Eşk-i çeşmümden olur cuş itdügi ırmaklar

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün

Eşk·i çeşmümden olur cūş itdügi ırmaġlar
Dūd·ı āhumdandur ebr olduġı her dem daġlar

Rūz u şeb yaşlar döker dolāb ser-gerdān olup
Girye vü zārī ile ṭurmaz neyiçün aġlar

Nālem işitdükçe ditrer berg ārām eylemez
Yaşumı gördükçe her āb·ı revānlar çaġlar

Gözlerüme sensüz ey rūh·ı revānum bir nefes
Gülşen ile neyleyüm külẖān görinür bāġlar

Geldüġüñce güldürürsin gül gibi dil bülbülin
Gitdüġiñce lāleveş baġrumda ḳorsun daġlar

Firḳatüñ zaẖmıyla Mihrī çoḳdan olurdı helāk
Müstedām ol yine vaṣluñ aña merhem baġlar