Atatürk Uluslararası Barış Ödülü tüzüğü

8/12/1984
Sayı: 18599 Tertibi : 5, Cildi : 24, S. 2087
Resmî Gazete

TÜZÜK

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü

Dayandığı Kanunun Kabul Tarihi: 11/8/1983

Kabul Tarihi: {{{kabul_tarihi}}}

 
Wikipedia-logo-v2.svg
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM: Kapsam ve Genel EsaslarDüzenle

KapsamDüzenle

Madde 1 – Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilme koşulları ve esasları, Ödül Kurulunun ve Komisyonların çalışma usulleri, değerlendirme esasları, ödül plaketinin ve rozetinin yapılışı, biçimi ve boyutlarıyla para ödülünün miktarının belirlenmesine, ödül töreninin düzenlenmesine ve ödülün verilmesine ilişkin usul ve esaslar, bu Tüzükte gösterilmiştir.

Atatürk Uluslararası Barış ÖdülüDüzenle

Madde 2 – Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Atatürk'ün rölyefi işlenmiş bir plaket, ödül rozeti ve beratıyla para ödülünden oluşur.

Her yıl, sadece, bir ödül verilir.

Ödül plaketi altın kaplanmış gümüşten, ödül rozeti altından yapılır.Ödül beratı, Cumhurbaşkanlığınca düzenlenir ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır. Plaket ve rozetin biçimi ve boyutları, yarışma yoluyla, Ödül Kurulunca belirlenir.

Para ödülünün miktarı, her yıl, Ödül Kurulunca belirlenir.

Belirlemede, verilen son ödülün miktarı ve para değerindeki değişmeler gözönünde bulundurulur.

Ödülle İlgili Esaslar ve Verilme KoşullarıDüzenle

Madde 3 – Atatürk Uluslararası Barış Ödülüyle ilgili esaslar ve koşullar şunlardır:

a) Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilmesinde, ırk, dil, renk, cinsiyet, din, milliyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilemez.
b) Ödülün verilmesinde, dünya barışına, uluslararası ilişkilerde dostluk, anlayış ve iyi niyetin geliştirilmesine, siyasal, bilimsel, sanatsal ve benzeri eserleri, hizmet ve faaliyetleriyle Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda hizmet vermiş olmak koşulu aranır.
c) Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunca ödüle layık görülen aday, Cumhurbaşkanının onayıyla ödül almaya hak kazanır ve en geç 23 Nisan günü Resmi Gazete'de ve Türkiye Radyo ve Televizyonunda ilan edilir.
d) b bendinde öngörülen koşulları taşıyan aday bulunmadığı yıllarda ödül verilmez.
e) Adayın ölmesi,ödül verilmesini engellemez.
f) Ödül verilecek eser, hizmet ve faaliyet birden çok kişinin ürünüyse, her birine ayrı ayrı plaket, rozet ve berat verilir; para ödülü aralarında paylaştırılır.

Ödülün İlanıDüzenle

Madde 4 – Ödül alabilecek eser; hizmet ve faaliyetlerde aranılacak nitelikler ve verilecek para ödülünün miktarı, her yıl 1 Haziran- 30 Ağustos günleri arasında, olabildiğince erken bir tarihte, yurtiçi ve yurtdışı basın - yayın araçlarıyla ilan edilir.

Adaylık için BaşvurmaDüzenle

Madde 5 – Eser, hizmet ve faaliyetleri dolayısıyla ödüle aday olmak isteyenler eserlerini de ekleyerek, engeç 31 Aralık akşamına kadar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına ulaşacak şekilde başvurmak zorundadırlar.

Aday Gösterebilecek OlanlarDüzenle

Madde 6 – Tüzüğün 3 üncü maddesinde yer alan esaslara uygun olarak, en geç 31 Aralık akşamına kadar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Ödül Kurulu Üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye'deki yabancı misyon şefleri, daha önce ödül almış kişiler, Ödül Kurulunun belirleyeceği diğer gerçek ve tüzel kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler. Bu madde hükmüne göre aday gösterilecek olanların kişilikleri, eserleri, hizmet ve faaliyetleri hakkında, aday gösteren gerçek ve tüzel kişiler tarafından bir rapor düzenlenir ve aday olarak gösterilmesinin gerekçesi açıkça belirtilir.

Değerlendirme SüresiDüzenle

Madde 7 – Adayların eser, hizmet ve faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin işlemler, 31 Aralığı izleyen onbeş ay içinde sonuçlandırılır.

Ödül Töreninin DüzenlenmesiDüzenle

Madde 8 – Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı günü düzenlenecek bir törenle Cumhurbaşkanı veya yetkili kılacağı bir kimse tarafından ödüle hak kazanan kişiye veya temsilcisine verilir.

Ödüle hak kazanan kişi veya temsilcisi, törende şahsen hazır bulunmaya ve mümkünse "Atatürk ve Dünya Barışı" veya ödül almasını sağlayan eser, hizmet ve faaliyetleri hakkında bir konferans vermeye çağırılır.

Ödüle hak kazanan kişi veya temsilcisinin karşılanıp ağırlanmasına ve ödül törenine ilişkin hususlar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığıyla Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü tarafından birlikte düzenlenir ve yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM: Organlar ve Çalışma EsaslarıDüzenle

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü KuruluDüzenle

Madde 9 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu, Dışişleri Bakanıyla Ödül Kurulu için Cumhurbaşkanınca altı yıl süreyle seçilecek üç üyenin Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuruluna katılmasıyla oluşur.

Ödül Kurulunun başkanı, Yüksek Kurulun başkanıdır. Kurulun sekreterlik hizmetleri, Yüksek Kurum Başkanlığınca yürütülür. Atatürk Uluslararası Barış Ödülüyle ilgili Kurum içi çalışmaların yürütülmesinde, Yüksek Kurum Başkanı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanını görevlendirebilir.

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun GörevleriDüzenle

Madde 10 – Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilmesiyle ilgili çalışma plan ve programını hazırlamak, para ödülünün miktarını belirlemek,
b) Bu Tüzüğün 6 ncı maddesine göre, ödül için aday bilderecek diğer gerçek ve tüzel kişileri seçmek,
c) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ve bu Tüzükteki esaslara göre ödül adaylarını değerlendirecek komisyonları oluşturmak, komisyonların değerlendirmelerini karara bağlamak ve Cumhurbaşkanının onayına sunmak.

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun Çalışma EsaslarıDüzenle

Madde 11 – Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu, çalışma plan ve programına uygun olarak toplanır. Başbakan, Kurulu, olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır; kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın katıldığı görüş, Ödül Kurulu kararı sayılır.

Kurul çalışmaları ve değerlendirmeler gizlidir. Onaylanmadan önce, açıklama yapılamaz. Kazanamayan adaylar açıklanmaz.

Değerlendirme Komisyonları, Çalışma ve Değerlendirme EsaslarıDüzenle

Madde 12 – Değerlendirme komisyonları ve bu komisyonlarda görev alacak kişiler ve yedekleri, her yıl aday gösterilme ve başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra, Yüksek Kurum Başkanının önerisi ve Ödül Kurulunun onayıyla belirlenir. Komisyonlar,başkanlarını kendi aralarından seçerler ve Yüksek Kurum Başkanına bağlı olarak çalışırlar. Aralarındaki eşgüdüm Yüksek Kurum Başkanlığınca sağlanır.

Komisyonlar, üye tam sayısıyla toplanır; kararlar salt çoğunlukla alınır.

Komisyonlar, çalışma plan ve programlarını, eser, hizmet ve faaliyetlerin değerlendirilmesinde uygulanacak esasları belirleyerek Yüksek Kurum Başkanının onayına sunarlar.

Değerlendirme sonuçları gizli tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son HükümlerDüzenle

Para Ödülünün TransferiDüzenle

Madde 13 – Ödülü bir yabancının kazanması halinde, para ödülü, Türk parası olarak veya yabancı paraya çevrilerek Yurt dışına transfer edilebilir.

Geçici Madde 1 – Atatürk Uluslararası Barış Ödülüyle ilgili Kanun ve Tüzük hükümleriyle diğer bilgiler, bu Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen 3 ay içinde, 6 ncı maddede belirtilen kişi ve kuruluşlara gönderilir.

Geçici Madde 2 – 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında sözü edilen yarışmanın koşulları, Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen 3 ay içinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca ilan edilir.

YürürlükDüzenle

Madde 14 – 11/8/1983 günlü ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 106 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

YürütmeDüzenle

Madde 15 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.