Bektaşî Şairleri ve Nefesleri/Yetimî

YETİMÎ

XVI ncı asır Bektâşîlerindendir. Âşık Çelebi onun Seyyid Gazi hankahı abdallarından olduğunu bildiriyor. Hasan Çelebi de şunları söylemektedir :

«Vilâyet-i Germiyandan Seyyid Gazî hânkahında olan büdelâmn yetimi ve hankah-ı cihanda ser ü pâ bürehne yürü­yen abdalların bî havf ü bîmi idi».

Her iki tezkirede de âşıkane bir manzumesi örnek olarak alınmıştır. Mecmualarda mahdud bir kısım şiirlerine tesadüf edilen Yetimi’nin iki manzumesini dercetmekle iktifa ediyorum:

—1—

— Gazel —


Âşık-ı pür hâle pûşîde değil ahvâlimiz
Nüktedân-ı ilm-i aşka nitekim akvalimiz
Âlem-i lâhûta yummazdık kanad ya hû deyu
Terk-i nâsût ile açılmasa perr ü bâlimiz
Biz sebük bâran ile pâdâş olmazdık bu gün
Üstümüzden ırmasak tahfif idüb işgalimiz
Câme-i zerbeft-i şâhîye teveccüh etmeyiz
Ol gedâ kim eğnine aldı palas u şalimiz
Tekyegâh-ı aşka dervîşâne gel şâhım ki tâ
Aşk u meşk ide seninle bu dil-i abdâlimiz
Pertev-i nûr-i cemâli rehnümâ-yi aşk iken
Ey Yetimî zühd yolunda var mıdır a’mâlimiz

―2―

—Muhammes—


Giceler tâ subh olunca zârı var Bektaşi’nin
Künc-i vahdetde müdâm erkânı var Bektaşi’nin
Ahdine sâbit kadem ikrârı var Bektaşi’nin
Hayder-i Şîr-i Hudâ Kerrâr’ı var Bektaşi’nin
Hacı Bektaş-ı Veli hünkârı var Bektâşi’nin

Sâhib-i esrârı dinle aşkı rüsvâ eyleme
Zâhidâ gel ehl-i ilmim deyu da’vâ eyleme
Kâmilin hakkında bir biyhûde gavga eyleme
Kanda görsen bir harâbât ehlini ta’n eyleme
Hacı Bektâş-ı Veli hünkârı var Bektaşi’nin

Hem şerîatten haberdar hem tarikat ehlidir
Ma’rifet bâbında tekmil hem hakîkat ehlidir
Bâzı câhil dahi eder bilmez ne işret ehlidir
Birler üçler yediler bezminde vahdet ehlidir
Hacı Bektâş-ı Veli hünkârı var Bektaşi’nin

Bu harâbât ehli pendin merd isen gel eyle gûş
Âri kıl mir’ât-ı kalbin olasın bin bire dûş
Köhnesine hor bakıp demeyin anlar hırkapûş
Bir gün ola ettire esrâr-ı aşk-ı bahri cûş
Hacı Bektâş-ı Veli hünkârı var Bektaşi’nin

Bu ikilik perdesinden geç olasın tâ ki pir
İnd-i Bârî’de Yetimî bir olur bây ü fakir
Yâ İlâhî dâm-ı nefs içre bizi koyma esîr
Bizdedir velhasılı zâhir ü bâtın cümle sır
Hacı Bektâş-ı Veli hünkârı var Bektaşi’nin