Dest-gîr ol bu ben üftâdeye ey kân-ı kerem

Dest-gîr ol bu ben üftâdeye ey kân-ı kerem
Ki kerîm zât olanuñ şânıdur ihsân-ı kerem

Dergehüñ dâr-ı şifâ oldı çü bîmârlara
Senden irdi kamu derd ehline dermân-ı kerem

Dil ü cân hastesine lutfuñ ile eyle 'ilâc
Ki irür sıhhate lutfuñla anı ân-ı kerem

'Adlüñ âbı n'ola dil-teşnelere virse hayât
Ki virür mürdeye 'Îsâ-nefesüñ cân-ı kerem

Hakk'a minnet kademüñ basdı yüzüm üzre bu dem
Hamdü-lillah hoş idiser yine devrân-ı kerem

Nûr ile şehr-i Amâsiyye'yi ma'mûr idesin
Yapısar 'adlüñ ile her dil-i vîrânı kerem

Mihrî üftâdeye rahm it demidür lutf eyle
Dest-gîr ol aña 'adlüñle gel ey kân-ı kerem