Cumhuriyet/1 İkinciteşrin 1936/Türk kadınının askerlik hizmeti

Türk kadınının askerlik hizmeti

Kadınlarımızdan ordu hizmetlerinde de istifade edilmek maksadile bir kanun hazırlanıyor

Ankara 31 (Telefonla) – Kadınlarımızdan ordu hizmetlerinde de istifade edilmesi yolunda ötedenberi mevcud olan cereyanın Meclisin açılacağı günlerde kanunî bir safhaya girmek üzere olduğu anlaşılmaktadır. Kadınlarımızın askerliğine dair olan kanun lâyihasının yakında hazırlanarak Meclise sevkedileceği ve Meclisin bu içtima devresinde çıkacağı ümid edilmektedir.