Cihân hüsnü yüzünden bir varakdır

Cihân hüsnü yüzünden bir varakdır
Ki her bir harfi bin câna sebakdır

Kulum demiş keremden serve kaddin
Yüce hikmetlinin gönlü aşakdır

Rakîbin koyup urdum eşiğe yüz
Ana hürmet gerek kim ulurakdır

Gözüm yaşını âhım şefkatinden
Çıkardı göklere adı şafakdır

Gönül bin cân verir sana ‘aceb bu
İki ‘âlemde varı bir ramakdır

Harâmî gözlerin ne kan içerse
Helâl olsun ana kim ‘ayn-ı hakkdır

Yüzün şerh edeli gülşende Şeyhî
Hayâdan gül yüzü gark-ı ‘arakdır