Cumhuriyet/1 İkinciteşrin 1936/Erkânıharbiyelerin içtimaı: Mareşal Fevzi Çakmak yarın Bükreşe gidiyor

Erkânıharbiyelerin içtimaı

Mareşal Fevzi Çakmak yarın Bükreşe gidiyor
Separator.jpg
Büyük Erkânıharbiye Reisimiz dün Ankaradan geldi ve merasimle istikbal edildi

Büyük Erkânıharbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak dünkü trenle Ankaradan şehrimize gelmiş, Haydarpaşa istasyonunda parlak bir surette istibal olunmuştur. Mareşal Fevzi Çakmak, Balkan Antantına dahil devletlerin erkânıharbiye reisleri tarafından Bükreşte yapılacak içtimaa iştirak edecektir.

Mareşal Fevzi Çakmak maiyetile birlikte yarın Hamidiye mekteb gemisile Köstenceye hareket edecektir.

Mareşal Fevzi Çakmak gene Hamidiye gemisile şehrimize dönecektir.

Times gazetesine göre seyahatin manası

Times gazetesi, İstanbul muhabirinden aldığı bir habere atfen Erkânıharbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmağın, önümüzdeki ay içinde Bükreşte toplanacak olan Balkan Antantı erkânıharbiye reisleri konferansında Türkiyeyi temsil edeceğini yazarak diyor ki:

"Yeni Türkiyenin en gözde şahsiyetlerinden biri olan Mareşal, Cumhuriyetin ilânındanberi memleketini terketmemiş olup yakında yapacağı bu seyahat, Bükreş içtimaına atfedilen ehem-

[Arkası Sa. 3 sütun 5 te]