Cumhuriyet/1 İkinciteşrin 1936/Aziz misafirimiz Ankaradan geldi: Ankaradaki görüşmeler çok iyi neticeler verdi

Aziz misafirimiz Ankaradan geldi

Ankaradaki görüşmeler çok iyi neticeler verdi
Separator.jpg
"Bu karışık zamanlarda kıymetli Türk ordusu Balkanlardaki kardeşlerile birlikte hertürlü tecavüze karşı müdafaaya tahsis edilmiştir"
Yugoslavya matbuatının çok mühim neşriyatı
Separator.jpg

Cumhuriyet bayramımızda Ankarada bulunan dost ve müttefik Yugoslavyanın kıymetli Başvekili M. Stoyadinoviç ile refikası ve maiyeti erkânı dün saat 14.40 da hususî bir trenle Ankaradan şehrimize gelmişlerdir.

Muhterem misafirlerimiz Haydarpaşa garında Vali, İstanbul kumandan Vekili General Ali Fuad, Yugoslav konsoloshanesi erhânı ve Yugoslav kolonisi ile İstanbul gazetecileri tarafından karşılanmışlardır.

Bir kıt'a asker ve bir polis müfrezesi ihtiram ve selâm vazifesini ifa etmişlerdir.

M. Stoyadinoviç trenden iner inmez askerî bando Yugoslav ve Türk millî marşlarını çalmıştır.

Bundan sonra muhterem misafirimiz askerimizi teftiş ederek gardan çıkmıştır. Bu sırada Gar civarına biriken kalabalık bir halk kütlesi büyük dost devlet Başvekilini hararetle alkışlamıştır. Muhterem misafirlerimiz buradan Sakarya motörile Tophane rıhtımına ve oradan da otomobille Perapalas oteline gitmişlerdir. Misafirlerimize tahsis edilen otel bu münasebetle Türk ve Yugoslav bayraklarile süslenmiştir.

Yugoslav Başvekili ile refikası veya-

[Arkası Sa. 9 sütun 1 de]