Cumhuriyet/1 İkinciteşrin 1936/Bağdad askerî işgal altına alındı: Harbiye Nazırı katledildi, Nuri Said Paşa sürüldü

Bağdad askerî işgal altına alındı

Harbiye Nazırı katledildi,
Nuri Said Paşa sürüldü
Separator.jpg
Kral Gaziyülevvel Irak Meclisini feshetti
Separator.jpg
Asilerin reisi Bekir Sıtkı ve yeni Başvekil Süleyman Hikmet bütün Arabları bir araya toplıyarak büyük bir Arab devleti kuracaklarmış. Yeni hükûmet ilk iş olarak mecburî askerlik usulünü vazedecek.

Londra 31 (Hususî) – Irak hâdiseleri hakkında bugün alınan mâlumattan anlaşıldığına göre, asiler Irak ordusunun takviyesi için mecburî askerlik usülünün tatbikini istemişlerdir. Hükûmet ise, kabile reislerinin buna muhalif olduklarını gözönünde tutarak mecburî askerlik usulünün tatbiki cihetine gidilmesini tervic etmemiştir. Bunun üzerine Bekir Sıdkı askerî darbei hükûmetini yapmıştır.

Yeni Başvekil Hikmet Süleymanın aslen Türk olduğu haber verilmektedir.

Eski Başvekil Yasin Paşa, Hariciye Nazırı Nuri Paşa Essaid ile Dahiliye Nazırı Geylâninin katledildiği şayi olmuştur. Geç vakit alınan haberlere göre, yukarıda isimleri geçen üç Nazır katledilmeyip, sadece hudud haricine çıkarılmışlardır.

Diğer bir habere göre, İngiliz muhibliğiyle tanınmış olan ve istifa eden kabinede Millî müdafaa nazırı bulunan Cafer Paşa katledilmiştir. Daha Umumî harbde İngilizler lehine miralay Lâvrensle teşriki mesai eden Cafer Paşa, o zaman Başvekâlete getirilmiş, bilâhare de iki defa Londra elçiliğine tayin edilmişti.

Gece geç vakit alınan haberlere göre bugün öğleden sonra Kral Gaziyülevvelin bir emirnamesi neşredilmiştir. Bu emirname meclisin feshedildiğini ve yeni intihabat yapılacağını bildirmektedir.

Irakın yeni diktatörü

İskenderiye 31 (Hususî) – Bağdaddan bildirildiğine göre, asilerin reisi Kürd eşrafından Bekir Sıtkı Irakın hakikî diktatörüdür. Yeni kabinenin bile diktatörün kontrolu altında bulunduğu haber verilmektedir.

Bağdad şehri bu sabah askerî işgal altına alınmıştır. Eski kabine azaları Bağdadı terketmek mecburiyetinde kalmışlardır.

Eski Başvekil Yasin Paşa, Hariciye Nazırı Nuri Paşa ile, Dahiliye Nazırı Geylâninin nefyedildikleri anlaşılmaktadır.

Filistinde edişe

Londra 31 (Hususî) – Iraktaki hâdiseler Filistinde derin bir endişe uyandırmaktadır.

Büyük bir Arab devleti kuracaklarmış

Londra 31 (A.A.) – Bağdaddaki

[Arkası Sa. 9 sütun 4 te]