar arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek, kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak,

Sporla ve eğitimle ilgili her dereceden spor okulları ile diğer genel eğitim okulları ve kurumları açmak,profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör yetiştirmek, mevzuata uygun profesyonel spor şubeleri kurmak, yönetmek,spor müsabakaları düzenlemek,

Çağdaş yaşama uygun olarak üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak,

Kulübün ihtiyacı olan ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri almak, kiralamak ve yapmak,

Bu amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak, Amaca münhasır olmak üzere ticari şirketler, yatırım ortaklıkları kurmak veya kurulmuş ticari şirketlere katılmak, şube açmaktır.

Kanun ve mevzuatın izin verdiği tüm konularda faaliyetlerde bulunmak.

İKİNCİ KISIM: ÜYELİKDüzenle

ÜYELİK TÜRLERİDüzenle

MADDE-5-Kulübün tüzükte öngörülen şekil ve şartları taşımak koşulu ile iki tür üyesi vardır. Bunlar;

ASLİ VE ONUR ÜYELİĞİDİR.

ÜYELİK ŞARTLARIDüzenle

MADDE-6-Kulübe asli üye olabilmek için;18 Yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, derneklere üye olma şartlarını taşıyan,tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip her gerçek kişi derneğe asli üye olabilir.

Ancak;

Cezaları tecil edilmiş yada affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir suçtan dolayı ceza alanlar,

Niteliği ne olursa olsun kulübe borçlu olanlar,

Kötü şöhret sahibi olanlar ve yasalarda dernek üyesi olması yasaklananlar, Elazığspor Spor Kulübüne üye olamazlar.

ÜYELİĞE KABULDüzenle

MADDE-7-6. maddede yazılı nitelikleri taşıyan ve istekli olan üye adayının üyelik başvurusu yapabilmesi için, en az 2 yılını doldurmuş 2 asil üye yada 2 yönetim kurulu üyesi tarafından takdimi ve üyelik başvuru formunun imzalanması şarttır.

Kulüpte en az 2 yıl lisanslı olarak spor yapmış sporcularda bu şart aranmaz.

Üye adayı,üyelik başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu onaylar.

Üye adayı, başvuru formuna, Üye giriş ücreti ve o yıla ait yıllık aidatı ödediğine dair makbuzu,nüfus cüzdan suretini,ikametgah belgesini, adli sicil kaydını ve üyelik için istenilen diğer belgeleri ekler.

Yönetim kurulu, kendisine yapılan başvuruyu 15 gün içerisinde inceler ve karar verir. Üyeliğe kabul yada red, yönetim kurulunun yetkisindedir.Yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmeyen üye adayının yeniden üyeliğe başvurabilmesi için red kararının kesinleşmesinden itibaren en az 1 yıl geçmelidir.

Üyeliğe başvuran üye adayı, üyeliğe hangi ayda kabul edilmiş olursa olsun o yıla ilişkin aidatı tam olarak öder. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatı iade edilir.

ÜYELİĞE KABUL VE KABULDE SAYISAL SINIRLAMA:Düzenle

MADDE-8-Üyeliğe kabul, yönetim kurulunun kararı ve dernek üye kayıt defterine kaydının yapılması ile tamamlanır.Yönetim kurulunun 1 yılda kaydedebileceği üye sayısı bir önceki yıla göre kulüp üyesi sıfatını kazanmış mevcut üye sayısının %50’yi geçemez.

ÜYELERİN HAKLARIDüzenle

MADDE-9-Aidatlarını tam olarak ödemek şartı ile üye, genel kurul üyesi olup,üyeliğe kabul edilmesinden bir yıl sonra oy kullanma hakkına sahiptir.Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir.Tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içerisinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Ancak kulüp organlarının sadece birinde görev alabilir.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİDüzenle

MADDE-10-Üyeler, son bildirdikleri adresi değiştirdikleri taktirde yeni adreslerini Elazığspor Kulübü’ne bildirmek zorundadırlar.Adres değişikliği bildirilmediği taktirde üyenin son adresine yapılan her türlü bildirimler geçerli olup hukuki sonuçlarını doğurur.

Kulübün amaç ve faaliyet alanlarında, amacın geçekleşmesi için gereken katkıda bulunmak, tüzük hükümleri gereğince üyelik sıfatından doğan görevlerini tam olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİDüzenle

MADDE-11-Kulüp üyeliği, üyelikten istifa,kendiliğinden, üyelikten ihraç ve çıkarılma hallerinde sona erer.

İSTİFA: Her üye, yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunmak ve kulüp borçlarını ödemek koşulu ile üyelikten çıkabilir.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME: Tüzük hükümlerine göre aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde kendiliğinden sona erer.

İHRAÇ: Tüzük hükümlerini ihlal eden yada üye olabilme şartlarını kaybedenler, yönetim kurulu teklifi ve disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

ÇIKARILMA: Taahhüt ettiği üye aidatını iki yıl süre içinde devamlı ödemeyen, Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen bir ay içinde borcunu ödememekte ısrar gösteren üyenin kaydı Yönetim Kurulu kararıyla silinir. Geçen yıllar borçlarını defaten ödeyenlerin ise kayıtları müracaat halinde yenilenir.

ÜYELİĞE GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT:Düzenle

MADDE-12- Üyeliğe giriş ücreti, yönetim kurulunun teklifi, Genel kurulun kararı ile belirlenir.

Yıllık aidat, yönetim kurulunun teklifi üzerine mali genel kurulca belirlenir ve takip eden 1 Ocak tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.Yıllık aidatın her yıl Mart ayının son gününe kadar ödenmesi zorunludur. Aidatını ödemeyen üye, genel kurul toplantısına katılamaz.

ONUR ÜYELİĞİDüzenle

MADDE-13-Elazığspor Kulübü Derneği’ne maddi ve manevi katkısı olmuş veya olacak veya kulübe sevgi ve bağlılığından kıvanç duyulan kişilere yönetim kurulunun teklifi, divan kurulunun uygun görmesi ile onur üyeliği verilir.Bu kişiler dilediklerinde divan ve genel kurul toplantılarına katılabilir, görüşmelerde söz hakkı sahibi olabilir ancak oy hakları yoktur.

ÜÇÜNCÜ KISIM: KULÜBÜN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİDüzenle

KULÜBÜN ORGANLARIDüzenle

MADDE-14-Elazığspor spor kulübünün organları şunlardır;

A) Genel Kurul

B) Yönetim Kurulu

C) Divan Kurulu

D) Disiplin Kurulu

E) Denetleme Kurulu

GENEL KURUL VE OLUŞUMUDüzenle

MADDE-15-Genel Kurul, kulübün en yetkili organı olup bir tam yılını doldurmuş kulüp asil üyelerinden oluşur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİDüzenle

MADDE-16-Genel Kurul, kulübün en yüksek karar organı sıfatı ile aşağıda yazılı olan hususları görüşür ve karara bağlar;

A) Kulüp organlarının seçilmesi

B) Yönetim ve divan kurulu raporlarının görüşülmesi

C) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi

D) Kulüp için taşınmaz malların satın alınması ve-veya mevcut taşınmaz malların satılması veya taşınmaz malların üzerine ipotek veya ayni hak tesisi için yönetim kuruluna yetki verilmesi

E) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirerek kabul edilmesi,yönetim kurulunun o döneme ait faaliyet ve hesaplarının görüşülmesi ve hesaplarının ayrı ayrı ibra edilmesi

F) Kulübün mevzuata göre faaliyette bulunup bulunmamasına veya kulübün feshine karar verilmesi

G) Kulüp için gerekli görüldüğü taktirde profesyonel takımların ticari bir işletme biçimine gelmesine karar verilmesi, bu kararın uygulamasını yapacak kurulların seçilmesi ve gerekli yetkilerin verilmesi

GENEL KURUL TOPLANTILARIDüzenle

MADDE-17-Genel Kurul, kulüp merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

SEÇİM TOPLANTISI

Olağan genel kurul toplantılarında kulüp başkanı ile kulüp organlarının seçimi 3 yılda bir Mayıs ayında yapılır.

YILLIK OLAĞAN TOPLANTI

Mali ve idari konuların müzekkeresi ve ibrası ile ilgili genel kurul her yıl Mayıs ayında yapılır.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Yönetim kurulunda istifa ve diğer sebeplerle yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğun altına düşmesi halinde genel kurul 1 ay içerisinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulunun kararı, kulüp divan kurulunun yazılı isteği veya asli üyelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

Yönetim Kurulu, en az 15 gün önceden toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini içeren bir davet mektubunu üyelerin adreslerine göndermek sureti ile toplantıya çağırır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde yapılacak 2. toplantının da gün ve saati belirtilir.

Toplantıya davet mektubu ile birlikte üyelerin yönetim ve denetim kurulları ile divan kurulunun raporları ve tahmini bütçe tasarısı gönderilir.

Genel Kurul, katılma hakkı olan asli üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.

İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantıda en az 46 asil üyenin bulunması zorunludur.Tüzük değişikliği toplantısı genel kurul üyelerinin 1/2 çoğunluğu ile toplanır.

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİDüzenle

MADDE-18-Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular, yönetim kurulu tarafından tespit edilir.Ancak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce toplantıda hazır bulunanların en az 1/5’i tarafından teklif edilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Kulüp başkan ve organlarının seçiminin yapılacağı genel kurulda yada seçimin gündeme alınması halinde faaliyet ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi, mali ve idari ibra maddelerinin gündeme alınması şarttır.

Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez.

Gerekli görülen hallerde yönetim kurulu veya toplantıya katılan üyelerin 1/5’inin teklifi ve katılanların çoğunluğunun oyu ile kabulü halinde toplantı gizli yapılır, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin dışındakiler toplantı salonundan çıkarılır.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜDüzenle

MADDE-19-Genel Kurula katılacak üyeler hakkında genel kurul öncesi kulüp tarafından isimlerinin bulunduğu giriş kartları hazırlanır. Üyeler, kimlik kartını gösterip listede isimlerinin karşısına imza atarak, giriş kartlarını da takmak sureti ile toplantıya girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlandıktan sonra bir başkan ve iki başkan vekili olmak üzere toplantıyı yönetecek 3 kişilik kurul seçilir.

Gündem oya sunulur, önce kurulların sunmuş olduğu raporlar okunur, raporlar müzakereye açılır, üyelere sıraya göre söz hakkı verilir. Konuşma süreleri 15 dakikadan az olamaz. Kurul ve komisyon sözcülerinin konuşmaları kısıtlanamaz.

Organların seçimi gizli oyla yapılır. Genel Kurul toplantısı imkanlar dahilinde kayda alınır.Toplantı sonunda tutulacak tutanak ve kayıtlar başkanlık divanı tarafından imzalanarak yönetim kuruluna verilir.

KULÜP ORGANLARININ SEÇİMİDüzenle

ADAYLIK BİLDİRİMİ VE OY VERME İŞLEMİDüzenle

MADDE-20-Kulüp başkanlığı için aday olanlar, toplantının yapılacağı günden en az 2 gün önce aday olduklarını kulüp divan kuruluna bildirmek zorundadır.Bu süreden sonra yapılacak adaylık müracaatları kabul edilmeyecektir.

Kulüp divan kurulu, aday müracaat listelerini ve müracaatın yapıldığına dair belgeyi kulüp mühürü ile onayladıktan sonra ilgililerine verir.

Başkan adayları, sandık başlarında genel kurula katılma hakkı olan üyelerden birer gözlemci bulundurabilirler.Oy kullanacak üye genel kurula giriş kartını ve resimli hüviyet cüzdanını göstermek koşulu ile oyunu kullanır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Vekaleten oy kullanılamaz.

OYLARIN TASNİFİ VE SONUÇLARIN İLANIDüzenle

MADDE-21-Oy verme sona erince kullanılan oylar tutanakla tespit edilir, sandıklar açılarak sayım yapılır.Sayım sonuçları bir tutanağa geçirilerek imzalanır, oy pusulaları ve zarfları ayrı ayrı torbalara konularak genel kurul başkanlık divanına teslim edilir.

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZDüzenle

MADDE-22-Aday olan üye, kendisi ile ilgili sayım ve seçim sonuçlarına seçimi takip eden günün mesai bitimine kadar Genel kurul başkanlığına yazılı olarak müracaat edebilir.Yeniden yapılacak oy sayımı neticesi kesindir.

YÖNETİM KURULU, SEÇİMİ, GÖREV VE YETKİLERİDüzenle

MADDE-23-Yönetim kurulu, en az 11 üye olmak üzere en fazla 1 başkan, 14 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu oluşturulurken Genel Kurul Üyesi dışında en fazla 5 üye alabilir.

Yönetim kurulu seçildikten sonra ilk toplantıda görev dağılımı yapar.

Asil üyelerden boşalma olduğu taktirde yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında yedek üyelerden yönetim kurulunun kararı ile belirlenecek üyelerin göreve çağrılmaları zorunludur.

Yönetim kurulunun görev süresi 3 yıldır.

Yönetim kurulu başkan dahil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararlar karar defterine yazılır ve katılanlar tarafından imzalanır.

Haklı mazereti olmadan arka arkaya 4 toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulu kararı ile üyeliği düşer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİDüzenle

MADDE-24-Kulübün karar ve yürütme organı yönetim kurulu olup kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarına göre düzenler ve yürütür.

A) Genel kurul kararlarını yürütmek

B) Genel kurulu toplantıya çağırmak , genel kurul gündemini hazırlamak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,

C) Üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak, kulübün başarısı ve düzeninin devamı için gerekli her türlü tedbirleri almak,

D) Sosyal ve sportif faaliyetlerin yürütülmesi için komiteler kurmak, gerekli teknik adamları tayin etmek

E) Yüksek Divan kurulunun sunmuş olduğu rapor ve yapılan önerileri görüşerek karara bağlamak, her yıl kulübün kuruluşunu kutlama törenleri düzenlemek,

F) Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve yeni kaynak yaratılması konusunda gerekli araştırma, inceleme yapmak ve projeler hazırlamak,

G) Kulübün yararına olmak şartı ile taşınır mallarını satmak taşınmaz mallar üzerine kira işletmecilik veya ortaklık sözleşmeleri yapmak.

H) Kulübün işlerinin yürütülebilmesi için gerekli kadroları saptamak, çalışanları işe almak, ücretlerini belirlemek yada işten çıkarmak, Elazığspor Sportif A.Ş.’yi yönetmek,

I) Yüksek Divan kuruluna mali, idari ve diğer etkinlikler hakkında 3 ayda bir rapor sunmak sureti ile bilgi vermek ,mali kongre öncesi mali, idari ve diğer faaliyetler ile ilgili genel kurula bilgi vermek,

J) Üyelik için yapılan başvuruları incelemek, üyeliğin kabulü yada reddine karar vermek, tüzüğün 11.maddesindeki hallerin oluşması halinde üyelikten çıkarılma kararı vermek,

K) Tüzük hükümlerine göre ihracı gerektiren bir ihlalin oluşması nedeni ile üyenin ihracı için disiplin kuruluna müracaat etmek,

L) Gerek gördüğü hallerde ve tüzük hükümleri gereğince genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak

M) Dernekler yasası ve bu tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak,

N) Kulübün Yönetim Kurulu Kararı ile Oluşturulacak Diğer organları olan Gençlik Direktörü, Kulüp Doktoru ve Sağlık Personeli, Spor Direktörü, Kaptanlar ve Kol Başkanlarını seçmek.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIDüzenle

GÖREV VE YETKİLERİDüzenle

MADDE-25-Yönetim kurulu başkanı, Elazığspor Kulüp Başkanı olup genel kurul tarafından seçilir ve başkan sıfatı ile kulübü temsil eder.

Kulübün çalışma ve faaliyetlerini denetler, yönlendirir tüzük ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda kulübü ilzam ve temsil eder.

YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİDüzenle

MADDE-26-Yönetim kurulu yaptığı ilk toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasından genel sekreteri belirler.

Genel Sekreter;

Yönetim Kurulunun yapılacak toplantısının gündemini hazırlar

Resmi ve özel kuruluşlar ile her türlü yazışmaları yürütür.

İdari işlerde tek başına mali işlerde ise mali işlerden sorumlu üye ile birlikte başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı hallerde Elazığspor Kulübünü temsil ve ilzam eder.

MALİ İŞLER SORUMLUSUDüzenle

MADDE-27-Yönetim kurulu ilk toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasından mali işlerden sorumlu üyeyi belirler.

Mali işler sorumlusu;

Kulübün mali işlerini bütçeye uygun olmak üzere ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütür.Ödemelere ait incelemeleri yapar,imzası bulunmadan kulüp adına hiçbir ödeme yapılamaz.

İş yoğunluğuna bağlı olarak muhasebe personeli çalıştırabilir.

Yaptığı ödemelerle ilgili belge ve bilgileri ödemeden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kuruluna sunar.

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMIDüzenle

MADDE-28-Yönetim kurulu, yapmış olduğu ilk toplantıda kulübün ihtiyaçları ve yapılacak işler ile ilgili olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından yürütme birimi ve yürütme birimine seçilecek üyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek sureti ile görev dağılımı yapar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVİ DEVİR VE TESLİMİDüzenle

MADDE-29-Yönetim kurulunun görevinin sona ermesi yada görevi bırakması halinde seçilen yeni yönetim kuruluna seçimi müteakip 7 gün içerisinde kulübün defter ve kayıtları ile birlikte yüksek divan kurulu huzurunda görevi devir işlemlerini yapar.

4. KISIM: DİVAN GENEL KURULU,OLUŞUMUDüzenle

MADDE-30-Divan Genel Kurulu tabi ve seçilecek üyelerden olmak üzere en az 60 üyeden oluşur. 40 Yaşını doldurmuş olup,

A) Kulüp yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar,

B) Kulüp yönetim kurulunda as başkanlık yapmış olanlar,

C) En az 2 dönem kulüp ikinci başkanlığı yapmış olanlar,

D) Elazığ Belediye başkanlığı veya milletvekilliği yapmış olanlar,

E) En az 3 dönem kulüp organlarında görev yapmış olanlar,

F) Kulüp üyeliğinde 10 yılı doldurmuş olanlar

G) Elazığ Spor Kulübünde en az 3 yıl futbol oynamış Elazığlı futbolcular (Sayıları 3’ü geçemez) Divan Genel Kurulunun tabii ve sürekli üyeleridir.

I) Seçimli genel kurul toplantısında seçilecek 10 üye, bu üyeler yapılacak ilk divan genel kurulu toplantısına kadar görev yapar.

Divan kuruluna tabii ve sürekli üye olabilecek üyeler yapılacak olağan yada olağanüstü ilk genel kurul toplantısından en az 2 gün önce yazılı olarak yönetim kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu bu üyeleri genel kurula bildirir. Genel Kurulun ardından Divan Genel Kurul üyeliği başlar.

Görevde bulunan yönetim kurulu, divan genel kurulunun izleyici üyeleridir.

GÖREV VE YETKİLERİDüzenle

MADDE-31-Divan genel kurulu kulübün danışma organı olup her yıl Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda 2 kez olağan, yönetim,denetim kurulu yada divan yüksek kurulunun çağrısı üzerine de olağan üstü toplantıda oy hakkı bulunanların en az 1/ 3 çoğunluğu ile toplanır.Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak 2. toplantıda çoğunluk aranmaz.

Yapılacak ilk divan genel kurul toplantısına en yaşlı üye başkanlık eder.(Geçici madde) Divan Yüksek Kurulunu seçer,

Yönetim Kurulunun toplantı öncesi vereceği raporları, yönetim kurulunun yapmış olduğu çalışmaları görüşür,

Kulübün yararına olacak proje ve çalışmalar yapmak üzere komite veya komisyonların kurulmasını ve alınacak raporları yönetim kuruluna öneri yada tavsiye olarak sunar.

Yönetim kurulunun faaliyet ve çalışmalarını ve kendi yaptığı çalışma ve görüşlerini bir raporla genel kurula sunar.

Kulübün gösterilen amaç ve tüzükte belirtilen konular doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini inceleyerek bir rapor halinde genel kurula öneriler sunar.

DİVAN YÜKSEK KURULU, OLUŞUMUDüzenle

MADDE-32- Divan Yüksek Kurulu, Divan Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen bir başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

GÖREV VE YETKİLERİDüzenle

MADDE-33-Divan Yüksek Kurulu, Divan Genel Kurulunu temsil ve almış olduğu kararları, tüzüğün kendisine vermiş olduğu yetki ve görevleri yapar.

Divan Genel Kurul toplantısı öncesi toplantıda görüşülecek konuları ve toplantı gündemini hazırlar.

Ayda bir toplantı yaparak yönetim kurulunun çalışmalarını görüşür ve faaliyetler hakkında görüşlerini, öneri ve tavsiyelerini yönetim kuruluna iletir.

İncelemeyi gerektiren konularda uzmanlık komisyonları oluşturmak sureti ile yönetim kurulunun çalışmalarını denetler.

Elazığspor’un geleceğini ilgilendiren konularda yönetim kuruluna dilek ve önerilerde bulunur, tüzük ve bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını inceler. Tüzüğün uygulanmasında organlar arasında çıkacak ihtilafların çözümünde tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Yönetim kurulunun her türlü faaliyetlerini izlemek, gerek gördüğünde yönetim kurulundan bilgi istemek, kulüp kayıtları üzerinde inceleme yaptırmak, sonuçlarını rapor halinde yönetim kurulu ve genel kurula sunar.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu istenen belge ve bilgileri 7 gün içinde vermek zorundadır.

Tüzüğün uygulanması hakkında doğacak anlaşmazlıkları inceler ve sonucunu yönetim kuruluna bildirir.

Yönetim kurulunun görevi bırakması veya üye tam sayısının salt çoğunluğun altına düşmesi halinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması için mahkemeye başvurur.

Genel Kurul toplantılarının düzenli ve esenlik içerisinde yapılmasını sağlar.

DENETLEME KURULU, OLUŞUMUDüzenle

MADDE-34-Denetleme Kurulu, genel kurulca seçimli genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gizli oyla seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.Denetleme kurulu üyelerinin birinin hukukçu, birinin mali müşavir olması şarttır.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİDüzenle

MADDE-35-Seçimden sonra yapılacak ilk toplantıda kendi içerisinde bir başkan seçerek yönetim ve divan yüksek kuruluna bildirir.

Mali ve idari işleri en az 6 ayda bir denetlemek,bütün belge ve kayıtları incelemek, gelir ve giderler üzerinde bütçeye uygunluk olup olmadığını araştırmak

Bütçe dönemi sonunda rapor düzenleyerek bu raporu genel kurul ve divan yüksek kuruluna sunmak

Tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını ve kulübün amacına uygun etkinlik gösterip göstermediğini denetlemek,defter, hesap ve kayıtları uygun tutulup tutulmadığını incelemek,

Yapacağı denetimler sonucunda yönetim kuruluna öneri sunmak veya uyarmak,

Sunacağı raporlarda yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüş bildirmek.

Denetim Kurulu üyelerinin talebi halinde istemiş oldukları her türlü bilgi belge ve defterlerin kulüp yönetim kurulu tarafından 7 gün içerisinde gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

DİSİPLİN KURULU, OLUŞUMUDüzenle

MADDE-36- Disiplin kurulu, genel kurulca seçimli genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gizli oyla seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Üyelerden birinin hukukçu olması şarttır.

GÖREV VE YETKİLERİDüzenle

MADDE-37-Disiplin kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer, bunu yönetim ve divan yüksek kuruluna bildirir.Kararlar en az 2 üyenin oyu ile alınır.

Kulübün organları veya üyeler tarafından yapılan şikayet başvurularını gerekli belgeleri toplayarak, gerektiğinde tarafları veya tanıkları dinlemek sureti ile tüm delilleri toplayarak yapacağı inceleme neticesinde karar verir. Şikayet konusu yargıya intikal etmişse disiplin kurulu yargının vereceği kesin kararı beklemek zorundadır.

Disiplin kurulunun üyelikten ihraç dışında vermiş olduğu kararlar kesin olup yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Üye hakkında savunma alınmadan karar veremez.Üyeye savunmasını sunmak üzere en az 7 gün süre verir. Kararlarını gerekçeleri ile birlikte taraflara tebliğ eder.

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARIDüzenle

MADDE-38- Kulübün tüzük ve organlarının almış 0lduğu kararlara uymayanlar, bunları ihlal edenler, basın ve yayın yolu ile kulübün üye ve organlarını veya teknik heyet ve sporcularının manevi şahsiyetini tahkir veya hakaret edenler hakkında durumun niteliği ve yapılan eylemin özelliğine göre disiplin kurulu aşağıda belirtilen hallerde, belirtilen disiplin cezalarını verir.

A) UYARMA-KINAMA

  • Üyelik onuru ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak
  • Üye, yönetim kurulu ve diğer organlara karşı küçük düşürücü, onur kırıcı tutum ve davranışlarda yada beyanda bulunmak
  • Kulüp üyeliğine yakışmayacak, genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak hallerinde üyenin kusurlu hareket ettiği kendisine yazılı olarak bildirilir.

B) ÜYELİKTEN İHRAÇ

  • Yüz kızartıcı suç işlemek, sahtecilik yapmak, eylemleri ile kulübün ağır ceza almasına sebebiyet vermek, kulübü beyan ve davranışları ile aşağılamak sureti ile taraftarına zarar verecek etkinlikte bulunmak,kulüpteki görevini kötüye kullanmak, bu yolla kendisine menfaat temin etmek, kulübe ait defterleri veya kayıtları tahrif etmek, sahte belge düzenlemek hallerinde üye kulüpten ihraç edilir.

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZDüzenle

MADDE-39- İhraç dışında disiplin kurulunun vermiş olduğu kararlar kesindir.Kulüpten ihraç kararı verilen üye kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde yönetim kuruluna başvurarak genel kurulda ihraç kararının bir kez daha görüşülmesi için dosyanın genel kurul tarafından disiplin kuruluna gönderilmesini talep edebilir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

TEDBİR KARARIDüzenle

MADDE-40- Disiplin kurulu şikayetin kendisine ulaşması ile birlikte şikayet ve ilgilileri hakkında yönetim kurulu tarafından uygulanmak üzere tedbir kararı verebilir.Tedbir kararı üye hakkında verilmiş ise üyelik hakları, görevli hakkında verilmiş olması halinde ise görev askıya alınır.

MALİ HÜKÜMLERDüzenle

BÜTÇEDüzenle

MADDE-41-Yönetim kurulu tarafından mali kongrenin yapıldığı tarih esas alınmak sureti ile genel kurulca kabul edilen 1 yıllık süreyi kapsar. Yönetim kurulu, bütçe dışı harcama yapamaz.Bütçe dışı harcama ancak divan yüksek kurulunun bütçenin %25’ini geçmeyecek miktarda kabulü halinde mümkündür.Bunun dışında yönetim kurulunun yapmış olduğu bütçe dışı harcamadan yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen kulübe karşı sorumludur.

KULÜBÜN GELİRLERİDüzenle

MADDE-42-

Kulübün her yıl çekilişi kuruluş gününe denk getirilecek eşya piyangosundan elde edilen gelirler,

Reklam, stadyum ve diğer tesislerden elde edilen gelirler

Müsabakaların radyo ve televizyonlardan yayınlanmasında spor toto , loto, iddaa ve benzeri şans oyunlarından elde edilen gelirler,

Üye giriş ve yıllık aidatlardan elde edilen gelirler,

Yasa ve tüzük hükümleri gereği yapılan yardımlar, toplanan bağışlar,

Kira,işletmecilik ve iştiraki bulunduğu şirketten elde edilen gelirler.

KULÜPTE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE KAYITLARDüzenle

MADDE-43-

1-Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

5-Yevmiye Defteri:

6-Büyük Defter:

7-Envanter Defteri:

Geçici Madde:

İş bu tüzük yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra yürürlüğe girer.