Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanun

13/12/1334
Sayı: 2879
Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa : 24
Resmî Gazete

KANUN

Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanun

Kanun No. 2596

Kabul Tarihi: 3/12/1934

 


{{madde |başlık = |numara = 1 {{fıkra|numara=1|metin= Her hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır.

f2. Hükümet her din ve mezhebden münasib göreceği yalnız bir ruhaniye mabed ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir.

{{madde |başlık = |numara = 2

f1. Türkiye'de kanuna tevkifan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüb gibi heyetler ve mektebler mahsus kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname veya talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet ve levazım taşıyabilirler.

{{madde |başlık = |numara = 3

f1. Türkiye'de bulunan Türklerin ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alametlerini ve lavazımını taşımaları yasaktır.

{{madde |başlık = |numara = 4

f1. Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazımları ile Türkiye'yi ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyetince tayin olunacak mercilerin müsaadesine tabidir.

{{madde |başlık = |numara = 5 {{fıkra|numara=1|metin= Türkiye Devleti nezdine memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel mer'i adetlere tabidir.

f2. Müsaadei mahsusa ile gelen yabancı memleketler kara, deniz, hava kuvvetlerine mensup kimselerin resmi üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekleri İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin olunur.

{{madde |başlık = |numara = 6

f1. Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.

{{madde |başlık = |numara = 7

f1. Birinci maddenin hükümleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri kanunun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

{{madde |başlık = |numara = 8

f1. Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur

Ayrıca bakDüzenle

Dış bağlantıDüzenle