Deniz Feneri e.V. Davası İddianamesi

Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.Kaynak: http://www.gazeteport.com.tr/stellent/groups/public/documents/site_studio_images/gp_278679.doc

Almanca`dan tasdikli Tercümedir


  FRANKFURT AM MAIN
 BÖLGESEL MAHKEMESİ
      N E Z D İ N D E					
     S A V C I L I K 

Konrad-Adenauer-Staße 20 60313 Frankfurt am Main


Dosya Numarası : 6350 Js 203391/06

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

      (Bölgesel Mahkeme)
  26. Ceza Hakimliğine
   Frankfurt am Main

İ D D İ A N A M E : I. Mehmet GÜRHAN, 01.01.1963 Sungurlu/Türkiye doğumlu, Hanauer Landstrasse 513, 60386 Frankfurt am Main adresinde mukim, Türk ve Alman vatan-daşı, evli,

Görevlendirdiği müdafi vekilleri : Avukat Ünal Kaymakçı, Marbachweg 350, 60320 Frankfurt am Main

Avukat Jörg R. Haseneier, Industriestrasse 5, 56337 Simmern

25.04.2007 tarihinde ve geçici olarak yakalanmış, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 23.04.2007 tarihli tevkif müzek-keresine istinaden de, 26.04.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Frankfurt am Main- Höchst cezaevinde bulunmaktadır: Ceza Muhakemeleri Usül kanununa göre, makamlarca re’sen yapılacak müteakip mevkufiyet tetkiki tarihi : 17.03.2008 dir.

II. Muhasebeci Firdevsi ERMİŞ, 02.03.1964 Kavak/Türkiye doğumlu, Taunus Strasse 65, 63067 Offenbach am Main adresinde mukim, Alman vatandaşı ve evli,

Görevlendirdiği müdafi vekili : Avukat Dr. Hanno Durth, Rundeturmstrasse 12, 64283 Darmstadt,

25.04.2007 tarihinde ve geçici olarak yakalanmış, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 23.04.2007 tarihli tevkif müzekkeresine istinaden de, 25.04.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Weiterstadt tutukevinde bulunmaktadır: Ceza Muhakemeleri Usül kanununa göre, makamlarca res`en yapılacak müteakip mevkufiyet tetkiki tarihi : 17.03.2008 dir.

III. Mehmet TAŞKAN, 01.01.1968 Bafra/Türkiye doğumlu, Lachwiesen 43, 63075 Offenbach adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli, Görevlendirdiği müdafi vekili: Avukat Ury Popper, Herrenstrasse 14, 76133 Karlsruhe, Avukat Dr. Matthes, Johanna-Kinkel-Strasse 2-4, 53175 Bonn,

20.08.2007 tarihinde ve geçici olarak yakalanmış, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 13.08.2007 tarihli tevkif müzek-keresine istinaden de, 20.08.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Darmstadt-Eberstadt cezaevinde bulunmaktadır:

Ceza Muhakemeleri Usül kanununa göre, makamlarca res`en yapılması gereken müteakip mevkufiyet tetkiki, şu anda işlem görmektedir,

haklarında yapılan suç isnadı (suçlama):

01.01.2002 ila 30.04.2007 tarihleri arasında kalan zaman diliminde, Frankfurt am Main ve diğer kentlerde, beraberce hareketle, I. kendilerine maddi avantaj sağlamak amacıyla, gerçek olmayan meslek edinircesine ticari olarak yaparak büyük miktarda malmülk kaybının müsebbibi olmuş olmakla, yapılan dolandırıcılığın idame-si ile de, birçok insanı malmülk kaybına uğratacak tehlikeyle karşı karşıya nesneleri gerçekmiş gibi gösterip bir yanılgının oluşması-na, bunu getirmiş olmakla,

sanık GÜRHAN ve TAŞKAN ayrıca, 2- 31 . hukuken birbirinden ayrı olan 30 fiilde daha ve her birinde, işveren olarak, çalışanlardan kesilen sosyal sigorta ve iş teşvik primlerini gereken makamlara ulaştırmamış olmakla ittiham edilmektedirler (suçlanmaktadırlar).

I. ile ilgili: Sanık GÜRHAN, 24.03.2001 tarihinden, 17.11.2006 tarihine kadar tescili yapılmış Deniz Feneri e. V. derneğinin kayıtlı yönetim kurulu başkanı idi. Daha sonraları her ne kadar yönetim kurulu başkanı olarak resmi kaydı olmamış ise de, derneği fiilen kendisi yönetiyordu. Daha evvel dernek için ve derneğin şirketleri için çalışmış olan ve 2005 yılının ortalarından itibaren GÜRHAN’ ın kararlarına ortak olan sanık TAŞKAN, 17.11.2006 tarihinden itibaren yönetim Kuru-lu başkanlığı görevini üstlenmiştir. Sanık ERMİŞ ise, 07.04.2001 tarihinden, yakalandığı 25.04.2007 tarihine kadar derneğin katibi ve muhasebecisi idi. Deniz Feneri e.V. derneği, dernekler sicilindeki kayıtlardan da anlaşıldığı üzere, yukarıda belirtilen zaman diliminde ve daha önceleri toplum menfaatine olan işlerle uğraşmıştır. Derneğin amacı,fiziken veya zihinsel veya ruhen özürlü veya maddi durumu iyi ol-mayan, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek idi. Dernekler siciline verilen ve tescili yapılan kayıtlara göre dernek, hiçbir maddi avantaj sağlamak amaçlı değildi. Dernek, kazanç sağlamak amaçlı da değildi. Derneğin tüm gelirlerinin hayır işlerine sarfedilmesi, dernek üyelerinin hiçbir şekilde üyeliklerinden dolayı derneğin gelirine ortaklıkları olamaz, üyeliklerinden dolayı da hiçbir şekilde ortak olup kâr alamazlardı. Derneğin tüm parası, tüzükte belirtilen amaç dahilinde kullanılacaktı.

Dernek, İnternet sayfasında, broşürlerde, gazetelerde, televizyonda, bilhassa dernekle birlikte işbirliği yapan Euro 7 televizyonunda reklamlar yaparak, Frankfurt am Main Postbank’ taki 301535602, Vakıf Bank Int. AG Frankfurt’ taki 3344, Bank für Sozialwirtschaft’ taki 8620500, Commerzbank Frankfurt’taki 585 4666 hesap numaralarına olduğu gibi, Avrupa’ nın diğer ülkelerindeki hesap numaralarına bağışta bulunmaları için, halka çağrıda bulunuyordu. Bu çağrı yapılırken, Türkiye’ de, Pakistan’da ve diğer ülkelerdeki yardıma muhtaç insanlar kısmen gösterilmekte ve onlara nasıl ve nelerle, hangi yollarla yardım edilebileceği de söyleniyordu. Bağışların banka havalesi ile veya keş verilerek de yapılacağı açıklanıyordu. Yukarıda belirtilen zaman diliminde derneğin gene yukarıda belirtilen hesap numaralarına yekün olarak 41.423. 158,85 Euro bağış parası havale edilmişti.

Yıllara bölündüğünde aşağıdaki gibi bağış paraları havale edilmiş-tir:

Sene Meblağ 2002 1.808.394,35 Euro 2003 1.367.349,55 Euro 2004 5.737,894,07 Euro 2005 12.238.160,56 Euro 2006 16.326.692,58 Euro 2007 1.944.667,7 Euro Toplam 41.423.158,85 Euro

Bağışı yapan insanlar, bağış paralarından, Derneğin gereken mas-rafları çıkarıldıktan sonra, gerçekten yardıma muhtaç kişiler için harcandığını, onlara yardım edildiğini zannediyorlardı. Aslında bu paraların büyük bir kısmı, gerçekten bu amaca harcanmıyordu. Asıl amaç için kullanılıyormuş gibi gösterebilmek üzere sanık GÜRHAN, ERMİŞ ve TAŞKAN ve daha başka kişiler, keş olarak bankalardan para çekmişlerdi. Bundan başka ayrıca çeşitli firma- lara ortak olmuş ve bu firmaların yardımıyla da bağış paralarının akması, daha doğrusu, bağış paralarının gittiği yerin böylece ört-bas edilebilmesini sağlamış oluyorlardı.

Yukarıda belirtilen zaman diliminde sanık ERMİŞ, Deniz feneri e.V. derneğinin Hesap Numaralarından, toplam olarak 6.351.000, 00 Euro parayı, 45 defada keş çekmiş. Sanık TAŞKAN ise, 10.01. 2006 tarihinden 09.02.2007 tarihine kadar, derneğin hesap numaralarından yekün olarak 11 kez ve toplam 2.255.000,-- Euro para çekmiş; bunların 10 defasında ise parayı, sanık ERMİŞ ve hak-kında ayrıca soruşturma yapılan KURUM’ la beraber çekmiştir. Sanık GÜRHAN kendilerine bunun için, hesap numarasından para çekebilmeleri için, vekâlet vermişti.

Sanık GÜRHAN, Derneğin hesap numaralarından 50 kez ve toplam 9.978.000,00 Euro çekmiştir. Bu paraların çekildikleri tarihler, hangi Bankalardan çekildikleri ve Meblağları şu şekildedir:

a) Derneğin Hesabından sanık GÜRHAN tarafından keş çekilen

  paralar:

Nr. Tarih Meblağ € Çeken Banka 1 25.01.2002 150.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 2 13.02.2002 150.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 3 22.05.2002 250.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 4 11.09.2002 250.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 5 08.10.2002 300.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 6 20.12.2002 600.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 7 05.02.2003 7.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 8 19.02.2003 600.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 9 10.09.2003 60.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 10 26.09.2003 100.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 11 22.12.2003 300.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 12 10.03.2004 400.000,00 Mehmet Gürhan Postbank 13 02.06.2004 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 14 29.06.2004 100.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 15 12.07.2004 100.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 16 13.07.2004 75.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 17 14.10.2004 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 18 02.11.2004 30.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 19 02.11.2004 30.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 20 25.11.2004 200.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 21 26.11.2004 200.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 22 13.01.2005 480.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 23 27.01.2005 250.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 24 31.01.2005 250.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 25 02.02.2005 350.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 26 15.03.2005 200.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 27 13.04.2005 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 28 21.04.2005 50.000,0 Mehmet Gürhan VakifBank 29 06.05.2005 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 30 09.06.2005 100.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 31 16.08.2005 16.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 32 17.08.2005 100.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 33 08.09.2005 110.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 34 12.09.2005 50.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 35 16.09.2005 50.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 36 21.10.2005 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 37 26.10.2005 20.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 38 31.10.2005 100.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 39 16.12.2005 300.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 40 04.01.2006 300.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 41 06.01.2006 300.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 42 25.01.2006 500.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 43 15.02.2006 350.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 44 13.06.2006 250.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 45 05.07.2006 650.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 46 07.07.2006 50.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 47 07.09.2006 50.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 48 21.09.2006 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 49 06.10.2006 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank 50 02.11.2006 Toplam : 150.000,00 9.978.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank


b.) Sanık TAŞKAN tarafından derneğin hesabından keş çekilen

   meblağlar:

Nr. Tarih Meblağ € Çeken Banka 1 10.01.2006 500.000,00 Mehmet TASKAN Commerzbank 2 20.12.2006 50.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 3 21.12.2006 100.00,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 4 28.12.2006 100.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 5 29.12.2006 60.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 6 29.12.2006 25.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 7 03.01.2007 140.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 8 10.01.2007 250.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakiBank 9 26.01.2007 500.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 10 06.02.2007 330.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 11 09.02.2007 200.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank Toplam: 2.255.000.00

c.) Sanık Ermiş tarafından Derneğin hesabından keş çekilen

   meblağlar:

Nr. Tarih Mablağ € Çeken Banka 1 06.02.2003 10.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 2 10.03.2003 8.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 3 06.06.2003 50.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 4 30.06.2003 50.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 5 28.07.2003 20.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 6 02.10.2003 4.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 7 26.10.2003 15.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 8 07.11.2003 10.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 9 14.11.2003 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 10 20.02.2004 5.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 11 25.02.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 12 01.06.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 13 14.06.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 14 02.07.2004 5.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 15 05.07.2004 20.000,00 Firdevsi, Ermis VakifBank 16 07.07.2004 3.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 17 12.07.2004 6.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 18 21.09.2004 150.000,00 Firdevsi, Ermis VakifBank 19 08.10.2004 20.000,00 Firdevsi, Ermis VakifBank 20 18.10.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 21 28.10.2004 60.000,00 Firdevsi, Ermis VakifBank 22 12.11.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 23 24.11.2004 300.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank 24 15.03.2005 100.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 25 12.05.2005 50.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 26 22.09.2005 250.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 27 12.10.2005 150.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 28 21.10.2005 150.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 29 31.10.2005 150.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 30 25.11.2005 300.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 31 08.12.2005 300.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 32 04.01.2006 300.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 33 25.01.2006 500.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 34 03.02.2006 500.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 35 15.02.2006 500.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank 36 20.12.2006 50.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 37 21.12.2006 100.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 38 28.12.2006 100.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 39 29.12.2006 60.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 40 29.12.2006 25.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 41 03.01.2007 140.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 42 19.01.2007 250.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 43 26.01.2007 500.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 44 06.02.2007 330.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 45 09.02.2007 200.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank Toplam 6.351.000,00

Adı geçen sanıklar ayrıca, hem kendileri tarafından, hem de başka kişiler tarafından, Derneğin hesap numaralarından keş olarak çeki-len paraların Türkiye’ ye götürülmesi işinde, kuryelik de yapıyorlardı.

Sanıklar bu işi yaparken (sanık TAŞKAN en geç 2005 yılı ortalarından itibaren), Derneğin amacının haricinde, paraların, bağışta bulunan insanların bildikleri kaynakların dışında, başka yerlere gittiğini biliyorlardı.


Bu tür eylemlerle sanıklar, kendilerine, uzun süreli ve cüzi olmayan bir maddi avantaj sağlamak istiyorlardı. Aynı zamanda sanıklar, bu eylemlerinden dolayı büyük bir maddi zarar ziyanın oluşacağını bilmekte ve bundan büyük sayıda insanın da etkileneceğinin farkında idiler.

Bağışta bulunan kişilerin arasında aşağıda adları geçenler bulunuyordu : Nr. Soyisim İsim Cadde/Sokak Kent 1 Özel Eşref In den Mauren 12 71272 Renningen 2 Elikalfa Emin Bittekindstr. 62 44536 Lünen 3 Bilge Bülent Dieselstr. 153 47166 Duisburg 4 Alper Adem Am Wittstock 4 52457 Aldenhoven 5 Sevinc Azamet Goethestr. 9 96450 Coburg 6 Altun Cengiz St. Johannesweg 18 75015 Bretten 7 Celebi Ali Lantheilstr. 1 68163 Mannheim 8 Demir Cevat Schütt 14 A 67433 Neustadt 9 Peyker Ahmet Friedrichstr. 29 63505 Langenselbold 10 Özdemir Gülsen Isabellenstr. 50 35708 Haiger 11 Diri Ethem Römerstr. 339 53117 Bonn 12 Göcer Feramuz Schillerstr. 23 33104 Neuhaus 13 Autohaus Mainstr. 85 41469 Neuss 14 Cicigül Adem Benhartusstr. 1 73450 Heubach 15 Cat Cetin Schäfflestr. 7 60386 Frankfurt a. M. 16 Yigit Ahmet Jürgens Hof 64 44628 Herne 17 Bozkurt Bekir Grillostr. 102 59174 Kamen 18 Karakullukcu Ramazan Bogenstr. 25 46236 Bottrop 19 Özbek Sultan Markstr. 5 72474 Winerlingen 20 Yagmur Semiha Eckhart-Siedlung 1 91235 Hartenstein 21 Simsek Saddetin Taunusstr. 7 65795 Hattersheim 22 Can Saliha Weilbach Str. 24 65439 Flörsheim 23 Alicidogan Raif Rudolfstr. 21 42857 Remischeid 24 Sükrü Kaya Cyriaksrin 56 38118 Braunschweig 25 Dereli Sema Rudolf Malter Str. 2A 66280 Sulzbach 26 Ünlü Sitki Untere Haardt 7 91799 Langenaltheim 27 Kesim Sebahattin Königsbergerstr. 81 27755 Delmenhorst 28 Serap Sahiner An Banatenstr. 2 86399 Bobingen 29 Kaya Selma Im Neuenheimer Feld 678 69129 Heidelberg 30 Servet Yüksel Höchstetterstr. 24 86154 Augsburg 31 Dagli Sevket Schloßstr. 7 33758 Schloßholte 32 Durmaz Ramazan Isastr. 6 41469 Neuss 33 Mankir Rafet Hallerstr. 11 74532 Ilshofen 34 Girgin Süleyman Rükerstr. 23 47167 Duisburg 35 Sahin Keziban Brunnenäckerstr. 30 72144 Dußlingen 36 Demirtas Kadir Albatrosweg 21 70499 Stuttgart 37 Ceyhan Osman Bahnhofstr. 36 58095 Hagen 38 Yazici Hasan Kastanienweg. 6 41540 Dormagen 39 Karakulak Ramazan Föhrichstr. 61 70469 Stuttgart 40 Atik Kadir Heidebrinkstr. 2 13357 Berlin 42 Tarakci Fatmanur Teestr. 20 28755 Bremen 43 Güngör Yilmaz Rohrmühlenweg. 3 92681 Erbenhof 44 Bicer Meryem Larstr.130 53844 Trosdorf 45 Aydoglu Ferat Buchenstr. 24 33649 Bielefeld 46 Murat Mehmet Salzstorstr. 10 A 34125 Kassel 47 Servet Yüksel Höchstetterstr. 24 86154 Augsburg 48 Öztük Fadime Tannenstr. 146 42283 Wuppertal 49 Sahin Kumru Ganghoferstr. 1 80339 München 50 Cakilci Mustafa Amsterdamerstr. 299 50735 Köln 51 Dincel Huri Terofalstr. 3 80689 München 52 Kadiroglu Bauernfeindstr. 1 80939 München 53 Emre Selattin Uhlenheidestr. 36 45661 Recklinghausen 54 Polatkan Murat Friedrich-Freye-Str. 45 45481 Mühlheim 55 Bakir Oguzhan Ehrlicherstr. 52 31135 Hildesheim 56 Akbas Ramazan Wiesbadener Landstr.9 65203 Wiesbaden 57 Haser Fatma Dessauerstr. 30 10963 Berlin 58 Kardas Mehmet Wurmbergstr. 5 73066 Uhingen 59 Gebrüder Ciftic GmbH Lingenfeld 8 51373 Leverkusen 60 Topal Kemal Krefelderstr. 75 47839 Krefeld 61 Özdemir Faik Friedrich-Wöhler-Str. 8 64579 Gernsheim 62 Gönül Yilmaz Werner von Siemenstr.76 64711 Erbach 63 Hirlak Kenan Turnierstr. 16 55218 Ingelheim 64 Kaya Kamil Rathausgasse 18 97816 Lohr a. M. 65 Gülseren Karakaya Stettinger Str. 1 65462 Ginsheim 66 Arik Güler Westring 10 44623 Herne 67 Ünaldi Nusret Mittelweg 8 71272 Renningen 68 Sahin Nurhan Mühlenstr. 34 49377 Vechta 69 Yöndemli Orhan Schlossgasse 44 69592 Hemsbach 70 Dayi Kenan Thyssenstr. 23 47807 Krefeld 71 Yavas Fikret Alamanenstr. 31 41462 Neuss 72 Battal Gültekin Flemingstr. 36 91154 Roth 73 Duran Gülseven Königsteinerstr. 3 65197 Wiesbaden 74 Cokalp Fahri Ladenmühlenfeld 5 31137 Hildesheim 75 Arabe Bilal Goethestr. 53 31272 Lehrte 76 Cuma Yücel Kantstr. 33 83301 Traunreut 77 Gümüssu Fathi Rohrdommelweg 6 70378 Stuttgart 78 Nur Tarakci Fatma Teestr. 20 28755 Bremen 79 Sezer Bünyamin Parsevalstr. 12 68307 Mannheim 80 Baydemir Stuck GmbH & Co. KG Distelweg 5 90522 Oberasbach 81 Atak Cemil Weinsbergstr. 191 50825 Köln 82 Akman Galip Erzbergstr. 2 59192 Bergkamen 83 Lata Engin Brandgasse 4 84323 Massing 84 Sert Ceyhan Breslauerstr. 65 65203 Wiesbaden 85 Falci Mustafa Sonnenscheinsck 16 44287 Dortmund 86 Yaman Berrin Undeloer Str. 46 28239 Bremen 87 Deniz Burhan Dobacher Str. 4 52146 Würselen 88 Topal Bünyamin Hoherweg 6 26954 Nordenham 89 Isik Bülent Duisburgerstr. 17 51145 Köln 90 Sirin Burhan Zeppilnstr. 3 40231 Düsseldorf 91 Türk Fahri Hans-Joachim-Toll-Weg.25 39455 Hannover 92 Aksoy Emine Fischweiher 36 45307 Essen 93 Isdar Faruk Weinstr. Süd 46 A 67098 Bad Dürkheim 94 Ögütcü Emine Wehrhausweg 43 53227 Bonn 95 Akbaba Filiz Bahnhofstr. 175 47178 Duisburg 96 Demir Cevad Schütt 14 A 67433 Neustadt 98 Kayabal Fatma Leipzigerstr. 14 31789 Hameln 99 Sener Fatma Dr. Hermann Gretsch Str. 4 95173 Schönwald 100 Gülali Esen Berlinerstr. 15 44652 Herne 101 Birlik e.V. Im Frauenholz 5 C 70499 Stuttgart 102 Özdem Fedei Friedhofstr. 68 63065 Offenbach a.M. 103 Abidas Cevriye Frankfurter Toor 26 63450 Hanau 104 Ünlü Mustafa Im Gründel 2 69488 Birkenau 105 Eserli Muhammed Saarstr. 92 52477 Alsdorf 106 Bekmezci Rasmin Kampstr. 12 59192 Bergkamen 107 Cetin Selahattin Im Blauen Garn 41 50389 Wesseling 108 Toklu Kismet Lahnstr. 9 38120 Braunschweig 109 Seker Fikret Fr.-Naumann Str.6 67071 Ludwigshafen 110 Cataloluk Sinan Paul-Esch-Str.18 47053 Duisburg 111 Arik Kadir Dorstener Str. 18 44625 Herne 112 Kayakus Ekrem Saarstr. 44 44627 Herne 113 Alaattin Yigit Siedenfelder Weg 112 21109 Hamburg 114 Dogan Yilmaz Diakonissenweg 29 73730 Esslingen 115 Durak Orhan Hermühlheimer Str. 261 50354 Hürth 116 Kalay Turan Traubronnstr. 5 70599 Stuttgart 117 Sarikaya Mehmet Marienwerder Str. 5 30449 Hannover 118 Karabudak Ahmet Niedervellmarer Str. 20 34127 Kassel 119 Uzun Kemal Klemensstr. 4 45661 Recklinghausen 120 Özmen Tuncay Saalgasse 6 35410 Hungen 121 Kocak Nazli Hauptstr. 32 65779 Kelkheim Ts. 122 Ilhan Ali Bergfriedstr. 19 10969 Berlin 123 Kutlu Kadir Geldersheimer Str. 90 97424 Schweinfurt 124 Kapudan Musafa Steinbrinkstr. 118 47249 Duisburg 125 Ülger Meryem Duesbergstr. 17 58636 Iserlohn 126 Killi Ramazan Schillerstr. 21 74193 Schwaigern 127 Erdem Ismail Wilhelm-Bluhm-Str. 13 30451 Hannover 128 Ünal Emine Piuspl. 4 81678 München 129 Ayna Ahmet Hochstr. 220 45661 Recklinghausen 130 Sevim Iskender Kampstr. 30 45739 Erkenschwick 131 Türkeri Kahraman Schillerstr. 51 47166 Duisburg 132 Özcokbilen Turgut Adolf-Baeyerstr. 44 51373 Leverkusen 133 Selma Yildiz Föhrenstr. 13 92331 Parsberg 134 Özcan Ilhan Arndstr. 2 45896 Gelsenkirchen 135 Cengel Guelcan Regenbogenstr. 13 58239 Schwerte 136 Cetin Semra Corneliastr.28 74206 Bad Wimpfen 137 Topaz Muntazar Roberstr. 78 45661 Recklinghausen 138 Cümen Erkan Bochumerstr. 96 a 45661 Recklinghausen 139 Sahin Yalcin Bahnhofstr. 35 78554 Aldingen 140 Sallamaci Huriye Am Rodenbach 4 51496 Bergisch Gladbach 141 Bagee Havva Westerwaldstr. 57 57299 Burbach 142 Celik Muharrem Wiesenäcker Str. 38 71254 Ditzingen- Heimerlingen 143 Ceyhan Muzaffer Nelkenweg 2 55126 Mainz 144 Zorlu Sahin Wetterstr. 22 61231 Bad-Nauheim 145 Serin Erol Friedrich-Ebert-Str. 17 53489 Sinzing 146 Alparslan Gülseren Ruprechtstr. 7 90429 Nürnberg 147 Yilmaz Ismail Wambeler Holz 20 44328 Dortmund 148 Güclü Salih Wegelnburgstr. 29 67065 Ludwigshafen 149 Öztürk Murat Scheffelstr. 3 88299 Leutkirch 150 Basar Hüseyin Eichenfeld 22 51545 Waldbröl 151 Koc Mehmet Weimarer Str. 100 d 21107 Hamburg 152 Oruc Aydin Luisenstr. 12 46049 Oberhausen 153 Mecal Nazmiye Eichenkampstr. 2 58135 Hagen 154 Dürne Canan Bickernstr. 80 44649 Herne 155 Budak Fatma Kraspothstr. 64 45327 Essen 156 Yigit Fatma Erzbergerstr. 30 74172 Neckarsulm 157 Sahin Habib Lohmühle 50 50321 Brühl 158 Kesici Harun Neukirchnerweg 1 63128 Ditzenbach 159 Aslan İsmailI Leupolzerstr. 10 88239 Wangen im Allgäu 160 Kalayci Ugur Weimarer Str. 6 40880 Ratingen 161 Atalay Ekrem Badgasse 3 73441 Bopfingen 162 Demir Fatumr Dringsheide 56 22119 Hamburg 163 Sükru Aydin Hans-Böckler-Allee 14 54295 Trier 164 Akkus Nersin Traunsteiner Str.19 50389 Wesseling 165 Teke Sevket Fingerkrautanger 26 80937 München 166 Özay Ramazan Langenaubacher Str. 44 35708 Haiger 167 Yavuz Yasemin Caudebec-Ring 3 41334 Nettatal 169 Kabuk Seran Holtenerstr.3 45143 Essen 170 Baxkus Kadir Verdenerlandstr. 145 31582 Nienburg 171 Yildirim Abdullah Stephan-Born-Str. 9 65199 Wiesbaden 172 Ak Elmas Saarst. 46 78554 Aldingen 173 Aksoy Güldane Neben Zollgasse 1 97877 Wertheim 174 Rüler Adem Rosenhöhe 2 74336 Brackenheim 175 Korkmaz Emine Pforzheimer Str.170 76257 Ettlingen 176 Sözen Erkan Florastr. 32 47799 Krefeld 177 Tas Bilal Straßburger Str. 5 A 50529 Frankfurt a. M. 178 Tasdemir Aysel Sternbuschweg 171 47057 Duisburg 179 Mutlu Muharrem Kronerstr. 4 58425 Witten 180 Elyan Gülbahar Höxterstr. 37 32839 Steinheim 181 Öztürk Güleser Schmidtstr. 13 44793 Bochum 182 Yildirim Metin Fuhrparkstr. 5 58089 Hagen 183 Cakir Hüsnü Freiburger Str. 10 78048 Villingen 184 Cengiz Saar Karlsruherstr. 17 69469 Weinheim 185 Karadag Mehmet Lindenstr. 23 63743 Aschaffenburg 186 Macara Ali Knauerstr. 27 90443 Nürnberg 187 Agbuga Sebiha Sulzbacher Str. 19 90489 Nürnberg 188 Savas Celal Münsterer Str. 16 51063 Köln 189 Ece Zekeriya Hirschstr. 4 74360 Ilsfeld 190 Akpancar Gülseher Sibeliusstr. 5 22761 Hamburg 191 Apan Bahri Rothenaustr. 12 58300 Wetter 192 Karabacak Ababekir Liverpoolerplatz 1-3 50765 Köln 193 Yilmaz Ibrahim Krelter Str. 69 75231 Pforzheim 194 Göktas Necibe Salmstr. 30 66280 Sulzbach 195 Kapucu Yakup Liesbacher Str. 125 69488 Birkenau 196 Yildirim Yildiray Högelwörtherstr. 9 81369 München 197 Toksöz Hüseyin Esinger Steinweg 80 25436 Uetersen 198 Sahinoglu Hilmi Remisius Str. 4 B 53639 Königswinte 199 Gönül Avci Oberstkeil 12 44879 Bochum 200 Bal Necati Am Schifferstük 78 65479 Raunheim 201 Akca Cevdet Bahnhofstr. 2 76571 Goggenau 202 Gökbaly Güllü Hackenheimer Str. 9 55545 Bad Kreuznach 203 Cevik Vahdettin Sonnenstr. 8 74348 Lauften 203 Rencber Cemalettin Reinerstr. 43 47166 Duisburg 204 Cakir Ahmet Südstr. 109 74072 Heilbronn


Dosyanın 3640 ve devamı sayfaları 2.-31. Sanık GÜRHAN ve TAŞKAN, Yönetim Kurulu başkanları ve dolayısıyla sorumlu kişiler olarak, şimdiye kadar hâlâ, 2006 yılının Ha-ziran ayı ile 2007 Mart ayı arasında kalan zaman dilimi için, ne işçilerden kesilen ve ne de işverenlerin, müteakip ayın 15 ine kadar ödenmesi gereken sosyal sigorta primleri olan yekün 61.750,58 EURO parayı yetkili resmi dairelere ödemişlerdir.

Ödenmesi gereken, ancak ödenmemiş olan meblağlar şöyle : Hessen AOK’ sına ödenmesi gereken : 2) Haziran 2006 için, 15.07.2006 da ödenmesi gerekiyordu 4164,40 € 3) Temmuz 2006 için, 15.08.2006 da ödenmesi gerekiyordu 4164,40 € 4) Ağustos 2006 için, 15..09.2006 da ödenmesi gerekiyordu 4164,40 € 5) Eylül 2006 için, 15.10.2006 da ödenmesi gerekiyordu 4164,40 € 6) Ekim 2006 için, 15.11.2006 da ödenmesi gerekiyordu 3777,40 € 7) Kasım 2006 için, 15 12.2006 da ödenmesi gerekiyordu 3840,32 € 8) Aralık 2006 için, 15.01.2007 de ödenmesi gerekiyordu 3840,32 € 9) Ocak 2007 için, 15.02.2007 de ödenmesi gerekiyordu 4278,86 € 10) Şubat 2007 için, 15.03.2007 de ödenmesi gerekiyordu 4278, 86 € 11) Mart 2007 için, 15.04.2007 de ödenmesi gerekiyordu 4278,86 €

Baden Württemberg IKK’ sına ödenmesi gereken meblağlar: 12) Haziran 2006 için, 15.07.2006 da ödenmesi gerekiyordu 898,02 € 13) Temmuz 2006 için, 15.08.2006 da ödenmesi gerekiyordu 898,02 € 14) Ağustos 2006 için, 15.09.2006 da ödenmesi gerekiyordu 898,02 € 15) Eylül 2006 için, 15.10.2006 da ödenmesi gerekiyordu 971,54 € 16) Ekim 2006 için, 15.11.2006 da ödenmesi gerekiyordu 971,54 € 17) Kasım 2006 için, 15.12.2006 da ödenmesi gerekiyordu 971,54 € 18) Aralık 2006 için, 15.01.2007de ödenmesi gerekiyordu 971,54 € 19) Ocak 2007 için, 15.02.2007 de ödenmesi gerekiyordu 915,48 € 20) Şubat 2007 için, 15.03.2007 de ödenmesi gerekiyordu 915,48 € 21) Mart 2007 için, 15.04.2007 de ödenmesi gerekiyordu 915,48 €


BARMER sağlık sigortasına ödenmesi gereken, ancak ödenmeyen meblağlar: 22) Haziran 2006 için, 15.07.2006 da ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 23) Temmuz 2006 için, 15.08.2006 da ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 24) Ağustos 2006 için, 15.09.2006 da ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 25) Eylül 2006 için,15.10.2006 da ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 26) Ekim 2006 için, 15.11.206 ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 27) Kasım 2006 için, 15.12.2006 da ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 28) Aralık 2006 için, 15.01.2007 de ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 29) Ocak 2007 için,15.02.2007 de ödenmesi gerekiyordu 1093,20 € 30) Şubat 2007 için, 15.03.2007 de ödenmesi gerekiyordu 1093,20 € 31) Mart 2007 için, 15.04.2007 ödenmesi gerekiyordu 1093,20 €

Bu prim borçları halen ödenmemiştir. Suç, Ceza Kanunu Madde 263 bent 1 fıkra 1, bent 3, Madde 25 bent 2 ve sanık GÜRHAN ile sanık TAŞKAN’la ilgili olarak ayrıca Madde 266a ve Madde 53 gereğince cezaya tabidir.

DELİLLER : I. Verilen ifadeler: Sanık Ermiş, ifadeleri özel dosyası 1. Sanık ERMİŞ’ in ifadeleri Sanık ifadeleri 2. Sanık TAŞKAN’ın ifadeleri özel dosya

II. ŞAHİTLER : Dosyanın 3359. sayfası 1.) Sedat Akcan, Rödernstr.29, 63067 Offenbach

Sanık ifadeleri Özel dosya 2.) Erhan Eren, Markgrafenstr. 15a, 60487 Frankfurt am Main, Sanık ifadeleri Özel dosya 3.) Dilek Balıkçı, Jahnstr. 28, 63450 Hanau Sanık ifadeleri Özel dosya 4.) Ali Kürşat Karaca, Ringstr.75, 65479 Raunheim Sanık ifadeleri Özel dosya 5.) Seyyar Kutun, Grosse-Hasenbach-Str. 46, 63065 Offenbach, Sanık ifadeleri Özel dosya 6.) Thorsten Werner Löhr, 60311Frankfurt am Main Kaiser str. 30 adresindeki Commerzbank Müşteri Hizmetleri bölümü üzerinden davet ve tebliğ edilebilir, Sanık ifadeleri Özel dosya 7.) Alper Oruç, Hugo-Kallenbach-Str. 45, 65931 Frankfurt am Main, Sanık ifadeleri Özel dosya 8.) Elif Fatma Oruç, Hugo-Kallenbach-Str. 45, 65931 Frankfurt am Main, Sanık ifadeleri Özel dosya 9.) Serpil Straka, Büdinger Str. 2, 63452 Hanau, Sanık ifadeleri Özel dosya 10.) Jemal Umar İsmail, Erlenweg, 29, 69126 Heidelberg, Sanık ifadeleri Özel dosya 11.) Abdurrahim Vural, Xantener Str. 8, 10707 Berlin, 12- 23 arası Kriminal Polis Başkomiseri Böhm Kriminal Polis Başkomiseri Geiss Kriminal Polis Başkomiseri Maschke Kriminal Polis Üstkomiseri Reichert Kriminal Polis Başkomiseri bayan Behre Kriminal Polis Üstkomiseri Gebhard Müfettiş bayan Jakob Kriminal Polis Üstkomiseri Yiğit Polis Üstkomiseri Akpınar Polis Komiseri Köyyar Polis Komiseri Eryılmaz Kriminal Polis Üstkomiseri Hergert

24.) Kriminal Polis Üstkomiseri Hase.

    Hessen Eyalet emniyet genel müdürlüğü üzerinden davet ve 
    tebliğ edilebilir.

25.) Kriminal Polsi Üstkomiseri bayan Kunicke. Frankfurt am

    Main emniyet Müdürlüğünden davet ve tebliğ edilebilir. K 311

26. ve 27.) Kriminal Polis Üstkomiseri Kissel

         Kriminal Polis komiseri Bulla. Adı geçen ikisi de 			Frankfurt am Main Emniyet Müdürlüğü üzerinden davet 		ve tebliğ edilebilirler.   	    

28.) Mali Müfettiş Casten Kauck

    Frankfurt am Main Maliye dairesinden.

III. BİLİRKİŞİLER: 1. Dr. Bügler,

 Bavyera Eyalet Emniyet Genel Müdürlüğü, 
  teknik muayene dairesi - Mailingerstrasse 15, 80636 
  Münih adresi üzerinden - davet ve tebliğ edilebilir.
  (aşağıdaki bilirkişi raporları için: 15.12.2006 tarihli bağış 
  makbuzlarının eskilik/yenilik tesbiti ve 25.07.2007 tarihli
  bağış makbuzlarının eskilik/yenilik tesbiti)  

2. Dr. Nölke,

  Hessen Eyalet Emniyet Genel Müdürlüğünün 14.11.2006 tarihli  
  bağış makbuzlarının eskilik/yenilik tesbiti ile ilgili yazısı husu-
  sunda, 

ve 16.01.2008 tarihli, derneğin yazışmalarının 26 sayfasındaki izlerle ilgili olarak,

Hölderlin Strasse 5, 65187 Wiesbaden adresinde bulunan, Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden davet ve tebliğ edile-bilir.

3. Kriminal Polis Başkomiseri Reisinger Hölderlin Strasse 5, 65187 Wiesbaden adresinde merkezi bulunan Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminalbilim ve Teknik Enstitüsü üzerinden, 18.06.2006 tarihli el yazısı karşılaştırma raporu ile ilgili olarak, davet ve tebliğ edilebilir.

4. Dr. Hendriks Berlin Eyalet Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Teknik Muayene Dairesi üzerinden –Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin, adresin-den, 15.08.2007 tarihli ve bağış makbuzları eskilik/yenilik tesbiti ile ilgili rapor hususunda, davet ve tebliğ edilebilir. 5. İsabel Rautenberg Pris WaterhouseCoopers üzerinden, Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main adresinden, Price WaterhouseCoopers (geçici) bilirkişi raporu ile ilgili davet ve tebliğ edilebilr.

IV. VESİKALAR: 1. Deniz feneri’ nin Frankfurt Postbank’taki 301 535 602 numaralı

  hesap numarası ile ilgili evraklar.

2. Frankfurt Commerzbank’taki 5854666 numaralı hesap numarası

  ile ilgili evraklar

3. Deniz Fener’ nin Mainz Bank für Sozialwirtschaft’taki 8620500

  numaralı hesap numarası ile ilgili evraklar 

4. Deniz Feneri’ nin Frankfurt Vakıfbank Int. teki 3344, 15003340

  numaralı hesap numarası(ları) ile ilgili evraklar

5. Deniz Feneri’ nin Vakıfbank Viyana’ daki 121.111 numaralı

  hesap numarası ile ilgili evraklar,	

6. Deniz Feneri’ nin Viyana Erste Bank’taki 28438100200

  numaralı hesabı ile ilgili evraklar,   

7. Deniz Feneri’nin Strassburg’taki La Poste’deki

  3.549. 12J06
  322.450 Z 036 hesap numaraları ile ilgili evraklar

8. Deniz Feneri ABN Amro, Enschede,

  42.72.77.264
  44.59.90.457 hesap numaraları ile ilgili evraklar.

9. Deniz Feneri’ nin Belçika’daki Fortis Bank’taki 1-4491595-86

  numaralı hesabı ile ilgili evraklar

10. Deniz Feneri Amsterdam Demir Halk Bank’taki

    776567527 numaralı hesabı ile ilgili evraklar.

11. Deniz Feneri Rotterdam Demir Halk Bank’taki

   5014000342318
   501341103279 numaralı hesabı ile ilgili evraklar.

12. 15.12.2006 tarihli, bağış makbuzlarının eski/yeni tesbiti

    ile ilgili, Bavyera emniyet genel müdürlüğünün bilirkişi raporu,

13. 25.07.2007 tarihli, bağış makbuzlarının eski/yeni tesbiti

   ile ilgili, Bavyera emniyet genel müdürlüğünün bilirkişi raporu,

14. 14.11.2006 tarihli, bağış makbuzları eski/yeni tesbiti ile ilgili

    Hessen eyaleti emniyet genel müdürlüğünün yazısı

15. 18.06.2007 tarihli ve Hessen eyalet emniyet genel müdürlüğü

    elyazısı karşılaştırma ve tesbit raporları

16. 15.08.2007 tarihli, Berlin eyalet emniyet genel müdürlüğünün

    Bağış makbuzları eski/yeni tesbiti ile ilgili bilirkişi raporu,

17. 16.01.2008 tarihli, dernek yazışmaları 26 sayfasındaki

    izlerle ilgili olarak Hessen eyalet emniyet genel müdürlüğü
    bilirkişi raporu

18. (Geçici) Price WaterhouseCoopers bilirkişi raporu 19. Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KÜSMÜŞ’ ün bagajında

    bulunan ve kaçak çalıştırma ile ilgili ücret listesi

20. Frankfurt am Main Adam Opel Str. 5’ in satın alınması ile ilgili

    Euro7 nin 100.000,00 Eur’ luk kredi evrakları

21. Euro 7’ nin Riga’ da bir gemi satın almasıyla ilgili 1,2

    Milyon Euro kredisi evrakları

22. Vakıfbank İnternational ‘ ın European Food & Marketing

    GmbH’ nın kapital yükseltilmesi ile ilgili evraklar

23. Vakıfbank İnternational’ ın Swift evrakları, Weiss Handels und

    İnvestment GmbH şirketinin kapital yükseltilmesi ile ilgili.

V. Görülebilir Maddeler: 1. Deniz Feneri ‘‘Kastamonu 01.05. – 31.05.2003, Aytaç’’ 2. Deniz Feneri için Kanal 7’ de yapılan reklamın video kaseti 3. Deniz Feneri’ nin, www.denizfeneri.biz İnternet adresindeki

   	bilgilerin, 2003 -2007, kaydedilmiş CD si

4. Sanık GÜRHAN’ ın önsözüyle ‘Deniz Feneri’ reklamı için

 	hazırlanmış ve tercüme edilmiş prospektüs

VI. EK Dosyalar : Frankfurt am Main Savcılığının 6370 Js 233085/04 işlem numaralı dosyası. Soruşturmaların Önemli Neticeleri : I.Şahıslarla ilgili:

 (Şahıslarla ilgili dosya)

1. Sanık GÜRHAN Sanık Gürhan, Vatandaşlığa girmek üzere yapmış olduğu baş-vurusundaki verilerine göre, 1969-1981 yılları arasında Türkiye’ de okula gitmiş ve liseyi bitirmiş. Ardından İşletme okumuş ve 1987 yılında mezun olmuş. 1990 yılına kadar Türkiye’de, İslam Birliği Milli Görüş (IGMG)’ ün yayın organı olarak bilinen ‘Milli Gazete’ de siyasi gazeteci olarak çalışmış. 1990-1991 yıllarında, Milli Gazete’ nin Belçika’da, Brüksel muhabirliğini yapmış. 1991 yılında eşi olan Nurgül’ le evlenmiş ve o tarihten bu yana devamlı kaldığı Almanya’ ya gelmiş. 1994-1995 yıllarında işsiz kalmış. Daha sonra taksi şoförü olarak ‘’Taxibetrieb KURUM’’ da (Bacanak/eniştesi Recep Kurum’ un yanında. ‘Schwager’ kavramı kullanılmıştır. Almancada her ikisi için kullanıldığından, burada kimin kastedildiği belli değildir). çalışmış. 20.06.1997 tarihinde Kendisine verilen belge ile, vatandaşlığa alınmıştır. O zaman kendisi, Türk vatandaşlığından çıktığını beyan etmişti. Ancak 10.08.1998 tarihinde tekrar Türk vatandaşlığı-na girmiş ve Nisan 2002’ de de, Türk Silahlı Kuvvetlerinde temel eğitim yaparak askeri görevini tamamlamıştır. Sanığın eşiyle 16, 14, 10 yaşlarında olan üç çocuğu var, genelde Türkiye’ de ikamet ediyorlarmış. Yakalandığı zaman sanık, Euro7 Televizyon Limited şirketinde çalışmakta olduğunu ve aynı zamanda Türkiye’ de işletme okuduğunu beyan etmişti.

Sanığın şimdiye kadar herhangi bir sabıkası olmadığı gibi, adı polisiye işlerine de karışmamıştır.

2. Sanık ERMİŞ

 (Doyanın 2124 ve dev.sayfaları)

Sanık ERMİŞ, Türkiye’ nin Burdur İl’ inde dünyaya gelmiş. Ebeveynleri çiftçi idiler. Ortaokulu bitirdikten sonra, takriben 13 yaşlarında, babası onu bir Kur’an kursuna göndermiş, ancak orada bir yıl kadar kalmış. Ardından Burdur’da İmam Hatip Lisesine devam etmiş ve bitirmiş. Ardından Istanbul’daki Marmara Üniversitesine girmiş ve 1983 yılından itibaren İktisat okumaya başlamış. Üniversiteden 1990 yılında, ‘Uluslararası İktisat’ bölümünden mezun olmuş. 1991 yılında Almanya’ ya gelmiş ve Stuttgart Üniver-sitesinde doktora yapmak istemiş. 1995/1996’ dan itibaren kayın-babasının Gıda maddeleri dükkanında çalışmış, daha sonraları da Pfullendorf’ taki Geberit firmasında, bantta vardiya işçiliği yapmış.

Gazetede çıkan bir ilan üzerine 2001 yılında Media 7 firmasında iş bulmuş ve orada diğer işlerinin yanında muhasebeci olarak çalışmaya başlamış. Sanık evlidir. Şimdiye dek herhangi bir sabıka kaydına rastlanmamıştır, adı polisiye işlerine karışmamıştır.

3. Sanık TAŞKAN Sanık TAŞKAN henüz 12 yaşındayken, ebeveynleri ve üç kardeşiyle birlikte 19.01.1980 tarihinde Almanya’ ya gelmiş. Babası 1967 yılından bu yana Almanya’ da çalışıyormuş. Ana ikamet adresi, anne babasının ikamet yerleri olan ve kendisinin de 1984 yılına kadar İlk ve’’Orta’’okula gittiği Altenheim/ Neuried’ miş. Hauptschule’nin ardından Ticaret bilimleri ağırlıklı okula gitmiş ve Mayıs/Haziran 1989’ da da meslek lisesinden Ticaret bilimleri bö-lümünden mezun olmuş. Daha sonra devam edip bitirmediği İngilizce ve Latin dilleri ile iktisat ilimleri tahsiline Freiburg Üniversite-sinde devam etmiş. Sanık TAŞKAN, 1989’ da Breisgau’dan Freiburg’a taşınmış, ilk önceleri öğrenci yurdunda kalmış, daha sonra da, 1993’ ten itibaren de eşiyle birlikte kirada oturmuş.

1989 Mart ayında süresiz oturma müsaadesi almış. 2002 yılında Santour Gemi işletmesinde çalışmış, ancak 2002 yılında işten çıkarılmış. Aradan kısa süre sonra ise, kendi hesabına (Gemi) seyahat ve santour GmbH için aracılık yapmaya başlamış.

2005 yılında ilk kez Atlas Media Marketing GmbH şirketi için çalış-maya başlamış. Sanığın 1 ila 14 yaşları arasında üç çocuğu var. Yakalanmadan evvel ailesiyle beraber Offenbach’taki Lachwiesen 43 adresinde, mülkünün kendisine ait olduğu bir dairede oturuyordu. Aynı yerde bir dairesi daha var. O dairede de, ülkesi Türkiye’ ye kaçtığı ana kadar da, sanık Bedrettin Bülent Bilgin oturuyordu. Sanığın şimdiye dek herhangi bir sabıkası yoktur; adı polisiye işlerine de karışmamıştır.

II. Esasla (Dava) ile ilgili 1. Soruşturma davasının gelişmesi a) Kara Para yıkama zannı Soruşturma davasının başlatılmasına, çeşitli bankaların bu bağlamda yapmış oldukları bildirimleri neden olmuştu. Frank- furt am Main Commerzbank AG, 05.01.2006 tarihinde, banka- nın Kaiserstr. 30, 60311 Frankfurt am Main şubesinde açılmış olan ve Adam Opel Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresindeki Deniz Feneri e.V. ye ait 400 5854666, BLZ 500 400 00 bağış he-sap numarasından, 10.10.2005 tarihi ile 05.01.2006 tarihleri arasında (bildirimin yapıldığı tarih) büyük miktarda keş paranın çekildiğini Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğüne (HLKA-SG 413) bildirmişti. Hesap numarası açıldığında, 16/17.12.2004 tarihinde hesap numarasının açılması için başvuru formülerini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürhan’ın imzaladığı, hesaptan para çekme (tek başına) yetkisinin olduğu ve 03.01.2005 tarihinden itibaren de (yalnız) Gürhan’ la birlikte Firdevsi ERMİŞ’ in de imza-lama ve çekme yetkisi vardı.

1,35 Milyon Euro’ nun keş çekildiği, Commerzbank’ ın ilettiği hesap numarası dekontlarında dikkati çekiyordu, daha sonra yekün meblağın 3.353.000,00 € olduğu tesbit edilerek, banka tarafından bildirilmişti.

2005 yılında çekilen büyük bir meblağ paranın çekiliş nedeninin Commerzbank tarafından bilinmek istemesi üzerine, konu hak-kında yöneltilen soruya Dernek cevap vermediğinden, hesap numarası banka tarafından, yapılan kara para yıkama zannı bil-diriminden sonra, kapatılmıştır. Bu kara para yıkama zannı bildiriminden sonra, soruşturma davası başlatılmıştı.

Commerzbank tarafından ek olarak ibraz edilen belgelerden, keş çekilen paraların, hesap numarasından para çekme yetkisine sa-hip sanık GÜRHAN, ERMİŞ ve TAŞKAN tarafından çekildiği orta-ya çıkmıştır. Bu kara para yıkama zannı bildirimine istinaden soruşturma dava-sının başlatılmasından sonra, Deniz Feneri e.V. derneğine karşı daha önceleri, Gross-Gerau Volksbank tarafından 07.02. 2000 tarihinde, 6 kez keş çekilen paranın 2,1 Milyon Euro ettiği ve bunun dikkati çektiği ve aynı zamanda 26.08.2004 tarihinde de Frankfurt Postbank tarafından da 12 kez keş olarak takriben 2 Mil- yon Euro’ nun çekilmiş olduğu ve bankaların bunun da bildiriminde bulundukları anlaşılmıştır.

Frankfurt am Main Savcılığı, 26.04.2004 tarihinde, Mehmet Gür-han hakındaki, son olarak zikredilen, Ceza Kanunu Madde 261 mealindeki kara para yıkama zannı soruşturma davasını, Ceza Muhakemeleri Usül Kanunu Madde 170 bent 2 gereğince, takip-sizlik kararı ile kapatmıştı (6370 Js 233085/04).

Takipsizlik kararı yazılı gerekçelerinde, sanık Mehmet Gürhan’ ın Postbank’ta, Deniz Feneri e.V. hesap numarasının yanında European Food & Marketing GmbH’ nın ve Media 7’ nin hesap numaralarının olduğu ve kendisinin ‘’ YİMPAŞ Verwaltungs GmbH’ nın da sorumlularından’’ olduğu yazılıdır.

b) (Anonim) Şikâyetler 08.01.2006 tarihinde neredeyse eşzamanlı ve Berlin İslam Cemaatı başkanı ve IGMG (Milli Görüş İslam Toplumu e.V.) eski hukuk danışmanı Abdurrahim VURAL’ ın, Almanya’nın çeşitli Maliye dairelerine Deniz Feneri e.V. ile IHH e.V. ( İnternationale Humanitäre Hilforganisation e.V.) ve IGMG e.V. yetkililerine karşı, yardım paralarını suistimal edip kötüye kullanmak ve vergi kaçakçılığı yapmak-la suçladığı, şikayet yazısı gelmişti. Gelen şikayet yazısında aynen ‘’... aslında toplanan bu yardım paraları gerektiği yere gitmemekte, aksine işin arkasında bu paraları suistimal edip kullanan çeşitli örgüt ve partiler var, örneğin TİMPAŞ Holding, Kanal7 (Deniz Feneri), yasaklı Refah partisi-Erbakan vs. Kanal 7 (Almanya’da da yayın yapmakta) Deniz Feneri tarafından finanse edilmektedir’’

11.04.2006 tarihinde, Sema Tokgöz adında bir kadın Berlin’den Frankfurt am Main Maliye Dairesine gönderdiği bir faxla, Deniz Feneri e.V. yetkililerine karşı takriben aynı suçlamaları yapıp şikayette bulunduğunu bildirmişti. Daha sonra yapılan soruşturmalar neticesinde, bu faxın da tanık VURAL tarafından gönderildiği tespit edilebildi.

20.02.2007 tarihinde Frankfurt am Main Savcılığına, kimin gönderdiği yazılı olmayan bir şikayet dilekçesi gönderilmişti. Dilekçeyi yazanın, sanıkları ve çevresini ve Firmaları çok iyi tanıdığı ve iç işlerini gayet iyi bilen birisi olduğu dikkati çekmişti. Suçlamaları inandırıcı bir şekilde tekrarlayarak sanık Mehmet GÜRHAN’ ın bütün bu işlerin Rejisörlüğünü yaptığını bildirmişti. Yeni ve ceza yasasınca suç teşkil eden fiillerin yanında, somut bildiriler de (kaçak adam çalıştırma, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, zilyete geçirme, Muhasebenin manipule edildiği, gibi) yapılmış ve Türk siyasi hayatından bazı hükümet Yetkilileriyle işbirliği yapıldığı anlatıl-mıştı. Yazıda, ‘’ ....Derneğin her yıl elde ettiği 10 – 15 Milyon € yardım paralarından gerçekten de yardım ediliyor. Ancak paranın büyük kısmı Mehmet Gürhan ve adamları tarafından nakit çekilerek Türkiye’ye götürülmekte ve kendilerine mal edilmektedir. Bazen Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve İsmail Karahan da para götürüyorlar... ‘’

Yazıyı gönderenin hukuk bilgisi olsa gerek, zira yazısında hukuki terimler kullanmıştır. ‘’ resmi yardım, muhakeme etmek....maksada ulaşamamak. AKP nin hükümette olmasından bunların hükümete ve polis teşkilatına yakınlıkları vardır’’. Daha sonraki soruşturmalardan, bu şikayetin de tanık VURAL’dan geldiği ve kendisinin daha önceleri IGMG e.V. de hukuk danışmanı olarak görev yapmış olduğu anlaşılmıştı. 15.03.2007 tarihinde Frankfurt am Main Emniyet Müdürlüğüne, İnternet yoluyla ve göndericisi beli olmayan bir şikayet yapılmış ve 1978 doğumlu Elitok ÖZGÜR adındaki bir şahsın, Adam-Opel-Str. 5 adresindeki Euro7 GmbH Firmasında kaçak olarak çalıştığı bil-dirilmişti. Bu isimle birisinin kaçak olarak çalıştırıldığı, 20.02.2007 tarihinde yapılan ve gene göndericisi belli olmayan (anonim) şikayette de bildirilmişti. Yapılan İnterpol araştırmaları neticesinde anonim şikayetleri yapanın kimliği ve Özgür adındaki şahsın kim olduğu belirlenemedi.

Sanık GÜRHAN’ ın Alman vatandaşlığına girmek için yapmış olduğu başvurusu dolayısıyla, konu ile ilgili açılan dosyanın incelenmesinde, o zamanlar Gürhan’ ın kız arkadaşı olarak kendini tanı-tan bir kadının, Hükümet Temsilciliğine(Regierungspräsidium) göndermiş olduğu bir yazıda, Gürhan’ ın evli olmasına rağmen kendisiyle ilişkisinin olduğunu belirterek, onun (Gürhan’ ın) hakkın-da suç teşkil eden suçlamalarda bulunmuştu:

° Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşı olduktan sonra,

  tekrar Türk vatandaşlığına girmiş, bunu baştan böyle planlamış.

° Nisan 2002 yılında kendi isteği ile Türkiye’ de (Burdur’da) bir

  aylık askerlik yapmış.

° Bu zaman zarfında Türk Milli İstihbarat teşkilatı için çalışacağını

  kabul etmiş

° Kendi işleri için, ‘’ajanlığını suistimal ederek, çevresinden olan

  tanıdıklarını ve iş arkadaşlarını Türk polisine ve İnterpole şikayet ederek suçlamış ve ele vermiş’’

° Alman polisi onun (Gürhan’ın) ‘’işine yarayan, icracısı olan

  aptallarmış’’.

° Kendisi de karısı gibi ‘’fanatik bir islamcı olup, Alman ve hristiyan olan her şeyin düşmanıymış, bunu da alenen savunuyor-

  muş’’.

° Milli Görüş’ ün üyesiymiş. ° Euro 7 GmbH’ nın (daha önceleri Kanal 7 Int.) genel müdürü

 imiş ve maliyeye vergisini vermeden illegal işler çeviriyormuş,  
 Deniz Feneri e.V. nin de başkanı olarak ‘’Türkiye’ye para aktarıyor’’ ve ‘’cebine indiriyor’’ muş.

Daktilo ile yazılmış olan, tarihi konmamış, ancak 08.10.2002 tarihinde ulaşan mektup, şöyle bitiriliyor : ‘’ .... sizden ricam, bu kriminel adama karşı bir şey yapınız....’’


C.) Daha başka soruşturmalar: Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main’ adresindeki dernek merkezinin yanında, soruşturmaların yoğunlaştırılması neticesinde ve Ticaret sicilinden alınan bilgilere ve obje sahipleri tespiti önlem işleri sonunda, daha evvel Derneğin başkanlığını yapmış Mehmet GÜRHAN’a, derneğin muhasebecisi olan Firdevsi ERMİŞ’e ve Aralık 2006 tarihinden itibaren de derneğin yeni baş-kanı olan Mehmet TAŞKAN’a ve diğerlerine ait olan daha başka şirketlerin olduğu tespit edilebildi.

Ticaret sicili vergi dosyalarının incelenmesinde (Handelsregister-auskunft und Objektaufklärungsmaßnahmen), şirketlerin sermayelerinin gösterilmiş olmasının yanında, şirketlerin ticaret yapmış ve kâr sağlamış oldukları söylenemez. Şirketlerin müdürlerinin ve dernek yöneticilerinin devamlı değiştikleri dikkati çekmiştir. Ayrıca ortaklık hisselerinin de birinden diğerine aktarıldığı ve bunların genelde ödeme belgelerinin bulunmadığı, sermaye artırımının yapılmış olduğu tespit edilebilmiştir.

Derneğin merkezinin bulunduğu binanın mülkiyeti, sanık Mehmet Gürhan’ ın genel Müdürlüğünü yaptığı Weiss Handel- und Invest-ment GmbH şirketinindi. Sağlam bir güvenlik altına alınan binada yabancı, ya da sanıkların tanıdıklarından olmayan herhangi bir şirket yoktu.


D) Maliyeye yapılan açıklamalar : Frankfurt am Main Maliye Dairelerinden 25.09.2006 alınan bilgiye göre,derneğin mali işleri için Frankfurt/Main II numaralı maliye dai-resi yetkili olup, derneğin maliye işleri 61381 Friedrichsdorf’ taki Schnetgöke mali müşavirlik bürosu tarafından yapılıyordu. ‘’ 2001 – 2003 yılları için vergi denkleştirme evrakları, defalarca hatırlatılmasına rağmen, ancak maliye tarafından cebri tahsilatın yapılacağı tehdidinden sonra evraklar iletilmiştir’’. Maliye Dairesi vergi takibat bürosundan bay Kauck’ ın ifadelerine göre, o zamanlar derneğin ısrarı üzerine, 35 klasörden oluşan 2003 yılının yarısı için olan ve derneğin paralarının kullanımını belgeleyen evrakların sunulması hususunda anlaşmaya varılmıştı.

Maliyede 27.09.2006 tarihinde evrakların ilk incelenmesinde, Tür-kiye’ de ve Bulgaristan’ da yardıma muhtaç kişilere elden, keş verilmiş bir sürü para makbuzları görülmüştü. Bu makbuzlara, tarihi olmayan, Deniz Feneri e.V. ın ‘’Alındı’’ belgeleri iliştirilmişti. Bunlarda kısmen meblağlar 1000,-- € ya kadar varıyordu ki, bu meblağlar hem Türkiye ve hem de Bulgaristan için bayağı yüksek görünüyordu. Bu belgelerin aynı şahıs tarafından el yazısı ile dolduruldukları (meblağ) bayağı belliydi. Belgelerin kullanılmamış olduğu açıktı. İlk defa 27.09.2006 tarihinde görülmüşlerdi.

Üzerinde ‘Kastamonu 011.05.-31.05.2003, Aytaç’’ yazılı bir klasör dikkati çekmişti. Bu klasörde, ön tarafta iliştirilmiş yekün meblağlar tablosunda elle yazılmış muhasebe kayıtları ‘’2003/05’’ için olma-sına rağmen, belgelerin tümü 2004 yılına aitti. Gerçi yukarıda da belirtildiği gibi, yardım paralarının alındığına dair belgelerin hepsi tarihsizdir, ancak arkadaki Türk makamlarının resmi belgelerinin yekünü 2004 yılındandır. Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğünden bayan Dr. Nilke, 18.10.2006 tarihinde belgeleri incelediğin-de, yardım paralarını alan kişilerin, arkadaki Türk makamlarının resmi ‘’Alındı’’ belgeleri üzerindeki imzalarından, tarih atılmamış yardım parası alındığını kanıtlayan belgelerin 2004 yılına ait olduklarını tespit etmiştir.

05.10.2006 tarihinde çeşitli klasörlerden dört adet Yardım Belgesi- ne, kriminal teknik laboratuvarında eski/yeni tespiti için incelenmeleri üzere, el konulmuştu. Bayan Dr. Nölke bunları, inceletmek üzere Bavyera Eyaleti Emniyet genel Müdürlüğüne yollamıştı.

Bavyera Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Teknik Dairesi laboratuvarında incelenen, Deniz Feneri e.V. ın Frankfurt am Main Maliye Dairesine ibraz etmiş olduğu Yardım parası beş ‘‘Alındı’ belgesinden birinin, Haziran 2006 dan daha önce düzenlenmemiş olduğu tespit edilmiştir. Bu belge, ‘’Kastamonu 01.05.-31.05.2003 Aytaç’’ klasöründe idi ve Dernek bunu, maliyeye, derneğin 2003 yılı giderleri için bir delil olarak ibraz etmişti.

18.10.2006 tarihinde bilirkişi bayan Dr. Nölke, Frankfurt am Main Maliye Dairesi III’ ün bürosunda, bu klasörün bütün ‘’yardım parası alındı’’ belgelerini inceleyip eski/yeni tespit izleri (Durchdruckspuren) bulmuş ve bunlara istinaden bu evrakların 2004 yılından evvel düzenlenmemiş olduklarına kanaat getirmiştir.

Daha sonraları bayan Dr. Nölke tarafından, düzenlendikleri tarihi tesbit edebilmek için eski/yeni tesbiti işlemleri kriminal teknik la-boratuvarında yapılan 32 adet belgenin, düzenlendikleri tarih tes-biti, zamanın geçmesi yüzünden, başarılı olamamıştır.

Maliye Dairesi 23.11.2006 tarihinde yazılı olarak, bu ‘’yardım para-sı alındı’’ belgelerinin üzerlerinde neden tarih atılmamış olmasını sormuştu. Cevaben Derneğin mali müşaviri bayan Mine Schnet-göke uzunca bir yazı göndermiş ve bu yazısında, Derneğin oluş-masını, Türkiye’deki Deniz Feneri ile işbirliğini ve gelen yardım pa-ralarının Türkiye’ de nasıl ve hangi şartlar altında, para veya eşya yardımı olarak, dağıtıldığını anlatmıştı.

İşin ilginç tarafı da şu ki, bayan Mine Schnetgöke kendiliğinden, kendisine sorulmadan, açılmış olan soruşturma davasından haberi olmadan, Maliye’ nin kendisine bu hususta somut olarak hiç bir so-ru sormamasına rağmen, Deniz Feneri e.V. nın hesaplarından pa-raların Türkiye’ ye transfer edildiğini anlatmıştır. Yazısında, Deniz Feneri’ nin paraları ‘’Türk Deniz Feneri’nin hesabına havale edemediğini’’ ve paranın ‘Türk Deniz Fener’ inin hesabına geçirilemediği’’nden ve sonraları da ‘’iptal’’ edildiğinden de bahsetmiştir. Delil olarak da yazısına, Postbank’ a 18.09.2001 tarihinde verilen 100.000,00 €’ luk havale talimatı ve banka dekontları eklemişti. Onun için daha sonraları paralar, Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş ve daha çok Hakkı Sadal (Gürhan’ ın amcası/dayısı= Onkel) tarafından Türkiye’ye götürülüyor ve orada geçerli günlük kur üzerinden boz-duruluyormuş. Ancak Türkiye’ye keş olarak götürülen paraların miktarı ile ilgili bayan Schnetgöke, herhangi bir veride bulunmamıştı. Yardım paraları, ‘’Türkiye’de banka şubelerinin bulunmadığı küçük köylerde, insanlara dağıtılmakta, onlardan yardım parasını aldık-larına dair imza alınmakta, bölgelere göre dosyalar hazırlanmakta olduğundan, dosyalar Istanbul’da toplanmakta, ve toplu olarak Al-manya’ya gönderilmekteymiş.’’

2. İşin, dini ve siyasi yönden arka tarafı ve daha önceleri

  açılmış olan soruşturma davalarıyla ilgisi

a) İslamda Yardım Yardım etmenin – sadaka vermenin İslamiyette yeri büyüktür. ‘‘Her İnananın kudretine göre sadaka vermesi gerekmiş’’ Pey-gamber, ‘’Geniş imkana sahip olan, bu geniş imkanından harcasın. Rızkı kendisine ölçü ile verilmiş olan da, Allah’ın kendisine verdiğinden infak etsin. Allah hiçbir benliği, kendisine verdiği şey dışın-da yükümlü tutmaz. Allah, bir güçlükten sonra, bir kolaylık yarata-caktır’’.(65:7)

İslamda, insanların zilyetinde olan her şeyin kendilerinin değil, onun, Allah tarafından kendilerine geçici bir süre için verilmiş bir emanet olduğu felsefesi yaygınmış. İnsanlara Tanrı, her şeyi verir ve denermiş. İnsanların elinde bulunan mal mülk ve para, kendileri ve ailelerinin ihtiyacı içinmiş, artan parayı ne yaptıkları, öbür dün-yada kendilerinden sorulacakmış. Ve sadece Allah’ın isteği doğrultusunda harcayanlar, memnun edici bir cevap bulabileceklermiş. Bazı Müslümanlar, zekatlarını ve sadakat- el Fatr (Ramazan ayı sonunda verilen sadaka) yardımlarını istedikleri gibi verir ve geri kalan mal, mülk ve paralarını kendilerine bırakırlar. Kur’an-ı Kerim’de de devamlı yardıma muhtaç olanlara yardım edilmesi gerektiği belirtilmekte, samimice yardımda bulunanlara da, yardımlarının boşa gitmeyeceği, Tanrının onlara daha fazla vereceği hatırlatılmaktaymış. Allah, sadece sadaka verilmesini değil, verilenin Temiz’den ve Sevilen’den verilmesini istemekteymiş. Allah Kur’anda, ‘’...Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe zafer ve mutluluğa asla ulaşamazsınız. İnfak ettiğiniz her şeyi, Allah çok iyi bilmektedir’’ .(3.92) diye buyuruyormuş.

b) İslamda Kurban Yardım etmek kadar, İslamda Kurbanın da önemi vardır. Allah, Hazreti İbrahim’ i denemek ister ve ondan, en çok sevdiğinden vazgeçmesini ister. Allah’ a yaklaşmak ve rızasına ermek için Hazreti İbrahim en sevdiği oğlunu kurban etmek isterken, Allah, bu manevi adanışı kabulü sebebiyle, kendisine bir hayvan gönderir ve Hz. İbrahim bu hayvanı kurban eder. İşte bundan dolayı, Allah’a yaklaşmak, adanmışlık derecesini göstermek için kurban bayramında, kurbanlık kesmek vacib olmuş. Kurban kes-meler, İmamla Bayram namazının kılınmasından sonra başlayan ilk günmüş. Kurban kesmek, bayram süresince, bayramın en son günü güneş batışına kadar, günün her saatinde, gece veya gün-düz, mümkünmüş. Kurban edilecek hayvanın otlak olması gerektiği gibi, bir sığır veya bir deveyi yedi kişi müştereken kurban ede-bilirlermiş. Herhangi birisi, kendi adına bir başkasını da kurban kesmesi veya kestirmesi için de görevlendirebilir; nitekim Hz. Peygamber de eşleri adına sığırlar kestirmiş. Ancak kurbanlık hayvanı bizzat kesmek daha iyiymiş, bu da herhangi bir nedenden dolayı yapılamıyorsa, başkası tarafından kesilirken, kesilme esnasında hazır bulunmak da, bizzat kesmemekten veya hazır bulunmamaktan daha iyiymiş.

C) Siyasi yönü

  (Dosyanın 1432, 1723,2034. sayfaları)

EURO 7 nin kuruluşunun nedeni, sanık Ermiş’ in görüşüne göre, Almanya’da yaşayan Türklere Milli Görüş’ ün ve daha sonraları AKP nin siyasetini aşılamakmış. Şirketler de, para kazanmak için kurulmuşlar. Frankfurt am Main’da kurulan şirketlerin amacı, elde edilen paraları yıkamaya ve daha sonraları da İslamın yaygınlaştırılmasına yönelikmiş. Bundan herhangi birisinin kendine maddi avantaj sağlayıp sağlamadığını bilmiyormuş, ancak tahmin edi-yormuş. Şirket sahipleri, Türkiye’deki iktidarla içiçeymişler, Milli Görüş ve AKP’ nin siyasetine sıkı sıkıya bağlıymışlar. Soruşturma davası süresince, soruşturmalara defalarca siyasi etki yapılmaya, bilhassa Türk Hükümeti tarafından devam etmekte olan tutukluluğa mani olunmaya çalışılmıştır. d) Daha önceleri açılan soruşturma davalarıyla ilgi

  (YIMPAŞ, Islam Holding).
   (dosyanın 291 v.d., 584 v.d. sayfaları)

Soruşturmaların başında da tesbit edilebildiği üzere sanık Mehmet Gürhan, geçmişte, Media 7 Fernseh GmbH (Euro 7 Fernseh- und Marketing GmbH’ nın nin selefi) nın ve YİMPAŞ Tel- International Telecommunication GmbH’ nın, ki her ikisi de YİMPAŞ gurubunun idi, genel müdürlüğünü yapmıştı. İşbu iddianamenin soruşturmaları sürerken, 2004 yılında Mannheim Savcılığı tarafından ‘’YİMPAŞ’’ ın sorumlularına karşı yürütülen, 611 Js 14110/04 hazırlık işlem numaralı soruşturma davasıyla bir ilginin olduğu görülmüştür. Zikredilen bu soruşturma davası da, dolandırıcılık ve emniyeti kö-tüye kullanma (Untreue) suçları zannından dolayı açılmıştı.

1982 yılında Türkiye’de kurulan YİMPAŞ Holding A.Ş., dünyanın her tarafında şube şirketler kurmuş ve binlerce yatırımcıdan para-lar toplayarak, zimmetine geçirmiş, Türkiye’de AKP gibi parti ve İslami örgütlerin finansmanında kullanmıştı. Yatırım paraları, Almanya’da, burada yaşayan Türklerden toplanmıştı.

Tanık VURAL 08.01.2006 tarihli şikayet yazısında, ‘‘... bazı örgüt ve partilerin, örneğin YİMPAŞ gibi, bu paraları suistimal ettikleri.... Kanal 7 nin ve Türkiye’deki YİMPAŞ’ ın bağış paralarıyla finanse edildiklerini...’’ bildiriyordu. 17.12.2006 tarihli, Frankfurt am Main Maliye dairesine anonim gelen şikayet yazısında da, defalarca Deniz Feneri e.V.’ a dikkat çekilerek, yöneticileriyle YİMPAŞ arasındaki bağlara değinilmiştir. Örneğin aynı yazıda, ‘’Denetim Kurulu üyesi Şükrü KURUM, Meh-met Gürhan’ nın kayınbabası. Şükrü KURUM,YİMPAŞ’ta müdürdü ve Mannheim savcılığındaki Yimpaş dosyasında (1347 – 1358 sayfaları) suçlu idi.

Adı geçen ve o zamanlar göndericisi henüz belli olmayan şikayet yazısında ayrıca, ‘’Deniz Feneri, İslami şirket olan Yimapaş Holding ve Kombassan gibi şirketlerin, daha modern dolandıcılık yapan şeklidir, çünkü paraları bunlar da geri vermiyorlar’’ denilmekte.

60388 Frankfurt am Main’daki Flinschstrasse 45 adresindeki Me-dia 7 Fernseh GmbH şirketi, Yimpaş Holding’ in idi (% 99 hisseyle, geri kalan hisse ise Karahan/Gürhan) ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan İsmail Karahan, daha sonraları da Mehmet Gürhan tarafından Genel müdürü olarak yönetiliyordu.

Hakkında ayrıca soruşturma yapılan İsmail Karahan, iflas eden Media 7 Fernseh GmbH’ nın varlığını da almış olan halefi Euro7 Fern-seh- & Marketing GmbH şirketinin ortağı idi. Şu anda Adam Opel_Strasse 5 adresinde merkezi bulunan bu yeni şirketin genel müdürlüğünü, sanık Mehmet Gürhan yapmakta. Media 7 Fernseh GmbH şirketinin iflas davasında, kıymeti üzerine pekte durulmamış olan 10 Milyon DM’ lık bir sermaye dikkati çekmekte.

YİMPAŞ TEL-International Telecommunication GmbH, 25 bin Euro ana sermaye ile kurulmuştu. Mehmet Gürhan ilk sorumlu genel müdürü idi. YİMPAŞ davasından sorumlu ve suçlu olarak görü-nen Faik GÜRLER, 2001 yılında onun yerini almış ve aynı zamanda YİMPAŞ’ ın sermayesi 500.000,00 €’ya arttırılmıştı. Bu sermaye değerinin mevcudiyetinden şüphe edliyordu.

1999 yılında kurulan, sorumlu genel müdürlüğünü sanık Mehmet Gürhan’ ın yaptığı, merkezi 60388 Frankfurt am Main, Flinsch-strasse 45 adresinde olan Atlas Media Vermarktungsgesellschaft mbH şirketi, YİMPAŞ Holding gurubunun bir payı olan Yimpaş TEL İnternational Telecommunacation GmbH’ ya ortak olmuştu. Atlas Media Vermarktungsgesellschaft GmbH şirketi 2003 yılında resmi makamlarca re’sen kapatılmıştı. Ancak 2003 yılında kurulmuş olan, bu davada ismi geçen ve sorumlu genel Müdürlüğünü gene sanık Mehmet Gürhan’ ın yapmış olduğu Atlas Media Marketing GmbH şirketiyle olan isim benzerliği, dikkate şayandır.

YİMPAŞ Verwaltungs GmbH’ nın merkezi, tevkif müzekkeresiyle aranmakta olan Faik GÜRLER’ in yazıhanesi, Deniz Feneri e.V. ve Kanal 7 Int. gibi televizyon’ un yeri de, aynı binada, 60388 Frankfurt am Main, Flinschstrasse 45 adresinde idi.

YİMPAŞ davasında, merkezi kısmen Türkiye’ de kısmen Offen-bach am Main kentinde olan, gıda maddeleriyle ticaret yapan çeşitli AYTAÇ şirketleri ortaya çıkmıştı. Türkiye’deki Aytaş Dış. Tic. Yat. San. A.Ş.’ ne, Deniz Feneri e.V. tarafından, satın alınmış olan gıda maddeleri için para ödemelerinde bulunulmuş ve bunlar yardıma muhtaç kişilere eşya ve yiyecek yardımı olarak verilmiştir diye hesaplara geçirilmiştir (konu ile ilgili olarak aşağıda harcamalar ‘Mittelverwendung’ bölümüne bak). 63063 Offenbach, Waldstrasse 44-46 adresinde bulunan AYTAÇ Handels GmbH şirketinin sorumlu genel müdürleri, YİMPAŞ dava-sının suçlusu Faik GÜRLER, kardeşi Hüseyin GÜRLER ve A. Çiğdem’ di. Bu şirketin de ana sermayesi son olarak dikkate şayan olan 15 Milyon DM idi ve YİMPAŞ-Holding’ in iki şirketi tarafından ayakta tutuluyordu.

3. Yapılan Aramalar: 25.04.2007 tarihinde bir sürü arama kararı icra edilmiş ve şu yerler aranmıştı :

a) Adam-Opel-Strasse 5

  60386 Frankfurt am Main,

Deniz Feneri e.V. merkezi, Türk Televizyon ve Radyo yayını yapan Kanal 7 Int/ TVT, sanık GÜRHAN, TAŞKAN ve ERMİŞ’ in işyeri olan yazıhaneleri ve bu kişilerin idare ettiği,

° Atlas Media Marketing GmbH ° Atlas Pazarlama ° Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH ° European Consultıng & marketing GmbH (Şeni Şafak Europa

 GmbH

° Kanal 7 Int. /TVT ° Taxi-Quik GmbH ° Weiss Handels- und Investment GmbH ° Rapidway GmbH

 şirket yerleri aranmıştı.

Dikkati çeken şey, Deniz Feneri e.V. ‘ ı, içinde orada çalışan Bilgin ve Karaca’ nın bölüştüğü 3. katta (oda nr. 11) olan küçük bir bürosu idi. Buna karşılık Yayın büroların ve diğer firmaların büroları ve bilhassa Gürhan, Taşkan ve Ermiş’ in büroları kıyaslandığı zaman, bunların daha büyük ve reprezantatif oldukları görülmüştü. Hiyararşiyi belirleyen unsurlardan birisi de sanık Mehmet Gürhan’ ın bürosunun oldukça büyük ve ona göre de möble edilmiş olmasıydı. Ardından Mehmet Taşkan ve Firdevsi Ermiş’ in büroları gelmekteydi, kısmen sekreter odalarıyla ve sadece kendilerinin anahtarlarının olduğu büyük çelik kasaları vardı. Bu çelik kasalarda keş para ve sanık Mehmet Gürhan’ ın bürosunda bulunan çelik kasada da, Derneğin yapılan yan muhasebesi (Nebenbuchhaltung) ile ilgili kısmen evraklar bulunmuştu.

b) Ayrıca, VakıfBank Internatinal Viyana AG’ nin 60329 Frankfurt am Main, Münchener Str. 48 adresindeki şubesinin yerinin aranması ile ilgili mevcut arama emri de icra edilmiş, yazışmalarla ilgili evraklar ve elektronik detaylara el konulmuştu. Bu arada, VakıfBank’ ın Hesap numarası işlemlerinde, Deniz Feneri ile sanıklar tarafından idare edilen diğer şirketler, Deniz Feneri e.V. adı altında ‘’toplu bir hesap numarası’’ yürütülmüş olduğu dikkati çekmiştir.

C) Bundan başka, Taunustr. 75, 61381 Friedrichsdorf adresinde görev yapmakta olan Schnetgöke & Schnetgöke Ekonomi Bilirkişi ve Mali Müşavirlik bürosu da aranmıştı. Arama esnasında hazır bulunan savcı bay Links, Mine Schnet-göke’ ye, Ceza Muhakemeleri Usül Kanunu Madde 52, 53 ve 55 mealinde yasal hak ve mükellefiyetleri açıklamıştı. Akabinde ifade vermeye hazır olduğunu aynı savcı bay Links’e söylemiş ve kendisinin Deniz Feneri için sadece 2001 den 2003 e kadar ku-rumlar vergisi beyanında bulunduğunu ve Maliya Dairesiyle olan yazışmaları yaptığını, 2004 – 2006 yılları için henüz vergi denk- leştirme beyanlarının yapılmadığını, kendisinin daha önceleri Der-neğin çalışanlarının maaş muhasebesini de yaptığını, açıklamıştı.

Muhasebeyi Derneğin kendisinin yaptığını, orada muhasebe işlerini sanık Ermiş’ in üstlendiğini, evrakların da Derneğin yeri olan Adam-Opel-Strasse’de olduğunu, vergi denkleştirme evraklarının tamamlanabilmesi için kendisinin, dernekten sadece gelir gider çeşitleri (Mali gelir gider tablosu = Summen- und Salden Listen) ile yıllık kâr zarar oranı (= Überschussrechnung) aldığını, kendisinde sadece dernekten aldığı Listelerden ve vergi denkleştirmesinin kopyasın-dan başka bir şey bulunmadığını, belgelerin kendisinde bulunmadığını açıklamıştı. Kendisinde bulunan dosyada, Maliye Dairesiyle olan yazışmalar varmış. Arada bir derneğin, örneğin Kamu menfa-ati hususunda, danışmanlığını yapıyormuş. Maliye dairesine sunulmuş olan Alındı belgeleriyle ilgili olarak da, Maliye Dairesinin, maddi yardımlar yapılan kişilerden alınmış olan belgelerin aslını görmek istediğini, onun kendisinin bunları gözden geçirmek için, muhafaza edildikleri yer olan Adam-Opel-Str.’ ye gittiği, orada birkaç klasör içine muhafaza edilmiş belgelerin bazıları-nı incelediği, belgeleri Maliye Dairesine bizzat Ermiş’ in götürdüğü, onunla Maliye Dairesinde buluştuğu ve Maliye dairesi IV’ ün bir çalışanına verdiklerini de belirtmiş. Ayrıca sanık GÜRHAN, ERMİŞ, TAŞKAN ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan İzzet KURUM’ un evleri de aranmıştı.

d) 28.01. ve 01.02.2008 tarihleri arasında, istinabe yoluyla başvurulan önlemler çerçevesinde aramalar, Avusturya Emniyet Genel Müdürlüğünde Kriminal Polis müdürü bayan Jacob, kri-minal polis üstkomiseri Gebhard ve kriminal polis başkomiseri Böhm’ ün huzurunda da sorgulamalar yapılmıştı. Bu istinabeye başvurmanın nedeni, Weiss Handels-und Investment GmbH’ ın Taşınmaz satın almış olması ve Viyana’daki Türk derneği tarafın-dan, Deniz Feneri e.V.’ nın yardım paralarının kullanılmasını orta- ya çıkarabilmek idi.

WON DER Uluslararası Öğrenci ve Öğrenci Aktiviteleri Yardımlaşma Derneği, Kreitnergasse 4-6, 1160 Viyana, Yapılan araştırmalardan, Viyana’daki Kreitnergasse 4-6 adresi, daha önceleri bir Kravat üretim şirketinin yeri olduğu, bunun 13.09. 2005 tarihinde Noterlikte yapılan mukaveleyle 1,3 Milyon € karşı-lığında Weiss Handels- und Investment GmbH tarafından satın alınmış olduğu anlaşılmıştır. Adı geçen bu bina şu anda, WON DER tarafından dernek lokali, eğitim yeri ve mescit olarak kullanılmaktadır. Weiss Handels- und Investment GmbH adına mukaveleyi sanık Mehmet Gürhan imzalamıştı. Bina daha sonra, 24.04.2006 tarihinde yapılan kira mukavelesiyle gene Kreitnergasse 4-6 adresinde bulunan OTEC Handelsgesellschaft. mbH’ ya ayda 8.250 € karşılığında kiraya verilmiştir. Kira mukavelesi Weiss Handels- und Investment GmbH adına gene sanık Mehmet GÜRHAN tarafından, OTEC Handelsgesell-schaft mbH şirketi adına da, şirketin sorumlu genel müdürü olan ve Viyana’daki WONDER Derneğinin aynı zamanda yöneticisi olan Yusuf KARA, imzalamıştır. Avusturya’ya yapılan istinabe başvurusu özel dosyası, değerlendirme bayan Jacob, 06.02.2008 Deniz Feneri e.V.’ ın muhasebesinin yapılan değerlendirilmesin-den, Deniz fener’ nin Wonder’ e aktardığı para şu şekildedir: Yıl Kasa Vakıfbank

  Ffm.	Postbank	Vakıfbank
 Viyana	Toplam

2002 36.550,00 0,00 0,00 36.500,00 73.050,00 2003 124.500,00 0,00 103.060,75 96.500,00 324.060,00 2004 120.000,00 30.000,00 0,00 140.000,00 290.000,00 2005 0,00 25 .000, 00 0,00 255.000,00 280.000,00 2006 0,00 00,00 0,00 400.000,00 400.000,00 2007 0,00 176.000,00 0,00 0,00 176.670,00 281.050,00 231.670,00 103.060,75 928.000,00 1.543.780,00

                                  Banka havale             
                                  ücretsiz         1.543.720,00


Avusturya istinabe evrakları dosyası

Deniz Feneri’ nin Muhasebesine geçirilmiş, keş ödenmiş, belgeli olarak şunlar tespit edilmiştir : Değerlendirme bayan Jacob, 23.01.2008 Nr. Tarih Ne olarak geçtiği Çıkan meblağ Düşünceler 1 15.10.02 Öğrenci yardımı 36.650,00 Wonder, F. Ermiş’ten Hasan Kocabıyık ve Abdullah Furtan’a Yekün 36.650,00

2 02.01.03 Öğrenci yardımı 36.500,00 Wonder. Makbuz yok 3 28.03.03 Öğrenci yardımı 36.500,00 Wonder. Makbuz yok 4 23.04.03 Öğrenci yardımı 36.500ü00 Wonder. F. Ermiş’ten Zekeriya Soysal ve Kenan Karslı’ta teslim 5 06.06.03 Öğrenci yardımı 15.000,00 Wonder. F. Ermiş’ten Zekeriya Soysal’a teslim Yekün 124.500,000 6 25.11.04 Öğrenci yardımı 20.000,00 Firdevsi Ermiş’ten Sabahattin Yazıcı’ya teslim 7 24.09.04 Öğrenci yardımı 100.000,00 Firdevsi Ermiş’ten Yusuf Kara’ya teslim Yekün 120.000,00

Toplam yekün 281.050,00 €


Zikredilen meblağlar, WONDER adındaki derneğin sorumluları tarafından, Frankfurt am Main kentinde teslim alınmıştır. Bir defasında da Dernek başkanı Yusuf KARA teslim almıştır (Nr. 7). Avusturya istinabe evrakları özel dosyası Ayrıca 03.11.2004 tarihli teslim tesellüm protoklu da bulunmuştur. Bu protokole göre, Deniz Feneri muhasebesinde görünmeyen, WONDER’ in görevlendirdiği Hüseyin Hayri NUROĞLU adındaki şahsa 40.000,00 € teslim verilmiştir.

İstinabe evrakları özel dosyası Keş para alanlardan Abdullah FURTUNA (yukarıda Nr. 1)’ nın ifa-desi alınabilmiştir. Adı geçen ifadelerinde, Yusuf KARA’ nın talebi ve isteği üzerine bu mebalğı Frankfurt am Main’ da Firdevsi ERMİŞ’ten almış almış olduğunu ve aldığına dair makbuz imzaladığını onaylamıştır. Bu parayı Viyana’daki evine bulundurduğunu, kısmen öğrencilere dağıttığını, bir kısmıyla da, Yusuf KARA’ nın olurunu aldıktan sonra, (Bina) onarımı için malzeme aldığını açıklamıştır. Ancak paranın 2002 yılında alınmış olması, Kreitnergasse 4-6 adresindeki binanın onarımı için kullanılmış olamaz, çünkü Kreitnergasse’deki bina 2005 yılında satın alınmıştı. Binanın satın alınmasında kullanılmasının yanında, Deniz Feneri e.V. derneğinin yardım paraları, bina onarımı için kullanılamaz, tüzüğüne aykırıdır.

İstinabe yoluyla ifadelerine başvurulan şahısların alınan ifadeleri henüs değerlendirilememiştir, çünkü Avusturya’ dan resmi yolla evraklar daha gelmemişlerdir. Ancak sorgulama esnasında hazır bulunan alman polis memurlarının söylemlerine göre, Deniz Feneri e.V. derneğinde bulunup emniyet altına alınan ve Viyana’ daki WONDER’ in öğrencilerine ait oldukları belirtilen, nakit para yardımı aldıklarını gösteren ve isimler ihtiva eden iki liste, adı geçen dernek üyelerinden dört öğrenciye, sorgulamaları esnasında sadece imzalarının olduğu yer gösterilmişti. Öğrenciler, listelerden sa-dece birisinde olan imzaların kedilerine ait olduğunu belirtmişler, diğer listedeki imzaların hiçbirisini kendi imzaları diye teşhis etmemişlerdi. Bu gerçek, imzaların başka bir şahıs tarafından atılmış olduğunu göstermektedir.

4. Dernekle ilgili : Deniz Feneri e.V. derneği 27.02.1999 tarihinde Mörfelden’ de kurulmuştu. Derneğin yeri 24.03.2000 tarihine kadar Kurhessenstr. 13, 64546 Mörfelden adresinde idi, daha sonra Flinschstrasse 45, 60388 adresine taşınmış ve Firdevsi Ermiş’ in ifadelerine göre de, Kasım 2004 tarihinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 adresine taşınmış. Deniz Feneri e.V.’ ın yeri, son olarak, Adam-Opel – Strasse 5, 60386 adresindeki binanın 3. katında, derneğin yönetim kurulu en son başkanı Mehmet TAŞKAN’ ın da bürosunun bulunduğu yerde, idi. Derneğin 2002 yılında yurtdışında da, 7 place St. Florent, F 67200 Strassburg

adresinde bir şubesi vardı. 2002 yılı sonlarında bu şube kapatılmıştı. Bu şube hakkında sağlıklı bir bilgi mevcut değildir. Derneğin tüzüğünde belirtilmiş olan amaca göre Dernek, zihnen, fiziken veya ruhen veya mali yönden başkasının yardımına muhtaç kişilere yardım edecekti. Tüzüğünde, Derneğin hiçbir şekilde kazanç elde etme amacının olmadığı, amacının sadece kamuoyu menfaatine ve vergiler yasası 51. ve 53. maddeleri mealinde olduğu yazılıdır. Dernek, amacına ulaşabilmesi için yardıma muhtaç olan öğrencilere her türlü yardımda bulunmakla, sağlık durumundan şikayetçi olanların tedavisinde yardımcı olmakla, tedavi masraflarını karşılamak üzere hastahanelerle veya polikliniklerle mukaveleler yapmakla, gereken ilaçların temininde ve bunların parasını ödenmekle, yardıma muhtaç kişilere kamuoyunun dikkatini çekmek için basın ve yayın organlarıyla irtibatta bulunmakla, fakir ve kimsesizlerin sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerinin masraflarını karşılamakla; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunmakla, eğitim hususunda, yiyecek giyecek ve yakacak konularında yardıma muhtaçlara yardımda bulunmakla, tüzüğündeki amaca ulaşılabilecekti. Derneğin faaliyeti sadece yurtiçi ile sınırlandırılmış değildir. Dernek, Mehmet Gürhan, Hüseyin Gürler, Mehmet Şen, Muhittin Candan, İlknur Baysu, Bülent Över, Recep Kurum ve İsmail Can tarafından kurulmuştur. Derneklerin tescil edildiği Sulh Ceza Mahkemesi Tescil Dairesinde, Derneğin kuruluşunda kabul edilen tüzük, 11.03.1999 tarihinde ibraz edilmiş ve tescil dosyasına konulmuştur. Bu tüzüğün sonunda kurucularının adları yazılıdır, onlarla ilgili şu bilgiler mevcuttur: Ilnur Baysu, Mannheim barosuna kayıtlı bayan avukat; ilk başlarda derneğin avukatı ve kuruluşu hakkındaki formalitelerle ilgiliydi. Mehmet Gürhan’ ın arzu ve daveti üzerine 27.02.1999’ da Derneğin, Kurhes-senstrasse 13, 64546 Mörfelden adresinde kuruluş kurultayını idare etmişti. Firdevsi Ermiş’ in 25.04.2007 tarihinde tutuklanmasından hemen sonra, önce avukatlığını yapmıştı.

İsmail Can, kimliği şimdiye dek tam olarak tespit edilmiş değildir. Derneğin Tüzüğünde, kurucu üyelerin adları arasında İsmail Can adında birisinin ismi bulunmakta, el yazısıyla yazılmış, ‘’Türk, Waldstrasse 44-46 Offenbach’’ ibaresi yazılı, imza da vardır.Bu isimle belirtilen ad-reste ne birisinin kaydı (Anmeldung) vardı, ne de halen mevcut. Belirtilen adreste yurkarıda da açıklandığı üzere, Mannheim Savcı-lığının dolandırıcılıktan dolayı hakkında soruşturma davası açmış olduğu YIMPAŞ Gurubunun çeşitli şirket yerleri ve Aytaç Handels GmbH şirketinin yeri vardı.

Muhittin Candan 10.05.1965 Söğüt/Türkiye doğumlu, Waldstrasse 201, 63071 Offenbach adresinde mukim, çeşitli ASS Taksi şirketlerinin genel müdürlüğünü yapmıştı.

Mehmet Gürhan, - bilinmekte – - Hüseyin Gürler, 07.07.1963 Yozgat/Türkiye doğumlu, 60433 Julius-Brecht-Strasse 3, adresinde mukim, Türk vatandaşıdır,

YİMPAŞ davasında başrolü oynayan ve tevkif müzekkeresiyle aranmakta olan Faik Gürler’ in kardeşidir (veya ağabeyi). Derneğin kuruluş tutanağına göre, o da katipti.

Recep Kurum, 12.02.1961 Ankara/Türkiye doğumlu, Johanna-Tesch-Platz 18, 60386 adresinde mukim, Türk vatandaşı,

Mehmet Gürhan’ ın kayınbiraderi (Kızlık soyadı Kurum olan Nurgül Gürhan’ ın kardeşi), Şükrü Kurum’ un oğlu, İzzet Kurum’ un kardeşi (veya ağabeyi).

Bülent Över, 21.07.1958 İstanbul/Türkiye doğumlu, kanal 7’ de sunucu gaze-teci, 65499 Flörsheim, Ketteler Str. 20 adresinde ( zamanında Gürhan’ ın evi idi) oturur, Türk vatandaşı,

Mehmet Şen, 15.06.1964 Karabayır/Türkiye doğumlu, Bethmannstrasse 19, Frankfurt am Main adresinde mukim, Türk vatandaşı, Dernek tescil özel dosyası Derneğin 17.11.2006 tarihinde yaptığı olağanüstü kurultayında şu üyeler hazır bulunmuştu : Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan, Bedrettin Yılmazer, Ümit Sincanoğlu, Bayram Bal ve İzzet Kurum. Dernek tescil özel dosyası 07.07.1007 tarihinde yapılmış olan Kurultaydaki listede, derneğin en azından şu üyeleri vardı: Mehmet Taşkan, Bedrettin Bülent Bilgin, Ümit Sincanoğlu ve Bay-ram Bal. Bu listede oy hakkının Mehmet Gürhan ve Recep Kurum’ un olması, diğerlerinin oy hakkının bilhassa olmaması dikkat çekicidir. Derneğin Yönetim Kurulu- sırasıyla – şöyle olmuştur : Dosyanın 328 ve dev. sayfaları

1. Başkan : Mehmet Gürhan (27.02.1999 – 24.03.2000) 2. Başkan : Mehmet Şen (27.02.1999 – 24.03.2000) Katip  : Hüseyin Gürler (27.02.1999 – 24.03.2000)

1. Başkan : Mehmet Gürhan (24.03.2000 – 07.04.2001) 2. Başkan : Mücahit Yıldız (24.03.2000 – 07.04.2001)

  Katip	: Erol Gençalioğlu (24.03.2000 – 07.04.2001)

1. Başkan : Mehmet Gürhan (07.04.2001 – 17.11.2006) 2. Başkan : Mehmet Balıkçı (07.04.2001 – 17.11.2006)

  Katip	: Firdevsi Ermiş  (07.04.2001 - 17.11.2006)

1. Başkan : Mehmet Taşkan (17.11.2006 – aktüel) 2. Başkan : İzzet Kurum (17.11.2006 – aktüel)

  Katip	: Firdevsi Ermiş  (17.11.2006 – aktüel)

www.denizfeneri.org

Burada, Frankfurt am Main kentindeki ve yukarıda adları geçen sanıklar tarafından idare edilen Deniz Feneri e.V.’ ın yanı sıra, Türkiye’de de, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vardır ki, bunun da amacı kamuoyu menfaatine çalışmak ve yardıma muhtaçlara yardımda bulunmaktır. Kendi verilerine göre, 2006 yılında Türkiye Deniz Feneri kuruluşuna 100 Milyon US-Dolar yardım paraları gelmiş.

Türkiye Deniz Feneri Derneği, buradaki Deniz Feneri e.V. derneğinde 25.04.2007 tarihinde yapılan aramadan hemen sonra, basın ve yayın organlarına vermiş olduğu demeçlerle ve kendi İnternet sayfasına koymuş olduğu bilgilerle, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. derneği ile irtibat ve alakalarının olmadığını beyan etmişti. Türkiye Deniz Feneri Derneği Başkanı bay Engin Yılmaz da, bura-da vermiş olduğu 15.05.2007 tarihli ifadelerinde buna benzer verilerde bulunmuştu.

Yılmaz ifadelerinde, Türkiye’deki Deniz Feneri ile Almanya’daki Deniz Feneri Derneği arasında hiçbir hukuki bağın olmadığını, bunların birbirinden tamamen ayrı iki dernek olduklarını belirtmiştir. Türkiye Deniz Feneri’ nin 320 şahıs çalıştırdığını, 40.000 kişinin de fahri görev yaptığını ve 450.000 yardıma muhtaç ailenin kaydının bulunduğunu, Alman Derneğine de zamanında bütün bölgelerde yardımda bulunulamayacağının söylendiğini, onlara belli bölgeleri üstlenebileceklerinin söylendiğini açıklamıştır. Kendilerinin (TR. Deniz Feneri) ulaşamadıkları yerlerde onların yardımlarını serbestçe dağıttıklarını, kendilerinin sadece fikren danışmanlık yaparak tavsiyelerde bulunduklarını, her defasında da onlara (TR. Deniz Feneri’ne) sorulmadığını beyan etmiştir. Tanık Yılmaz güya, Alman derneğinin Türkiye’ye gönderdiği yardımları orada kimin takip ettiğini ve bunun için gereken muhasebeyi kimin yaptığını bilmiyormuş. Kendisine, Alman Deniz Feneri için, Türkiye’deki Deniz Feneri’ nde yardım edilen kişilerden alınan ‘‘alındı belge’’lerinin veya buna benzer herhangi bir evrakın bulundurulup bulundurulmadığı, veya Alman Deniz Feneri için orada (Türkiye’ de) herhangi bir muhasebe işinin yapılıp yapılmadığı hususunda sorulan soruya ‘’hayır’’ yanıtı vermiştir.


Sanık Gürhan’ ın yakın çalışanı tanık bayan Oruç, 16.05.2007 tarihli ifadelerinde, 2001/2002 yıllarında Alman Deniz Feneri’ nin Türkiye’de yardımları dağıtmak için personelinin olmadığını, bu işleri Türk Deniz Feneri personelinin yaptığını açıklamıştır.

Tanık bayan Dilek Balıkçı da, 31.05.2007 tarihinde vermiş olduğu ifadelerine, her iki Derneğin aralarının çok iyi olduğunu açıklamış ve ‘’ her iki derneğin ortak olduğunu sanıyordum. Günde beş on kez birbirleriyle telefon görüşmesi yapıyorlardı. Türkiye’ deki Dernekten bazı yetkililer, Frankfurt’ taki Derneğe iki kez misafir olarak gelmişlerdi’’ demiştir. Sanık Taşkan’ın Haziran ayında, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Zekeriya Karaman’a göndermiş olduğu bir E-Mail’ de, Engin’ in tanık ifadelerini bir talihsizlik/şanssızlık olarak nitelemişti..

Yapılan soruşturma ve araştırmaların neticelerinden, her iki derneğin olduğu gibi, Almanya’daki Kanal 7 ile Türkiye’ deki Kanal 7 televizyon yayınları sorumlularının çok yakın ilişkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır.

5. Yakın ilişkinin bulunduğu Sermaye Şirketleri: Firmalara göre sıralanmış tescilli şirketler özel dosyası Kovuşturmaların sonunda, bir sürü sermaye şirketlerinin Deniz Feneri ile çok yakın irtibatlarının olduğu ortaya çıkarılmıştır. Her iki tarafın (Deniz Feneri ve şirketlerin) sorumluları ile sahipleri arasında farkın olmadığı anlaşılmıştır. Şirketlerin merkezleri ile Deniz Feneri’nin yeri aynı yerde olduğu gibi, şirketler arasında, bilhassa tüzüğe aykırı olarak, toplanan yardım paralarından transaksiyonların yapıldığı ortaya çıkarılmıştır. Bu para transaksiyonlarının daha iyi anlaşılabilmesi için, sorumlulara, şirketlerin kurulmalarına ve mevcut önemli şirketlerin özelliklerine bir göz atalım:


a) Weiss Handels- und İnvestment GmbH Weiss Handels- und İnvestment GmbH 17.01.2003 tarihinde, ‘’European Food & Marketing GmbH’’ olarak ve 500.000,00 € sermayeli şirket olarak kurulmuştu. 02.06.2003 tarihinde ise ‘’Weiss Handels- und İnvestment GmbH’’ olarak adlandırılmıştı. Şirketin faaliyet yeri ise Flinsch Strasse 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermiş’ in verilerine göre şirketin yeri Kasım 2004 yılından itibaren, Adam-Opel-Strasse 5, 60388 Frankfurt adresine nakledilmiştir.

Şirket faaliyet alanı da, yurtiçi ve yurtdışında şirket ortaklık hisselerinin idaresi, her türlü şirket kurma, mevcut şirketlerde ve taşınmazlarda yatırım yaparak ortaklık edinme, her türlü mallarla ithalat, ihracat, sanayi, radyo ve televizyon program yayıncılığı ve basın yayın temsilciliği olarak belirlenmişti.

Sermayenin gelişmesi ve şirket sahiplerine göre dağılımı:

Şirket hissedarları Mehmet Balıkçı 50.000,00 € (17.01.2003 – 16.04.2003) Mehmet Gürhan 112.500,00 € ( 17.01.2003 – 16.04.2003) Euro 7 Ferseh & Marketing GmbH

                337.500,00 €  (17.01.2003 –16.04.2003)               


GmbH’ nın kurulması esnasında, Noterde Mehmet Gürhan ve Mehmet Sıddık Balıkçı hazır bulunmuşlar. Mehmet Gürhan kendi adına ve Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH’ nın genel müdürü olarak bulunmuştu.


Şirket hissedarları

Mehmet Balıkçı 50.000,00 € (16.04.2003 – 02.06.2003) Mehmet Gürhan 112.500,00 € (16.04.2003 -02.06.2003) Zekeriya Karaman 84.450,00 € (16.04.2003 -02.06.2003) Mustafa Çelik 84.350,00 € (16.04.2003 -02.06.2003) İsmail Karahan 84.350,00 € (16.04.2003 -02.06.2003) Zahid Akman 84.350,00 € (16.04.2003 -02.06.2003)

Şirketteki hisse satın alma ve devretme işlevleri 16.04.2003 tarihinde noterde yapıldığı zaman, Mehmet Gürhan, Mehmet Sıddık Balıkçı ve Dr. Aykut Zahid Akman hazır bulunmuştu. Mehmet Gürhan hem kendi adına, hem de Euro 7 Fernseh und marketing GmbH’ nın sorumlu Genel Müdürü olarak, Dr. Aykut Zahid Akman da, hem kendi adına, hem de Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve İsmail Karahan’ ın vekaletiyle beyanlarda bulunabiliyordu.


Şirket hissedarları


Mehmet Gürhan 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004) Karaman 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004) Mustafa Çelik 100.00,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004) İsmail Karahan 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004) Zahid Akman 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004)


02.06.2003 tarihinde Mehmet Gürhan, Dr. Aykut Zahid Akman ve Mehmet Mehmet Sıddık Balıkçı bizzat notere gitmişlerdi. Mehmet Gürhan hem kendi adına, ve hem de diğer ortaklar olan İsmail Karahan, Zekeriya Karaman ve Mustafa Çelik’ in adına vekaletle, hareket etmişti/ beyanda bulunmuştu.

29.12.2004 tarihinde şirket sermayesi arttırılmıştı. Buna göre hisseler şöyle idi :


Şirket hissedarları


Mehmet Gürhan 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005) Zekeriya Karaman 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005) Mustafa Çelik 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005) İsmail Karahan 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005) Zahid Akman 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005)


Mehmet Gürhan 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006) Zekeriya Karaman 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006) Mustafa Çelik 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006) İsmail Karahan 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006)


29.12.2004 tarihinde şirket sermayesinin arttırılması ve hisse satın alma ve devretme işlerinin yapıldığı 08.12.2005 tarihinde de Mehmet Gürhan tek başına şahsen Notere gitmiş ve hem kendi adına ve hem de Türkiye’deki hisse sahiplerinin adına vekaletle beyanda bulunmuş/hareket etmişti.

09.03.2006 tarihinde Wiss Handels- und Investment GmbH şirketinin sermayesi 500.000,00 € arttırılarak, 1.500.000,00 € ‘ya çıkarılmıştır. Buna göre hisseler şöyle idi :


Şirket hissedarları


Mehmet Gürhan 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel) Zekeriya Karaman 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel) Mustafa Çelik 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel) İsmail Karahan 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel)


09.03.2006 tarihinde yapılan şirket sermayesi arttırımında da Mehmet Gürhan tek başına Notere gitmiş ve hem kendi adına ve hem de Türkiye’deki şirket hissedarları adına beyanlarda bulunmuştur. Şirketin Genel Müdürleri ve görev sıraları şöyle idi :


Genel Müdürler Mehmet Gürhan (17.01.2003 – 16.04.2003) Mehmet Gürhan (30.09.2005 – 19.06.2007) Mehmet Sıddık balıkçı (17.01.2003 – 02.06.2003) Dr. Aykut Zahid Akman (16.04.2003 – 30.09.2005) İzzet Kurum (05.07.2006 – aktüel) Şahin Küsmüş ( 19.06.2007 – aktüel)

Şirketi dışarıya karşı ticari açıdan temsil edebilen (Prokura sahipleri) kişiler olarak:


Prokura yetkilileri Mehmet Gürhan (16.04.2003 – 30.09.2005) Zekeriya Karaman (30.09.2005 – aktüel)

b). Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH Limited şirket 23.05.2001 tarihinde ve ‘’Euro 7 Fernseh & Marke-ting GmbH’’ adı altında ve 50.000,00 € sermaye ile kurulmuş ve iflas eden Media 7 fernseh GmbH şirketinin faaliyet alanını, şirketin yerini ve sabit varlıklarını devralmıştı.

Şirket yeri Şirketin faaliyet yeri Flinschstraase 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermiş’ in ifadelerine göre kasım 2004 tarihinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresine taşınmış. Euro 7 Fernseh und Marketing GmbH’ nın faaliyet yeri de Adam- Opel-Strasse 5 adresinde, zemin katta (TV-Çekim, Reji ve Teknik) idi. 1. katta çeşitli müstahdemlerin yazıhaneleri ve teknik) ve 2. katta çeşitli müstahdemlerin yazıhaneleri ve muhasebe) ve sanık Firdevsi Ermiş (Oda Nr. 3) ve sanık Mehmet Gürhan’ ın da yazıhaneleri (Oda.Nr. 7) bulunuyordu.

Şirketin hissedarları kronolojik olarak şöyle :


Şirket hissedarları Zekeriya Karaman 12.000,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002) Mehmet Gürhan 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002) Mustafa Çelik 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002) İsmail Karahan 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002) Zahid Akman 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002)

Zekeriya Karaman 21.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002) Mehmet Gürhan 9.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002) Mustafa Çelik 9.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002) İsmail Karahan 9.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002)


GmbH şirketinin 23.05.2001 tarihinde kuruluş protokolünü noterde tasdik ettirmek için, Ludwigshafen’ deki Noter Wolfgang Krebs’ in makamına Mehmet Gürhan ve bayan İlknur Baysu şahsen gitmişlerdi. İlknur Baysu orada, Zekeriya Karaman, Mehmet Çelik, Zahid Akman ve İsmail Karahan’ ın adına vekaletli olarak beyanlarda bulunmuştu/hareket etmişti.

19.06.02 tarihinde şirketin sermayesi 500.000,00 € arttırılmıştır

Şirket hissedarları

Zekeriya Karaman 400.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003) Mehmet Gürhan 34.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003) Mustafa Çelik 33.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003)


İsmail Karahan 33.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003) Zekeriya Karaman 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005) Mehmet Gürhan 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005) Mustafa Çelik 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005) İsmail Karahan 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005) Aykut Zahid Akman 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005)


20.05.2003 tarihli hisse satın alma ve devretme işlerinin protokolünü noterce onaylamak üzere Mehmet Gürhan, Dr. Henning Eismann’ ın makamına tek başına, şahsen gitmişti. Gürhan Noter-de, hem kendi namına, hem de vekaletli olarak İsmail Karahan, Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve Dr. Aykut Zahid Akman adına beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.


Şirket Hissedarları 08.12.2005 tarihli, noter onaylı hissedarlar mukavelesinde hisseler ‘’düzeltilmiş’’ ve şu sermaye hisseleri belirlenmiştir:

Zekeriya Karaman 390.500,00 € (19.06.2002 -20.05.2003) Mehmet Gürhan 34.000,00 € (19.06.2002 -20.05.2003) Mustafa Çelik 33.000,00 € (19.06.2002 -20.05.2003) İsmail Karahan 33.000,00 € (19.06.2002 -20.05.2003) Aykut Zahid Akman 9.500,00 € (19.06.2002 -20.05.2003)

Zekeriya karaman 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003) Mehmet Gürhan 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003) Mustafa Çelik 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003) İsmail Karahan 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003) Aykut Zahid Akman 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003)Zekeriya Karaman 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005) Mehmet Gürhan 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005) Mustafa Çelik 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005) İsmail Karahan 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005)


08.12.2005 tarihli hisse satın alma ve devretme işlerinin protokolünü noterce onaylamak üzere Mehmet Gürhan, Dr. Henning Eismann’ ın makamına tek başına, şahsen gitmişti. Gürhan Noterde, hem kendi namına, hem de vekaletli olarak İsmail Karahan, Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve Dr. Aykut Zahid Akman adına beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.

09.03.2006 tarihinde şirketin sermayesi 500.000,00 € arttırılarak, 1 Milyona çıkartılmış ve hisseler şu şekilde belirlenmişti.


Hissedarlar Zekeriya Karaman 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel) Mehmet Gürhan 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel) Mustafa Çelik 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel) İsmail Karahan 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel)

Sermaye arttırılması için Mehmet Gürhan, 09.03.2006 günü tek başına, şahsen Dr. Henning Eismann’ ın makamına gitmişti. Noterde Gürhan, hem kendi namına hem de vekaletle İsmail karahan, Zekeriya Karaman ve Mustafa Çelik adına beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.

Şirketin genel Müdürlüğünü sırasıyla şu şahıslar üstlenmişlerdi:


Şirketin genel Müdürleri Zekeriya Karaman (23.05.2001 -11.06.2002) Mehmet Gürhan (23.05.2001 - 02.06.2002) Dr. Zahid Akman (13.11.2003 - 30.09.2005) Mehmet Gürhan (08.12.2005 - 19.06.2007) Zekeriya Karaman (30.09.2005 - 19.06.2007) Şahin Küsmüş (19.06.2007 - aktüel)


Şirketin ticaret bazında dışarıya karşı yetkili temsilcileri (Prokura yetkilileri):


Şirketin Prokura yetkilileri Zekeriya karaman (19.06.2002 – 08.12.2005) Mehmet Gürhan (02.06.2003 – 08.1.2005) Zekeriya Karaman (19.06.2007 - aktüel)

c) Atlas Media Marketing GmbH Limited şirket 09.05.2003 tarihinde ‘’ Weiss Handels- und Investment GmbH’’ olarak 50.000,00 € sermaye ile kurulmuştu. 02.06.2003 tarihinde şirket,‘’European Food & Marketing GmbH’’ olarak isim değiştirmiş ve 29.12.2004 tarihinde de tekrar isim değişikliğine uğramış ve bu sefer ‘’Atlas Marketing GmbH’’ adını almış, nihayet de 17.02.2005 günü bir kez daha isim değişikliği yapılmış ve firmanın adı ‘’Atlas Media Marketing GmbH’’ olmuştu.

Şirketin yeri Şirketin faaliyet yeri Flinschstraase 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermiş’ in ifadelerine göre kasım 2004 tarihinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresine taşınmış. Şirketin faaliyet alanı, gıda ürünleri ve diğer maddelerle ticaret yapmaktı. 08.03.2005 tarihinde tekrar bir değişiklik daha yapılmış ve Radyo Televizyon ürünleri üretme, bunları kablo ve satelit üzerinden yayına sokma ve her türlü radyo televizyon hizmetleri ver-meye çevrilmişti.

Limited şirketin hissedarları ve hisse payları sırasıyla şöyle idi:


Hissedarlar İsmail Karahan 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €) Zahid Akman 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €) Mustafa Çelik 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €) Zekeriya Karaman 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €) Mehmet Gürhan 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €)

Firmanın kuruluşunu noterce onaylatmak üzere Mehmet Gürhan, Dr. Aykut Zahid Akman’la beraber 09.05.2005 tarihinde bizzat Noter Dr. Henning Eismann’ ın makamına gitmişlerdi. Noterde Mehmet Gürhan, hem kendi namına, hem de Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik’ in adına, vekaletli olarak, beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.

Hissedarlar Weiss Handels- und Investment GmbH 02.06.03-29.12.04 (48.850,--€)

Mehmet Sıddık Balıkçı 02.06.2003 – 29.12.2004 ( 1.150,-- €)

29.12.2004 günü Mehmet Gürhan, Dr. Aykut Zahid Akman ve Mehmet Sıddık balıkçı Noter Dr. Henning Eismann’ ın makamına, şirketin hisse satın alma, devretme ve ismini onaylatmaya bizzat gitmişlerdi. Noterde Mehmet Gürhan,hem kendi namına, hem de Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik’ in namına, vekaletli olarak, beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.


Hissedar Weiss Handels- und Investment GmbH, 29.12.2004 – aktüel (50.000,00 €)

29.12.2004 günü Mehmet Gürhan Notere tek başına, Sıddık Balıkçı’ nın vekaletiyle gitmiş ve Weiss Handels- und Investment GmbH Limited şirketinin tek prokuristi olarak beyanda bulunmuş /hareket etmişti.

Şirketin yeni şekli olan ‘’Atlas Media Marketing GmbH’’’ yı onaylatıp tescil ettirmek üzere Dr. Aykut Zahid Akman, Weiss Handels- und Investment GmbH’ nın sorumlu Genel Müdürü (Geschaefts-führer) olarak Notere gittiğinde, yanında Mehmet Sıddık Balıkçı da vardı.

Şirketin Genel Müdürlük sorumluluğunu sırasıyla şu şahıslar üstlenmişlerdi:


Sorumlu Genel Müdürler Dr. Aykut Zahid Akman (09.05.2003 – 04.10.2005) Mehmet Sıddık Balıkçı ( 02.06.2003 – 29.12.2004) Mehmet Gürhan (04.10.2005 - 18.06.2007 Şahin Küsmüş (18.06.2007 - aktüel


Şirketin ticaret bazında dışarıya karşı yetkili temsilcileri (Prokura yetkilileri)


Şirketin Prokura yetkilileri Mehmet Gürhan (09.05.2003 – 04.10.2005) Zekeriya Karaman (18.06.2007 – aktüel)


d) European Consulting & Marketing GmbH Şirket Limited şirket olarak ve ‘‘European Consulting & Marketing GmbH’’ adı altında 28.03.2003 tarihinde kurulmuştu. 10.09.2003 günü şirketin adı ‘’Yeni Şafak Europa GmbH’’ olarak değiştirilmişse de, bu isim altında şirketler siciline kaydı yaptırılmamıştır; dolayısıyla ‘’European Consulting & Marketing GmbH’’ olarak şirket, her ne kadar ‘’Yeni Şafak Europa GmbH’ adı altında faturalar kesiliyorsa da, hala devam etmektedir.

Şirket yeri Şirketin faaliyet yeri önce Wald Strasse 119, 63065 Offenbach am Main adresinde idi, 13.12.2003 tarihinde Flinsch Strasse 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde taşınmış. Firdevsi Ermiş’ in verilerine göre, kasım 2004 ten itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60388 Frankfurt am Main adresinde taşınmış. Kasım 2004’te şirketin faaliyeti durdurulmuştu.


Şirketin Faaliyet Alanı Reklam filmleri ve reklam klipsler üretimi, elektronik medya ve tele-vizyon programları konsepsiyonları, her türlü yayın için reklam üre-timi, yazılı her türlü reklam işleri ve bunların pazarlanması, İnternet sayfaları tasarım üretim ve hizmetleri, şirket logoları tasarım ve üretim hizmetleri, şirketler için reklam malzemesi tasarım ve üretim hizmetleri, CD, Plak, Kaset, Video, vs. radyo televizyon yayınları ve her türlü basın ve diğer basın yayın organları temsilciliği, ticareti özel müsaadeye bağlı olmayan her türlü mal ve malzemenin kira ve ticareti idi.

Hissedarlar sırasıyla:


Hissedarlar Aykut Zahid Akman 80.000,00 € (28.03.2003 – 02.06.2003) Mehmet Sıddık Balıkçı 10.00000 € (28.03.2003 - 02.06.2003) Firdevsi Ermiş 10.000,00 € (28.03.2003 - 02.06.2003)


28.0.2003 tarihinde Firdevsi Ermiş, Mehmet Sıddık Balıkçı ve Dr. Aykut Zahid Akman, şirketi tescil ettirmek üzere notere gitmişlerdi


Hissedarlar Aykut Zahid Akman 1.000,00 € (02.06.2003 – 17.09.2003)

Weiss Handels- und Investment GmbH 99.000,00 €

             (02.06.03 – 17.09.03)

Şirket hisse satma ve devretme işlemlerinin noterce onaylatılması için 02.06.2003 tarihinde Notere, Mehmet Gürhan Weis Handels- und Investment GmbH şirketinin temsilcisi olarak, Mehmet Sıddık Balıkçı, Dr. Aykut Zahid Akman ve Firdevsi Ermiş şahsen gitmişlerdi.

17.09.2003 tarihinde noterce satma ve devretme sözleşmesi yapılmıştı. Buna göre hissedarlar şu sermayelerine göre ‘’European Food & Marketing GmbH’’ şirketinde hisse sahibi olmuşlardı :

Weiss Handels- und Investment GmbH şirketi 49.000,00 € Dr. Aykut Zahid Akman 1.000,00 € Muzaffer Albayrak 16.700,00 € Mesut Muhammed Albayrak 16.650,00 € Ahmet Albayrak 16.000,00 €

Ancak hissedarlar arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden bu sözleşme geri çekilmişti.

Hissedar

Weiss Handels- und İnvestment GmbH 100.000,00 €

     (24.08.2006 – aktüel)


Sorumlu Genel Müdürler şunlardı :


Genel Müdürler Aykut Zahid Akman (28.03.2003 – 24.08.2006) Mehmet Sıddık Balıkçı (28.03.2003 – 10.09.2003) Firdevsi Ermiş (28.03.2003 – 10.09.2003) Mesut Muhammed Albayrak 17.09.2003, Tescil

                       Kayıtlarında şerh yok)

Firdevsi Ermiş (24.08.2006 – aktüel) Mehmet Gürhan (24.08.2006 – aktüel) Mehmet Taşkan (24.08.2006 – aktüel)

Prokura yetkilileri:

Prokura yetkilisi Mehmet Gürhan ( 10.09.2003 – aktüel)

f) Taxi Quick GmbH Şirket 10.11.2004 tarihinde ‘’Taxi Quick GmbH’’ adı altında, 25. 000,00 € luk bir sermaye ile kurulmuştu. Bu şirket Prestige Taxi GmbH limited şirketinin devamıdır.

Şirketin yeri Şirketin yeri, resmi olarak Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresinde görülmektedir. Firdevsi Ermiş’ in açıklamaları-na göre bu adreste muhasebe işleri yapılıyordu, fiilen şirketin yeri Frankfurt am Main’daki Lahnstr. 43 adresinde idi. Şirketin faaliyet alanı Taksi hizmetleri, araba kiralama, özel müsaadeye bağlı olmayan şahıs ve malzeme nakliyatı bu iş için gereken her türlü hizmeti verme, motorlu vasıta yedek parça ithal ve ihracatı, araba servisi hizmeti, alım ve satımı idi.

Şirket 25.000,00 € sermaye ile kurulmuştu: Hissedarlar

Hissedarlar Mehmet Gürhan 22.500,00 € (10.11.2004 – 11.09.2006) Firdevsi Ermiş 2,500,00 € ( 10.11.2004 – 11.09.2006)

10.11.2004 tarihinde şirketin kuruluşunu tescil ettirmek üzere Notere Mehmet Gürhan ve Firdevsi Ermiş bizzat gitmişlerdi. Firdevsi Ermiş’ e göre, kendisi, sadece kukla bir sorumlu genel müdürmüştü. Aslında her şeyde karar verme yetkisi, Mehmet Gürhan’ daymıştı.

11.09.2006 tarihinde şirketin sermayesi 100.000,00 €’ ya arttırılmıştı. Buna göre hisseler şu şekilde olmuştu :


Hissedarlar Mehmet Gürhan 90.000,00 € (11.09.2006 - aktüel)

Firdevsi Ermiş 10.000,00 € (11.09.2006 - aktüel)

11.09.2006 günü Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş’le birlikte Noter vekili Henning Eismann’ ın yanına sermaye arttırımı tescili için gitmişti.


Sorumlu Genel müdür olarak:


Genel Müdürler

Mehmet Gürhan (10.11.2004 – 08.03.2005) Firdevsi Ermiş (10.11.2004 - aktüel) Mehmet Taşkan (18.04.2206 - aktüel) Ömer Gülmez ( 08.03.2005 – 18.04.2006)

e) Rapidway GmbH Şirket, 08.09.2006 tarihinde Mehmet Gürhan tarafından 50.000,00 € sermaye ile ‘‘Rapidway GmbH’’ adıyla kurulmuştu.

Şirket yeri Şirketin yeri Adam-Opel-Strasse 5, 60386 adresinde idi. Ancak Firdevsi Ermiş’ in verilerine göre, bu adres bir posta kutusu adresinden ve muhasebenin yapıldığı yerden başka bir şey değildi. Şirketin fiilen bulunduğu yer Frankfurt am Main’daki Lahnstr. 43 adresinde imişti.

Şirketin faaliyet alanı Taksi hizmetleri, araba kiralama, özel müasadeye bağlı olmayan şahıs ve malzeme nakliyatı, bu iş için gereken her türlü hizmeti verme, motorlu vasıta yedek parça ithal ve ihracatı, araba servisi hizmeti ve araba alım ve satımı idi.

Hissedarlar Mehmet Gürhan tek başına şirket sahibi idi.


Genel Müdür

Mehmet Taşkan (08.09.2006 – aktüel Firdevsi Ermiş (08.09.2006 – 11.06.2007)


Prokura Yetkilileri

Porkura yetkilisi

Mehmet Gürhan (08.09.2006 – aktüel)


g) Aduna Management & Service GmbH

Şirket 28.06.2007 tarihinde, sanık Gürhan ve Ermiş’ in tutuklanma-sından sonra, ‘’Aduna Management 6 Service GmbH’’ adı altında kurulmuştu.

Şirketin yeri Şirketin yeri Adam-Opel-Strasse 5, 60386 adresinde idi.

Şirketin faaliyet alanı diğer şirketler için sevk ve idare ve danışmanlık hizmeti verme, yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere ortak olma, hisse satın alma, yurtiçinde ve yurtdışında taşınabilen ve taşınmazların idare hizmeti, Yayın vasıtasıyla mal satımı ( TV- pazarlama ve satış) ve online satım, çeşitli televizyon kanallarında reklam yayınları organizasyon hizmeti, analog ve dijital yayın hizmeti, yazılı basın yayını ve hizmeti idi. Şirket yayın ve online yoluyla ticaret yapması halin-de bunu, alışılagelmiş şekilde yapabilecekti. Şirket, resmi makamlardan alınması gereken özel müsaadeli mal ve malzeme ticareti, gereken resmi izin belgesine haiz olmadan satamaz; şirket, şirketin faaliyet alanı içerisine giren her türlü ticareti yapar, şubeler kurar, mevcut olan faaliyet alanları aynı veya benzeri olan şirketlere ortak olur, satın veya kiraya alabilirdi.

Şirketin hissedarları Şirket, 25.000,00 € sermaye ile limited şirketi olarak kurulmuştu.


Hissedarlar İsmail Karahan 12.500,00 € (28.06.2007 – aktüel) Mustafa Çelik 12.500,00 € (28.06.2007 – aktüel)

Şirketin kuruluşunu tescil ettirebilmek için 28.06.2007 günü Şahin Küsmüş, bizzat Notere gitmiş ve hissedar olan İsmail Karahan ve Mustafa Çelik’ in namına, vekaletli kişi olarak, beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.

Şirketin sorumlu genel Müdürü, hakkında ayrıca soruşturma yapı-lan Şahin Küsmüş, Şirketin Prokura yetkilisi ise İsmail Karahan idi.

6. Reklam ve yardım paraları a) Reklam Hem Türk Deniz Feneri, hem de Alman Deniz Feneri hergün, Kanal 7 televizyon kanalıyla ve uydu üzerinden, yukarıda belirtilen zaman diliminde reklamlar yayınlayarak izleyenleri, yardıma muhtaç kişilere yardımda bulunmak üzere bağışta bulunmaya çağırıyorlardı. Ele geçirilen ve muhafaza altına malzemeler arasında benzer yayınlardan alınma bir adet video kaseti mevcuttur. Almanya’da (ve Avrupa’da) yayınlanan bütün reklam yayınlarında, sağ üst köşede devamlı Frankfurt am Main Deniz Feneri e.V.’ nin telefon numarası, www.denizfeneri.biz İnternet adresi ve alman Deniz Feneri’ nin hesap numaraları gösteriliyordu.

Yazılı Türk basınında olduğu gibi, belirtilen İnternet sayfasında da reklam yapılıp, yardım edilmesi çağrısında bulunuluyordu. Kasım 2006 tarihine ait İnternet sayfasının yaptırılan tercümesinde, derneğin, yardım paralarını Pakistan’da depremzedelere yardım yardım projelerinde ve kurbanlık hayvanlar için harcadığı belirtilmekte. 2003 – 2007 yılları arası İnternet sayfası içerik hafıza kayıtları, bir CD’ ye kaydedilmiş ve muhafaza edilen eşyalara eklenmiştir.

Ayrıca, derneğin Frankfurt am Main III numaralı maliye dairesine ibraz etmiş olduğu ve sanık Mehmet Gürhan’ ın önsözüyle başla-yan ve derneğin amacının ve yardım paralarının nerelere harcandığını açıklayan bir prospektüs mevcuttur. Bu prospektüste, yardım paralarının sadece Türkiye’ de değil, Pakistan, Kaşmir, Aceh, Sudan, Habeşistan, Azerbaycan, Makedonya, Kosova, Bulgaristan,Yemen, Nijerya ve Mali’de yardıma muhtaç insanlara yardım edildiği yazılıdır. Gene Maliye dairesine 2005 yılında ibraz edilen ve muhtemelen Kanal 7 ile derneğin beraber yapmış oldukları bir konser gecesine ait bir afiş var. Bu hayır maksadına icra edilen konserde de, yardım edilmesi çağrısında bulunulmuştu.

b)Yardım Paralarının gönderildiği Hesap numaraları: Deniz Feneri e.V. derneğine yapılan bağışların gönderildiği yurtiçi ve yurtdışında tespit edilebilen banka hesap numaraları şöyleydi: Postbank Frankfurt Hesap Numarası : 301 535 602 Commerybank Frankfurt Hesap Numarası : 58 54 666 Bank für Sozialewirtschaft Mainz Hesap Numarası : 86 20 500 Vakıfban Int. A.Ş. Frankfurt am Main Hesap Numarası : 3344 ve 1500 33 40 Vakıfbank Int. A.Ş. Viyana Hesap Numarası : 121.111 Erste Bank Viyana Hesap Numarası : 28438100200 La Poste Strassburg Hesap Numarası : 3.549.12J036 ve 322 450 Z 036 ABN Amro, Eschede Hesap Numarası : 42.72.77.264 ve 44.59.90.457 Fortis Bank Belçika Hesap Numarası : 1.4491595-86 Demir Halk Bank, Amsterdam Hesap Numarası : 776567527

Demir Halk Bank, Antwerpen Hesap Numarası . 5014000342318 ve 501341103329

Derneğin hesap numaralarına Ocak 2002 ile Nisan 2007 arasında kalan zaman diliminde, 41.423.158,85 € yardım paraları gönderilmiştir. Yıllara göre bu meblağ şu şekildeydi:

2002 1.808.394,35 € 2003 3.367.349,55 € 2004 5.737.894,07 € 2005 12.238.160,56 € 2006 16.326.692,58 € 2007 1.944.667,74 €

c) SMS yoluyla para toplama Deniz Feneri e.V.’ nin İnternet sayfasında SMS yoluyla da bağışta bulunulabileceğine dair bir dipnotun dikkati çekmesinden ve ele geçirilip muhafaza edilen eşyalardan da MindMatics ismindeki tek-nik hizmetler anonim şirketiyle irtibatın bulunduğu emaresinin görünmesinden sonra, zikredilen şirkete yazılı olarak konu ve irtibatın olup olmadığı sorulmuştu. Bunun üzerine MindMatics şirketi 22.01. 2008 tarihinde gene yazılı olarak bildiriminde, Derneğin 2006 yılı Eylül ayında ‘’yardım paraları telefon numarası’’ için başvuruda bulunduğunu (Telefon Numarası 0900-550202) ve neticede her başarıyla sonuçlanan telefon görüşmesi için son kullanıcıdan, ay sonundaki telefon faturasından 5 € çekildiğini açıklamıştır. Kendi verilerine göre MindMatics, Ağustos 2006 ile Ocak 2007 tarihleri arasında kalan zaman dilimi için Derneğe, 133.000,00 € havale etmiştir.

MindMatics A.Ş. 21.09.2006 tarihinde kendileriyle dernek arasın-da ve Dernek adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürhan’ ın imzalamış olduğu hizmet mukavelesinin bir kopyasını göndermiş ve muhatap olunacak kişinin Mehmet Taşkan olarak verilmiş olduğunu bildirmiştir. Şirket aynı zamanda, Ocak 2007 ile Kasım 2007 arasındaki zaman dilimi için de derneğe gönderilmesi gereken, ancak henüz havale edilmeyen meblağın 93.107,62 € olduğunu da bildirmiştir. Bu paraya, 24.01.2008 tarihinde haciz kararına istinaden el konulmuştur.

d) Keş para toplamalar Tanık bayan Elif Fatma Oruç’ un alınan ifadelerindeki verilerine göre, bazı insanlar, Deniz Feneri e.V. nin binasına bizzat gelip keş olarak yardım parası bağışında bulundukları da olmuş. Yapılan bağış toplama konserlerinden ve büyük miktarda zihniyet eşyaları ve altınların yardım olarak hibe edilmeleri, ki bunun böyle olduğuna dair emareler, ele geçirilen malzemelerin görülüp gözden geçirilmesi esnasında dikkat çekmiştir, keş olarak yardımın toplanmış olduğu anlaşılmaktadır. En çok keş yardım paralarının toplanabildiği yerler, yapılan benefis konserleriydi. Savcılık tarafından kendilerine gizlilik vaadi bulunan ve aralarına giren iki sivil polis memurunun bildirdiklerine göre, 31.03.2007 tarihinde Ludwishafen’deki Eberthalle’de yapılan konserde takriben 2.500 kişi bulun-muş ve gelen insanların para yardımında bulunabilmesi için bütün sandalyelerin üzerine zarflar konulmuştu. Bu zarfların ön tarafına para yardımında bulunan kişi adını ve soyadına, kimliğini, yazabiliyordu. Bu zarflar daha sonra bir asma kilitle kilitlenmiş iki kırmızı renkli metal çatalların içine konuluyordu. Bu veya bunlara benzer, metal çantalar ve zarflar yapılan arama esnasında bulunmuş ve el konularak emniyet altına alınmıştır. El konulan eşyaların gözden geçirilip değerlendirilmesi sırasında, daha Viyana, Paris, Rotter-dam, Berlin, Münih, Bielefeld ve Nürnberg’te buna benzer konserlerin planlandığı emareleri görülmüştü. Sanık Mehmet Taşkan 29.08.2007 tarihli ikinci ifadesinde bununla ilgili olarak şunları ifade etmiştir:

‘’... takriben 2005 sonlarından 2007’ ye kadar aşağı yukarı 10-12 kez benefis konserler yapılmış ve bu konserlerde Deniz feneri e.V. için keş para yardımı toplanmıştı. Normal konserlerde 20.000 – 40.000 ,00 € arasında para yardımı toplanırken, Kurban Bayramı tatil günlerinde bu meblağ, 50.000 ile 120.000,00 arasında değişebiliyordu. Bu paralar ya Gürhan’a teslim ediliyordu veya Ermiş ve ben, keş para kasalarına paylaşıyorduk. Keş toplanan bu paralar, hiçbir zaman derneğin hesap numaralarına yatırılmadı’’.

7. Toplanan Yardım paralarının Kullanılması a) İşbu iddianamenin başında ve özet olarak yazılanlara dikkat

  çekerek ve bayan Jacob’ un yaptığı araştırmalar neticesinde, Almanya’daki bankalarda bulunan hesap numaralarından 25.01.2002 ile 09.02.2007 tarihleri arasında kalan zaman diliminde şu paralar keş çekilmiştir:

Mehmet Gürhan 9.981.000,00 € Firdevsi Ermiş 4.596.000,00 € Mehmet Taşkan 500.000,00 € Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan, İzzet Kurum (beraberce) 1.755.000,00 € Bedrettin Bilgin 50.00,00 € Yekün 16.882.000,00 €

b) Fiili Muhasebe ( Nebenbuchhaltung) 4.07.2007 tarihinde alınan ilk zanlı ifadesinde sanık Ermiş, üzerinde, kendi verilerine göre, ‘’fiili Muhasebe’’ olarak adlan-dırdığı ‘’yan muhasebe’’ nin bulunduğu harici bir bilgisayar hafı-zası (externe Festplatte) vermişti. Bu bilgisayar hafızasında, gayri resmi muhasebe ve yardım paralarının gerçek nerelere harcandığı tam olarak mevcutmuş. Bu bilgisayar hafızası değerlendirilmiş ve Ermiş’ in bununla ilgili ifadesi tekrar alınmıştır.

Bu fiili muhasebeyi önceleri YATAR adındaki şahıs yapmış, daha sonra da Gürhan’ ın talimatı üzerine 2002 den itibaren Ermiş üst-lenmiş. Bu değişikliğin nedeni, Türkiye’deki Yeni Dünya İletişim A.Ş. (Türkiye’de Media 7) hissedarlarının muhasebeyi anlamamalarıdır.

Ermiş ilk başta gayriresmi muhasebe için de LEXWARE muhasebe programı kullanmış. Daha sonraları, hakkında ayrıca soruşturma yapılan ve Türkiye’de finans işlerinden sorumlu KARAHAN tarafından, muhasebe için UYUM denilen bir Türk programı kullanması ve güvenlik açısından bilgileri (Daten), Türkiye’deki serverde kayıt etmesi için sıkıştırılmış. Program,Yeni Dünya’da çalışan KARA isminde olan birisi tarafından bilgisayara yüklenmiş. Türk Programı UYUM’ la ancak biriken bilgiler (Datenbank) Türkiye’ de görülebiliyordu. Hafızadaki Bilgiler (Datenbank) 2003 ile 2006 arasındaki bilgilermiş. Arama esnasında ele geçirilen kağıt üzerindeki tablolar, muhtemelen henüz verilen (harici) bilgisayar hafızasına geçirilemeyen bilgilermiş. Bazı gerçek harcamalar (Buchungen), hem resmi ve hem de gayri resmi muhasebede (Buchhaltung) de görülüyor.

Almanya Deniz Feneri’ nin banka hesap numaralarından keş olarak para çekildiği zaman bu para, Gürhan’ a teslim ediliyormuştu. Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesinde bu, -‘’Unterkonto Gürhan’’- hanesine ‘’Teslimat Gürhan’’ olarak geçiriliyormuştu. Gürhan, Ermiş’e devamlı, ne kadar meblağı ne olarak deklare edip muhasebeye geçireceğini söylüyormuştu. Aynı meblağ da, hakkın-da ayrıca soruşturma yapılan Bilgin tarafından kasaya (bankaya Kasa) ona göre işleniyormuştu. Resmi olarak bu meblağ da neticede, mevcut ‘’alındı belgeleri’’ (Empfangsbescheinigung’lar) nin tutarı, artı diğer harcamalar, hesaba geçiriliyormuştu. Türkiye’den her ay, bir Exel Tablonun UYUM’dan yapılması isteni-yormuştu. Bunlar da YATAR veya KARA’ya gönderiliyormuş. 2006 dan itibaren Türkiye’de ‘’Transfer’’ adı altında bir dosya (Ordner) açılmış, Ermiş UYUM-Export’ larını Exel tablosu olarak bu dosya-ya kaydetmek zorundaydı. Bu Export tabloları da, Kapı-yoldaş adındaki şahıs tarafından, İstanbul’daki Yeni Dünya yönetim Kuruluna gönderiliyormuş. Bu tablolar her ay isteniyormuş. Excel Tablolar, UYUM’ un fiili muhasebesini (Nebenbuchhaltung) ihtiva ediyormuş. Exel tablolarında görülen şirketler, isimler her ne kadar kısmen %100 tutmuyorsa da, Almanya’da kurulan şirketlermiş. Karahan kendisine, Ermiş’e, daha iyi anlaşılabilmesi için, şirketlerin Türkçe isimlerini yazmasını talep etmiş.

Excel Tablolarında şahıs adına açılan kontolar, hangi hissedarın hangi harcamaları gerçekten yaptığı tespit edilebilmesi içinmiş. Fiili Muhasebenin (Nebenbuchhaltung) kontolarına bakıldığında, 2006 nın ortalarına kadar, paraların Almanya Deni Feneri’ nden geldiği hemen anlaşılamazmış. 2006 ortalarından itibaren muhasebeye geçirme tekniği ‘’dolaylı yoldan’ yapılmaya başlanmış.

Gayri resmi muhasebenin kayıtları, Almanya Deniz Feneri’ nin bilgisayarında yokmuş, 2005 sonlarından bu yana Türkiye’de Kanal 7’ de bulunan bir serverde kaydedilmiş ve ancak online yoluyla ulaşılabiliyormuş. Böylece dernekte yapılacak bir polis kontrolunda bir şey bulmak mümkün değildi. Hatta Deniz Feneri’ nin yerini, Media 7 GmbH’ nın binasından uzaklaştırmak hususu da düşünülmüş. Gürhan Derneğin yönetim Kurulu başkanlığından ayrılmış. Gürhan, Ermiş’e, Erhan Eren ve Gökhan Gürbüz’ü bürosuna (Ermiş’ in bürosu), olup bitenleri çok kişinin bilmemesi açısından, sokmamasını istemiş.

Almanya’da toplanan yardım paraları ya Gürhan tarafından, ya da görevlendirip yetkilendirdiği kişiler (Ermiş, Taşkan, Kurum) tarafından bankalardan keş çekiliyor ve Türkiye’ ye, oradaki Deniz Feneri’ nin gayriresmi başkanı olan Zekeriya KARAMAN’ a götürülüp teslim ediliyordu, o da parayı tekrar Almanya’ya, kurulan şirketlerin (Atlas Media, Weiss Handelsgesellschaft, Euro 7, Yeni Şafak ve European Consulting) sermayesi olarak havale ediyordu. Paralar da, Deniz Feneri’ne borç olarak gayri resmi muhasebeye geçiriliyordu. Kurulan şirketlerin sermayeleri bu şekilde finanse edilmiş.

Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN, Türk kanal 7’ yi çalıştıran şirket olan Yeni Dünya’ nın Gürhan’la birlikte Genel Mü-dürü ve Beyaz Holding ve Atlas Pazarlama şirketlerinin de hisse-darıymış.

Almanya ve Türkiye’deki şirketlerin hissedarları şunlarmış : Karahan, Çelik, Akman, Gürhan. Karaman, Gürhan’ ı, Almanya EURO 7 için sorumlu ve yetkili kişi olarak görevlendirmiş. Daha önce Genel Müdürlüğü Akman yapıyormuş. Almanya’dan Türkiye’ye keş getirilen paraları teslim alıyor ve kısmen de, bu paraların teslim edildiğine dair belgeler de imzalıyormuş.

20.000,00 € - 50.0000,00 € arasında, küçük meblağlar halinde keş çekilen paralar, ya Gürhan tarafından ya da Ermiş tarafından, keş olarak, kurulan şirketlerin hesap numaralarına ‘’ana sermaye’’ olarak deklare edilip yatırılıyormuş. Resmi muhasebede, yatırılan para bir kez, ‘’ana sermaye’’ olarak deklare edilmişti; gayri resmi muhasebede ise Deniz Feneri’ ne borç olarak geçmişti. Ama Deniz Feneri’ne bu borçlar hiçbir zaman ödenmemiş. Gayri resmi muhasebede ise bu borçların karşılığı olarak, resmen Weiss şirketine ait bir binanın Deniz Feneri’ nin adına geçirildiği, kaydedilmişti.

Kurulan şirketlerin hesap numaralarına, Türkiye’deki şirket hisse-darlarının da güya keş para yatırdıkları olmuş. Sanki Türkiye’den para getirilip, şirketlerin hesaplarına yatırılıyordu. Aslında bu paralar, daha önce Gürhan tarafından Deniz Feneri’ nin hesaplarından keş çekilmiş ve onlara verilmişti. Böylece hissedarlar, kendi adlarına şirketlerin hesaplarına para yatırmış oluyorlardı.

2002 yılında ERMİŞ sadece Deniz Feneri’nin fiili Muhasebesini (Nebenbuchhaltung) değil, aynı zamanda MEDİA 7 GmbH’ nın da fiili Muhasebesini (Nebenbuchhaltung) üstlenmiş. Media 7 GmbH altında diğer şirketler için de hesap kayıtları (Buchungen) yapılmış. Daha sonra ismi değiştirilerek Euro 7 GmbH yapılmış. Daha sonraları, resmen kuruluşları yapılmış olduğundan, diğer şirketler için hesaplar açılmış.

Gerçek kâr ve zararın tespiti ve dağıtımının yapılabilmesi için, diğer şirketlerin gayri resmi (Nebenbuchhaltung) muhasebesi, Deniz Feneri’ ninkine karıştırılmamıştı.

Sanık TAŞKAN verdiği ifadelerinde, toplanan yardım paralarının karıştırılması olayını anlayamadığını onun için konuyu Ermiş’e sorduğunu açıklamıştır. Bunun üzerine Ermiş kendisine (Taşkan’a), doğru muhasebede bunları ayırdığını söylemiş. Sanık bu bağlamda, Ermiş tarafından yapılan gayri resmi bir muhasebenin de olduğunu 2005 yılı ortalarında öğrenmiş.

Bir gün Ermiş’ in bir bilgisayar sorunu olmuş ve kendisinden bu konuda yardım istemiş. Bu meyanda masasında, kaçak ödeme yapılmış ücret listelerini görmüş. Ermiş kendisine (Taşkan’a), kime ne kadar kaçak olarak ödemesi gerektiğini bilebilmesi için, bu ‘’fiili Muhasebenin’’ kopyalarını da vermiş.

Ermiş kendisine (Taşkan’a), bu fiili muhasebenin oldukça karışık ve zor olduğunu, bütün şirketler için birer ‘konto’ açtığını( bütün şirketler için yaptığını) anlatmış. Kendisinden (Taşkan’dan) başka böyle gayri resmi bir muhasebenin yapıldığından Gökhan Gürbüz’ ün, Bedrettin Bilgin’ in, Serpil Straka’ nın ve haliyle Gürhan’ ın da haberleri varmıştı.

Sanık, Ermiş’ in bu fiili muhasebeyi çeşitli şirketlerin gerçek mas-raflarını bilebilmesi için yapmış olduğunu düşünmektedir. Kendisinin bu fiili muhasebeye baktığı olmadığı gibi, hiçbir zaman oluşumunda da yardımı olmamış.

2006 yılından bu yana bilgilerin kaydedildiği ve Türkiye’ de bulunan bir Server varmış. Ermiş bunu kendisine bir kez göstermiş. Ermiş, fiili muhasebeyi kendi bilgisayarında yapmış ve hatta bir gün Ermiş kendisine, sadece kendi işyerinden (Masasından) buna (servere) girilebilineceğini söylemiş. İfadelerinde, bilgilerin bu şekilde kaydedilip hafızaya geçirilmesini, maliyeden gelebilecek herhangi bir baskın veya aramaya karşı tedbir nedeni olarak sandığını açıklamıştır. Ancak Serverin nerede bulunduğunu bilmediğini, Ermiş’ in kendisine Server’in Türkiye’ de olduğunu söylediğini, onun için de kendisinin bunun Kanal 7’ de olabileceğini düşündüğünü, belirtmiştir.

Kendisinin önceleri Yardım paralarının, derneğin amacı haricinde kullanıldığını bilmediğini, fiili muhasebenin bunun için yapıldığını hiç de düşünmediğini, fiili muhasebeye Ermiş’ in, Euro 7 ve Deniz Feneri’ nin keş paralarını tam olarak geçirdiğini düşündüğünü açıklamaktadır.

c) Yapılan yardımların resmi ve gayri resmi muhasebeye göre

  karşılaştırılması.

Ermiş’ in ifadelerinden, resmi muhasebenin sadece maliye dairesi için yapıldığı, paraların gerçekten nereye ve nasıl harcandığı gayri resmi (fiili Muhasebe= Nebenbuchhatung) muhasebeden anlaşıla-bileceği ortaya çıkmaktadır. Gayri resmi muhasebede yardım hizmeti diye geçen yardımların gerçekten yapılmış olduğundan çıkmalıymış. Aşağıdaki tabloda, resmi muhasebede yardım olarak gösterilen meblağlar, gayri resmi muhasebede gösterilen ve yardım olarak deklare edilen meblağlarla karşılaştırılmıştır. Şüphe halinde de, daha az olan fark meblağlar alınmıştır. Ayrıca bazı yerlerde de uyarlamalar yapılmıştır. Yıl Resmi Muhasebe Gayri Resmi Muhasebe Fark 2002 1.654.482,07 € 509.915,75 € 1.144.566,32 € 2003 2.857.776,49 € 2.519.001,02 € 338.775,28 € 2004 4.846.211,00 € 2.705.667,68 € 2.140.543,32 @ 2005 6.131.285,85 € 2.093.075,97 € 4.038.209,88 € 2006 4.075.900,00 € 0,00 4.075.900,00 € 2007 0.00 € 0.00 € 0.00 € Toplam 19.565.655,41 € 7.827.660,61 € 11.737.994,80 €

d) Sanık ERMİŞ ve TAŞKAN’ ın ifadelerine göre, yardım paralarının derneğin maksadına aykırı kullanılması.

Sanık Ermiş’ in ifadelerine göre, toplanan yardım paralarının takriben % 40 kadarı gerçekten yardımlar için harcanmış, % 60 kadarı da kurulan şirketlere sarkıtılmış.

Yardım paralarıyla gayri menkuller satın alınmış (Adam-Opel-Str 5, Rüsselsheim’daki Grabenstr. (5 daireli ikamet yeri binası), Yusuf KARA’ nın başkanı olduğu Viyana’daki ‘’WONDER’’, ve bir bina daha (not: Carl-Benz-Str.). Weiss Handel şirketi sermayesini Deniz Feneri’ nden alarak gayri menkul satın almış. Para türk şirketinden alman şirketine aktarılmış; herhangi bir Türk şirketinin parasının kalmaması halinde, bir başka şirket tarafından devralınıyordu.

Yardım paraları Taxi Quick ve Rapidway şirketlerine de aktarılmış.

Kanal 7’ nin de faaliyet gösterdiği yer olan Adam-Opel-Strasse’ deki gayri menkul, Weiss Handel şirketi tarafından satın alındığın-da kısmen (250.000,00 €) keş ve peşin ödenmiş, kısmen de Weiss Handel şirketinin hesap numarasından ödenmiş. Weiss Handel şirketinin hesabında yeteri kadar para görünmediği zaman, Euro 7’ nin hesabından bir taksit aktarılmış. Gayrimenkulun değeri 650. 000,00 € idi artı 700.000,00 € da tadilat içinmişti. Hem satın alma ve hem de tadilat parası, aslında Almanya Deniz Feneri’ nin hesabından gelmeydi.

Adam-Opel-Strasse’deki gayri menkulun satın alınması, Euro 7 Fernseh GmbH şirketinin, daha evvel iflas eden YİMPAŞ’ın bina-sında kirada kalmış olduğundan ve kendi mülkünde faaliyet göstermek istediğindenmiş. Yimpaş’ın binası satılmak zorunda kalmış ve Euro 7 Fernseh GmbH şirketi de oradan çıkmak zorunda kalmış. Sanık Gürhan o zamanlar, Euro 7’ nin prokura sahibiydi ve pazarlıkları da yapan kendisiymiş. Gayri menkul’un satın alınması, Türkiye’deki hissedarlar ve Gürhan’ ın kararlarıyla gerçekleşmiş. Noter Eismann da satın alma formalitelerini yapmış.

Grabenstrasse’dekı gayri menkul, (gene bağlantılı firma olan) ASSPLAN GmbH şirketiyle, hissesi 200.000,00 – 250.000,00 € arasında olmalıymış, Başkanı Abdullah Özer’in bulunduğu OFWG kooperatifi tarafından satın alınmış. ASSPLAN GmbH şirketi parayı, Weiss Handel şirketinden almış. Gayrimenkulün gerçek değeri 700.000,00 € imişti.

Viyana’daki Yurt da Weiss Handel şirketi tarafından takriben 3.000. 000,00 € karşılığında satın alınmış. Paranın bir kısmı keş ve peşin ödenmiş, geri kalanı da taksitlerle ödenmiş. Taksitlerin ödenmesi için de Weiss Handel şirketi parayı, Almanya Deniz Feneri’ nden almış.

Ferdinand-Porsche-Strasse’deki gayrimenkul da Weiss Handel şir-keti tarafından satın alınmış. Binanın resmi sahibi de şirketmiş. Ferdinand-Porsche-Strasse’deki gayri menkul de dolaylı olarak Deniz Feneri tarafından finanse edilmiş. Arsa 250.000,00 €’ ya artı kaba inşaatın Nisan 2007 ye kadar bitirilmesi için de, 300.000,00 €’ ya alınmıştı.

Sanık TAŞKAN ifadelerinde, 2006 yılı Mayıs veya Haziran ayında Ferdinand-Porsche-Strasse’de bir arsanın alındığını açıklamış. Bu arsada, Deniz Feneri e.V. için bürolarının barınacağı bir bina yaptırılmak isteniyormuştu. Ancak Deniz Feneri’ nin satın alma-ması gerektiğinden Gürhan, arsayı Weiss Handel GmbH şirketinin satın almasını uygun görmüş. Arsanın daha evvelki sahibinin kim olduğunu artık bilmediğini, bu iş için bir emlakçının görevlendirildiğini açıklamıştı.

Arsa 1400 veya 1500qm büyüklüğünde imişti ve, ya 140.000,-- € ya da 240.000,-- € karşılığında satın alınmış. Arsanın böyle ucuz olması, orada sadece belli iş yerlerinin yapılabileceğindenmiş. Fiyatının nasıl karşılandığını bilmiyormuş. İnşa edilecek binanın maliyeti 700.000,-- € olarak hesap edilmiş; bu meblağ 500.000,- € da olabilirmiş. Bu paranın herhangi bir şey karşılığında bir banka tarafından finanse edilip edilmediğini de bilmiyormuş. Kendisi, bütün planları yapan ve inşaatı da yapması düşünülen, inşaat mühendisi Abdullah Özer’le birlikte İmar ve İskan dairesine gitmiş ve arsanın satın alınabilmesinde gayret sarfetmiş. İnşaatı yapacak inşaat şirketi ile ve inşaatta çalışacak gerekli diğer sanatkar şirketlerle, oranın sorumlusu (Hausmeister) DURMAZ ilgileniyormuştu. Bazı teklifler, Abdullah Özer tarafından da getirtiliyormuştu.

Hatırladığına göre kendisi, hiç kimseye konu ile ilgili herhangi bir görev vermemiş. İnşaat firması faturaları, Ermiş tarafından havale edilmiş olsa gerekmiş. Kaba inşaatı yapan firma Kassel civarından gelmiş. Ya sahibinin adı Kaya, ya da firmanın adı Kaya imişti.

Bu yerlerin birinin satın alınmasında, yerin sahibi olarak her defasında Weiss Handel GmbH şirketinin yazılmasına şaşırmışmış.

Onun için konuyu Ermiş’le konuşmuş, Ermiş kendisine, Weiss GmbH şirketinin Deniz Feneri e.V. dan farkının olmadığını söylemiş.

Kendisinin, Taşkan’ın, ya Ermiş’ten ya da Gürhan’ dan duymuş olduğuna göre Deniz Feneri, tüzüğünden dolayı herhangi bir emlak edinemezmiş, derneğin lağvedilmesi halinde, gene tüzüğü icabı servetinin Kızıl haç (Rotes Kreuz) örgütüne bağışlanması gerekiyormuş. Ancak emlakların Weiss GmbH şirketinin adına kayıtlı olması halinde, böyle olmazmış; yani emlak kızıl haç’a geçmezmiş.

Hatırladığına göre Viyana’daki Kreitnerstrasse 4-6 adresindeki bina, 2006 yılı başlarında, daha doğrusu Şubat ile Mayıs ayları arasında kalan zaman diliminde satın alınmış.

‘’WonDer’’ adı altında kurulan ve tüzüğünde Avusturya’daki Türk öğrencilerine yardım etmeyi amaçlayan Derneğin başkanı olan Yusuf KARA, Gürhan’a başvurarak, Viyana’daki öğrencilerin kalabileceği bir yere ihtiyacın olduğunu anlatmış. Yusuf Kara ile Gür-han’ ın nasıl tanıştıklarını ve nereden birbirlerini tanıdıklarını bilmiyormuş. Bildiğine göre, ‘’WonDer’ derneğine, binanın satın alınmasından evvel de yardım ediliyormuştu. Sanığın (Taşkan) tahminine göre, binanın satın alınması hususun-da kararı, Gürhan almış. Binanın satın alınmasından önce kendisi, Gürhan’la birlikte, binayı görebilmek üzere, Viyana’ya gitmiş. İşte bu seyahat sırasında binanın sahibini görmüşler, adını artık hatırlayamıyormuş, ancak takriben 70 ile 80 yaşları arasında imiş. Kendileri (Taşkan+Gürhan) oraya gitmeden önce KARA, binanın sahibiyle satın alınması konusunda zaten anlaşmıştı. Viyana’ya gitmelerinin sebebi, Gürhan’ ın binayı, satın alınmasından evvel, görmek istemesiymişti.

Bina, dört ya da beş kattan ibaretmiş, ve zamanında çeşitli bürolar olarak kullanılıyormuştu. Aslında bu binanın, öğrenci yurdu haline dönüştürülmesi düşünülüyormuştu. Binada kaç odanın bulunduğunu bilmiyormuş, ancak 50 ile 100 öğrenciyi barındırması düşünülmüş. Yapılacak inşaat işleriyle ilgili resmi makamlardan izinlerin alınabilmesi için gereken işlemlerle, KARA ilgilenmişti. Binanın sahibiyle de, Bank Avusturya’daki mevcut borcu olan 1.300.000,00 € karşılığında olacağı konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

Gürhan ve kendisi (Taşkan) bankaya gitmişler, gereken görüşmeleri yapmışlar ve mukaveleyi olduğu gibi devralma hususunda da anlaşmışlar. Buna göre ayda, 20.000,00 € taksit ödeyeceklermişti, ipoteğin karşılığı olarak da Bina gösterilmiş. Bank Austria’ya 20. 000,00 € aylık taksitler, muhtemelen Vakıfbank’taki Weiss Han-dels- und Investment GmbH’ nın hesabından havale ediliyormuştu. Daha başka herhangi bir teminatın istendiğini veya verildiğini artık hatırlayamıyormuş. Ancak bir sefere mahsus, 100.000 € ile 300. 000,00 € arasında bir ödemenin yapılması gerekmiş. Büyük bir ihtimalle 300.000,00 € imişti, ancak bu meblağın nasıl ödendiğini bilmiyormuş. Weiss şirketi binayı satın almış olduğundan, bu pa-ranın da Weiss şirketi tarafından ödenmiş olabileceğini düşünüyor-muş. Weiss şirketinin sermaye arttırmasıyla parayı bir araya getirdiğini düşünüyormuş. Weiss şirketinin bundan bir geliri yokmuştu, Adam-Opel-Strasse ve Grabenstrasse’den gelen kiralar, ancak giderleri karşılayabiliyormuş.

Ayrıca sanık ERMİŞ’ in anlatmış olduğu gibi, zamanında ‘’Baltic Kristina’ adını taşıyan ve Letonya’da demirlemiş bir geminin de, Almanya Deniz Feneri’ nin parasıyla satın alınmış. Resmi muha-sebeye, geminin satın alınması için 1.000.000,00 € kredi alındığını ve geri kalan paranın da sanki Türkiye’den geldiğini gösterecek şekilde geçirmeyi Gürhan, ERMİŞ’e talimat vererek yaptırmış. Kredi, Frankfurt VakıfBank’tan EURO 7’ nin hesabına geçirildikten sonra, iki kez ve her defasında 200.000,00 €, Türkiye’de yeni kuru-lan ‘’Haliç Deniz taşımacılık ve Turizm Ltd.’’ şirketine havale edilmişti. Sanık ERMİŞ, bu paranın orada hangi iş için ve nereye kullanıldığını söyleyememiş.

Sanık TAŞKAN ifadelerine konu ile ilgili şu açıklamalarda bulun-muştur : 01.03.2007 tarihinde Riga’ da, açık müzayede ile EURO 7’ ye bir feribot satın alınmış. kendisinin düşündüğüne göre, açık arttırma için verilmesi gereken 730.000,00 € teminatın 200.000,00 – 300. 000,00 €’luk prefinansmanı, Deniz Feneri’ nin yardım paraların-dan yapılmış. ERMİŞ, EURO 7’ nin hesabında yeterince paranın bulunmadığını söylemiş. Feribot, Temmuz 2007 den beri aracı bir firma kanalıyla, ‘’Comorit’’ (duyulduğu gibi yazılmıştır) adındaki firmaya kiralanmış ve bu arada İspanya ile Cezayir arasında çalışmaktaymış. Adı da, ‘’ Atlas 1’’ den ‘’Badis’’e değiştirilmiş. Ve büyük bir ihtimalle de Euro 7 GmbH şirketine aitmiş.

Satın alma işi de şöyle olmuş: Takriben Kasım sonları Aralık 2006 başlarında kendisine (Taşkan ’a), yanında çalışmış olduğu eski patronu olan Santour GmbH sahibi Mehmet Koç telefon etmiş ve Letonya’da demirlemiş olan bir Feribotun açık müzayede ile satılacağını ve uygun bir fiyatla satın alınabileceğini anlatmış.

Koç bu fikri, feribotun birlikte alınabileceğini, Brindisi/İtalya ile Çeşme/Türkiye arasında çalıştırılabileceğini ve bilet satışını da Atlas Media Marketing GmbH şirketi üzerinden satılabileceğini düşündüğü için, edinmiş.

Koç, feribotun % 50 sine ortak olmak istemiş. Gemi değerinin % 20 kadarını aracılık yapacağından komisyon, geri kalan % 30 u için de kendisine kredi verilmesini istiyormuştu. Kendisi (Taşkan) de olayı Gürhan’ a anlatmış. Gürhan da, feribot hakkındaki bilgilerin kendisine E-Mail’ le bildirilmesini istemiş.

KOÇ’ un bu teklifini Gürhan beğenmemiş. Kendisi, Çelik, İsmail Karahan, Zekeriya Karaman, Koç’ un haberi olmadan, Euro 7 üzerinden gemiyi satın almaya karar vermişler.

Teklif hakkında bilgileri aldıktan sonra, kendisi, sanıkla birlikte, gemiyi getirmek üzere 16.12.2006 tarihinde, uçakla Riga’ ya gitmişler. Gemi orada limanda duruyormuştu ve ‘’Baltic Kristina’’ adı altında, Letonya bandıralı olarak çalıştırılmış. Riga kenti Liman işletmeleri tarafından gemiye el konulmuş durumda imişti. Gemi daha önceleri Riga kenti tarafından çalıştırılmış, ancak maddi nedenlerden dolayı artık çalıştıramaz hale geldiğinden, çalıştırmayı durdurmuş. Gemi (Feribot) 1972 model olmasına rağmen, görünüşü itibariyle gayet iyi imişti. Teknik açıdan yapılacak rektefenin takriben 200. 000,00 €’ ya mal olacağı düşünülmüş. Buna rağmen geminin durumunun iyi olduğu ve çalıştırılabileceği düşünülmüş.

Sanık ve GÜRHAN, açık arttırma gününden önce, arttırmaya katılabilmek için 500.000,-- LAT ( takriben 715.000,00 - 730.000,-- € karşılığı) tevdi etmek zorundaymışlar.

Ancak para, oldukça geç, belki açık arttırma gününden bir ya da iki gün önce ERMİŞ tarafından, muhtemelen Euro 7’ nin VakıfBank’ taki hesap numarasından havale edilmişti. Açık arttırmanın yapıldığı 01.02.07 günü, açık arttırmaya katılan ilgililerin sayısı üç imişti ve nihayet sanık ve GÜRHAN gemiyi, 780.000,-- LAT karşılığında (1.15 Milyon Euro karşılığı) müzayede usulü ile almışlar.

1.200.000,00 € olarak Finanzmanı da, VakıfBak tarafından, amaca bağlı olmaksızın Euro 7 ye verilmiş. Ancak VakıfBank bu paranın nereye harcanacağını biliyormuştu.

Teminat olarak gemi VakıfBank’a yetmemiş olduğundan, Weiss GmbH’ nın emlaklarından teminatın verilmesi gerekmiş. Kredinini Geminin satın alınmasından sonra verilecek olması yüzün-den, teminatın bir başka şekilde sağlanması gerekmiş.

ERMİŞ kendisine (Taşkan’a), paranın bir kısmının Euro 7 nin hesabından alındığını anlatmış. Ancak bu paranın da yetmemiş olmasından, geri kalan kısmının Deniz Feneri’ nin bir hesabından alınmış olduğu kanısındaymış.

Zikredilen bu paraların ne kadar olduğu, meblağların ne kadar olduğu hususunda, daha evvelde söylenmiş olduğu gibi, kendisinin finans işleriyle ilgilenmemesinden, bir şey söyleyemezmiş.

(Not: Noter Dr. Eismann huzurunda 05.02.07 günü Euro 7 Fernseh-und Marketing GmbH’ nın Genel Müdürü olarak Mehmet GÜRHAN’ ın, sanığa – Taşkan’a – feribot geminin satın alınması hususunda vermiş olduğu genel bir vekaleti mevcut). Kendisine bu vekâletin ibrazından sonra sanık (Taşkan), vekâletin kendisinin adına düzenlenmiş olmasının nedeni, geminin alınması bağlamında gerekli formaliteleri halledebilmesi içinmiş, şubat ayı sonlarında zaten Letonya’ da bu işleri yapmak için bulunmuş, ve bu vekâletin feribot geminin satın alınmasıyla hiç alakası yokmuş, çünkü Mehmet GÜRHAN açık arttırmanın yapıldığı esnada bizzat hazır bulunmuş.

Feribot geminin satın alınmasıyla ne gibi sorunların bağlantılı olduğunu TAŞKAN ve GÜRHAN, Feribot geminin satın alınmasından sonra ancak anlayabilmişlermiş.

Örneğin, gemideki teknik sorunlar yüzünden, geminin tek başına Türkiye’ye gitmesi mümkün değilmiş. Ne teknik personelleri, ne de mürettebatları varmıştı. Sorunlar gittikçe büyümüş ve çok şeyin yatırımı gerekmiş. Nihayet gereken yedek parçalar bulunmuş, gemi Mart ayı sonlarında tamir edilebilmiş, ve Mart 2007 sonlarında da Türkiye’ye götürülebilmiş.

Feribot geminin hacmi 240 – 260 araba ve 890 yolcu (mürettebat dahil) için yetiyormuştu. Sanık ve Mehmet GÜRHAN, gemi satın alındığında, değerinin, tamir için 200.000 – 300.000,00 € harcanmasından ve geminin tamirinden sonra, takriben 3 Milyon Euro olabileceğini düşünmüşler. Ancak geminin doğru dürüst bir duruma getirilmesi için 1,5 Milyon € gerekmiş. Geminin değerini böyle yanlış tahmin etmelerinin nedeni, ne kendisinin (Taşkan) ne de Gürhan’ ın bu nevi gemiler işlerinden anlamamalarıymış.

Koç, geminin kendisine haber verilmeden satın alındığını duyunca çok kızmış, ve İtalya’da olan bir aracıdan kendisinin geminin açık arttırmayla satılacağından haberinin olduğunu ve bu adamın 120. 000 - 150.000,00 US $ aracılık komisyonu istediğini söylemiş ve ödenmemesi halinde mahkemeye başvuracağı tehdidinde bulunmasına rağmen, GÜRHAN hiç kabul etmemiş.

Yapılan aramalar, iş olanaklarının kısıtlı olması ve müşterilerin yeterince olmaması yüzünden gemi, arzu edilip beklendiği gibi çalıştırılamamış. Onun için Mustafa ÇELİK, İsmail KARAHAN ve Zekeriya KARAMAN, geminin kiraya verilmesine dair karar vermiş-ler ve zamanla en nihayet kiraya verebilmişlermiş. Yılda 3 Milyon Euro ciro beklentileri olmuş. Kendilerinin bundan kârlarının takriben 500.000,00 Euro olacakmıştı.Kendileri gemiye ‘’Atlas1’’ adını vermişler, ama gemiyi kiraya alan-lar ismini tekrar değiştirmişler ve ‘’Badis’’ yapmışlarmış, ve Gemi bu arada İspanya ile kuzey Afrika arasında çalışıyormuş.

Gemiyi kiraya alanın ismini artık (güya) hatırlayamıyormuş. Kira geliri olarak Euro 7’ ye takriben 11.000,00 US $ getirecekmişti. Gemi 80 günlüğüne kiraya verilmişmiş.

Gemi daha sonraları, sanığın KOÇ’ tan duyduğuna göre, 4 Milyon US $ karşılığında İnternete satılmaya sunulmuş. Nerede satılma-ya sunulduğunu bilmiyormuş, ancak feribot gemilerin satışa sunuldukları İnternet sayfaları varmış. Geminin satışını kimin istediğini de bilmiyormuş.

Paranın keş olarak Türkiye’ye aktarılması ile ilgili olarak sanık ERMİŞ, şu şekilde açıklamalarda bulunmuş :

Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN, Türkiye’ye götürülen paraları alıyormuştu. 2003 ten sonra teslim edilen paralar için makbuz veriliyormuştu. Hem KARAMAN (daha sonraları yapmamış) ve hem de SADAL ve KURUM da alındı makbuzlarını imzalıyorlarmış. Alındı makbuzlarının üzerinde adları geçen kişiler, gerçekten paraları götüren şahısların isimleriyle mutabık değilmiş. Bu makbuzlar, resmi muhasebe için gerekli imişti. Sene sonunda, o tarihte kim Türkiye’ de bulunmuşsa, onun adı daha sonra, parayı götürüp teslim eden kişi olarak yazılmış. Üzerlerinde, parayı teslim eden kişi ERMİŞ olarak yazılı makbuzları kendisine, GÜRHAN Türkiye’den getirip vermiş. O anda paranın alındığına dair makbuzlar SADAL veya KURUM tarafından imzalanmıştı.


Almanya’ da keş olarak çekilip Türkiye’ye götürülen paraların tü-mü, hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN’a teslim edilmiş. Türkiye’deki muhasebede görülen ‘’DF ve TR’’ ibareleri, KA-RAMAN anlamını vermekteymiş. Muhasebe kontosunda ayrıca Deniz Feneri Türkiye’ye yapılan havaleler de vermiş; bunlar ora-daki muhasebeye geçmiş. Derneğin hesabına havaleler, ‘’Havale Edilen’’ ibaresiyle kaydediliyormuştu. ‘’Havale Edilen’’ ibaresinin bulunduğu havaleler, gerçekten Türkiye Deniz Feneri’ne gidiyor-muştu. Şirketlere geri dönen paralar da bu hesaba (Hesap Kontosuna) geçiriliyormuştu. Sanık TAŞKAN ifadelerinde, 2004 yılı Kasım ayında Türkiye’ye gittiğinde Zekeriya KARAMAN’ a takriben 200.000,00 € götürdüğünü, kendisine bu parayı, İstanbul’da, bürosunun bulunduğu Kanal 7’ nin de aynı yerde olduğu, 3. katta verdiğini açıklamıştır. Parayı verdiği zaman yanlarında hiç kimse yokmuştu. Hiç kimse de görmemişti. Parayı, beyaz renkli bir zarfın içinde eline vermişti. KARAMAN paranın kendisine verilmesini hiç de sürpriz bulmamış.

Parayı kendisi daha önce Firdevsi ERMİŞ’ten almış. ERMİŞ kendisine, parayı Zekeriya KARAMAN’ a vermesini söylemiş. ERMİŞ kendisine, Taşkan’a, ayrıca üzerinde bu paranın Türkiye’ de yardıma muhtaç kişilere dağıtılmak üzere olduğu ve Deniz Fe-neri’ ne ait olduğu yazılı bir makbuz imzalatmış.

Parayı keş Türkiye’ye götürüp teslim ettikten sonra, geri dönerken kendisine, İstanbul’daki Kanal 7 binasında, Almanya’ya götürmesi üzere, içinde ‘’Alındı’’ makbuzlarının (Empfangsbescheinigung) bulunduğu bir bavul verilmiş.

Sanık TAŞKAN ifadelerinde, paraların gerçekten nasıl ve nereye harcandığı hususunda bilgisinin olmadığını ve bilmediğini açıklamıştır. Zekeriya KARAMAN’a güvendiğini ve paraların gerçekten yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları için kullanıldığını sanıyormuştu. Herhangi bir projenin hesabını/fizibilitesini hiç görmemiş. Almanya Deniz Feneri’nin, Türkiye’de yardımları dağıtacak herhangi bir çalışanı, personeli yokmuştu.

Ancak hangi örgüt için çalıştıklarını bilmediği üç şahıs varmış. Bunlar, GÜRHAN’ ın eniştesi veya kayınbiraderi (Schwager !) İzzet KURUM, gene GÜRHAN’ ın amca veya dayısı (Onkel !) olan Hakkı SADAL ve Ali SOLAK. Sonuncusunun soyadından da emin değilmiş. İşte bunlar Türkiye’ de yardımı, muhtaç olan kişilere dağıtıyorlarmış. Ayrıca karşılıksız olarak, hayır olsun diye yardımda bulunanlar da varmış. Bunları kendisi, ERMİŞ, KARAMAN ve GÜRHAN’ dan duymuş. Kendisine, hem para ve hem de eşya yardımı yapıldığı anlatılmış, ancak kendisi bizzat hiç görmemiş, yaşamamış.

2005 yılında kendisiyle (Taşkan) Bedrettin BİLGİN arasında Deniz Feneri’ nin yardım paralarının kullanıldığı yerler hakkında konuşmalar geçmiş. BİLGİN, Abdullah diye adlandırılan ve Deniz Feneri’ nin elemanı olan Zühtü SEVER’ in, daha çok Euro 7 için çalışmasını hep ERMİŞ’ e hatırlatarak, bunun doğru olmadığını söylemiş.

2007 yılı Temmuz/Ağustos aylarında sanık Istanbul’a gitmiş. Orada Zekeriya KARAMAN’la birkaç kez toplantı yapılmış. Karaman, Al-manya Deniz Feneri ile bayağı ilgilenmiş. Sanık (Taşkan) haftada takriben üç kez KARAMAN’ ın bürosunda bulun-muş, GÜRHAN ve ERMİŞ’ in tutuklanmalarını konuşmuşlar. Bir defasında Mustafa ÇELİK ve İsmail KARAHAN da hazır bulunmuşlar. Kendisi hazırlık dosyasını KAYMAKÇI’dan almış, ‘’Alındı’’ (Empfangsbescheinigungen) makbuzlarının gerçek ola-bileceklerinden şüphelendiğini dile getirmiş. Bunun üzerine Zekeriya KARAMAN, makbuzların gerçek olduğunu, kişilerin de yardım aldıklarını, ancak makbuzların üzerinde yazıldığı gibi olmadığını, alınan yardımın daha az olduğunu, ancak ne kadar daha az olduğunu söylemediğini, yardım alan kişilerin hem para ve hem de eşya yardımı aldıklarını, anlatmış. Bu olayın ne zamandan beri böyle yürütüldüğü ve makbuzları kimin düzenlediği hususunda konuşulmamış.

ERMİŞ’ in ifadelerinde, ‘’Yardım alındı’’ makbuzlarının (Belgeleri) Türkiye’de düzenlendiğini (hazırlandığını), kendisi bizzat, bir bavul dolusu ‘’Alındı Makbuzu’’ (Empfangsbescheinigung) getirdiğini, bunların hepsinde tarih ve meblağ yerlerinin boş bırakılmış halde olduklarını, bunları Istanbul’da kanal 7’ nin binasında, 3. katta Harun KAPIYOLDAŞ adındaki şahıstan teslim aldığını, Bedrettin BİLGİN’ in ve daha önceleri de Adil AŞÇI adındaki şahsın da Türkiye’ den böylesi belgeler getirdiklerini, Dr. AKMAN ve İzzet KURUM’ un, satranç oyun tahtasında piyon olduklarını, KURUM’ un, GÜRHAN’ ın, eniştesi (veya Kayın biraderi) olduğunu açıklamıştır.

Türkiye Deniz Feneri kimin yardıma muhtaç olduğunu veya olmadığını tespit ediyormuştu. Hakkında ayrıca soruşturma yapılan Harun KAPIYOLDAŞ, Türkiye Deniz Feneri’ nin ve Kanal 7 (Yeni Dünya) nın mali müşaviri ve finans işlerinden sorumlu kişisi olarak, çeşitli yardım makbuzlarını ‘’Alındı Belgesi’’ formunda, güya mahallinde yardıma muhtaç kişilerce ‘Alınmış’ olarak imzalamış. TAŞKAN, BİLGİN, GÜRHAN ve İzzet KURUM’ un da böylesi belgeleri (Spendenquittungen) Türkiye’den getirdiklerini, bu belgelerin Türkiye’de düzenlendikleri, imzalandıklarını ve bu şekilde Almanya’ya getirildiklerini, bu belgelerin üzerindeki meblağların daha sonra yazıldıklarını, bu belgelerden para yardımını kimin yaptığı-nın görülmediği, ancak kendisinin, Ermiş’ in, gayri resmi muhase-beden, makbuzların (belgelerin) üzerindeki para meblağlarının, Makbuzlarda (belgelerde) adları geçenlere verilmediğini bildiğini, açıklamıştır.

Eşya yardımı yapıldığı zaman, ne eşyası olduğu hiçbir zaman yazılmamış. Türkiye’de, yardıma muhtaç kişilere sadece eşya yardımında bulunulmuş ve sonradan da, para yardımı yapılmış gibi meblağ yazılarak, makbuzlar düzenlenmiş. Arama esnasında bulunup ele geçirilen makbuzların tümü, daha sonra doldurulmuş ve meblağları yazılmış.

Bu yardım makbuzları (Spendenbescheinigungen)/belgeleri, Türkiye’ den getirildiklerinde, oradaki Deniz Feneri’ nden değil, devamlı Kanal 7’ den getiriliyormuştu. Bu belgelere, Almanya Deniz Feneri’ nin hesabından para çekildiği zaman, resmi muhasebede bunun nereye gittiğini gösterebilmek için, ihtiyaç varmıştı. Bu belgelerdeki (Spendenbescheinigung’ların) yekün meblağın, neticede, eşya sa-tın alınan firmaların faturalarındaki meblağa eşit olması gerekiyormuş.

Maliye dairesinden, Yardım belgelerinin (Spendenbelege) ibraz edilmesi istendiğinde, muhasebede görülen kayıtlarla mevcut yardım belgelerinin mutabakat göstermediği görülmüş. Çünkü sadece 2001 – 2003 yılları için belgeler varmıştı. Olay, hemen Türkiye’ye, hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN ve KAPIYOLDAŞ’ a iletilmiş. KAPIYOLDAŞ, içinde takriben 20 kilo belge bulunan çantayla Almanya’ya gelmiş. Getirdiği belgeler doldurulmuş, sadece Euro Meblağlarının yazılması gerekiyormuş, ki böylece Deniz Feneri’ nin muhasebesi ile yardım belgelerinin (Spendenqittungen) yekün meblağları birbirlerine mutabık olacak şekilde uydurulmuş. ‘’Alındı Belgeleri’’ nin hiçbirinde tarih yokmuş.

Belge (Belege) kavramı altında, ‘Alındı belgesi’, (Empfangsbe-staetigung)‘’yardıma muhtaçlık belgesi’’ (Hilfbedürftigkeitsbe-scheinigung), Meldebescheinigung/Nüfus kopyası’ nın anlaşılması gerekiyormuş. Maliyeden belgelerin ibrazı istendiğinde, 2001 ve 2002 yılına ait belgeler tamammıştı, sadece 2003 yılı belgeleri yokmuştu. 2001 ve 2002 yıllarına ait belgeler, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında GÜRHAN, TAŞKAN ve belki de KURUM tarafından Almanya’ya getirilmiş. Bütün belgeler bavullarla getirilmemiş; kendisi, ERMİŞ, belgelerin Maliyeye ibrazından evvel sıralanması işiyle BİLGİN’ i görevlendirmiş.

BİLGİN belgeleri sıralayıp düzeltirken, 2003 yılına ait 800.000,00 € luk paranın karşılığı belgelerin olmadığını, onun için bu kadar bir meblağın açık göründüğünü tespit etmiş ve bunu, GÜRAH’ la, ERMİŞ’ e bildirmişti. Bunun üzerine 300.000,00 € 2004 yılına aktarılmış ve böylelikle sadece 500.000,00 € bir kalem açık kalmıştı ki, gerekli olan, ancak henüz mevcut olmayan ‘’Alındı Belgeleri’’ (Empfangsbescheinigung), maliyenin yazısıyla 2006 Temmuz’unda vergi işlemlerinin yapıldığı tarih arasında gelmişlerdi. ERMİŞ, Belgelerin Türkiye’den nereden, kimden geldiğini bilmiyormuş. Ancak bunların bazılarının gerçek projelerden olabileceğini, ve fakat meblağların değiştirildiğini, veya para yardımlarının değil, eşya yardımlarının yapılmış olduğunu düşündüğünü açıklamış, nakit para yardımı yapılmıştır diye düzenlenmiş belgelerin gerçekle alakasının olmayacağını, nitekim bunun için kendisinin gayri resmi muhasebeyi yaptığını, anlatmıştır.

Maliye Dairesinin müteakip dört yıl için de belgeleri isteyebileceği korkusundan, 2004, 2005, 2006 yılları için belgeler, 2006 Yaz mevsiminde, KANAL 7’ nin canlı yayın arabasıyla Almanya’ ya getirilmişlerdi. Bunun için organizasyonu GÜRHAN yapmıştı. Dernekte, polisin derneğe baskın yapacağı konusu gündeme gelmiş, onun için de Dernek yerinin KANAL 7’ nin binasından bir başka yere taşınmak istenmiş, hatta GÜRHAN da dernek Başkanlığını bu yüzden bırakmak istemiş.

Suç ortağı TAŞKAN’ ın ifadelerinde, hakkında ayrıca soruşturma yapılan hakkı SADAL’a Istanbul’da yardım projesi için para verdiği ve SADAL’ ın orada yardımın dağıtılmasını kontrol ettiği şeklindeki açıklamaları, Maliyenin 2003 yılı muhasebe kontrolü yapmak istediğinden dolayı, GÜRHAN, BİLGİN, TAŞKAN ve ERMİŞ arasında varılmış olan anlaşmaya dayanmaktaymış. Bu anlaşmayı yaptıklarında GÜRHAN kendilerine, herhangi bir şeyin ortaya çıkması halinde, BİLGİN’ in muhasebede bazı hatalar yapmış olmasından, resmi muhasebeye uygun şekilde ifade vermelerini istemiş. ‘’Alındı belgeleri’’nin üzerilerinde Tarih yoktu, ‘’Yardıma Muhtaç’’ belgeleri (Hilfsbedürftigkeitsbescheinigung) 2004 yılına aitti; halbuki BİLGİN, 2003 yılına ait belgeleri sıralayıp düzenlemiş ve bunları ERMİŞ, TAŞKAN’ la birlikte maliyeye göndermiş.

Sanık TAŞKAN ifadelerinde, kendisi dernek başkanlığına seçilme-den önce Maliye Dairesinin Deniz Feneri Derneğinden 2001 ile 2003 yılları arasındaki zaman dilimi için belgelerin ibrazını istemiş olduğunu açıklamıştır. 2006 yılında ERMİŞ’in yanına (Taşkan’a) gelerek kendisinden, faaliyet raporları, kurultay için davetiyeler, kurultaylar sanki yapılmış gibi tutanaklar yazmasını ve yardım paralarının kullanılış şekil ve yerlerini yazmasını istemiş. ERMİŞ bunu, muhtemelen GÜRHAN’ ın talimatı üzerine söylemişmiş. Bunun üzerine kendisi (Taş-kan), 2001 – 2002 yıllarına ait tutanakları (2004 yılı için de) yazmış, GÜRHAN da hepsini bir arada imzalamış. Kendisinin (Taşkan’ ın) tahminine göre, tutanaklarda geçen kurultay toplantıları ve kurul-tayda alınan güya kararlar, hiçbir zaman olmamış. 2004 ten sonra buna benzer şeyler yapılmamış olduğundan, daha evvelki yıllarda da yapılmamış olduğunu düşünüyormuş.

Sanık olarak ifadeleri alınırken, ifadesine 5 Numara altında ve ek olarak konulan tutanaklar, sanığın (Taşkan) açıklamalarına göre, GÜRHAN’ ın isteği üzerine kendisinin hazırlamış olduğu tutanaklarmış. Bunları hazırlarken, daha evvelki yıllara ait olup, mevcut tutanaklardan faydalanarak, onlara benzeterek yapmış. Faaliyet raporunu hazırlarken de, ERMİŞ’ in kendisine vermiş olduğu belgelere göre hazırlamış.

Sanığa ifadesi alınırken 23.03.2001 yılına ait olan, GÜRHAN’ ın toplantıyı idare eden kişi olarak imzasını ve kendisinin de tutanak yazıcısı sıfatında imzasının bulunduğu bir protokol gösterilip sorulduğunda, kendisinin 2001 yılında Deniz Feneri’ nde henüz çalışmadığını, dolayısıyla yazıcılık yapmış olamayacağını açıklamıştır.

İfadeye ek olarak konulan yazılı EK’lerde, ‘’ İşbirliği hakkında Protokol’’ altında adı geçen firmaların isimlerini, ERMİŞ’ in kendisine vermiş olduğu makbuzlardan aldığını, bu firmalarla gerçek-ten irtibatın olduğunu düşündüğünü, ama nasıl bir irtibatın olduğunu bilmediğini, bu firmalara para havale edildiğini, ancak kendi-sinin bunlardan hiçbirisiyle irtibatının olmadığını ve bu firmalardan kimlerle muhatap olunduğunu da bilmediğini, beyan etmiştir.

Kendisi 2006 yılında, dernek Kurultayları ile ilgili tutanakların tümü-nü birden hazırladıktan sonra GÜRHAN’ a vermiş, o da bu tutanakları imzalamış.


ERMİŞ’ in ifadelerine göre sanık GÜRHAN, TAXİ QUICK şirketini kurmuş. Gene GÜRHAN’ ın isteği üzerine kendisi, Taxi Quick şir-ketinin Genel Müdürlüğüne (Geschaeftsführer) kukla olarak getirilmiş. Hukuken kendisi, taksicilik yapacak şirketin genel müdürlüğünü yapamayacak durumda imişti, çünkü IHK’da (Ticaret Odasında) bunun için gereken imtihanı bilerek ve isteyerek becerememiş. Onun için GÜLMEZ adında birisi ikinci genel müdür yapılmış. Aslında PRESTIGE TAXI GmbH şirketi, altı arabasını, bu şirketin halefi olacak TAXI QUICK şirketine resmi olarak satmış. Arabalar ve çalıştırma lisansı taksitler halinde, yekün olarak Deniz Fenerinin yardım parasından, GÜRHAN’ ın teslim tesellüm hesabından 400. 000,00 € ödenmiş. Şirketin resmi sermayesi 427.000,00 € idi. GÜRHAN’ ın hissesi 135.000,00 € idi. GÜRHAN’ bu büyüklükte bir parayı Deniz Feneri’nden kredi olarak almış. Geri kalan meblağ ise muhasebede önce, BEYAZ HOLDİNG (Almancası Weiss Handels-gesellschaft) ’in hesabına daha sonra da Deniz Feneri’ nin hesabına geçirilmiş. 01.03.2006 tarihine kadar ERMİŞ, şirketin ortağı değilmişti. ERMİŞ, GÜRHAN’a ortak olmak istemediğini, aslında Türkiye’ye dönüp orada KANAL 7 veya bir başka yerde çalışmak istediğini söylemiş. ERMİŞ en sonunda, 10.000,00 € keş para ile ortak olmuş, 12.000,00 € luk hissesinin geri kalanını şirkete borç-lanmış. Aylık borcu da 500,00 € idi. Böylelikle hissesi 22.000, 00 € luk idi. TAŞKAN da ortak olmuştu ve IHK’da (Ticaret Odasında) yapmış olduğu imtihana istinaden de Quıck Taxı’ şirketinin resmi Genel Müdürlüğünü üstlenmişti. Gayri resmi genel müdürlüğü ge-ne GÜRHAN yürütmüş.

Durum anı şekilde RAPİDWAY GmbH şirketinde de olmuş. Bunun selefi ASS TAXİ idi. Quick Tax GmbH şirketinin selefi Prestige Taxi’ de olduğu gibi burada da şirketin genel müdürlüğünü Recep KURUM yapmış. RAPİDWAY şirketi arabaları, çalışma ruhsatını ve şöförleri de almış. RAPİDWAY ve TAXİ QUİCK şirketlerinin yeri Lahnstrasse’de imiş ve Ümit SİNCANOĞLU tarafından idare ediliyorlarmış. Sanık GÜRHAN da onun (Ümit Sincanoğlu’nun) şefiymiş. Sanık ERMİŞ ASS TAXİ şirketi için muhasebe yapmamış. Deniz Feneri şirketi 20.000,00 € karşılığında satın almış. Şirketin sahip-leri de hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN’ ın oğlu Ömer Karaman ve GÜRHAN imişler. 30.12.2006 tarihinde, Maliye Dairesinin soruları üzerine, hisselerini Deniz Feneri’ ne ve İzzet KURUM’ a devretmişler.

e) PriceWaterhousCoopers mali inceleme kuruluşunun Yardım paralarının kullanılışı ile ilgili raporu Weiss GmbH şirketine sermaye yatırımları ile ilgili geçici rapor

aa) Weiss Handels-und Investment GmbH şirketinin sermaye arttırımları Eupaen Food & Marketing GmbH, şirketi olarak kurulmuş olduğu tarih olan 17.01.2003’ ten itibaren yekün olarak 1,39 € Milyon ser-maye arttırımı olmuş. Sanık ERMİŞ’ in açıklamalarının da ötesin-de, sermaye arttırımında şirkete, Deniz Feneri’ nin yardım paralarından aktarıldığı kuvvetli zannı mevcuttur. Geçici bilirkişi raporundan şunlar anlaşılmaktadır: 27.01.2003 tarihinde sanık GÜRHAN (ortak) ve ERMİŞ tarafından yatırılan 81.500,00 € luk sermaye ile ilgili olarak, Almanya Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesinde (GÜRHAN’ ın Teslim tesellüm kontosu) böyle bir meblağın çıkışı görülmektedir. Hesaba geçişinde de ‘’ Europaen Food Sermaye’’ olarak geçmiştir. Euro 7 ‘ nin 27.01.2003 tarihli 168.500,00 € sermaye ödemesi ile ilgili olarak gayri resmi muhasebenin incelenmesinde, 2002 yılı Aralık ayında GÜRHAN tarafından 600.000,00 € paranın keş çekildiği ve aynı gün 450.000,00 € Euro 7’ ye ‘’ Sermaye’ şerhi altında geçirildiği görülmektedir. Buna paralel olarak da aynı zamanda, resmi muhasebeye göre, Euro 7’ nin 450.000,00 € sermaye arttırımı gösterilmiş. Ödemeler keş yapılmış.

2003 yılında Weiss Handels- und Investment GmbH şirketinin sermayesi 500.000,00 €’ olarak arttırılmış ve 250.000,00 € (ödenmiş) ödeyen şahıslar olarak da, hakklarında ayrıca soruşturma yapılan Karaman, Karahan, Akman, Çelik ve sanık GÜRHAN gösterilmişlerdi. Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesine de, Weiss şirke-tine karşı 250.000,00 € ‘’sermaye olarak ödendi’’ ibaresi altında geçirilmiştir.

2004 yılında sermaye arttırımı (250.000,00 €) ödemesi yurtdışın-dan, Karaman, Karahan, Akman ve Çelik tarafından yapılan hava-le ile yapılmıştı. Weiss şirketinin gayri resmi muhasebesinde (Gelir gider tablosu=Summen und Salden Listen) Deniz Feneri’ ne bir borcun olduğu görünmektedir ki, bu gerçek, gene yardım paralarından bu sermaye arttırımının yapılmış olduğu kuvvetli zannı oluşmaktadır.

(dosyanın 1992 sayfası Ermiş) 2006 yılında da Weiss GmbH şirketinin Frankfurt am Main’daki VakıfBank şubesindeki hesabına 439.687,50 € para, gene yuka-rıda adı geçen şahıslar tarafından yatırılmış. Mevcut evraklardan bu paranın menşei (nereden geldiği) şimdiye kadar tespit edilememiştir. Sanık ERMİŞ ifadelerinde, Ferdinand-Porsche-Strasse’ de-ki (08.03.2006) arsanın Weiss şirketi tarafından satın alınmasında, Weiss şirketi 240.000,00 € parayı, yardım paralarından kullanmış. Adam-Opel-Strasse 5’ deki arsa alımı ile ilgili Geçici, kısmi bilirkişi raporu

bb) Adam-Opel-Strassedeki arsanın satın alımı 19.12.2003 tarihinde Weiss Handels-und Investment GmbH şirketi, Adam-Opel-Straase 5 adresinde bulunan arsayı 700.000, 00 € karşılığında satın almış, bu fiyat daha sonra 650.000,00 €’ ya indirilmişti. Arsanın fiyatının ödemesi 2003 – 2006 arasında olmuş-tur. 2003 yılı Aralık ayında 232.000,00 € ‘ luk bir ödeme yapılmıştı. Buna yakın zamanda (22.12.2003) Deniz Feneri’ nin Post Bank’ taki hesabından keş olarak para çekilmişti. Resmi muhasebeye bu meblağ ‘’Yardım’’ ibaresi altında geçirilmiş. Gayri resmi muhasebeye ise sanık GÜRHAN’ ın teslim tesellüm kontosuna (Übergabe-konto) giriş, ve Euro 7 ye ‘’Bina peşinatı’’ ibaresi altındaki çıkış da, Euro 7 den alacak olarak geçirilmiş ve ikinci kalemde de Weiss şirketinin borcu olarak gösterilmiş. Dosyanın 2251. sayfası Ermiş) Sanık ifadelerinde, Deniz Feneri’ nin hesabından keş paranın çekilmesinin nedeninin, alınan emlak’ ın peşinatının ödenmesi için olduğunu açıklamıştır.

2004 yılındaki taksitlerin ödemesi de Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesinde benzer şekilde gösterilmiş ve dolayısıyla burada da yardım paralarının kullanıldığı kuvvetli zannı mevcuttur. 2005 ve 2006 yıllarındaki taksitler, genelde, ortakların sermaye arttırımları (yukarıda bak) ve kiralardan gelen paralarla ödenmiş. Gayri resmi muhasebede arsa, Deniz Feneri’ nin lehine aktive edilmiştir.

f) Nakid Paralar Gayri resmi muhasebenin PWC firması tarafından gözden geçirilme-sinden, sanık ERMİŞ ve TAŞKAN’ ın ifadelerinin alınmasından ve ele geçirilen eşya ve evrakların değerlendirilmesinden sonra, bir-den sonra nakit para kasalarının bulundurulduğu ortaya çıkmıştır. (dosyanın 2317. sayfası, Ermiş) Sanık ERMİŞ ifadelerinde 2004 yılı sonlarına veya 2005 yılı başlarına kadar iki nakit para kasasının olduğunu, Deniz Feneri’ nin nakid para kasasının sanık GÜRHAN’ ın himayesinde bulunduğunu, bankalardaki hesaplardan keş para çekildiğinde oraya konduğunu, kendisinin himayesinde olan nakit para kasasında da genelde, kaçak çalışan şahısların ücretleri için gereken paraların bulundurulduğunu açıklamıştır.

Takriben 2005 yılında üçüncü bir kasa daha açılmış, bu kasa sanık TAŞKAN’ ın himayesindeymiş, aslında Taşkan’ın, Gürhan’ ın kasasını teslim alması gerekirken Gürhan, kendi kasasını kendi himayesinde bulundurmaya devam etmiş ve böylece üç nakit para kasası oluşmuş. Dosyanın 2047. sayfası, Taşkan) Sanık TAŞKAN ifadelerinde, 2005 yılı Ağustos ayı sonlarında sa-nık ERMİŞ’ ten bir nakit para kasası teslim aldığını açıklamıştır. Bunun yarısı yardım paralarından, diğer yarısı da TVT Televizyon yayın gelirinden oluşuyormuştu. 2005 yılı sonlarından itibaren de Deniz Feneri’ nin hayır maksadıyla yaptığı konserlerden elde edi-len paralar da aynı yere konuyormuştu. Paralar, derneğin banka hesabına hiçbir zaman yatırılmamış. Kendisinin kasasında bulu-nan nakit paradan, ‘’Firmalar’’ ın paraları, Derneğin masrafları, inşaat projeleri ve emlak masrafları ödeniyormuştu. Örneğin, her çalışana her ay, 200 – 1.500,0 € arası aylıklar da keş olarak ‘’ka-çak’ ödeniyordu. Ayrıca Adam-Opel-Strasse ve Ferdinand-Po-rsche-Strasse’deki binaların masrafları da aynı kasadan ödeniyormuştu. Dosyanın 3826 ve dev. sayfaları Bulunup ele geçirilen, gözden geçirilip değerlendirilen eşya ve evraklardan, sanık TAŞKAN’ ın nakit para kasasından, 01.01. 2005 ila 22.01.2007 tarihleri arasında kalan zaman diliminde 582.879,64 € ödemelerin yapıldığı, buna karşılık 206.643,87 € paranın kasaya girişinin olduğu anlaşılmıştır. Bunun 187.780,62 € ‘su yardım paralarındanmış.

204.000,00 € kadar para maaş ve ücret olarak ödenmiş, 187.000, 00 € kadar da ‘’faaliyetler’’ için, örneğin malzeme, seyahat, Euro7 bağlamında işler vs. ve 142.000,00 € da, ‘’diğer masraflar’ , örneğin malzeme, fazla mesai saatleri vs. olarak anlaşılmalıymış. PWC’ nin derneğin hesaplarından çekilen paraların kullanılması ile ilgili geçici bilirkişi raporu h) 2007 yılına ait, Derneğin hesap numaralarından keş çekilen paralar 2007 yılı Ocak/Şubat aylarında Deniz Feneri’ nin hesap numaralarından (Almanya ve Hollanda’da) 1.620.000,00 € nakit para çekilmiştir. Bu nakit paraların tümü, Gürhan’ ın Hollanda’da bizzat çektiği para hariç, ERMİŞ, TAŞKAN ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan İzzet Kurum tarafından çekilmiş ve GÜRHAN’a teslim edilmiş.

Resmi muhasebede, çıkan bu paralar Türkiye’deki yardıma muhtaç kişilere keş olarak aktarılmış diye gösterilmiş ve para kuryelerinin ‘’ alındı belgeleri’’ yle (Empfangsbescheinigung) bir nevi delillendi-rilmiş. GÜRHAN’ ın kasasında 29.01.2007 günü Yapı Kredi banka-sına yapılmış olan keş ödemelerle ilgili evraklar bulunmuştu. Bu evraklardan, 250.000,00 €’ nun Zekeriya KARAMAN’a, ve 500. 000,00 € nun da Reklam Media (Yeni Dünya ile aynı adres)’ya gittiği, aynı tarih olan 29.01.2007 günü de, Yapı Kredi bankasından 250.000,00 € paranın Euro 7 GmbH’ nın hesabına havale edilmiş olduğu ve havale edenin de, hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN’ın olduğu ortaya çıkmaktadır. Resmi muhasebeye göre bu para, sanık Gürhan’ın ve haklarında ayrıca soruşturma yapılan Çeklik, Karaman ve Karahan’ ın 62.500,00 €’ dan ortaklık hisseleri için yatırılmış sermaye olarak görünmekte.

Aynı gün, Frankfurt am Main’daki VakıfBank’ta bulunan Euro 7 GmbH’ nın hesabına 500,000,00 € gelmiştir, muhasebede bu, Reklam Media İletişim’den gelmiş olarak gösterilmiş.

19.02. ve 23.02.2007 tarihlerinde sanık GÜRHAN tarafından, VakıfBank’taki Euro 7’ nin hesabına 200.000,00 € ve Weiss GmbH’ nın da gene VakıfBank’taki hesabına da 50.000,00 € parayı keş olarak yatırmış.

Gayri resmi muhasebeye, Deniz Feneri’ nin hesaplarından keş çekilen paralar sadece kısmen geçirilmiş olduğundan, uygusu (neyin nereye tekabülü) tam ve kesin olarak mümkün değildir.

Sanık ERMİŞ ifadelerinde, GÜRHAN’ ın, 200.000,00 € kadar pa-rayı, daha sonra feribot geminin satın alınmasında kullanılan, özel olarak önce finanse etmiş, daha sonra da, Hollanda’da paranın keş çekilmesinden sonra da parayı aldığını, 200.000,00 € kadar da kendisinin bizzat Türkiye’ye götürdüğünü ve parayı orada hakkın-da ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN’a teslim ettiğini, geri ka-lan paranın da, Gürhan ve diğer para kuryeleri (İzzet Kurum) tarafından Türkiye’ye götürüldüğünü ve orada Karaman’a teslim edildiğini açıklamıştır.

Euro 7 GmbH’ nın gayri resmi muhasebesine, gelen paraların Deniz Feneri’ nden, sanık Gürhan’dan ve Türkiye’den havale olarak gelmiş olduğu kayıtlı.

i) Feribot (Gemi) Euro 7’ GmbH nın banka hesap evraklarının yapılan kontrolünde, yekün olarak 1,375 Milyon Euro paranın Riga Liman işletmelerine havale edildiği görülmekte. Euro 7’ nin muhasebesine ise gemi, ‘’diğer transport maddeleri’’ olarak aktive edilmiştir.

Finansman işi ise, Euro 7 nin hesaplarına göre, kısmen sermaye arttırımı yapılarak, kısmen gelen (Reklam Media’dan) paraların borç (kredi) olarak verilen ve geri ödenen paralar ve kısmen de Haliç Basın Yayın Ltd. nin peşinatı olarak deklare edilerek yapılmış. NOT: Haliç Basın şirketine, Türkiye’deki sicile göre, Beyaz Holding ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan Karahan ortaktı. Beyaz Holding’ten evvel, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Çelik ve GÜRHAN şirket sahibiydiler. Feribot (Geminin) satın alınması için gereken paraların büyük bir kısmı, Deniz Feneri’ nin banka hesaplarından çekilmiş ve Euro 7 GmbH’ nın hesabına keş olarak yatırılmıştı (bununla ilgili g şıkkına bak).

Sanık Ermiş de ifadelerinde bunu tasdik edercesine açıklamalarda bulunmuş ve Geminin parasının % 100 ünün Deniz Feneri’ in parasından ödendiğinden emin olduğunu, dışarıya bunu başka şekil-de lanse edebilmek için de, geminin satın alınmasından hemen sonra VakıfBank’tan Euro 7 GmbH adına 1.000.000,00 € kredi aldırıldığını belirtmiştir.

Gerçekten de Euro 7 GmbH şirketi, VakıfBank’tan bir kredi almış, daha doğrusu iki kredi mukavelesi yapmış ve bunların ikisi daha sonra birleştirilerek, bir kredi anlaşması haline getirilmiş. Bunun hacmi 1,7 Milyon Euro idi. VakırBank’tan paranın gelmesinden sonra, bunun 150.000,00 € su Weiss GmbH’ya havale edilmiş, toplam 400.000,00 € da Haliç Ltd. şirketine havale edilmiş, 400. 000,00 €’ su da keş olarak bulundurulmuş. Ayrıca, geminin satın alınmasıyla ilgili olan ve bilhassa mazot ve tamir faturaları ile ilgili toplam 215.245, 60 € ödenmişti.

Tanık AKÇA (VakıfBank Frankfurt) ifadelerinde, Euro 7’ nin vakıf-Bank’tan iki kredi aldığını, bunlardan birisinin 1.000.000,00 € olup, 22.08.2006 tarihinde kabul edildiğini, 4.09.2007 tarihinde 750.000, 00 € sunun alındığını, ve 30.11.2006 günü de geri kalan 250.000, 00 € sunun alındığını, bu kredinin Adam-Opel-Strasse 5 adresinde (Not: Deniz Feneri’ nin yeri ve aynı zamanda Euro 7’ şirketinin de faaliyet yeri) olan bir emlak’ ın satın alınması amacıyla alındığını, güvence olarak da Weiss GmbH şirketinin sahibi olduğu emlakların gösterilmesi söz konusu olduğunu, tapuya da emlağın borcunun daha 1,5 Milyon olarak geçirildiğini, kredinin 24 ay taksitle ödeneceğini, açıklamıştır.

İkinci kredinin verileceği de 27.02.2007 günü karara bağlanmış olduğunu, hacminin 1.188.00,0 € olduğunu ve bir geminin finanse edilebilmesi için olduğunu, güvence olarak gene Weiss Handels GmbH şirketinin gayri menkuller gösterildiğini, 20.03.2007 tarihinde bunun 500.000,00 €’ sunun ödendiğini, geri kalanının da Nisan 2007’ de ödendiğini de belirtmiştir.

8. Yardımın yapıldığı Parojeler Ele geçirilen evrakların değerlendirilmesinden, Deniz Feneri e.V. nin birçok Ülkede (güya) yardım projeleri yürüttüğü görülmekte. Yardımların ekserisi, çeşitli ülkelerde kurban bayramında kesilmek üzere sığır ve koyun alımları için olduğu belirtilmiş.

Ancak bu projelerle ilgili olarak ne ele geçirilip değerlendirilen evraklarda, ve ne de bilgisayarlardaki kayıtlardan, sanıklarla ilgili kişi veya kuruluşlar arasında, gerektiği şekilde, projelerle ilgili herhangi bir hazırlık yazışması, elektronik posta veya buna benzer herhangi bir şey görülmemekte. Ele geçirilen evraklardan, bu projelerin gerçekleştirilebilmesi için görevlendirilen kişilerin kimler olduğu da ortaya çıkmamaktadır.

Projelerle ilgili bilgilerin değerlendirilmesinden, paraların nereye ve nerelerde harcandığı ile ilgili herhangi bir delil bulunmadığı gibi, nerelere harcandığına dair (kısmen) açıklama çelişkilidir. Aşağıdaki gibi dikkati çeken olaylar tespit edilmiştir:

Balkan Ele geçirilen evraklara göre, Makedonya’daki ‘’Kültür ve insani Dayanışma Derneği’’ CHOM’ dan Adnan İsmaili’ye, keş olarak kurbanlık alımları için Abdullah Sever’den 21.500,00 € verilmiş. Aralık 2005’te Islamska Verska Zaenicb’ Makedonya’ ya toplam 128.800,00 € Arnavutluk ve Makedonya’da 2006’ da kurbanlık sığırlar alımları için havale edilmiş. 2005 yılında 77.500,0 € IIARC İstanbul derneği’ ne, 21.000,00 € da Fondatsia,ya, Ahmet Davut-oğlu’na havale edilmiş. Bu paraların gerçekten nerelere kullanıldığı ile ilgili belgeler ve paraların miktarı ve alanlarla ile ilgili veriler çelişkilidir (örneğin, kurban bayramından sonra, kurban bayramı için verilmiş olması). Bununla ilgili olan bayan Jacob’ un notlarına dikkat çekilir. Ayrıca 35.000,00 € kurban bayramından sonra IIARC’a, 10.000,00 € Shoqata VHK Istanbul örgütüne, 13.000,00 € da Kryesiae bash-kesie Islamete örgütüne ödenmiş. Bu paraların nerelere ve ne için kullanıldığına dair herhangi bir belge mevcut değildir.


Irak 15.01.2005 tarihli, elle yazılmış olan ve ‘’Türk ve Ortadoğu Dayanışma Vakfı 1995’’ (TODAV) başkanının, Abdullah Sever’den Türk Deniz Feneri mensubu olan İbrahim Altan’ın huzurunda 64. 000,00 € para teslim aldığını belirten bir makbuz var. Gene mevcut olan ‘’teşekkür’’ yazısından, bu paranın kurbanlık sığırların alımın-da kullanılmış olduğu yazılı. Kurbanlık sığırların alımları, kesimleri ve alınan sığırların dağıtılımı hakkında hiçbir yazılı belge mevcut değildir.

Azerbaycan 2005 ve 206 yıllarında öncelikle ‘’Azerbaycan Demokratik Talebe Gençler teşkilatı’’ (ADTGT) ile ‘’Azerbaycan Respubikası gençliye Yardım Fondu’’ (GYF)’ ya kurban bayramı için maddi yardımda bulunulmuş. 2005 yılında kurban bayramı için ADTGT2 nin 21.000, 00 € almış olduğu, GYF’ nin de 20.000,00 € almış olduğu, mevcut evraklardan anlaşılabilmekte.

2006 yılı kurban bayramı için de gene GYF’ e 440.000,00 € veril-miş. Bununla ilgili dökümanlar sadece, yardım için bir teşekkür yazısı ve Deniz Feneri’ nin notlarının kusurlu ve anlaşılması güç olmasından ibarettir. Mevcut evraklara göre Deniz Feneri’ nin temsilcisi olarak Gökhan Gürbüz, kurbanlıkların kesimi ve dağıtımı esnasında hazır bulunmuş. Gene mevcut evraklara – bir teşekkür yazısı- göre 2006 Nisan ayında, fakir ailelere ve yetimevlere gıda maddeleri dağıtımı için GYF’ e 42.000,00 € yardım edilmiş. Bununla ilgili başka bir evrak bulunmamıştır. Bir kadının hastalığının tedavisi için paranın ödendiğine ve çeşitli kişilerin para yardımı alabilmek için başvurular yaptıklarına dair tek tek yazılar var.

Pakistan 2005 yılında yardım projeleri için eşya ve para toplandı, bunların nereye gittiği açıklanamamaktadır. Ayrıca bilgisayarlardan birinde, Türk Deniz Feneri’ nin yardımlarının dökümanları vardı. Bu yardımlarla, Deniz Feneri e.V. nin arasında herhangi bir ilişkinin bulunduğuna dair emareler görülmemektedir. 2005 ve 2007 yıllarında Pakistan’daki Yardımlarla ilgili Türk derneği’ne para verildiği tespit edilmiştir. Bu paranın nereye gittiği belgelenememekte; dolayısıyla Türkiye’deki Derneğe aktarıldığı büyük olası. Söz konusu ödemelerden biri, 14.12.2005 tarihli Deniz Feneri’ nin Frankfurt am Main VakıfBank’taki 3344 numaralı hesabından çıkan 440.000,00 €, ki bununla ilgili Türk Deniz Feneri Derneği başkanı olan Engin Yılmaz’ ın, 2006 yılı kurban bayramının Pakistan’daki kutlamaların finansmanı için yapılan maddi yardımı aldıklarına dair ve teşekkür yazısı, Deniz Feneri e. V. nin kendi notları ve derneğin kendi gazetesinde çıkan ve Pakistan’da yapılan yardımlara değinen haber. Bir de, Ocak 2007’ de Deniz Feneri’ nin VakıfBak’taki 3344 numa-ralı hesabından, Türk Deniz Feneri’ nin isteği üzerine, Türk Deniz Feneri’ nin bir hesabına 2.000.000,00 € havale edilmiş, havale nedeni olarak da, ‘’Pakistan’da Üniversite inşaası’’ denilmiştir.Nijerya

2006 Kurban bayramında, deniz Feneri’ nin VakıfBank’taki 3344 numaralı hesabından 75.000,00 €’ luk bir meblağ, Sidi Mohamed Moussa adındaki şahsın hesap numarasına havale edilmiştir.

‘’Etablissement Hassane Sidi Mohamde’’ firmasının (İthalat ve İhracat şirketi) teşekkür yazısından, 1.080 koyunun satın alındığı, kesimlerinin ve dağıtımının yapıldığı anlaşılmakta. Burada da, ke-silen ve dağıtılan hayvanların satın alınmaları kesimleri vs. ile ilgili herhangi bir belge mevcut değildir. Dikkati çeken ve koyunların yardıma muhtaç kişilere teslimini gösteren bir video filmi dökümantasyonu var ki, bunun sanki mahsus yapıldığı ve güya teslimi gösterdiği kaygısı da var. Dökümantasyonda, yukarıda belirtilmiş olduğu kadar koyunun alındığını ve kesilip dağıtıldığını belirten hiçbir belge yoktur.

Mali 2005 kurban bayramı için, ENSHA örgütünün hesap numarasına 38.500,00 €, 2006 kurban bayramı için de 75.000,00 € havale edilmiştir. Bununla ilgili olarak En-Sha örgütü adına Dr. E. Hamid isminde birisinin Teşekkür yazısı var; bu yazısında adam, parayla kurbanlık hayvanların alındığını, kesildiklerini ve muhtaçlara dağıtıldığını belirtmekte. Burada da, alınan hayvanların alımları, kesil-meleri ve/veya dağıtılmaları ile ilgili hiçbir dökümantasyon, ne 2005 yılı için, ne de 2006 yılı için vardır.


Habeşistan Heidelberg’ta kalan tanık, Jemal Ismail Umar, dernek adına para kuryeliği yapmış ve mevcut ‘’Alındı Belge’’ lerine göre, Habeşistan’ da yapılacak yardımlar için 2005 ve 2006 yıllarında 730.000,00 € teslim almış. Habeşistan’da Kurban bayramı için yapılan yardımlarla ilgili dökümantasyon tamamen eksik, daha doğrusu ne sonuca varıcıdır, ne de isabetlidir. Kurbanlık hayvanların satın alınmaları veya kesimleri ile ilgili ne bir fatura, ne de bir belge mevcut olmadığı gibi, yardıma muhtaç olan ve kendilerine yardım dağıtılan şahıslar da tam olarak döümantasyonda görülmüyor; içerik olarak da ayrılık ve farklılıklar mevcuttur. Yardım alan kişilerin isim listeleri var, ama imzaları yok. Bu listelerin çoğu, mühürlendikten sonra tek ve aynı kişi tarafından yazılmış oldukları bariz bir şekilde görülmektedir. Tanık ifadeleri özel dosyası Tanık olarak dinlenen Umar ifadelerinde, Deniz Feneri’ nden Paranın Habeşistan’a nasıl iletildiği hususundaki açıklamaları oldukça esrarengiz denilebilir. Jemal Umar-Ismail ifadelerinde, 2004/ sonları 2005 başlarında, ailesinin bir tanıdığı olan Mohamad Siraj’ın kendisine telefon ettiğini, Deniz Feneri’ ne gidip takriben 40.000,00 € civarında bir parayı almasını istediğini, Siraj’ ın, bu paranın yardım parası olduğunu ve önce evine götürmesini istediğini, daha sonra kendisinin (Siraj) telefon edip, parayı kime vermesi gerektiğini bildireceğini söylediğini, 2005 kasım sonları/Aralık başlarında kendisinin Frankfurt am Main’daki Adam-Opel-Strasse 5 adresinde gittiğini, orada oldukça boylu bir adamdan 45.000,00 € arayı büyük banknotlar halinde aldığını, Siraj’ ın talimatı üzerine parayı bir hafta kadar evinde bulundurduğunu, daha sonra birisinin kendisine telefon ettiğini ve onunla Frankfurt am Maim merkez tren istasyonunda bir kahvede buluşmak istediğini, oraya gittiğinde muhtemelen Habeşistan’lı üş kişiyle buluştuğunu, onlara parayı verdiğini parayı verdiği kişilerin isimlerini bilmediğini, buluştukları zaman Siraj’ ın telefon ettiğini ve her şeyin yolunda olup olmadığını sorduğunu, açıklamıştır.

Takriben bir yıl sonra, 2005 sonlarında, Siraj adındaki adamın tekrar kendisinine telefon ettiğini, tekrar Frankfurt’a gidip para getirmesini istediğini, bunun üzerine kendisinin aynı binaya gittiğini ve orada büyük ve gayet iyi Almanca bilen bir adamdan 80.000,00 € aldığını, ilk defa olduğu gibi bu sefer de parayı aldığına dair bir kağıt imzaladığını, parayı Heidelberg’teki evinde bir hafta kadar beklettiğini, tekrar Frankfurt’a gittiğini ve aynı büroda, aynı şahıs-tan bu sefer 145.000,00 € para aldığını, bu parayı da evinde 4-5 gün kadar beklettiğini, ve tekrar birisinin telefon ettiğini ve kendisiyle Frankfurt merkez tren istasyonu yakınlarında buluşmak istediğini belirttiğini, aracı olan bu adamın arabasında ona parayı verdiğini, daha arabada iken Siraj adındaki şahsın telefon ettiğini de belirtmiştir.

Kısa süre sonra da Deniz Feneri’ nden 225.000,00 € daha getirdi-ğini, bu sefer de her şeyin daha önceki gibi yapıldığını, ancak bu sefer aracı kişilerin başka kişiler olduğunu, bunlarla bir hafta sonra Frankfurt’ta Merkez tren istasyonuna yakın olan bir kahvenin arka odasında buluştuğunu da anlatmıştır.

2006 yılı başlarında da tekrar Deniz Feneri’ nden, aynı ve çok iyi Almanca konuşan adamdan 235.000,00 € para aldığını, 9-10 gün sonra parayı muhtemelen Habeşistan vatandaşı olan kişilere (iki erkek ve bir kadın) Heidelberg Merkez tren istasyonu yakınlarında verdiğini, Habeşistan’lılara her para teslim edildiğinde, Siraj’ ın talimatı olmadığından makbuz veya herhangi bir belgenin imzalatılmadığını, Siraj’ ın kendisine bu parayla, çocuk yuvalarının ve okulların yapılacağı, fakir fukaraya da yiyecek ve elbise dağıtılacağını söylediğini de ifadelerine eklemiştir.

Yemen 2005 ve 2006 yıllarında, kurban bayramı için, ülkede olan ‘’Char-titable Society for Social Welfare’’ (CSSW) yardım örgütü, Deniz Feneri’ nden maddi yardım görmüş. 2005 yılı için 40.000,00 € paranın Deniz Feneri’ nin yetkilisi olan Abdullah Sever’den, Fikret ve Sinan Özdemir’e verilmiş olduğu ve bu paranın 4 x 9.750,00 € olarak çeşitli kişilere kurbanlık hayvan alımı için ve 1.000 kurbanlık hayvanın satın alındığına dair makbuzlar var. Ancak dağıtımla ilgili dökümantasyon noksan ve harcamaların nereye gittiği hususu zor anlaşılmakta.

2006 yılı için 700.000,00 €’luk bir maddi yardım yapılmış. Bunun 400.000,00 €’su hesap numarasına havale edilmiş, 300.000,00 €’ su da Sadal ve Fikret Özdemir tarafından keş verilmiş. CSSW’ nin proje prospektüsü dökümantasyonundan Yemen’ in çeşitli bölge-lerinde 56.420 aileye 14.060 kurbanlık dağıtıldığı görülmekte. Dikkati çeken şu ki, çeşitli bölgelerdeki projelerin giderleri listesine bakıldığında 153.000,00 € gibi bir meblağ tesbit edilirken, yekün masrafların toplamı da 703.000,00 € tutuyor olmasıdır. Alınan kurbanlıkların alımı, kesimi ve dağıtımı ile ilgili herhangi bir dökümantasyon yoktur. 2006 yılında gıda maddeleri dağıtımı için CSSW’ ye 116.000,00 € havale edilmiş. Örgütün Deniz Feneri e. V.’ ye bununla ilgili yazısı, çelişkilidir. 26.11.2006 tarihli bir başka yazısında CSSW, 80.000, 00 $ aldığını ve bunun için teşekkür ettiğini belirtmekte. Yazıyla birlikte gönderilen proje dökümantasyonundan, söz konusu Deniz Feneri’ nin Türk Deniz Feneri’ nin sembolünün olduğu ‘’Deniz Feneri Lighthouse’’ un kastedildiği anlaşılmakta.

Türkiye Türkiye’ nin çeşitli bölgelerinde olan , yardıma muhtaç şahıslara ait ‘‘Alındı Belge’’leri (Empfangsbescheinigung) mevcut. Bunlara göre, yardıma muhtaç kişilere yardım, gıda maddeleri, Textil ve nakit para olarak

- 2002 yılında toplam olarak 1.226.800,00 € - 2003 yılında da toplam olarak 1.434.900,00 € yardımda bulunulmuş.

Gene müteakip yıllar için Türkiye’ de yardıma muhtaç kişilere yardım yapılmış diye, ‘’Alındı Belge’’ leri (Empfangsbeschei-nigung) var, bunlar, sadece nakit para yardımı alanları kapsamakta. Bunlar, - 2004 yılı için 2.529.720,00 € - 2005 yılı için 4.508,780,00 € - 2006 yılı için 4.255.659,00 € - 2007 yılı için 40.050,00 €

hangi tarih veya yıl için oldukları tesbit edilemeyen 20.850,00 € değerinde başka ‘’Alındı Belge’’ leri daha bulunmuş. Bu meblağ-lar, derneğin resmi muhasebesindeki verilerden çok değişiktir. Bununla ilgili olarak PWC diye kısaltılan, mali teftiş kurumunun (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) bilirkişi raporuna dikkat çekilir. Mali teftiş kurumunun geçici ve deniz feneri e.V. nin faturalarıyla ilgili raporu

9. Mali Teftiş Kurumu PWC’ nin değerlendirmesi Mali Teftiş Kurumu olan ‘’PriceWaterhouseCoopers’’ yetkilileri tarafından Deniz Feneri’ nin yazılı ve elektronik muhasebesi gözden geçirilerek kontrol edilmiş ve muhasebenin bazı temel kaidelerine uyulmamış olduğu tesbit edilmiştir. Her şeyden evvel gayri resmi bir muhasebenin de yapılmış olması, Vergiler Kanunu Madde 146 mealinde suç teşkil etmektedir. Muhasebe 2004 yılından itibaren önemli yerlerde öğle eksik ki, noksansız olarak kabulü olası eğildir. Örneğin bazı bankalar artık hiç kayda geçirilmemiş ve dolayısıyla söz konsu zaman diliminde 6,5 Milyon Euro gibi bir meblağ fark etmekte. Aynı şey, muhasebe kasasında da görülmekte. Burada yapılan değerlendirmede, 2,2 Milyon Euro açık (Fehlbetrag) tesbit edilmiştir. Muhasebe temel kaidelerinden biri, herhangi bir iş yapıldığı zaman, buna en yakın zamanda kaydının muhasebeye geçirilmesi gerekir ki, muhasebenin sarihliği (Übersichtlichkeit) güvenceye alınabilsin. Muhasebeye bazı kayıtlar 12 ay veya daha fazla süreden sonra geçirilmiş. Begeler hiç de tamam olmadığı gibi, kayıtlar kısmen tamamen yanlıştır.

a) Resmi muhasebeye göre Türkiye’deki Yardım projeleri 2002 ile 16 Nisan 2007 (en son kayıt) tarihleri arasında kalan zaman dilimi için resmi muhasebede, 13.850,000,00 € para yardımı kayıtları var. Bunun 13.181 Milyonu Türkiye’ de para yardımı olarak kayıtlı ve tamamı Derneğin bankalardaki hesap-larından keş çekilerek yapıldığı kaydedilmiş. Keş çekilen paralar, paraları Türkiye’ye götüren kuryelerden alınan ‘’Teslim alındı Belge’’ lerine (Empfangsbescheinigung) göre, Türkiye’ye keş olarak götürülmüş. Para Kuryelerinin ‘’teslim alındı belge’’ leri, sadece 2003 yılı sonlarından 2006 yılı sonlarına kadar mevcut. ‘’Teslim alındı belge’’ lerine göre, belirtilen bu zaman dilimi içeri-sinde, para kuryeliği yapan kişilere teslim edilen paranın miktarı yekün olarak 14.021 Milyon tutmaktadır.

Bu ‘teslim tesellüm belge’’ leri, sanık Ermiş” in açıklamalarına göre ( 19.Ekim 2007 tarihli konuşmanın tutanağına bak), sadece paranın kuryeler tarafından, yerine götürmek üzere teslim alındığına dair bir belgedir, başkaca da fonksiyonu yok. Kendisi, Dilek Balıkçı’nın bilgisayarda hazırlamış olduğu böylesi bir ‘’teslim tesellüm belgesi’’ formülerini sadece ‘teslim alan, teslim eden’ ve ‘tarih’ yerlerini yenileyip, yeni ‘’teslim tesellüm Belge’’ leri yapmak istemiş. Bu belgelerin üzerine yazılı meblağlar da, gerçekten teslim edilen para miktarlarıyla mutabık değilmiş, fiktif rakamlarmış (bunun için 21. ifade tutanağına, 14 Aralık 2007 tarihli, sayfa 4, bak). Aslında gerçek-ten teslim edilen para meblağları, gayri resmi muhasebede görülebilirmiş. Bu belgelerin yapılmasını sanık Gürhan istemiş. Gürhan ayrıca, kimin, ne zaman ve ne kadar para teslim almış olacağını da tespit etmiş ve bu teslim tesellüm belgelerindeki tarihler de, parayı teslim alanların pasaportlarındaki mühürlere uyacak şekilde yazılmış.

Para kuryelerinin teslim tesellüm belgelerindeki ve keş çekilen yıllık para miktarlarındaki farklıklara rağmen, teslim tesellüm belgeleri büyük ihtimalle Derneğin banka hesaplarından çekilen para-lara uydurularak hazırlanmış:

2003 yılı için sadece 300.000,00 €’ luk bir adet teslim tesellüm belgesi mevcuttur. Bu teslim tesellüm belgesinin, keş çekilen bir para meblağıyla mutabıklığı olasıdır.

2004 - 2006 yılları için mevcut teslim tesellüm belgelerindeki meblağların toplamı, aynı zaman dilimi içerisinde keş çekilen para meblağından daha yüksektir; 2004 ve 2006 yılları için olan teslim tesellüm belgelerindeki meblağın tutarı, derneğin hesabından aynı zaman dilimi içerisinde keş çekilen para kadardır denilebilir, 100. 000,00 €’ luk bir fark tespit edilebilmektedir. Ancak 2005 yılına ait teslim tesellüm belgelerinin toplam tutarı ile kasaya kaydedilen Giriş’ ler (duhul’ lar) arasındaki 750.000,00 €’ luk farkın nereden geldiği hususunda, mevcut evraklarda, hiçbir gerekçe mevcut de-ğildir. 2007 yılına ait iki adet teslim tesellüm belgesi mevcuttur, üç adet de sanık Ermiş’ in bilgisayarında görülmüştür. Bunların da sadece bir kısmı derneğin hesabından keş çekilen parayla mutabıktır.

Para kuryelerine para teslim edildiği vakit, bu paralar, bir istisna hariç, kasaya ‘’çıkış’’ olarak geçirilmemiştir, yani Türkiye’ye giden nakid paralar hususunda kasanın gerçek mevcudu, resmi muhasebedeki kasa mevcuduna uymuyordu. İstisna da şu: 2003 yılına ait 300.000,00 €’ luk bir kayıt, para kuryelerden biri olan ‘’İzzet Kurum’’ ibaresi altında ve ‘’transferkasa’’ hesabına geçirilmiş. Bu kayıt (Buchung), çok daha sonra, 6 Temmuz 2006 tarihinde yapılmış (daha önceleri kaydedilmiş ve uyarlanmamış ‘’nicht angepasst’’, olduğundan 2004 yılı için giderler tablosunda görülmekte). Nakit paranın kuryelere teslim edilişi muhasebeye geçirileceğine, sonradan, para yardımı yapılmış diye ibraz edilen ve mevcut olan ve yardım edilen tarafından imza edilmiş olan ‘’Alındı Belge’’ lerine (Empfangsbescheinigung) göre kayıtlar yapılmış. Muhasebe kasasındaki kayıtların yapıldığı tarihler ile yardımların yapılmış olduğu tarihler arasında kısmen iki sene kadar zaman farkı vardır.

Sanık Ermiş’ in (21 numaralı ifade tutanağı, 14 Aralık 2007 tarihli) açıklamalarına göre, resmi muhasebe kayıtları için, Bilgin tarafından yardımlarla ilgili bir Excel tablosu tutulmuş. Bu tablo, mevcut ‘’Alındı Belgeleri’’ ile karşılaştırmaya ve böylece hangi, ve ne kadar ‘’Alındı Belge’’sinin noksan olduğunu tespit etmeye yarıyormuş. Hatta bizzat kendisi Bilgin için bir Excel tablosu (listesi) örneği yapmış. Bu yardım tablosu (listesi), Bilgin ve Karaca’ nın çalıştıkları bilgi-sayar ve Taşkan’ ın bilgisayarı olmak üzere, üç ayrı bilgisayarın hafızalarında üç versiyon şeklinde görülmekte ve henüz muhasebeye geçirilmemiş ‘’Çıkış’’ larla, kasanın mevcudu ile mevcut ve kasada ‘’Çıkış’’ olarak kaydedilmesi gereken ‘’Alındı Belge’’ lerin-de (Empfangsbescheinigung) görülen giderleri göstermekte.

Kaldı ki, yardım edilmiş diye gösterilen ancak henüz mevcut olma-yan ‘’Alındı Belge’ lerinin meblağları görülebilmekte. Kasa’ da ‘’Çıkış’’ altında gösterilen ‘’Alındı Belge’’ lerinin meblağları, tek tek görülmekte. Sanık Ermiş’ in açıklamalarına göre (ifade tutanağı Nr. 21, 14 Aralık 2007 tarihli) Alındı Belgeleri, Bölgelere göre hazırlanan klasörlere konulmuş ve muhasebeye de uygun şekilde geçirilmiş, ancak kayıtların defalarca değiştirilmiş olması yüzünden Excel tablosu, muhasebe kayıtlarına artık uymuyor olabilirmiş.

Resmi muhasebeye geçirilmeyen kasa ‘’Çıkış’’ ları, birilerine ‘’Teslimat’ olarak deklare edilmiş, ve kayıt metni olarak ‘’Teslimat İzzet Kurum’’ ‘’Teslimat feh Sadal’’ ‘’Teslimat mg h Sadal’’ ya da ‘’Teslimat mg s Sadal’’ gibi. mg kısaltmasıyla İzzet Kurum bir kez, ve bir kez de ‘’Teslimat Hakkı Sadal’’ mg (Mehmet Gürhan) veya fe (Firdevsi Ermiş) kısaltması olmadan görülmekte.

Bu ‘’Teslimat’’ kayıtları, 2003 – 2007 arası zaman dilimi için olup, mevcut ‘’Alındı Belge’’leriyle (Empfangsbescheinigung) kısmen bağdaşmaktadır.

04 Ocak 2006 tarihine kadar kasaya giriş ve çıkışları kapsayan Exel tablosunda 2005 yılı için ‘’Alındı belge’ lerinin kayıtlarının olmayışı dikkat çekicidir. Sadece kasadan ‘’Çıkış’’ ların kayıtları değil, bilakis alındı belgelerine uyarlanan kayıtlar (Buchung) da sonradan geçirilmiş.

b) Türkiye’de Para Teslimi Türkiye’de yardım yapmış olabilecek ve kendilerine para teslimi yapılan kişilerin varlığı ve paranın kendilerine verildiğini belgeleyebilecek herhangi bir evrak bulunamamıştır, böylece resmi dökümantasyon zinciri, paranın kuryelere teslim edilmesiyle kesilmektedir.

Sanık Ermiş’ in ifadelerine göre paralar, Türküye’ye götürülüp orada ortak olan ve aynı zamanda Yeni Dünya İletişim’ in Genel Müdürü olan, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Zekeriya Kara-man’a veriliyordu. Bizzat kendisi de takriben on kez Zekeriya Karaman’a para götürmüş (4 Temmuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 12 ve devamı). Paranın Zekeriya Karaman’a teslim edildiğine dair ondan imza isteniyormuştu, ancak kendisi o kadar imza atmak istemediğinden, bazen sanık Mehmet Gürhan’ ın amcası/ dayısı (‘’Onkel’’. Almancada ikisi için aynı kavram kullanılabiliyor) olan Hakkı Sadal’ ın imza atması rica ediliyordu ve sanki parayı kendi-si, yani Zekeriya Karaman değil de, Hakkı Sadal teslim almış gibi görünüyordu (4 Temmuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 47).

c) Yapılan Yardımların ‘’Alındı Belgeler’’ Para yardımı alan şahıslara parayı yardım parası olarak aldıklarına dair bir ‘’Alındı belgesi’’ imzalatılıyor ve bu belgeler Alman Derneğine, yardım paralarının harcandığı yeri belgeleyebilmek için gönderiliyormuştu.

Dosyalara konulan belgeler genelinde, Alındı belge’leriyle birlikte bir ilmuhaber ve muhtardan alınan ‘’Yardıma muhtaç’’ belgeleridir, bazen nüfus cüzdanlarının kopyaları da konulmuş. Alındı belgeleri (Empfangsbescheinigung) Türkiye’ nin bölgelerine göre dosyalanmış. Dosyaların (Klasörlerin) üzerinde de, bölgenin adı ve alındı belgelerinde belirtilen yardımın cinsi ve yardımı alanların isimleri yazılı. Muhasebede, kasaya geçirilen kayıtlarda da bölgelere göre kaydedilmiş. Alındı belgeleri (Empfangsbescheinigung) zarfların içinde gelmiş ve zarfların içinde de, alındı belgelerinin geçerli olacakları zaman dilimi belirtilmişti (4 temmuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 52 ve devamı). Sanık Ermiş’ in açıklamalarına göre (8 Ağustos 2007 tarihli ifade tutanağı), Türkiye’den gelen Alındı belgeleri, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Karaca tarafından tasnif ediliyor ve muhasebeye geçirilmiş kayıtlarla karşılaştırılıp, uyarlanıyordu.

d) Alındı belgelerinin resmi muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılıp uyarlanması Tekabül gören (zuordenbar) Alındı Belgelerinin toplam rakamı ile muhasebeye geçirilen yardımların rakamı arasında bazen az ol-mayan farkların olduğu dikkat çekicidir. Bu farklar, yeterince alındı belgelerinin olmayışından kaynaklanmakta. Yani, mevcut alındı belgeleri, muhasebeye geçirilmiş kayıtlara karşılık verecek kadar değildirler, hatta kayıtlardaki meblağlarla alındı belgelerinin meblağları arasında da farklar vardır. Kayıt metni (Buchungstext) analizinden, ‘’Karışık İller’’ metninin 2004 yılından itibaren devamlı arttığı ve 2005 ve 2006 yıllarında kayıtların yarısı kadar olduğu görülmekte. Muhtemelen bu kayıtlar geçici idi ve daha sonra böylesi kayıt metinlerinin bulunmadığı 2002 ve 2003 yıllarına, münasip şekilde yapılmak isteniyordu.

2004 ve 2006 arası zaman dilimi için bir sürü artan ve tekabül göremeyen Alındı belgeleri var. Bu yıllar için eşya yardımı kayıtları olmadığından, bu alındı belgeleri büyük bir ihtimalle eşya yardımı olarak geçirilecekti.

Bir yandan 2004 yılından itibaren tekabül göremeyen Alındı belgeleri (Empfangsbescheinıgung) var, diğer yandan da ‘’para yar-dımı’’ kayıtları için eksik olan ‘’alındı belgeleri’’ yok; bu, tekabül göremeyen ‘para Yardımları’’ başka şeylerdir, bilhassa öğrencilere yapılan yardımlar ki, bunlar için ayrı belgelerin bulunması gere-kirdi.

c) Türkiye’deki eşya yardımı 8 numarası altındaki açıklamalarda da görüldüğü gibi, Türkiye’ de dağıtılan eşya yardımı projeleriyle ilgili herhangi bir dökümantasyon yok. Deniz Feneri e.V. nin herhangi bir Hizmet şirketini eşyaları dağıtmakla da görevlendirmiş olduğu tespit edilemedi.

Ancak Türkiye’de eşya dağıtımı yardımı yapılmış olduğu olasılığı, mevcut bazı şirketlerin faturalarından ve alındı belgelerinden çıkarılabiliyor.

‘’Eşya Yardımı’’ yapılmış diye olan bazı Alındı belgelerinde sadece bir para meblağının yazılmış olması da, ayrıca dikkat çekmektedir. Eşya yardımının yazılacağı yer hiç doldurulmamış, belgenin arka tarafındaki matbu cümleyi mahalle muhtarı, elle ismi yazılmış şahsın hem eşya, hem de para yardımını aldığını onaylamış. Bu onay, muhtarın kaşe ve imzasıyla yapılmış.

Yapılmış olan eşya yardımlarıyla ilgili ve Tekabül gören alındı belgeleriyle, eşya yardımı kayıtları arasında bir tekanüz vardır, çünkü ekte bulunan ‘’yardıma muhtaç’ belgelerinin tarihi, bunların muhasebedeki kayıtlarının tarihlerinden daha sonradır; yani eşya yardımı projelerinin tamamlanmış olduğu tarih, ‘’Yardıma Muhtaçtır’ belgelerinin muhtar tarafından düzenlendikleri tarihten daha öncedir. 4 Temmuz 2007 tarihli ifadesinde (4 Temmuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 38 ve devamı) sanık Ermiş, bununla ilgili soruya, ‘’ kendilerinden eşya satın alınan firmalardan aldığımız faturalara göre’’, demiş ve örneğin Kapıyoldaş kendisine, kısmen keş ödendiği, kısmen de eşya (Sachleistung) olarak ödendiğini anlatmış. Buna göre tasnif yapılmış. ‘’Eşyaların satın alındığı firmaların faturaları ile eşya olarak yapılan yardımların meblağı neticede birbirini tutmalıydı. Ama gerçekten kimlere ne kadar keş verildiği veya kimlere nasıl ve ne kadar eşya yardımı yapıldığını bilmiyorum’’ demişti.

e) Türkiye’deki eşya yardımı yapılışı 10 numarası altındaki açıklamalarda da görüldüğü gibi, Türkiye’ de dağıtılan eşya yardımı projeleriyle ilgili herhangi bir dökümantasyon yok. Deniz Feneri e.V. nin herhangi bir Hizmet veren bir şirketi eşyaları dağıtmakla da görevlendirmiş olduğu tespit edilemedi. Ancak Türkiye’de eşya dağıtımı yardımı yapılmış olduğu olasılığı, mevcut bazı şirketlerin faturalarından ve alındı belgelerinden çıkarılabiliyor. ‘’Eşya Yardımı’’ yapılmış diye olan bazı Alındı belgelerinde sadece bir para meblağının yazılmış olması da, ayrıca dikkat çekmektedir. Eşya yardımının yazılacağı yer hiç doldurulmamış, belgenin arka tarafındaki matbu cümleyi mahalle muhtarı, elle ismi yazılmış şahsın hem eşya, hem de para yardımını aldığını onaylamış. Bu onay, muhtarın kaşe ve imzasıyla yapılmış.

Yapılmış olan eşya yardımlarıyla ilgili ve Tekabül gören alındı belgeleriyle, eşya yardımı kayıtları arasında bir tekanüz vardır, çünkü ekte bulunan ‘’yardıma muhtaç’ belgelerinin tarihi, bunların muhasebedeki kayıtlarının tarihlerinden daha sonradır; yani eşya yardımı projelerinin tamamlanmış olduğu tarih, ‘’Yardıma Muhtaçtır’ belgelerinin muhtar tarafından düzenlendikleri tarihten daha öncedir.

4 Temmuz 2007 tarihli ifadesinde (4 Temmuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 38 ve devamı) sanık Ermiş, bununla ilgili soruya, ‘’ kendilerinden eşya satın alınan firmalardan aldığımız faturalara göre’’, demiş ve örneğin Kapıyoldaş kendisine, kısmen keş ödendiği, kısmen de eşya (Sachleistung) olarak ödendiğini anlatmış. Buna göre tasnif yapılmış. ‘’Eşyaların satın alındığı firmaların faturaları ile eşya olarak yapılan yardımların meblağı neticede birbirini tut-malıydı. Ama gerçekten kimlere ne kadar keş verildiği veya kim-lere nasıl ve ne kadar eşya yardımı yapıldığını bilmiyorum’’ demişti.

bb) Anadolu Tekstil Turizm Sanayi iç ve Dış Ticaret Limited

   Şirketi.

2004 ila 2007 yılları arasındaki zaman dilimi içerisinde Anadolu Tekstil’ den, Deniz Feneri e.V. ye, 1.229.374,00 €uro’luk fatura kesilmiştir. Aynı zaman dilimi içerisinde de Frankfurt’taki Vakıf Bank’tan, Anadolu Tekstil’ e 1.231.568,00 € para aktarılmıştır.

Tasfiye kararı tarihi olan 30 Eylül 2006’ dan sonra 176.622,00 Euro karşılığında faturalar kesilmiş ve ödenmiştir; bunların teslim tarihleri ise konşimentolarına bakıldığında tasfiye kararı tarihinden sonradır. Bunun, tasfiye memurunun şirket malvarlığını paraya çevirmek isteyişinden gelme mi olduğu, yoksa bir Türk şirketinin tasfiyesiyle ilgili somut bir şeyin olup olmadığı, mevcut evraklardan anlaşılamamakta.

Faturaları yazılan eşyalar genelde etek, bluz, trikotaj maddeler, kazak ve T.Shirts gibi giysi eşyaları olup, yardım olarak dağıtıla-bilecek eşyalardır. Ancak burada dikkati çeken şey miktarlardır; bununla ilgili olarak da PWC’ nin bilirkişi raporuna dikkat çekilir.

Faturalardaki bilgilerden eşyaların nereye teslim edildikleri anlaşılmamakta. Bütün konşimentoların (Lieferschein)üzerinde, Deniz Feneri e.V. Frankfurt adresi ‘teslim alan’ olarak gösterilmiştir. Bu akla yatkın değildir, her şeyden evvel Deniz Feneri’ nin bu kadar eşyayı ne koyacak yeri vardı, ne de faturalarda adı geçen nakliyat şirketlerine transport görevi vermişti. Tekstil eşyalarının Türkiye’den önce Almanya’ya getirtilmesi ve Almanya’dan tekrar geriye veya başka ülkelere gönderilmesi mantıki olmadığı gibi, Almanya Deniz Feneri e.V. nin bu işleri yapacak, organize edecek personeli de yoktu. Nakliyat şirketlerinin mevcut faturalarından da, sözü geçen transportları gerçekten yaptıkları da belli değildir. Sanık Ermiş’ in ifadelerine göre (14 Aralık 2007 tarihli 21 numaralı ifade tutanağı), muhasebeden anladığı kadarıyla Deniz Feneri e.V. nin kiralamış olduğu herhangi bir deposu veya buna benzer bir yeri yoktu.

Hiçbir konşimetonun üzerinde, malların teslim alındığına dair mü-hürlü ve imzalı bir onay yoktur. Malların gerçekten gelip gelmediği, geldiyse ne kadar geldiği ve nereye geldiği ve kimin teslim aldığı, hiç de belli değildir.

Şirketlerin faturalarından da, konşimetolarından da Deniz Feneri e.V. nin herhangi bir yardım projesiyle alakalı olup olmadıkları anlaşılmamaktadır. Polisin şimdiye dek çalışma ve soruşturmaların-dan, evrakları kontrol etmelerinden, E-Mail’ lerin kontrol ve değerlendirmelerinden Anadolu Teksti’ in, Deniz Feneri e.V. nin herhangi bir projesiyle yakından uzaktan alakasının olduğu ortaya çıkmamıştır. Sanık Ermiş’ in ifadelerine (14 Aralık 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 6) göre kendisi, Anadolu Tekstilin faturaları ile Türkiye’deki mahalli eşya yardımları projeleri arasında bir bağlantı, kuramıyor-muş.

cc) Martemsan / Birlik Tekstil 28 Mart 2003 tarihi itibariyle, Deniz Feneri e.V. nin resmi muhasebesine, kasadan 650.183,39 Euro’luk bir ‘’Çıkış’’ (Kassenabgang) geçirilmiştir. Kayıt metni olarak da ‘’Eşya yardımı (M. Balıkçı)’’ yazılmış. Meblağ Kaydı 15 Nisan 2004 tarihinde yapılmış ve şu faturalardan oluşmakta:

Toplam meblağın teslim alındığına dair herhangi bir makbuz, belge yoktur. Sanık Ermiş’ in ifadelerine (18 Aralık 2007 tarihli ifade tutanağı) göre, faturalar kendisine verildiği zaman meblağ, hiçbir zaman kasadan keş olarak ödenmemiş. Kasada da zaten bu kadar para yokmuştu. Sanık Gürhan kendisine (Ermiş’e), bu paranın Türkiye’ye keş olarak gönderilen paralarla hesaplanacağını söylemiş, hat-ta Balıkçı’ nın bu hacimli bir para meblağını Türkiye’ye götürdüğünü de aşağı yukarı hatırlıyormuş.

Deniz Feneri e.V. nin gayri resmi muhasebesinde, 21 Mayıs 2003 tarihli ve ‘’TR Mehmet Balıkçı kanalıyla’’ kayıt metni altında 200. 000,00 Euro’ luk bir kayıt mevcut. 2003 yılına ait olan ve Balıkçı’ nın adının karıştığı ya da nakit para götüren kişi olduğu ile ilgili başka herhangi bir kayıt mevcut değildir.

Hem Birlik ve hem de Martemsan firmalarının faturaları birbirine çok benzemekte. Bütün faturalarda yazı satırının alt kısmı kesilmiş. Her iki firmanın da faturaları büyük bir ihtimalle aynı daktilo ile yazılmış.

Martemsa ve Birlik firmalarının yerleri Türkiye’nin başka başka kentlerinde olmasına rağmen, faturaların çok büyük bir ihtimalle aynı daktilo ile yazılmış olması dikkat çekicidir. Faturalarda bil-hassa yazının alt kısmının bazı yerlerinde eksik olması ve renginin gittikçe açık olması, çeşitli firmalara ait faturaların aynı makinede yazılmış olması zannını uyandırmakta; Hessen Eyalet Emniyet genel Müdürlüğünün konu ile ilgili bilirkişi raporu henüz ibraz edilmemişse de, telefonda verilen bilgiye göre, bu zannın oluşması mesnetsiz değildir.

Faturaların ve Konşimenoların kontrolu şu neticeleri ortaya çıkarmıştır:

Faturalardaki eşya miktarı 329 ton olarak verilmekte ve bu eşyalar 17 gün içerisinde altı kez teslim edilmiş. 2007 yılından evvel Türkiye’ de kamyonların yükleri, toplam olarak 40 Tondan fazla olamıyordu. her kamyonda 30 ton nakledildiği kabul edilecek olursa, bu eşyalar için 11 kamyon yükünün gerekli olmuş olduğu ortaya çıkar.

Bu eşyaların Martemsan firması tarafından verilmiş olabileceği şüphelidir. Firmanın hacminin ne olduğu hususunda herhangi bir bilgi mevcut değildir. Mevcut evraklardan, dökümantasyondan da herhangi bir nakliyat şirketinin bu nakliye işleriyle görevlendirildiği de ortaya çıkmamakta.

Sadece 20 Mart 2003 tarihinde 140 ton yiyecek maddesi alınmış, bu, 4 kamyon yükü demektir, 10 tonu da, bozulabilen ve soğuk hava depolarında nakliyatı gerektiren beyaz peynirmiş.

Dikkati çeken şeylerden birisi de, gıda maddelerinin tümünün miktarının tonlarla belirtilmiş olması ve 11 Mart 2003 tarihli konşimetodan itibaren, konşimetolardaki kalemlerin miktarları her konşimentoda aynı olmasına rağmen, konşimetolarda gösterilen miktarların neredeyse iki misli artmış olması bilhassa dikkat çekicidir. Örneğin, salça, çay ve zeytin yağı ihtiyacının, pirinç ve mercimek kadar büyük olması düşündürücüdür.

Ayrıca ürünlerin ne ürün numaraları, ne de ürün cinsi belirtilmiş. Tuç’ un faturalarına nazaran, paketleme şekli ve büyüklükleri hakkında herhangi bir veride bulunulmamıştır.

Mevcut yedi adet fatura ile ilgili olarak konşimetolar var. Faturaların hepsi, Frankfurt Deniz Feneri e.V. adresine kesilmiştir. Bu adresten başka bir adres, ne faturalarda, ne de konşimetolarda yazılmıştır.

fatura ve konşimetoların yanında Martemsan firmasının mühürüyle mühürlenmiş ve imzalanmış blanko keş makbuzlar da vardır. Anlaşılmayan nedenlerden de, bu makbuzların arka sayfasında İstanbul Eminönü Kazasının Süleymaniye Mahallesinin Muhtarı olan Cuma Karadağ’ ın da mührü var.

Bütün faturalar ve keş makbuzlar, Eminönü muhtarlığından Cuma Karadağ’ ın mührü vardır. Bu mührün anlamı bir türlü anlaşılamamaktadır. Bu, bir nevi ‘’Teslim alındı belgesi’’ (Empfangsbe-scheinigung) olsaydı, teslim edilen gıda maddeleri için olurdu ve konşimentoya geçirilirdi. Velevki gıda maddesini aynı kişi sipariş etmiş olsun, böyle bir durumda fatura üzerinde olurdu. Bir muhtarın bu kadar gıda maddesini, hele 10 ton bozulabilir ve soğuk hava deposunda bekletilmesi gerekli olan beyaz peyniri, sipariş etmiş olabileceği olası düşünülmemekte.

Tespit edilmiş olan nesnelerden biri de, mevcut evraklardan, dökümantasyondan, faturalarda gösterilen gıda malzemesinin kesin gelmiş olup olmadığı, gelmişse ne yapıldığı, nereye, ne zaman ve nasıl götürüldüğü ortaya çıkarılamamıştır.

Faturaların ve konşimentoların numaraları, Faturaların tarihleriyle malların teslimat tarihleri karşılaştırıldığında, tenakuzlar ortaya çık-maktadır. Fatura numaraları, faturaların tarihleri arasında günler geçmiş olmasına rağmen, sırayladır. Bunlara ait konşimetoların numaraları göz önüne getirildiğinde, 11 Mart ile 14. Mart 2003 arasında olan ve mevcut olamayan iki numara hariç, teslim tarihleri arasında günlerce mesafe olmasına rağmen, bunların da sırayla oldukları görülmektedir.

Konşimetolara göre teslim tarihleri arasında günlerce mesafe olmasına rağmen, 3 Mart ile 20 Mart arasında kalan zaman dilimi içerisinde başka müşterilere sadece 11 Mart ile 14 Mart 2003 tarihleri arasında iki kez mal götürülmüş/teslim edilmiş (Lieferung) oluyor. Bir ticaret firmasının 3 Mart ile 20 Mart 2003 tarihleri arasında kalan süre için, ki en az beş gün süreyle, hiç mal sevketmemiş (keine Lieferung) olması, olağan değildir.

28 Mart 2003 tarihine kadar yapılmış olan sadece iki sevkiyat/ Teslimat (Lieferung) için fatura kesilmemiş. Dikkati çeken bir şey daha vardır ki, sevkiyattan /Teslimattan 14 gün sonra faturaların yazılmış olmasıdır.

dd) Aktif Barter Anonim Şirketi Aktif Barter Anonim Şirketi (Aktif Barter), Türkiye’deki şirket tescil kayıtlarına göre, 15 Haziran 2001 tarihinde kurulmuş ve önceleri Yeni Dünya Barter Anonim Şirketi adı altında tescil edilmiş ve 12 Eylül 2003 tarihinde de şirket değiştirilmiş. 16 Temmuz 2003 tarihine kadar da şirketin faaliyet yeri, Yeni Dünya İletişim (Defter-dar Mahallesi Otakılar caddesi no: 60, Eyüp / İstanbul) şirketinin adresiydi.

Aktif Barter şirketinin strüktüründen, sanıkların bazılarının bu şirke-tin ortakları olduğu anlaşılmaktadır. Kurucuları Beyaz İletişim tanıtım Turizm San. ve Tic. Limited Şirketi ile, Zekeriya Karaman, İs-mail Karahan, Mustafa Çelik ve Aykut Zahid Akman idi. Ümit Önal 16 Temmuz 2003 tarihinden itibaren ortak olup, 14 Şubat 2002 tarihinden 12 haziran 2007 tarihine kadar şiketin genel müdürü idi. Şirketin kuruluşundan itibaren şirket yönetim kurulunda, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, Aykut Zahid Akman, Harun kapıyoldaş, Mehmet Gürhan, Ömer Önder Ercan ve Tayfun Mehmet Barak bulunuyorlardı.

Firma, eşya yardımı için Tekstil ürünleri vermiş. Bilinmeyen şey ise, bu tekstil ürünlerinin nereye gönderildiğidir. Fatura Konşimentolarının tümü, Frankfurt Deniz Feneri e.V. adresine yazılmış.

9 Mayıs 2005 tarihli fatura ile ilgili faxla gönderilmiş ‘’Morven’’ adlı tekstil ürünleri göndermiş olan bir firmanın bir konşimetosu var. Bunun üzerindeki meblağ, Aktif Barter şirketinin Deniz Feneri e.V. ye kesmiş olduğu faturanın meblağıyla hemen hemen mutabık. Konşimetonun üzerindeki Faks numarasının (el konulan evraklarda 11-13-11-210 numaraları) kime ait olduğu araştırıldığında, Anadolu Tekstil’ in faturasındaki numaranın aynısı ve Mustafa Kaya’ya ait olduğu tespit edilmiştir ki, bu da, faturanın Mustafa Kaya tarafından gönderilmiş olduğunu ortaya koymakta.

Konşimetonun üzerinde tanınmış marka ürünleri yazılı. Örneğin PRADA-Jeans gibi. Bunun yardım mahiyetli olduğu oldukça şüp-helidir. Bir adet PRADA-Jeans’ in fiyatının, 25,00 Euro karşılığı olacağı, taklit de dahi olsa, inandırıcı değildir.

10. Elektronik Bilgiler Değerlendirmesi 25.04.2007 tarihinde hakkında ayrıca soruşturma yapılan Küsmüş adındaki şahsın yakalanmasından ve aramanın yapılması esnasında, toplam olarak 31 adet bilgisayar, laptop ve hafızaya ( Fest-platte ve USB Sticks) elkonulmuştu. Daha sonra bu elektronik cihazlardaki kayıtlar incelenmiş ve şu netieleri ortaya çıkarmıştır:

Bazı bilgisayarlarda deniz Feneri e.V. ile müşterek iş yapılan bütün firmalar görülebiliyordu. Dikkati çeken bir şey de, sadece az sayı-da bilgisayarlarda belli bir firmaya ait bilgilerin bulunmasıydı. Aksi takdirde müşterek iş yapılmış olan bütün firmalara ait bilgiler hem Datei olarak, hem de Dokument olarak ve hem de yoğun bir şekil-de kullanılan E-Mail’ lerde de görülüyordu. Bilgisayar hafızalarındaki Dateıların kayıtları sistematik bir şekilde yapılmamış olduğundan, bilgisayarların teker teker incelenmesi işini zorlaştırmıştır.

Bilgisayarlarda, tamamlanmış yardım projeleri ile ilgili olarak projelerin gerektiği şekilde yapıldığına dair delil olabilecek somut kayıt-lar oldukça azdır. Arada bir TAŞKAN’ ın bilgisayarındaki E-Mail’ lerde, Pakistan’ dan resimler görülüyor ki, bunlara istinaden, Deniz Feneri e.V. nin elemanları vasıtasıyla orada, içinde gıda maddeleri bulunan poşetlerin dağıtılmış olduğu anlaşılmakta. Bilgisayarlarda Türkiye’ de para yardımı almış şahısların isim listelerinden başka, Deniz Feneri e.V. nin hangi yardım projeleri için hangi ve ne kadar paraların harcandığını belgeleyecek kayıtlar yoktur.

Deniz Feneri e.V. Almanya ile Yurtdışındaki örgütlerle, yakından işbirliği yapıldığına dair delil olabilecek, bilhassa Deniz Feneri Türkiye ile, yakın bir işbirliği içinde olduğunu delillendirecek bir E-Mail yazışmaları da yok. Onun için, Türkiye’deki projelerin nasıl idare edileceği ve yürütüleceği hususunun hangi yolla ve ne şekilde görüşülmüş olduğu şüphelidir (muammadır).

Deniz Feneri e.V. tarafından, kâğıt olarak mevcut olan ve yardım paralarının nerelere kullanıldığını ispat için Maliye Dairesine ibraz edilmiş ve Türkiye’de hem nakit para ve hem de eşya yardımında bulunulduğuna dair delil teşkil edecek ‘’Alındı Belgeleri’’ nin (Empfangsbescheinigun) ele geçirilen bilgisayarlardaki kayıtlarda ol-mamaları dikkat çekicidir. Hiçbir bilgisayarda bu belgelerin burada düzenlendiği ya da basıldığı kaydı mevcut değildir. Onun için bu belgelerin bir başka yerde bastırıldıkları düşünülmektedir. Şu deliller bulunmuştur :

Bilgisayarlar değerlendirme dosyası 1.2.1 a) 60386 Frankfurt am Main Adam-Opel-Strasse 5 adresinde,

  girişin hemen yanında, karşılama tezgahının arkasındaki bilgi- 
  sayar.

‘’C/Dokumente ve Einstellungen/Dilek/Desktop/Dosyalar’’ Datei adı altında ’’Etiyopya academy’’ adlı bir dosya bulunmuş. Bu dosya 19.01.06 günü açılmış. Bu dokumentte türkçe olarak Etiyopya’ da bir yardım projesinden ve orada bir 330.000,00 US-Dollar’a mal olabilecek bir akademinin açılmasından bahsediliyor. Aynı yerde konu ile ilgili kararı, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Zekeriya KARAMAN’ ın vereceği de yazılı. Şimdiye kadar böyle bir projenin gerçekleşip gerçekleşmediği veya finanse edilip edilme-diği belli değildir.

Aynı dosyada, Mehmet Gürhan, Z.Sever, F. Ermiş, G. Gürbüz, B. Bilgin, K. Karaca ve M. Taşkan’ ın, 25.09.2000 ile 30.01.2006 tarihleri arasında Türkiye’ye ve Türkiye dahilinde yapmış oldukları seyahatlerle ilgili ‘’Uçak Biletleri’’ (13.10.05) kaydı altında bir liste var.

b.) Euro 7 GmbH’ nın baher redaksiyonunun bulunduğu 1. kattaki 15 numaralı odada bulunan bilgisayarda, Euro 7’ nin Türkçe olarak haberleriyle ilgili bilgiler ve bunları ilgilendiren tutanaklar ve reklam fiyatlarıyla ilgili iskonto tabloları vardı.

Dikkate şayan olan şey ise, bu igisayarın hafızasında Deniz Feneri tarafından Türkiye’ de yapılan yardımların listesinin bulunmasıdır. Bu listelerin ekserisi ‘’Bedrettin’’ adında birisi tarafından hazırlanmış. Bu şahıs, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Bedrettin Bilgin’ dir. Ayrıca şu dökümanlar da bulunmuştur:

‘’C/Documents and Settings/All Users/Documents’’ dosyası altında 13.11.2006 tarihli ‘’Dosya ve Tutarları Mustafa’’ adı altında da bir Datei tespit edilmiştir. Datei, Bedrettin (Bilgin) tarafından hazırlanmış ve Türkiye’de toplam olarak 2.777.525,00 Euro’ luk yardımın yapılmış olduğu 113 yerdeki yardımları liste halinde kapsamakta-dır.

‘’C/Documents and Settings/All Users/Documents/La Poste’’ dos-yası altında, ‘’La Poste’’ olarak adlandırılan bir döküman bulun-muştu. Bu döküman Mehmet Gürhan’ ın bir yazısı idi. Gürhan bu yazısını ‘’La Poste- CRSF Strasbourg’’ bankasına yöneltmiş ve oradaki 0354912 numaralı hesaptan, Frankfurt am Main Vakıf-Bank’taki 3344 numaralı hesaba 1.100.000,00 Euro havale edilmesini istemektedir

03.01.2006 tarihli ‘’Kasa df’’ adlı Datei, ‘’C/Documents and Setting/ All Users/Documents/Beuer Ordner’’ dosyasında bulunmuştu. Bu Datei’da da bankalardan keş çekilen ve keş gene keş olarak teslim edilen paraların listesi vardır. Bu ‘’Kasa df’’ datei’yı çeşitli bilgisayarlarda, birkaç kez tespit edilmiştir.

c) Euro 7’ nin server’ inin bulunduğu yerde görülen bilgisayarda ise, Deniz Feneri’ ne ait olan bir sürü döküman tespit edilmiştir:

‘’D/Linear/Brief/EB’’ dosyasında, 2006 yılına ait 1.222 Datei tesbit edilmiştir. Bu Datei’lar genelde Almanya’da yaşayan Türklere yazılmış. Henüz aidatlarını ödememiş Deniz Feneri Üyelerine yazılan mektuplardır.

‘’D/Linear/Spendenbescheinigung’’ dosyasında da 2006 ve 2007 yıllarına ait 4.724 Datei bulunmuştur. Bu datei’lar, Deniz Feneri’ nin Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına yapmış olduğu yardımlarla ilgili Bağış belgeleri (Spendenbescheinigung) dir. Bu mektupların tümü antetsizdi, daha sonra seri mektup fonksiyonuyla tamamlanmıştır.

d) Adam-Opel_Strasse 5, 60386 Frankfurt am main adresinde, 2. katta 10 numaralı, Serpil STRAKA’ nın odasında da bir bilgisayar bulunmuştu.

‘’D/Lost Files’’ dosyasında, Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH ve Weiss Handels & Investments GmbH şirketlerinin yıl sonu vergi denkleştirme işlemleri ve katma Değer vergisi işlemleri vardı.

Aynı dosyada ayrıca 11 adet kredi mukavelesi tespit edilmiştir. Euro 7’ nin Bülent Över’e 30.01.2006 tarihli 40.000,00 €’ luk ve 27.02.2006 tarihli 39.000,00 € ‘luk kredisi, Euro 7’ nin Mehmet Gürhan’a 23.03.2006 tarihli 15.000,00 € ve 20.03.2006 tarihli 20. 000,00 €2 luk kredileri, Mehmet Gürhan’ ın Taxi Quick’e 10. 03. 2006 tarihli 21.000,00 € kredisi, 03.02.067 tarihli Bülent Över’ in Euro 7’ ye kredi borcunun ödediğine dair onay yazısı, Weiss Han-dels. und Investement GmbH’ nın mehmet Gürhan’a 10.02.05 tarihli 100.000,00 €’luk kredisi, Mehmet Gürhan’ ın Euro7’ye 24.11.05 tarihli 30.000,00 Euro’ luk kredisi, Euro 7 nin Prestige Taxi’ye 10.04.05 tarihli 35.353,33 Euro’luk kredisi, Firdevsi Ermiş’ in Taxi Quick’e 20.04.05 tarihli 8.200,00 Euro’ luk kredisi ve Mehmet Gürhan’ ın Taxi Quick’e 26.04.05 tarihli 10.000,00 Euro’ luk kredisi.

e) Aadm-Opel-Strasse 5 adresinde, 3. katta 11 numaralı odada, Deniz Feneri’ e.V. nin odalarından biri, Bilgin/Karaca’ nın bürosunda bir bilgisayar bulunmuştu. Bu bilgisayarı Kürşad Ali KARACA kullanıyordu.

‘’D/D’’ dosyasında, 12.10.2005 tarihinde kaydı yapılmış ‘’BAR’’ adı altında bir Datei’da, 2005 yılında Commerzbank’taki hesap numa-rasından keş çekilen 1.450.000,00 Euro ve VakıfBank’taki hesap numarasından 2.876.000,00 Euro paraların listesi vardır.

Gene aynı dosyada ‘’Baringen’’ adı altında ve 12.10.2005 tarihinde hazırlanmış bir Datei bulunmuş ki, bu Datei’da da VakıfBank’ta olan ancak belirtilmemiş olan bir hesap numarasındaki 7.635.000, 00 Euro’luk keş para meblağlarından bahsedilmekte.


‘’D/D’’ dosyasında aynı zamanda 14.04.2006 tarihinde hazırlanmış, ‘’Kasadan Düşülecekler’’ Datei’ nda beş rakamlı Euro meblağın-dan bahsedilmekte, ancak ne olduğu açıklanmamaktadır. Toplam meblağ miktarı ise 2.471.550,00 Euro.

‘’D/D’’dosyasındaki 25.04.06 tarihli ‘’Kdf’’ Datei 2003 ile 2006 arasındaki zaman dilimi için, kasanın umumi bir tablosunu göstermektedir. Bu tabloda, İzzet Kurum, Hakkı Sadal ve S. Sadal’a altı rakamlı Euro meblağlarının teslim edildiği kaydedilmiştir. PWC’ nin raporunda belirtilmiştir.

‘’S/S’’ dosyasında Pakistan’a, Türkiye Deniz Feneri üzerinden ya-pılmış olan 3 Yardım sevkiyatı ile ilgili döküman bulunmuştur. Dökümanlara ‘’Pakistan’’, Pakistan 2 ve Pakistan Uçak’’ adlarını taşımaktadır. Bütün bu yazı dökümanları Ekim 2005’ tarihli olup, Türkiye Deniz Feneri’ nin Ankara’daki Dışişleri Bakanlığına yönelttiği ve yapılan yardımın ne kadar olduğunu belirttiği yazıları içermekte ve 580.000,00 Euro’luk İki sevkiyatın kamyonlarla gönderilmiş olduğu, üçüncüsünün de havayollarıyla sevkedildiği açıklan-makta.

‘’D/Eıgene Dateien’’ dosyasında, 01.04.2003 tarihli ‘’Aytaç Eşya Yardımı’’ adı altında bir Datei var. Toplamı 2.089.177,34 TL olan ve çeşitli firmalara olan 128 adet para meblağı listesi var. Bir de toplamı 570.000,00 olan 3 havale gösteriliyor ki, alıcının kim olduğu dökümandan belli değil.

Aynı dosyada ‘’Vakıf Çıkanlar’’ adı altında bir Datei tespit edilmiştir. Bu Datei’da 07.12.05 ila 17.07.06 tarihleri arasında vakıf bank’taki hesaptan keş olarak çekilen paraların listesi vardır. Kısmen büyük miktarlar alınmış ve Aytaç Kurban, Atlas Pazar-lama, Anadolu Textil ve Istanbul Dernek Kosova gibi notlarla belirlenmiştir.

Türkiye’de yardıma muhtaç kişilere yapılmış olan yardımla ilgili olarak bilinen isim listelerinin toplandığı yerin, ‘’D/Eigene Dateien/ Yardımlar 2004’’ dosyası içerisinde 30.06.04 tarihli, ‘’2004 Yardımlar Toplama’’ adı altındaki Datei olduğu tespit edilmiştir. Yardımların yapılmış olduğu Türkiye’nin birçok yerinin ismi yazılmış ve yapılan yardımın ne kadar olduğu da kaydedilmiş. Toplam meblağ 845.600,00 Euro dur.

‘’D/Documente und Einstellungen/Bedrettin Bilgin/Desktop’’ dos-yasında önemli bir Datei daha tespit edilmiştir. Bu Datei, 07.11.2006 tarihli ve ‘’Abc’’ adı altında bir Exel tablosudur. Bu tabloda ise, altı rakamlı Euro meblağları, ‘’belgeli’’ veya ‘’Belgesiz’’ notları altında kaydedilmiştir.Toplam meblağ 11.609.954,63 Euro.

10.04.2007 tarihli ‘’Aytaç’’ dökümanı altında, büyük bir ihtimalle zikredilen bu ‘’Abc’’ listesinden ‘’Aytaç Dış. Tic.’’ notu altında 4 para kaydı mevcuttur. Bunların toplamı da 1.750.000,00 Euro dur.

03.01.2006 tarihli ve ‘’Kasa df’’ dökümanı altında (gayri resmi muhasebede kasa toplu durumu) ele geçirilip müsadere edilen eşyaların 2 numaralı bilgisayarında tesbit edilmiştir (Dateien/Dokumente 2.2.3.1 bak).

Bundan başka ve yüksek meblağlar, 10.04.2007 tarihli olup ‘’D/-Dokumente und Einstellungen/Bedrettin Bilgin eigene Dateien’’ dosyasında ‘’Belgesiz’’ kavramı altında toplanmış. Aynı yerde Reklam Medya, DF Türkiye, Atlas Pazarlama ve Ye-men ve Sudan gibi ülke isimleri de geçiyor. Muhtemelen, ABN Amro bank ve Viyana’daki VakıfBank’tan keş olarak çekilen paraların listeleridir. Bilgi edinilmesi üzere PWC’ ye gönderilmiştir.

‘’D/Dokumente und Einstellingen/Bedrettin Bilgin/Eigene Dateien/ Meine empfangene Dateien’’ dosyasında, numaralar ihtiva eden hisse senetleri vardır ki, 3 numaralı tercümanın tahmin ettiğine göre bunlar, Türkiye’deki Yeni Dünya İletişim A.Ş. nin hisse senetleri olabilir. Listeler HAMZA adında birisi tarafından 25.04.206 tarihinde hazırlanmış. Bu durum PWC’ tarafından bilinmektedir.

Türkiye’deki yardıma muhtaç insanlara yapılan yardım listeleri ile ilgili, ‘’D/Recycler/S-1-5-21....’’ dosyasında, 28.11.06 tarihinde ha-zırlanmış ve ‘’Mustafa için Temize Geçirme Operasyonu’’ adı verilmiş olan bir tablo tesbit edilmiştir. Listede yardım yapılmış bir sürü Kentin/yerin adı ve yapılan yardımın ne kadar olduğu yazılı. Toplam meblağ 2.297.105,00 Euro tutmakta. Bu dökümanı hazırlayan kişinin adı da, ‘’Laptop’’ olarak verilmiş.

‘’D/Dokumente und Einstelungen/Bedrettin Bilgin/Desktop’’ dos-yasında, ‘’CB’’ adı altında ve şifreli bir Dateibulundu. Şifre, ‘’Ad-venced Word Password Recovery’’ adlı program sayesinde çözülebildi. Şifrenin ‘’cbcb’’ olduğu tesbit edildi. Döküman, CB, öb,LP, VBF,ABN, Fortis, erste, gibi Onlinebanking banka hesaplarına girebilmek için bilgiler içermekte.

Deniz Feneri e.V. nin, info@denizfeneri.biz elektronik posta adresi kutusundan toplam olarak 23.726 elektronik posta haberi çıkmıştır. Bu E-Mail’lerin değerlendirilmesinden, Mehmet Gürhan ve Mehmet Taşkan’ ın Frankfurt am Main ve Brühl’ de bir veya birden fazla benzin istasyonu satın almayı ve çalıştırmayı amaçladıkları anlaşılmakta. Bu E-Mail yazışmaları Mehmet Taşkan tarafından yapılmış. Bu E-Mail’ler bilgi edinmesi için Gürhan’a da gönderiliyordu; Gürhan tek başına muhtemel bir mukavele imzalama yetkisine de sahipti. Örneğin Shell ve TAMOIL ile pazarlıklar yapılmışsa da, muhtemelen satacak bir akaryakıt şirketi bulunamadığından bir sözleşme yapılamamış.

Bazı elektronik (E-Mail) posta haberlerinden, Türkiye’ de otel tesislerine yatırım yapılmak istendiği de anlaşılmaktadır. Bu E-Maillerin bazıları, Türkiye’de otel tesisleri çalıştıran şahıslarladır. E-Mail’ler Taşkan tarafından yazılıyor ve ve yanıtlar da kendi-sine gönderiliyordu. Gelen E-Mail’ leri Taşkan, genelde Mehmet Gürhan’a da gönderiyordu. Türkiye’deki Club La Route adlı otel te-sisleriyle ilgili 26.01.06 tarihli ve 0103 numaralı ve 0119 numaralı mesajlar, Türkiye’ye Zekeriya Karaman’a da gönderilmiş. E-Mail’ler, Türkiye’deki otel tesislerinden resimler ihtiva etmekte. Somut olarak aslında iki otel tesisinden bahsedilmekte ki, bunlara büyük yatırım yapılması planlanıyordu. Bunlardan birisi Çeşme Dalyan, yatırım miktarı 3.500.000,00 Euro idi, diğeri Kuşadası’ndaki Apart-hotel idi, bunun için yatırım hacmi 6.000.000,00 Euro olarak düşünülüyordu.

Süleyman Damra adındaki bir şahsın, damra@erfem.org E-Mail adresinden gelen bir mesaja göre, Mehmet Taşkan ve Yılmaz Bal adındaki şahısların ortaklığıyla, Sağlık Turizmi ile ilgili bir şirketin kurulması planlanıyordu. Şirketin sermayesi, kurucularının yetki ve görevleri ve şirketin faaliyet yeri gibi konuların konuşulacağı bir toplantı, 13.01.06 günü için planlanmıştı. Süleyman Damra, bu amaçla Frankfurt am Main’a gelmek istiyordu. Şirketin kuruluşu ile ilgili gelişmeler bilinmemektedir.

Derneğin daha fazla bağış paraları toplama gayretleriyle ilgili olarak, Mehmet Taşkan’ ın avukat Kaymakçı’ya gönderdiği, 31.10.05 tarihli ilginç bir E-Mail var. Zikredilen E-Mail’de Taşkan, Hürriyet gazetesinde okumuş olduğu bir habere göre, DITIP (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) bu arada Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından, kamuoyu menfaatine faaliyet gösteren örgütlerin listesine alınmış olduğunu, mahkemeler tarafından ceza olarak ‘’Tövbe Paraları’’ na (Bussgeld. Türk hukukunda olmadığından, ‘tövbe parası’ olarak çevrilebilir. Sabıka kayıtlarına geçmeyen para cezaları) çarptırılan kişilerin de bu cezalarını bu örgütlere gönderebileceği ve böyle bir statünün Deniz Feneri için de alınması gerektiğini bildirmekte.

Deniz Feneri e.V. nin bağışta bulunanlarla ilişkisi ve bağışta bulunanların Deniz Feneri e.V. ye karşı tavırları, mevcut E-Mail’ ler okunduğunda bazı çıkarmalar tespit edilebiliyor. İşte bu amaçla, tespit edilen 23.726 E-Mail mesajının 3.500 ü detaylı bir şekilde incelenip, analizi yapıldı. E-Mail mesajlarının çokluğu dolayısıyla, bu analiz, sadece bu ilk kısım için ve reprezantatif yapıldı.

Bu 3.500 E-Mail mesajlarının analizinden, takriben 1.200 adedi (hemen hemen % 30) üyelerle/Bağışta bulunanlar ve ilgi duyanlar arasında arasında olmuş ki, Derneğin hesap numaraları ve nasıl bağışta bulunabilecekleri hususuyla ilgilidir. Bu 1.200 E-Mail mesajının 250 adedi, bağışta bulunulduğuna dair belge istemelerle ilgilidir. Yıllardan beri bağışta bulunan birçok üyenin bağış belgesi alamadığı açıktır. Bu 1.200 E-Mail’ den 100 tanesi, kurban kesimleriyle ilgili. Bağışta bulunan insanlar, vermiş oldukları bağış paralarının kurban kesimlerine gidip gitmediğinden emin olmak istemektedirler. Yapılan kurban bağışlarının gerçekten kurbanlıklar için harcanması halinde ancak İslamın şartı yerine getirilmiş olunmakta.

Çeşitli nedenlerden dolayı bağışta bulunanlar tarafından gönderilen bu E-Mail’ lerdeki sorulardan, Deniz Feneri e.V.’ den memnun olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Gazete ve televizyonda, yapılan bağış karşılığında bağış belgesi gönderileceği vaad edilmesine rağmen bunun yapılmamış olmasından, Deniz Feneri’nden bağış yapıldıktan sonra ne cep telefonuyla bir mesaj ne de herhangi bir mektubunun, haberin alınmamış olmasından büyük bir kısım bağışçı yakınmakta.

e) Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresinde, 2. katta 13 numaralı odada, Gökhan Gürbüz’ ün bürosunda (Euro 7 fernseh GmbH) bir laptop ele geçirildi. Gürbüz’ ün bu laptopu devamlı kullandığı düşünülmekte. ‘’FTK Case Report’’ programı vasıtasıyla, RDVG ile bilgileri tekrar yaşama geçirmek suretiyle 8.700 E-Mail, tekrar yaşama geçirilebilmiştir. Kullanılmış E-Mail adresleri : info@atlaspazarlama.de ve info@kanal7ınt.com dir. Bu E-Mail’lerin gözden geçirilmesi esnasında, faaliyet yeri Türkiye olan D&D Medya Forum ve 0178-4831289 olan bir alman cep telefonu numarası ile ilgili dikkate şayan yazılara rastlanmıştır. Bu telefonun provider’ inin Telco Service GmbH olduğu, telefonun MartinGabriel, Kreuzstr.18, 77716 Hofstetten, olduğu tespit edilmiştir. Büyük bir ihtimalle bu telefon, Prepaid kartlıdır.

(Not: Küsmüş’ ün USB-Stick’ indeki bir Handy listesinde (muhafaza edilen eşyalar arasında, 40 numara) Euro 7 Fernseh GmbH’ nın, aynı numara sektöründen Telco firmasından olan 0178-4831589 numara için bir cep Telefonu mukavelesi bulunmuştur).

08.09.06 tarihinde önce 0137 numaralı mesajla, Abide i Hürriyet cad. No 183/4 adresinde bulunan D&D Medyaforum paz. Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’ den, murat@dmedya.com Mail adresinden Gökhan Gürbüz’ ün, goekhan@kanal7int.com adresinde boş olan bir antetli kağıt gönderilmiştir.

25.10.06 ila 23.04.07 tarihleri arasında kalan zaman diliminde, D&D Medyaforum adına toplam 63.022,00 Euro olan 9 adet fatura Deniz Feneri e. V. ye , Disco Lease GmbH, 60386 Frankfurt am Main, Hanauer Landstrasse 523 kesilmiş E-Mail ile goekhan@kanal7int.com ve gg@kanal7.de ve diiscoclease@arcor.de ve jadeclub@arcor.de E-Mai adreslerine gönderilmiş. Bu E-Mail haberlerinin bir kısmı, Deniz Feneri e.V. nin elektronik posta kutusu, info@deizfeneri.biz ‘ de de bulunmuştu.

Bu Faturaların, Almanya’da D&D Medyaforum şirketi adına sahte olarak düzenlediğine ve D&D firmasının antetli kağıdının kullanıldığına dair kuvvetli zan mevcuttur. Bu konu ile ilgili soruşturmalar henüz bitirilememiştir.

f) 60386 Frankfurt am Main, Adam-Opel-Strasse 5 adresinin 2. katında 3 numaralı odada bir bilgisayar ele geçirilmişti, bu bilgisayarı sanık Ermiş kullanıyordu : ‘’D/Dokumente und Einstelllungen/Ermiş Firdevsi/Eigene Dateien/ ERMİŞ’’ dosyasında, keş para teslimatıyla ilgili (150.000,00 € ile 250.000,00 € arası) 5 alındı belgesi (Empfangsbescheinigung) kaydı bulunmuştur. Paraların teslim edildiği kişi olarak İzzet Kurum ve Firdevsi Ermiş gösterilmiştir. Bu onay belgeleri, 2005 ila 2007 yılları arasından kalmadır. Bu paralar, Sudan’da fakirlere dağıtılmak üzere yiyecek malzemesi satın alınması ve Türkiye’de de dağıtılmak içinmişti. Bu konu biliniyor.

02.02.05 tarihli ‘’Empfangsbestitigung 2’’ olarak nitelendirilen alındı belgesinde (Empfangsbescheinigung) herhangi bir meblağ yazılı olmamasına rağmen Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş’ten parayı, Türkiye Başbakanı’na, (2003 yılından bu yana Recep Tayyip Erdoğan) Doğu Asya’daki Tsunami’ den zarar görmüş, yardıma muhtaçlara dağıtması için, vermek üzere, aldığını tasdik etmiş. Bu konu, sanık Ermiş’ in 7. kez ifadesi alınırken sorulmuş ve doğ-ruluğu tasdik edilmiştir.

Aynı dosyada, 15.012.05 tarihli bir kredi mukavelesi bulunmuştur. Krediyi veren kişi Mehmet Gürhan, kredi alan da Weiss Invest-ment- und Handels GmbH ve OFWG’ dir. Kredi hacmi 25.000,00 Euro’dur. ‘’ERMİŞ’’ dosyasında ayrıca 19.01.2007 tarihli ‘’Satelittenmiete’’ kaydı görülmüştür. Nurgül GÜRHAN, Firdevsi Ermiş’ ten keş ola-rak 150.000,00 Euro’yu, Yeni Dünya İletişim A.Ş. ne uydu kirası ödemek üzere teslim aldığını tasdik ediyor. ‘’ERMİŞ’ dosyasında bir de, 14.02.2006 tarihli, ‘’Vollmacht’’ kaydı altında Mehmet Gürhan’ ın Firdevsi Ermiş’e, Commerz Bank’taki 5854666 numaralı hesaptan 500.000,00 Euro parayı keş çekebil-mesi üzere vermiş olduğu 15.02.06 tarihli bir Vekalet bulunmak-tadır.

Deniz Feneri ile ilgili olarak ‘’Dokumente und Einstellungen/Ermiş Firdevsi/eigene Dateien/ERMİŞ/DF Resmi/DF Einnahmeüber-schussrechnung’’ dosyasında, Einnahme/Überschussrechnug’ larla (Yıllık kâr/zarar tablosu) ilgili 2001, 2002 ve 2003 yıllarına ait 3 tablo bulunmuştur. 2001 yılı için 739.331,55 Euro zarar, 2002 yılı için 104.840,72 Euro kâr ve 2003 yılı için de 279.645,40 Euro kâr gösterilmiştir.

Ermiş tarafından kullanılmış olan Elektronik posta adresi: ermis@kanal7int.com idi. 06.02.07 tarihli, 11 numaralı ve Selim PAPARKER (Türkiye Deniz Feneri) tarafından Ermiş’ e gönderilen E-Mail’ de sözkonusu, kur-ban bayramı kesimleri dolayısıyla teşekkürdür. Ermiş’ e, İngilizce olarak ve Deniz Feneri’ nin antetli kağıdına yazılmış örnek bir ‘’Teşekkür Yazısı’’ hazırlaması ricasında bulunuluyor. Hazırlanacak yazının mutlaka 2006 yılı için yazılması gerektiği ve yapılan harcamanın belirtilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Verilen harcama meblağını karşılayacak belgelerin (yapılan masrafları belgeleyen belgeler, Faturalar vs. gibi) de yazıya eklenmesi isteniyor.

E-Mail, A. KOKDAĞI, International Relations, Deniz Feneri, tarafından imzalanmış.

10.04.2007 tarihli ve 36 numaralı E-Mail mesajı ise info@ denizfeneri.biz Mail adresinden ERMİŞ’ e gönderilmiştir. Ekinde bir Excel tablosu var. Bu tabloda, 17.08.2004 ile 22.02.2007 tarihleri arasında 21 kez para transferini (belgesiz) göstermektedir. En azından 6.000.000,00 Euro’ nun aktığı Türkiye Deniz Feneri, defalarca zikredilmekte.

g) 60386 Frankfurt am Main, Adam-Opel-Strasse 5 adresinde, 3. katta, 6 numaralı odada, sanık Taşkan’ ın bürosunda bir adet laptop ele geçirilmişti: Bu laptopun bilgi hafızasında mevzu miktarda bilgilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Daha çok bilet ve gemi biletlerinin satışını ilgilendiren dökümanların yanında, genelde Deniz Feneri e.V. yi ilgilendiren bilgilerin ol-duğu da görülmüştür. Bunların aralarında, Türkiye’de yardıma muhtaç kişilere verilen yardım listeleri de vardı. Ancak bunların aralarında, Deniz Feneri e.V. nin güya yapılmış yıllık kongrelerinin ve yönetim kurulu toplantılarının tutanakları da vardı ki, bunlar yıllar sonra hazırlanıp, döküman haline getirilmiş.

Dikkati çeken şey ise, Kanal 7’ nin muhasebesiyle ilgili bilgilerin de aynı yerde bulunmasıdır. Food & Marketing GmbH şirketinin Video CD’ leri ve DVD satışlarını ilgilendiren bilgiler de bulunmuştur. Türkiye’deki ‘’Club Familia’’ otel tesisleri ile ilgili otel rezervasyon-ları, aylık listeler halinde ve Atlas firması için komisyon hesaplamaları da aynı yerde bulunmuştur.

‘’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/Desktop’’ dos-yasında, 10.03.07 tarihinde kaydı yapılmış ‘’Mehmet Şimşek’’ isimli döküman tesbit edilmiştir. Bu döküman, Taxi Quick GmbH ile Muhammet Emin ŞİMŞEK arasında yapılmış olan bir iş mukavelesidir. Buna göre Şimşek, 05.03.07 tarihinden itibaren, 2.000,00 Euro brüt aylıkla işe alınmış.

20.09.06 tarihinde kaydı yapılmış ‘’Seyyaraborç’’ adındaki bir dö-küman da, ’’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/ Eigene Dateien/Euro 7 ’’ dosyasında bulunmuş. Bu, elle hazır-lanmış ve Seyyar KUTUN’ a verilen 24.000,00 Euro krediyi göstermekte. Bu parayla Türkiye’ de bir daire alınacaktı. Kutun daha sonra VakıfBank’ tan ipotek karşılığında para alıp bu borcunu ödeyecekti.

’’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/ Eigene Dateien/Euro 7/kasa’’ dosyasında, Ekim 2006 ile Ocak 207 tarihleri arası için çeşitli kasa muhasebe tabloları görülmekte. PriceWaterhouseCoopers (PWC)’ nin verdiği bilgilere göre bu, gayri resmi bir defter tutmadır ve kısmen sanık Taşkan tarafından yapılmış. Bu konu ile ilgili soruşturmalar, henüz tamamlanmış değildir.

Taxi Quick GmbH ile Rapidway, ki herikisinin de resmi temsilcisi Mehmet Taşkan’dır, arasında 5 araba ile ilgili kira ve servis mukaveleleri, ’’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/ Eigene Dateien/Rapidway’’ dosyasında görülmüştür. Her araba için ayda servis ücreti olarak 1.190,00 Euro öngörülmüş.

‘’C/USB_toshibadab/D/Atlas/Denizfeneri’’ dosyasında da, 18.05.05 _ tarihli ‘’Lapost Überweisungsauftrag’’ dökümanı bulunmuştur. Mehmet Gürhan burada, Strassburg’taki La Poste’ ye, bayan Hörtör’ e yazı yöneltmiştir. Gürhan yazısında, 354912 numaralı hesaptan 400.000,00 Euro parayı Frankfurt a Main’daki 5854666 numaralı hesap numarasına havale edilmesini rica ediyor ve Derneğin bütün projelerinin Commerzbank AG deki hesap üzerinden finanse edildiğini bildirmektedir. Aynı dosyada 18.08.05 tarihli bir ‘’Para Teslim Ücreti’’ adı altında bir döküman vardır. Bu dökümanda Gökhan Gürbüz, Mehmet Gür-han’dan 100.000,00 Euro parayı keş olarak teslim aldığını tasdik etmektedir.

‘‘C/USB_toshibadan/D/Neuer Ordner/Mehmet ‘’ dosyasında 01. 04. 5 tarihli ‘’Mercedes 220cdi’’ adı altında bir döküman var. Bu döküman Mehmet TAŞKAN ile Firdevsi ERMİŞ arasında yapılmış ve 220 cdi Mercedes marka ve modelli, F-TV 27 trafik plakalı ara-ba için 20.000,00 Euro’ luk bir borç/kredi mukavelesidir.

‘‘C/USB_toshibadan/Yeni Kasa/Kanal 7 Kasa‘’ dosyasında da daha ve Mehmet Taşkan’ ın gayri resmi muhasebesini/Defter tutmasını ilgilendiren tablolar vardır. Bu Dökümanlar, Eylül 2005 ile Mayıs 2006 tarihleri arasında kalan zaman dilimi için yapılmıştır.

AYTAÇ firmasından alınacak gıda maddeleri satın alımını ilgilendiren bir sözleşme ‘’D/USB_ Toshibadan/Denizfeneri’’ dosya-sında mevcut. Döküman 12.09.06 da hazırlanmış, ancak bu söz-leşme sanki çok daha evvelden yapılmış gibi, geriye doğru 01.02. 2001 tarihi atılmış. Sözleşme, Deniz Feneri e.V. tarafından satın alınacak gıda maddelerinin halledilmesi işini öngörmekte.

‘‘C/USB_toshibadan/Denizfeneri_Protokol’’ dosyasında da, 2001 ile 2003 yılları arası Deniz Feneri e.V. nin yıllık kongrelerine dave-tiyeler, kongrelerin protokolları ve Deniz Feneri e.V. nin faaliyetle-rini belirten tutanaklar var. Bu dökümanların hepsi, Şubat 2006 da ve Nisan 2006 da, sonradan (nachträglich) hazırlanmıştır. Datei enformasyonda da (Dateiinfo) hazırlayan kişi olarak ‘’Laptop’’ geçi-yor. Kullanıcı şifresi (Benutzerkennung) muhtemelen Taşkan tara-fından, kendisinin kullandığı Samsung marka ( 27 muhafaza numaralı) laptop’unda kullanılmıştır. Bazı dökümanların iki kez hazırlanmış olduğu dikkati çekmekte, önce Deniz Feneri e.V. nin aktüel adresi verilmiş, fakat farkına varınca da hemen değiştirilmiş.

‘‘C/USB_toshibadan/Denizfeneri_Protokoll/Protokoll/Doğru Adres’’ dosyasında 21 adet ve 2006 yılında hazırlanmış tutanak mevcut. Bu tutanaklarda Deniz Fener e.V. nin, çeşitli derneklerle/firmalarla, (Atlas Pazarlama, AY Taşımacılık, Aytaç, Bücürük Textil, Deniz Feneri Türkiye, Gençliğe Yardım Fondu, Okutan Örme, Renklam Mediya, Seren Textil, Tema, Wonder, Anadolu Textil, ICED, Krye-sia E Bashkesise İslame Te kosoves, Shoqata V.H.K. Istanbul ve TIDEF) işbirliği ile ilgili kararları var. Protokollar genelde 2001 ile 2005 yılları arası içindir ve tarihleri de geriye doğru atılmıştır.

‘‘C/USB_toshibadan/Denizfeneri_Protokoll/Protokoll/Eski’’ dosya-sında Barter Active ile işbirliği hususunda bir protokol vardır.

Bilhassa 11.05.06 tarihli ‘’Protokol_Deniz Feneri Uğur Arslan’’ adlı döküman dikkate şayandır. Mehmet Gürhan 15.09.2001 tarihinde Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İstanbul, Uğur Arslan’ a yazıyor ve Derneğin Türkiye’deki yardıma muhtaç insan-lara yaptığı yardımdan dolayı kutluyor. Deniz feneri e.V. nin yardı-ma muhtaç kişileri buradan tesbit etmesinin zor olduğunu onun için de Deniz Feneri e.V. nin, İstanbul Deniz Feneri hesap numarasına 100.000,00 Euro para havale etmek üzere karar aldığını bildirmekte. Gürhan aynı zamanda, bu meblağın ‘’nerelere harcandığını bildiren belgelerin’’ de verilmesini rica ediyor. Bu belgelerin Deniz Feneri e.V. nin adresine gönderilmesini istiyor.

‘‘C/USB_toshibadan/Eigene Dateien’’ dosyasında bir de, 2006 yılına ait 3 adet kredi/borç mukavelesi vardır. Euro 7 GmbH’ nın Mehmet Gürhan’a vermiş olduğu 20.000,00 Euro’ lık kredi muka-velesi 30.03.06 tarihlidir. Bu mukavelenin hazırlandığı tarih ise, 07.07.06 (son olarak ‘’Serpil’’ tarafından bilgisayar hafızasına geçirilmiştir).

Gene 07.07.06 tarihinde bir Kredi mukavelesi, Mehmet Gürhan ile Taxi Quick GmbH arasında yapılmış. Krediyi veren Mehmet Gürhan. Mukavele 09.03.06 tarihlidir. Kredi faizi % 3,5 tan ve 36 ay vadeli.

Bir başka kredi mukavelesi de İzzet Kurum ile Taxi Quick arasında ve 07.07.06 tarihlidir. Kredi hacmi 30.000,00 Euro’dur. Krediyi veren de İzzet Kurum’dur.

‘’D/USB_Toshibadan/USB_toshibadan’’ dosyasında, ‘’Kanal 7 An-tetli_Gürhan’’ adlı dökümanda, Kanal 7 adına Zekeriya Karaman’ ın, Mehmet Gürhan’ ın aldığı maaşının yanında Avrupa temsilciliğini yaptığı Kanal 7’ den, ayda 9.000,00 Euro Danışmanlık ücreti alacak diye onaylamış olduğu 06.03.06 tarihli belge var.

h) 30.08.2007 tarihinde hakkında ayrıca soruşturma yapılan Şahin

  KÜSMÜŞ’ ün yakalanmasında ‘’Ultron’’ bir USB-Stick ele geçirilmişti.

‘’C’’ dosyasında önce 22.06.07 tarihli bir ‘’Hesap’’ dökümanı bulun-muştu. Bu dökümanda, Atlas, Deniz Feneri, Taxi Quick ve özel kişiler gibi firmaların çalışanlarının ücret, sağlık sigortalarına giden masrafları ve maaşlarını (net ödenen meblağlar ve ‘’XX’ sütunun-da da muhtemelen kaçak ve ek olarak aylıklarına ödenen meblağlar) gösteren listeler görülmüş. Bu listeler, Emekli Sandığından bay Kaiser’e, bilgi edinilmesi ve değerlendirilmesi üzere verildi.

Ayrıca Euro 7, Weiss ve Atlas firmaları kâr/Gelir planlarını ihtiva eden 24.07.07 tarihinde hazırlanmış bir döküman bulunmuştur.

Mayıs 2007 ile Temmuz 2007 tarihleri arasındaki zaman dilimi ücret ve maaş ödemeleri ile ilgili olarak, 07.07.07 tarihli ve Lucıa Scheller tarafından hazırlanan ‘’Kasse EU’’ , 05.06.07 tarihli ve Ekin tarafından hazırlanan ‘’Offene Gehälter’’ ile ‘’2rapor3ücret’’ adlarını taşıyan dökümanlar bulunmuştur.

‘’S/1 Muhasebe/Raporlar/Muhammed’’ dosyasında, 21.06.07 tarihli ‘’Faturalar_Ocak.Haziran_2007’’ adlı döküman var. Bu dökümanda, 2007 Şubat ile 2007 Haziran arasındaki zaman dilimi için Euro 7 tarafından düzenlenmiş bir sürü faturanın listesi mevcut. Fatura-ların net toplamı 753.991,43 Euro’ dur. Bunların arasında, Türkiye'deki ‘’D&D Medyaforum’’ firmasına kesilmiş, ancak vergisi ayrıca belirtilmemiş bir fatura var. Bununla da ilgili soruşturmalar henüz tamamlanmamıştır.

‘’silinmiş’’ kayıtlarda da önemli bilgiler ihtiva eden kayıtlar bulunmuştur. ‘’C/1 Geschäftlich/1 Banken/1 VakifBank/Umsatzanzeige” dosya-sında, ‚’ 2007.05.31_2007.05.07_Umsätze“ vs. adında 3 adet PDF Datei bulunmuş. Bu Dateilar, VakıfBank’taki 3263 hesap numa-rasıyla ilgili, Onlinebanking yoluyla hesap dekontlarının sorulmala-rıdır. Dekontların üzerindeki hesaba girme şifrelerinden Zekeriya Karaman’ ın 20.06.07 ve 21.06.07 tarihlerinde hesap dekontlarını Onlinebanking yoluyla çağırdığı tespit edilmiştir. Ya da bir başkası, ancak kendisine ait şifreleri kullanarak da bankadaki hesaba elek-tronik girmiş olabileceği de olası.

’’LASER420070425160616’’ dökümanında, ‘’C/1 Geschäftlich/1 Banken/Mindmatics’’ dosyasında, 80807 Münih, Marce-Breue-Str. 18 adresindeki MindMatics firmasının 39 sayfalık faturaları vardır. Bu faturalar, Telefon işletme ücretleri ve komisyonlarla ilgili.

‘C/1 Muhasebe/1 Kopi MS/_EHTAP’’ dosyasında reklam masraf-arı ve reklamlardan olan gelirleri bildiren listeler var.

Aynı dosyada iki adet davetiye yazıları da bulunmuştur. Birinci Döküman ‘’InterContinental Frankfurt (2)’’ ve 04.10.06 tarihli, hazır-layan Gürbüz; Zekeriya Karaman ve Mustafa Çelik için 06.10.06 ile 08.10.06 tarihleri arası için 2 adet tek kişilik oda rezervasyonu. İkinci dökümanda da, 22.11.06 tarihinde hakkında ayrıca soruştur-ma yapılan Zahid Akman için tek kişilik oda rezervasyonu yapıl-makta.

‘’C/WPA Verschlüsselung/Umsatzsteuer/Antrag nach Lettland’ dosyasında, 27.07.07 tarihli ‘’Vollmacht_Una’’ adındaki döküman tespit edilmiştir. Bu döküman, elle yazılmış ve 29.11.1976/Cesis doğumlu, LV-4100 Cesis, Lencu 44-10 adresinde mukim bayan Una MEZAKA’ ya, Şahin KÜSMÜŞ’ ün vermiş olduğu ve 2007 başlarında Riga’ da geminin satın alınmasından dolayı geri verilecek katma değer vergisinin hertürlü işlemlerinde, Euro 7’ yi temsil edebileceğine dair vekâletnamedir.

Katma değer vergisinin geri verilmesi için verilecek başvuru resmi dökümanı, ‘’C/WPA Verschlüsselung/Umsatzsteuer/Neuer Ord-ner’’ dosyasında bulunmuştur.

18.06.2007 tarihli ve 0015 (1776) numaralı mesaj, Şahin Küsmüş’ ten, Zekeriya Karaman’ adır. Küsmüş mesajında, Karaman’a, ortakların imzaya hazır kararlarını ve ‘’Aduna M&S GmbH’’ şirketinin kurulması için vekaletler göndermekte.

0017 (1789) numaralı ve 21.06.2007 tarihli mesajında ise Küs-müş, Karaman’a, yeni kurulacak GmbH için 3 alternatif isim önermekte.

24.07.2007 tarihinde avukat Kaymankçı, Küsmüş’ e yazıyor ve Mehmet Gürhan’la yapmış olduğu, Bülent Över’ in borç, maaş ve izin paralarını ilgilendiren görüşmesinden bilgiler veriyor.

25.08.2007 tarihinde Küsmüş, Zekeriya Karaman’a gönderdiği bir E-Mail ekinde, Frankfurt am Main Sulh Ceza mahkemesinin (Amtsgericht) aynî ihtiyati haciz kararını göndermiştir.

11. Ele geçirilen diğer eşyaların değerlendirilmesi a) Genel olarak Arama esnasında ele geçirilen eşyaların arasında dikkati çeken şeylerden birisi, blanko (boş) olan ‘’Alındı Belgelerinin’ Empfangs-bescheinigung) bulunduğu hiçbir kartonun bulunamamış olması ve Dernek başkanı Taşkan’ın da alınan ifadelerinde, bu ‘’Alındı Belgeleri’’ nin (Empfangsbescheinigung) nerede bastırıldıklarını ve nerede muhafaza edildiklerini söyleyememiş olmasıdır. Bilgisayarların incelenmesinde de böylesi bir yazıya (döküman örneğine) rastlanmamıştır. Bunların herhangi bir matbaada bastırıldıklarını belgeleyen ne kayıt, ne de herhangi bir matbaa faturası görülebilmiştir. Taşkan, sanık olarak alınan ilk ifadesinde bununla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur :

‘’Bu klasördeki Alındı belgeleri (Empfangsbescheinigung), Türkiye’ de paralar yardıma muhtaçlara dağıtıldıktan sonra oradaki derne-ğe gönderilen belgelerdir. Bu belgelere, mahalle veya köy muhtar-lığından alınan ve kişilerin yardıma muhtaç olduklarını bildiren yazılar, ikamet belgesi ve nüfus cüzdanlarının (hepsinde değil) birer kopyası eklenmiştir. Alındı belgesinin (Empfangsbescheinigung) üzerinde yardıma muhtaç olan kişiye teslim edilen meblağ yazılıdır, parayı alan yardıma muhtaç kişi de, parayı aldığına dair imzalamış veya parmak iziyle onaylamıştır. Bu Alındı belgelerinin (Empfangsbescheinigung) neticede nerede bastırıldıklarını bilmiyorum ama, nakliye masraflarının oluşmaması için Türkiye’de yaptırıldıklarını sanıyorum’’.


b) Hisse senetleri Deniz Feneri/Euro 7’ ye ait eşyaların gözden geçirilip değerlen-dirilmesi sırasında, Yeni Dünya İletişim A.Ş.’ nin hisse senetleriyle ticaretin yapıldığına dair yazılar da bulunmuştur.

90’ lı yıllarda birsürü para yatırımcısı Yeni Dünya firmasından his-se senedi satın almıştır. Ekim 2005 ile Nisan 2007 tarihleri arasın-da Euro7, 61.340,00 Euro’ luk hisse senetlerini geri satın almış. Sanık Ermiş, (Delil dosyası 15) ifadelerinde: ‘’ Ben, alınan ilk ifademde Yeni Dünya İletişim A.Ş. daha doğrusu Türkiye Kanal 7 hisse senetleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştum. Bu hisse senetleri zamanında genelde Milli Görüş ve diğer cemaat üyelerine satılıyordu. Zamanında YİMPAŞ’ ın hisse senetlerinde olduğu gibi. Bu hisse senetleri, Almanya’da ve diğer Ülkelerde yaşayan Türklere, ‘ kâr ve zararda ortaklık’ payı senetleri olarak satılıyordu. Fransa’da gelen bazı sorulardan biliyorum, orada da satılmıştı. Bu hisse senetleri satışları olduğu zaman ben, henüz organizasyonda değildim. Hisse senetleri sahiplerine hiçbir zaman kâr payı dağıtılmadı. 2005 yılına kadar bu hisse senetleriyle ilgili birşey yapılmadı ve hisse senetleri geri satın alınmadı. İlk kez 2005 yılında bu hisse senetleri, nominal değerleri (kâr payı olmaksızın) üzerinden geri satın alınmaya başlandı. Zamanla Kamuoyunda (basın yayın organlarında) kanal 7’ yi rahatsız eden haberler çıkmıştı. Kamuoyunda örneğin, Kanal 7’ nin, daha doğrusu Yeni Dünya’ nın kısmen YİMPAŞ’ a ait olduğu söylentileri artmaya başlamıştı. Sanıyorum, hisse senetlerinin geri satın alın-maya başlanmasının nedeni de, bu olsa gerek. Bunu ben Mehmet Gürhan’ da öğrendim ama, eminim ki karar, Türkiye’dekilerle birlik-te alınmıştır. Zamanında Kombassan ve Yimpaş’a para yatırarak hisse senetleri alan insanlar, genelde Dünya İletişim A.Ş. ‘ nin de hisse senetlerini almışlardı ve bu sefer baskı yapmaya ve paralarının nereye gittiğini öğrenmeye, hisse senetlerinin ne olduğunu öğrenmek istemeye başlamışlardı. Bu insanları sakinleştirmek, öfkelendirmemek üzere de, hisse senetleri geri satınalma kararı alınmıştı’’.

Hisse senetleri geri satın alındığı zaman, peki bunların parası nereden ödeniyordu sorusuna Ermiş, hisse senetlerinin geri alınması için harcanan paranın, kendisinin ve Mehmet Taşkan’ın keş kasasından çıktığını, bu paraların da o keş kasalara hem bağış paralarından, hem Taxi Quick’ in gelirinden ve hem de TVT’ nin reklam gelirlerinden geldiğini, onun anlaşılmasının biraz zor olduğunu anlatmış; paraların tamamen karıştırıldığını belirtmiştir.

c) Anadolu Tekstil Turizm İnşaat Sanayi, İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Kısaca Anadolu Tekstil) Ele geçirilen eşyaların gözden geçirilip değerlendirilmesinin yapılması sırasında, Anadolu Tekstil firmasının çok sayıda konşimento ve faturalarına rastlanmıştır. Bunlar, Deniz Feneri’ ne verilen Tekstillerle ilgiliymiş. İşbu iddianamede sözü geçen suçların işlen-miş olduğu zaman dilimi için geçerli olan faturaların toplam meblağı 1,23 Milyon Euro tutmaktadır. Belgelerin değerlendirilmesi neticesinde bu faturaların gerçek olup olmadıkları, veya naylon fatura olup olmadıkları hususunda ciddi şüpheler uyanmıştır. Faturalardan, teslim edilen malların yardım amacıyla satın alındıkları olduk-larına dair herhangi bir emare mevcut olmadığı gibi, bu tekstillerin nereye, kime teslim edilmiş oldukları da belli değildir. Bütün faturaların üzerindeki ve teslim yeri olarak verilen adres, deposu olmayan Frankfurt am Main Deniz Feneri’ nin adresidir. Malların teslim alındığına dair de herhangi bir tasdik yoktur. Firmasının 30.09. 2006 tarihindeki tasfiyesinden (Likidasyonundan) sonra da Deniz Feneri’ ne faturalar kesmiş ve bunların karşılığı da besbelli ödenmiştir. Konşimetolar ve Faturalar şahıslar tarafından Türkiye’den getiriliyor ve teslim edilecekleri yer olarak da, Kanal 7’ nin yeri gösterilmiştir. Faturalardan birinin, Anadolu Tekstil’de değil de, Kanal 7’ de çalışan ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan Harun KAPI-YOLDAŞ tarafından düzenlenmiş olduğuna dair emareler vardır. HLKA (Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğü).

Sanık ERMİŞ ifadelerinde, Gıda maddelerinin ve Tekstillerin (Eşya yardımı) siparişinin alman Deniz Feneri tarafından değil, Türkiye’ den yapıldığını, ancak faturaların alman Deniz Feneri’ ne kesildiğini ve alman Deniz Feneri tarafından ödendiğini, faturalarda gösterilmiş olan malların tümünün satın alınıp alınmadığını, bütün bu malların getirilip teslim edilip edilmediğini ve tümünün dağıtılıp dağıtılmadığını bilmediğini, kendisinin bildiği kadarıyla, alman Deniz Feneri’nden Türkiye’ ye birilerinin siparişi yapılan malları teslim almak veya yardım olarak dağıtmak amacıyla gitmediğini, belirtmiştir. Ermiş’ in ifadelerine göre, Anadolu Tekstil’ e giden paralar, gayri resmi muhasebeye yardım olarak geçmiş. Bunun da nedeni (AYTAÇ’ ınki gibi). Faturalar, hakkında ayrıca soruşturma yapılan KAPIYOLDAŞ tarafından Türkiye’ deki Kanal 7 den şahsen alınıp getirilmiş, sadece zaruri durumlarda faturalar faxla geliyormuştu.

12. Diğer Kriminalteknik araştırmalar a) HLKA (Hessen Eyaleti Emniyet genel Müdürlüğü) ‘ya 03.05.2007 tarihli talimat yazısıyla birlikte, on adet Alındı belgesi (Empfangsbescheinigung verildi. Bu Alındı belgeleri üzerinde isimleri yazılı olan ve yardım almış şahıslar tamamen ayrı kişiler olmasına rağmen, alındı belgelerinin üzerindeki imzalar birbirine çok benzemektedir. Konu ile yapılan analiz neticesi verilen bilirkişi raporuna göre, bütün alındı belgelerinin üzerindeki imzalar, çok büyük bir ihtimalle, aynı kişi tarafından atılmış. Gene daha sonra tespit edilen gerçeğe göre, gene çok büyük bir ihtimalle imzalar, belgelere iliştirilen ve ‘’yardıma muhtaçtır’’ belgelerini de imzalayan Muhtar tarafından imzalanmış.

b) 09.11.2007 tarihli talimat yazısıyla HLKA’ ya, 26 sayfa Derneğin yazışmalarından belgeler gönderilmiş (Dernek Kurultay protokolları, Projeler vs.) ve analizinin yapılıp bilirkişi raporu hazırlanması istenmiştir. Bunlarla ilgili olarak sanık Taşkan, 2. ve 5. ifadelerinde değinmiş ve kendisinin bunları Gürhan’ın talimatı (2001 – 2003 yılları için) üzerine aynı anda yaptığını ve Gürhan’ ın da bunları aynı anda (2006’ da) imzaladığını, bunların da derneğin faaliyeti olarak maliye dairesine ibraz edildiğini belirtmiştir. Gürhan’ın imzasının baskı izleri (Druckspuren), tarihler değişik olmasına rağ-man, bir alttaki evrakların da üzerinde tespit edilebilmiştir. Bilirkişi raporunda, ‘’ ayrı ayrı tarihler taşıyan evraklar imzalandıkları zaman üst üste konulmuş vaziyette idiler ve aynı anda imzalanmışlardır. Bu gerçek, tarihlerin doğru olmadığını göstermektedir’’. denilmektedir. Böylece Taşkan’ın ifadeleri onaylanmış olmaktadır.

12. Maliya Takibat Bürosunun araştırmaları Frankfurt am Main Maliye Takibat bürosundan maliye müfettişi Carsten Kauck mahiyetinde görevliler, baştan itibaren soruşturmalara katılmışlardı. 28.01.2008 tarihli rapordan anlaşılacağı üzere, Deniz Feneri e.V., vergi yasalarının gerektirdiği şekilde ve dernek tüzüğünün şartları dahilinde, yardım etmek üzere kendisine verilen /gönderilen paraları gerektiği şekilde harcamamış, muhasebe için kaideler gözardı edilmiş, defterleri gerektiği şekilde tutulmamıştır. Dolayısıyla deniz Feneri e.V.’ ye tanınan kamuoyu menfaatine çalışma yetkisinin (Gemeinnützigkeit) geri alınması/iptal edilmesi önerilmiştir. Bu işler için yetkili III. Maliye Dairesi, Maliye Takibat Bürosunun bu önerisini kabul etmiş ve 2003 yılı için, Deniz Feneri’ nin kamuoyu menfaati için yetkisini, 17 Temmuz 2007 tarihli bildirim yazısıyla iptal etmiştir. Ele geçirilen evrakların gözden geçirilip değerlendirilmeleri sırasın-da, Adam-Opel-Strasse 5, Frankfurt’ taki Taxi Quick GmbH şirketinin de bir gayri resmi muhasebesine rastlanmıştır. Taxi Quick GmbH şirketi, diğer bazı şirketler gibi, personelin birbirine karışmış olması yüzünden Deniz Feneri e.V.’ nin soruşturmaları alanına alınmaya maruz kalmıştır. Taxi Quick GmbH şirketinin gayri resmi muhasebesinin, resmi muhasebesiyle karşılaştırılması sonucunda, şirketin gelirinin yarısı kadar ancak deklare edildiği tespit edilmiştir. Bu, Firdevsi Ermiş’ in ifadelerinden de anlaşılmaktadır.

Edinilen bu bilgilere istinaden sanık ERMİŞ ve GÜRHAN ve Taş-kan aleyhine, 2006 yılı I, II, II ve IV. üç aylık (Quartal) müddetler için verilen yanlış veya tam olmayan katma katma değer vergisi beyanları dolayısıyla, katma değer vergisi kaçakçılığı yüzünden soruşturma davası dava açılmıştır. Açılan bu soruşturma davası, gene Frankfurt am Main savcılığı tarafından yürütülmektedir. Yakında iddianame hazırlanacak ve işbu dava ile birleştirilmesi talep edilecektir.

14. Ödenmeyen Primler (Ceza Yasası Madde 266a) Soruşturmaların başlarında bile, Derneğin (diğer ilgili şirketler de dahil) çalışanlarının maaşlarının bir kısmını, ödediği paraya düşen sosyal primleri karşılamamak için ‘’kaçak’’ ödemiş olduğu anlaşıl-mıştır. Sanık Ermiş’ in ifadelerine göre ‘’kaçak’’ ödemeler ayda 200 ila 1.500,00 Euro arasında değişiyordu. Kriminal Polis Başkomiseri Geiss tarafından, Deniz Feneri e.V. nin yöneticileri aleyhine açılan soruşturma davasında zanlı olarak adı geçmeyen, Deniz Feneri’ nin çalışanı olup da bu ‘’kaçak ödeme’’yle para alan herkesin aleyhine, soruşturma davası açmıştır. Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KÜSMÜŞ’ ün bagajında, çalı-şanlardan kimin ve ne kadar kaçak para aldığını gösteren bir liste bulunmuştu. Ayrıca sanık Ermiş ve Taşkan ifadelerinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuşlardır. Genel olarak şu bilgiler edinilebilmiştir :

    İsim,

Dava dosya Nr.sı

    İşi	

Taşkan’ ın ifadesi Ermiş’ in ifadesi Küsmüş’ün maaş Listesi. Muhf. nr.sı UA-28-0- Bagaj -10 Cihan AKTAŞ St/1474120/07 Atlas GmbH çalışanı 400,-- net +300 Kaçak para. 7.ifade, sayfa 5 400,-- net + 400,-- kaçak. 17. ifade 400,-- resmi+600,-- kaçak Neşet ALTINGEYİK St/1446186/07 Kameraman 850,-- net+1000,-- kaçak para. 6. ifade, sayf. 8 Veri yok 491,88 resmi +1258,12 kaçak

Mehmet ALTUNYALDIZ

St/1445868/07 Haberler 1400,-- net+300,-- kaçak para. 6.ifade, s.7 1400,-- net+250,-- kaçak para, 17. ifade 1.260,-- resmi +440,-- kaçak

Cem BAKIRTEPE St/1470794/07 Film yapımcsı 1500 net

Kaçak para. 7. ifade	1500 net 

Kaçak para, 17.ifade Kayıt yok

Sayfa 4

Bayram BAL St/1502145/07 Atlas GmbH ve Deniz Feneri çalışanı 110,-- net+200,-- kaçak para. 7.ifade, s.7 500,-- net + 800,-- Kaçak para kayıt yok Muhsin BAY ST/1471369/07 TVT Program direktörü 2.500,-- net Kaçak para hissesi belli değil 1750,-- net 750,-- kaçak Kaçak para 17. ifade 1771,95 resmi + 728,05 kaçak para

Bedrettin Bülent BİLGİN St/1239433/07 2005 te itibaren Deniz Feneri muhasebesinde, bağış belgeleri hazırlama 1450,-- net + 800,-- kaçak para 7.ifade, s. 6 1200,-- net + 1000,-- kaçak para. 17. ifade Kayıt yok

Songül ÇİFTÇİ; Henüs Nr.sı yok 2005 ortasından itibaren spiker Euro 7 – kaydı yapılmamış- 900 net Kaçak para 900,-- net Kaçak para Kaydı yok Ahmet CORŞAR St/1462356/07 2006 ortalarından itibaren Euro 7’ de rejisör 1500,-- net Kaçak para 1500,-- net Kaçak para Kaydı yok Orhan DURMAZ St/ZUA/1192981/07 Bina bekçisi, güvenlikten sorumlu 400,-- net + 1600,-- kaçak para. 5. ifade, s. 5 400,-- net + 1600,-- kaçak para. 17. ifade. 40,- resmi 1600,-- kaçak para Özgür ELİTOK Nr.sı yok Prodüktör 1500,-- net+kaçak para 7. ifade, s.4 1500,-- net Kaçak para 17. ifade Kaydı yok Erhan EREN ST/1462589/07 Euro 7’de rejisör 1000,-- net+800,-- kaçak para, 7.ifade, s.4 Veri yok Kaydı yok Fiirdevsi ERMİŞ St/ 118696/06 Muhasebeci, gayri resmi muhasebe, 2001 den bu yana 1900,-- 2300,-- Br.+ 500 – 1900,- net. kaçak para ile ilgili 8.ifade. ek Kaydı yok

Gökhan GÜRBÜZ St/118696/06 Pazarlama müdürü 2300 brüt + kaçak parayla birlikte 3000 Euro netto. 6. ifade, s.6 1700 Euro net+1300,-- Euro kaçak para, 17.ifade 1451,94 resmi 1548,06 kaçak para Kürşad Ali KARACA St/ 118696/06 2006 dan bu yana Deniz Feneri çalışanı. Bağış belgeleri hazırlama 1500,-- net. Kaçak para yok. 7. ifade s.6 1045 Euro net. Kaçak para yok Kaydı yok Ersin KASIM St/1474181/2007 Ahçı 1400,-- Euro Kaçak para 7.ifade, s. 5 Veri yok Kaydı yok Altan KAYAOĞLU St/1474577/2007 Nisan 2007 den itibaren Atlas GmbH’ da 1100,-- net + 300,-- kaçak para 7.ifade s. 6 Veri yok Kaydı yok

Eylem KEHRİBAR St/ 1421061/2007 2006 dan itibaren Euro 7’ de 1650,-- net kaçak parayla birlikte 1200,-- net + 600,- kaçak para , 17.ifade 892,92 resmi, 707,08 kaçak para 6. ifade, S. 6 Murat KÜRÜM St/145064/07

Teknik/Ton 1200,-- net+800,-- kaçak para, 6.ifade s.9 1200 net+800 kaçak para 17.ifade 1216,68 resm, 783,32 kaçak para Faruk KUMRU 1450117/2007 Teknik/Işık 2000,-- net, içinde 800 – 1000,-- kadar kaçak para Veri yok 1030,90 resmi 969,10 kaçak para Seyyar KUTUN St/1231650/07 Teknik dirktör,Kameraman+Rejisör 2300,- net, ne kadar kaçak para aldığı meçhul.6.ifade,s.7 1500,-- net + 800,- kaçak para, 17. ifade 1500 resmi + 1400,-- kaçak para Bülent ÖVER St/1431410/07 Haber redaksiyon şefi, Spiker. Euro 7’ de 3000,-- net. ne kadarı kaçak para meçhul.6.ifade,s.7 1600,-- +1400,-- kaçak para, 17.ifade 1600 resmi + 1400 kaçak para Selçuk ÖZDOĞAN St/1531955/07 Kameraman 2000,-- net, ne kadarı kaçak para belli değil, 6.ifade s. 8 1200,-- net, + 80,-- kaçak para, 17.ifade 934,31 resmi 1065,69 kaçak para

Nagihan ÖZTÜRK St/1430829/07 Euro 7’ de, pazarlama asistanı 900,-- ile 1000,-- net. Ne kadarı kaçak para, belli değil Veri yok Kaydı yok Zühtü (Abdullah) SEVER St/ 1411503/07 Gürhan’ ın sekreteri. Proje ve bağışların yurtdışında kullanımı ile yetkili 1200,-- net + 800,-- kaçak para. 7.ifade, s. 6 1200,-- net + 1000,-- kaçak para. 17.ifade 1170 resmi + 830 kaçak para Ümit SİNCANOĞLU St/189723/07 Lahnstr. ‘deki taxi işletmesi Yönetmeni 800,-- net + 950,-- kaçak para. 5.ifade S.6 450,-- net + 1550,-- kaçak para. 17. ifade Kaydı yok Serpil STRAKA St/1205452/07 Resmi muhasebe ve ücret muhasebesi, DF ve Taxiler hariç 110,-- net + 900,-- kaçak para. 7.ifade s. 4 1500,-- net +1000,-- kaçak para 1000,-- resmi + 1000 kaçak para


Mehmet TAŞKAN St/118696/06 01.09.04 ten itibaren Atlas Media, son olarak D.F. Başkanı 2300,-- brüt, 700 ile 1000,-- arası net kaçak para. 3. ifae s. 6 --- Kaydı yok

Ceyda VURAL Nr.sı yok Pazarlama asistanı, güya 2005’ te Türkiye Kanal 7’ ye gitmiş Takriben 600,-- net. Ne kadar kaçak para aldığı meçhul --- --- Ahmet YILMAZER St/1492033/07 Deniz Feneri çalışanı ve Bina bekçisi 1700,-- net , ne kadarı kaçak para meçhul 1500,-- + 250,-- kaçak para Kaydı yok


Alman Emekli Sandığının hesaplamasına göre, 29.01.2008 tarihi itibariyle, sosyal sigortalar kurumunun şu zararı olmuştur:

Resmi ve gayri resmi muhasebenin karşılaştırılması neticesinde elde edilen sayılara istinaden ancak böyle bir zarar ziyan hesabı-nın yapılması mümkün olabilmiştir. Karşılaştırmada ise somut rakamlar sadece Gürhan, Ermiş, Taşkan Yılmazer, Bilgin,Ermiş, Karaca ve Sever adındaki şahıslara ait rakamlardan elde edilebil-miştir. Kriminal polis araştırma ve soruşturmalarından ayrıca, şirketlerin daha bazı çalışanlarının ‘’Kaçak/kara Para’’ ile çalıştırılmış olduk-larına dair emarelerin olduğu anlaşılmıştır. Bu şahıslar arasında, Deniz Feneri e.V. soruşturma davasında sanık durumunda olma-yanlar hakkında, soruşturma davası (yeni) açılmış durumdadır.

15. Servet ve Malvarlığı Tahsil Etme Önlemleri Frankfurt am Main Sulh Ceza Mahkemesi 23.04.2007 tarihinde Deniz Feneri e.V. aleyhine 1.344.000,00 €, sanık Mehmet Gürhan aleyhine 1.067.000,00 € ve sanık Firdevsi Ermiş aleyhine de 277. 000,00 €’ luk bir aynı haciz kararı vermiştir.

06.06.2007 tarihinde, Frankfurt am Main Savcılığının talebi üzeri-ne, Frankfurt am Main Sulh ceza mahkemesi, Deniz Feneri e.V. hakkındaki aynî hacizi 8.017.000,00 Euro’ya, sanık Mehmet Gürhan aleyhine olan aynî hacizi 3.170.000,00 Euro’ya, Frirdevsi Ermiş hakkındaki aynî hacizi 4.346.000,00 Euro’ya ve Mehmet Taşkan hakkındaki ayni hacizi de 500.000,00 Euro’ ya çıkartmıştır.

Kriminal Polis Üstkomiseri Gebhard’ ın tesbitlerine göre, Deniz Feneri e.V. ‘ nin hesaplarından Euro 7 Fernseh-und marketing GmbH ve Weiss Handes- und Investment GmbH şirketlerine aktarılan paralar dolayısıyla, Frankfurt am Main Savcılığı tarafından Euro 7 Fernseh- und Marketing GmbH hakkında 1.999.975,00 Euro ve Weiss Handels- und Investment GmbH hakkında da 1.519,111, Euro’ luk aynî haciz kararı almak üzere yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulmuş ve yetkili sulh ceza mahkemesi de bu cihette karar vermiştir. Tespit edilen ve aktarılmış olan rakamlar, teker teker seçilen ve ispatı mümkün olayların toplamıdır.

Deniz Feneri Derneği e.V., Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan, Euro 6 Fernseh- und Marketing GmbH ve Weiss Handels- und Investment GmbH hakkında verilen ve yukarıda zikredilen aynî hacizlerden dolayı, aşağıdaki gibi hacizler gerçekleştirildi:

Deniz Feneri Derneği e.V. Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar

İş hesabı Bank für Sozialwirtschaft 8620500 520.000,00 € İş hesabı VakıfBank Frankfurt 3344 188,492,30 € VakıfBank Vadeli para hesabı Frankfurt 15003344 1.000.000,00 € Keş Para Büro Gürhan Oda 11/2/7 379.000,00 € Keş para Büro Durmaz Oda 11/1/12 3.700,00 € Keş para Büro Durmaz Oda 11/1/12 400,00 € Keş para Büro Durmaz Oda 11/1/12 180,00 € İş hesabı VakıfBank Viyana 121.111 229.59266 € İş hesabı ErsteBank Viyana 28438100200 211,645,89 € Alacak Fa. MindMatics AG 93.107,62 €

Mehmet GÜRHAN Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar Özel hesap VakıfBank Ffm. 2002798 338,39 €

Özel hesap CitiBank 301630712 22.251,22 € Hissesenetleri Deposu CitiBank 301630712 3.050,58 € İpotek Hanauer landstr. 453 55.000,00 €

Ortaklık hissesi RapidWay GmbH 50.000,00 € Ortaklık hissesi Taxi Quick GmbH 90.000,00 € Ortaklık hissesi Weiss GmbH 375.000,00 € Ortaklık hissesi Euro 7 GmbH 250.000,00 € 9 adet bono/tahvil beheri 1000,-- 9.000,00 €

Firdevsi ERMİŞ Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar Ortaklık Atlas Media GmbH 10.000,00 € Keş para Büro Ermiş 15.000,00 € Keş para Büro Ermiş 100, 00 $ Hayat Sigortası. Allianz 1.989,00 € Hayat Sigortası. Allianz 3.321,00 € 0542/4293981/250 Kaza sigortası. Allianz 1.970,00 €

Mehmet TAŞKAN Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar 4 Hisse Senedi Sancak Holding Inc. 40,000,00 € Para sayma makinası. Büro Taşkan Oda 11/3/6 OF 500.000,00 € İpotek Lachwiesen 43, Rump. Runpenh./4459

‘’Lachwiesen 43, Rumpenheim’’daki arsa üzerinde zamanında bina yoktu. Sanık Mehmet Taşkan orayı iki kişiyle birlikte satın aldıktan sonra, 6 dairelik bir bina yaptırmıştır.

Tapuya bina, her üçünün adına ve her birine üçte bir oranında geçirilmiştir. Binanın tümünün değeri daha tespit edileceğinden, bu obje hakkındaki ihtiyati ipotek hakkında nihai bir şey söyleye-bilmek henüz mümkün değildir.

Firma Euro 7 GmbH Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar Gemi alımı KDV. Letonya maliyesi 210.021,00 € İs hesabı VakıfBank Ffm. 3263 23.602,43 € İş hesabı Postbank Ffm. 15330601 kapanmış. 0,00 € Firma Weiss Handels- und Investment GmbH Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar İş hesabı VakıfBank Ffm. 3280 1.863,89 € İpotek Adam-Opel-Str. 5 24 759.555,50 € İpotek Ferdinand-Porsche Str. 15 10 759.555,50 € İpotek Grabenstr. 92/Rüsselsheim 1.519,111 € ipotek Kreitnergasse 4-6/Viyana 1.300.000,00 €

Objelerin değerlerinin tespiti için, Kriminal Polis Üstkomiseri Kuni-cke (K 31 şubeden), objelerin satın alış mukavelelerini incelemiş-tir.

İnceleme sırasında Rüsselsheim’daki ‘’Grabenstrasse 92’’ adre-sindeki Objenin satın alma mukavelesinde 350.000,00 Euro, ‘’Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main’’ adresindeki objenin satın alma mukavelesinde 700.000,00 Euro, ‘’Ferdinand-Porsche-Strasse 15,60386 Frankfurt am Main’’ adresindeki objenin satın alma mukavelesinde 240.000,00 Euro, Viyana’daki Kreit-nergasse 4-6 adresindeki objenin satın alma mukavelesindeki fiyat da 1.300.000,00 Euro olarak verilmiş olduğu tespit edilmiştir.

Bu arada bu objeler üzerinde kısmen yeni yapılar yapılmış, kısmen de mevcut yapıların tadilatı yapılmış ve böylece de objelerin değeri yükselmiştir.

Tapu ve Kadastro kayıtlarının (Grundbuch) III bölümünde çeşitli bankalara objelerin ipotek edilmiş olmaları ve krediyi veren bankaların alacaklılar sırasında ilk sırayı almış olmaları yüzünden, obje-lerin alınış değerlerini muhafaza edip etmedikleri, aktüel değer-lerinin çıkarılması ve banka evraklarının incelenmesi neticesinde ancak mümkündür. Haciz koyulan keş para, esham ve tahvilatlar, Frankfurt am Main Sulh Ceza mahkemesi veznesine, muhafaza amaçlı, teslim edilmiştir. Arama esnasında - daha evvel de yazılmış olduğu üzere – Mehmet Gürhan’ ın çelik kasasında şu paralar bulunmuştur:

° İki adet azrf, her zarfın içinde 150.000,00 Euro ve beherinde 300 adet 500 €’luk banknotlar, ° 79.000,00 Euro, 158 adet 500 €’luk banknotlar halinde. Bunların toplamı 379.000,00 Euro yapar. Arama yapılmadan evvel en son keş çekilen para, 19 Nisan 2007 günü, Frankfurt am Main’daki VakıfBank’ taki Euro 7’ nin hesabın- dan çekilmiştir. Keş çekilen para miktarı 300.000,00 Euro’ dur. Çelik Kasada bulunan keş para, bu paradan gelme olabilir. Durum böyle ise, bu para Deniz Feneri e.V. ‘ nin parası değildir, bilakis Euro 7 GmbH şirketinindir, zira hesap bakiyesine bakıldığında VakıfBank’ ın bir kredisinden ve reklam gelirlerinden gelme olduğu büyük olasıdır. 15. Polisçe yapılan takibat Frankfurt am Main Sulh Ceza Mahkemesinin 19.02.2007, 21.02. 2007 ve 02.03.2007 tarihli kararlarına istinaden, davanın bazı zanlılarının takip edilmesi ve seyahatlarının tespit edilmesi gerek- mişti. Takibat şu neticeleri vermiştir: Mehmet GÜRHAN Tarih 16.03.07 19.03.07 26.03.07 Takibat saatı 11.50 17.15 10.50 Kalkış noktası Arlanda Frankfurt İstanbul Ülke İsveç Almanya Türkiye Gidilen yer Riga İstanbul Frankfurt Ülke Letonya Türkiye Almanya Döküman 4145175555 4145175555 bilinmiyor Uçuş Numarası SK 2759 TK 1590 TK 1587

Nurgül GÜRHAN Tarih 16.05.2007 Takibat saatı 17.00 Kalkış noktası Frankfurt Ülke Almanya Gidilecek yer Istanbul Ülke Türkiye Döküman Alman nüfus cüzdanı Uçuş Numarası TK 1590

Mustafa ÇELİK Tarih 04.03.2007 Takibat saati 10.15 Kalkış noktası Viyana Ülke Avusturya Gidilecek yer İstanbul Ülke Türkiye Döküman 746620 Uçuş Numarası TK 1884


Mehmet TAŞKAN Tarih 12.04.2007 Takibat saatı 11.10 Kalkış noktası Istanbul Ülke Türkiye Gidilecek yer Frankfurt Ülke Almanya Döküman Uçuş Numarası TK 1587