Arap Harfleri İle Tedrisat Yapmak İçin Gizli Veya Aleni Dershane Açanlara Dair Talimatname

ARAP HARFLERİ İLE TEDRİSAT YAPMAK İÇİN GİZLİ VEYA ALENİ DERSHANE AÇANLARA DAİR TALİMATNAME


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23.12.1931, No: 12073
Dayandığı Kanunun Tarihi : 1.11.1928, No: 1353
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.1.1932, No: 1993
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi : 13, S. 33


Madde 1 – Türk harflerinin kabul ve tatbikına dair olan 1 Teşrinisani 1928 tarih ve 1353 numaralı kanunun 9 uncu maddesi hilafına olarak arap harfleriyle tedrisat yapmak için gizli veya aleni dershane açanlar ve budershanelerde tedrisatta bulunanlar 1 Mart 1926 tarih ve 765 numaralı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi mucibince tecziye olunacaklardır.

Madde 2 – Bu Talimatname her yerde en büyük mülkiye memuru tarafından usulü dairesinde halka ilan olunacaktır.

Madde 3 – Bu Talimatname neşri tarihinden muteberdir.

Madde 4 – Bu Talimatnamenin tatbikına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


Ayrıca bakDüzenle

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun