Dağdan Keserler Meşeyi

(Dağdan keserler meşeyi sayfasından yönlendirildi)
Dağdan keserler meşeyi (nenni nenni)
Aha gelinin döşeği (nenni nenni)
Dağdan keserler fıstığı (nenni nenni)
Aha gelinin yastığı (nenni nenni)
Dağdan keserler gürgeni (nenni nenni)
Aha gelinin yorganı (nenni nenni)