Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşme

Noun Project quill icon 1182188 cc.svg
Bu madde için halihazırda hazırlanmış bir matbu eser kopyası vardır ve istinsah edilmelidir.

İstinsah edildikten sonra ilgili dosyaları bu sayfaya bağlamayı unutmayın.KODLARIN LİSTESİ

1- KİŞİ HALİ
1-1 Makam
1-1-1 Belgeyi kaydeden makam
1-1-2 Belgeyi tanzim eden makam
1-1-3 Bilgi isteyen makam
1-1-4 Bilgi istenen makam
1-1-5 Kararõ alan makam
1-1-6 Nüfus İdaresi
1-1-7 Nüfus memuru
1-1-7-1 Nüfus memurunun ünvanõ
1-1-7-2 Nüfus memurunun adõ ve soyadõ
1-1-7-3 Belgeyi tescil eden nüfus memurunun soyadõ ve adõ
1-1-8 Yargõ
1-1-8-1 Kararõ veren mahkeme
1-1-8-2 Hukuk mahkemesi
1-1-8-3 Dinsel yargõ yeri
1-1-8-4 Üst yargõ yeri
1-1-8-5 ........ Mahkemesi
1-1-8-6 Tenfiz kararõ veren yargõ yeri
1-1-9 Noterin adõ ve soyadõ
1-1-9-1 Noterin adresi
1-1-9-2 ........ Noteri
1-2 Nüfus kütüğü
1-2-1 Aile kütüğü
1-2-2 Doğum özel kütüğü
1-2-3 Evlenme özel kütüğü
1-2-4 Ölüm özel kütüğü
1-3 Nüfus kaydõ [Ahvali şahsiye belgesi]
1-3-1 Nüfus kaydõ sureti
1-3-2 Nüfus kaydõ örneği
1-3-2-1 Çok dilli kayõt örneği
1-3-3 Doğum belgesi
1-3-3-1 Doğum belgesi örneği
1-3-4 Evlenme belgesi
1-3-4-1 Evlenme belgesi örneği
1-3-5 Ölüm belgesi
1-3-5-1 Ölüm belgesi örneği
1-3-6 Tanõma senedi
1-4 Nüfus cüzdanõ
1-4-1 Aile cüzdanõ
1-4-2 Uluslararasõ aile cüzdanõ
1-5 Nüfus kayõt düzeltme kararõ

2- YERLER
2-1 Genel açõklamalar
2-1-1 Devlet
2-1-1-1 Federe devlet
2-1-1-2 Yargõ kararõnõn verildiği devlet
2-1-1-3 Eyalet
2-1-1-4 Bölge
2-1-1-5 Kanton
2-1-1-6 İl
2-1-2 Şu andaki ikamet yeri
2-1-2-1 Ölenin son ikametgahõ
2-1-2-2 İkamet yeri
2-1-3 Adres
2-1-3-1 Şehir
2-1-3-2 Kasaba
2-1-3-3 İdari bölüm
2-1-3-4 İlçe
2-1-3-5 Cadde
2-1-3-6 Sokak
2-2 Belgenin düzenlendiği yer
2-2-1 Belgenin tescil edildiği yer
2-2-2 Kayõt özetinin verildiği yer
2-3 Tescil yeri
2-3-1 Belgenin tescil yeri
2-3-2 Yargõ kararõnõn tescil yeri
2-4 Doğum yeri
2-4-1 Babanõn doğum yeri
2-4-2 Ananõn doğum yeri
2-4-3 Çocuğun doğum yeri
2-4-4 Kocanõn doğum yeri
2-4-5 Kadõnõn doğum yeri
2-4-6 Ölenin doğum yeri
2-5 Evlenme yeri
2-6 Ölüm yeri
2-6-1 Kocanõn ölüm yeri
2-6-2 Kadõnõn ölüm yeri
2-7 İlk kayõt yeri
2-7-1 Babanõn ilk kayõt yeri
2-7-2 Ananõn ilk kayõt yeri
2-7-3 Kocanõn ilk kayõt yeri
2-7-4 Kadõnõn ilk kayõt yeri

3 DOĞUM VE NESEP
3-1 Baba
3-2 Ana
3-3 Çocuk
3-4 Cinsiyet
3-4-1 Erkek
3-4-2 Kadõn
3-4-3 Cinsiyeti belirsiz
3-5 Evlat edinme
3-5-1 Basit evlat edinme
3-5-2 Mutlak evlat edinme
3-5-3 Basit evlat edinmeden mutlak evlat edinmeye geçiş
3-6 Velayet hakkõ
3-6-l Velayet hakkõna ilişkin karar
3-6-2 Ana, baba tarafindan müştereken kullanõlan velayet hakkõ
3-7 Doğuma ilişkin yargõ kararõ

4 EVLENME-EVLİLİK BAĞININ SONA ERMESİ
4-1 Evlilik durumu
4-1-1 Eş (veya koca)
4-1-2 Eş (veya kadõn)
4-1-3 Bekar
4-1-4 Boşanmõş erkek
4-1-5 Boşanmõş kadõn
4-1-6 Dul erkek
4-1-7 Dul kadõn
4-2 Evlenme
4-2-1 Medeni evlenme
4-2-2 Medeni evlenmenin geçerliliği
4-3 Dini evlenme
4-3-1 Dini evlenmenin geçerliliği
4-3-2 Dini evlenmenin iptali
4-4 Evlilik rejimi
4-4-1 Kanuni rejim
4-4-2 Evlenme akdi
4-4-2-1 Mal ayrõmõ rejimi
4-4-3 Evlenme rejimine ilişkin eşlerin beyanõ
4-4-4 Aile rejiminde değişiklik
4-4-5 Aile rejiminin değiştirilmesi
4-4-6 Eşler arasõnda yetki devri
4-5 Eşlerin uzlaşmasõ
4-5-1 Eşlerin uzlaşmasõnõn onaylanmasõ
4-6 Ayrõ yaşama
4-7 Evliliğin sona ermesi
4-7-1 Boşanma
4-7-2 Ayrõlõktan sonra evliliğin sona ermesi
4-7-3 Dini makamca evliliğin sona erdirilmesi
4-7-4 Ölümle evliliğin sona erdirilmesi
4-7-4-1 Kocanõn ölümü ile evliliğin sona ermesi
4-7-4-2 Kadõnõn ölümü ile evliliğin sona ermesi
4-8 Evlenmenin yok sayõlmasõ
4-9 Evlenmenin iptali

5 EHLİYETSİZLİK-GAİPLİK-ÖLÜM
5-1 Ehliyetsizlikler
5-1-1 Vesayet
5-1-1-1 Küçüğün vesayeti
5-1-1-2 Reşitin vesayeti
5-1-1-3 Vasinin soyadõ
5-1-1-4 Vasinin adõ
5-1-1-5 Vesayetin değişikliği
5-1-1-6 Vesayetin kaldõrõlmasõ
5-1-2 Reşitin kayyõmlõğõ
5-1-2-1 Kayyõmõn soyadõ
5-1-2-2 Kayyõmõn adõ
5-1-2-3 Kayyõmlõkta değişiklik
5-1-2-4 Kayyõmlõğõn kaldõrõlmasõ
5-1-3 Reşitin ehliyetsizliği
5-1-4 Reşit üzerinde uygulanan babalõk yetkisi
5-1-5 Mallarõn idaresinin başlangõç tarihi
5-1-6 Medeni hal listesi
5-1-7 Rüşt
5-2 Gaiplik kararõ
5-3 Ölüm
5-3-1 Ölüm karinesi hakkõnda yargõ kararõ
5-3-2 Ölümün beyanõ

6- VATANDAŞLIK
6-1 Kişilerin vatandaşlõğõ
6-1-1 Babanõn vatandaşlõğõ
6-1-2 Ananõn vatandaşlõğõ
6-1-3 Kocanõn vatandaşlõğõ
6-1-4 Kadõnõn vatandaşlõğõ
6-2 Vatandaşlõğõn verilmesi
6-3 Vatandaşlõğõn kazanõlmasõ
6-4 Vatandaşlõğõn korunmasõ
6-5 Vatandaşlõğõn geri alõnmasõ
6-6 Vatandaşlõğõn kazanõlamamasõ
6-7 Vatandaşlõğõn kaybõ
6-8 Vatandaşlõğõn düşürülmesi
6-9 Vatansõz

7- SOYADI
7-1 Babanõn soyadõ
7-1-1 Kocanõn babasõnõn soyadõ
7-1-2 Kadõnõn babasõnõn soyadõ
7-2 Ananõn soyadõ
7-2-1 Kocanõn anasõnõn soyadõ
7-2-2 Kadõnõn anasõnõn soyadõ
7-3 Çocuğun soyadõ
7-4 Evlat edinenin soyadõ
7-5 Eşinin soyadõ
7-5-1 Kocanõn soyadõ
7-5-1-1 Kocanõn evlenmeden önceki soyadõ
7-5-1-2 Kocanõn evlenmeden sonraki soyadõ
7-5-1-3 Belgenin tanzim edildiği sõrada kocanõn soyadõ
7-5-1-4 Kocanõn yargõ kararõndan sonraki soyadõ
7-5-2 Kadõnõn soyadõ
7-5-2-1 Kadõnõn evlenmeden önceki soyadõ
7-5-2-2 Kadõnõn evlenmeden sonraki soyadõ
7-5-2-3 Belgenin verildiğõ sõrada kadõnõn soyadõ
7-5-2-4 Kadõnõn yargõ kararõndan sonraki soyadõ
7-5-3 Son eşinin soyadõ
7-5-3-1 Ölünün son eşinin soyadõ
7-5-4 Evlenmeden önceki soyadõ
7-5-5 Evlenmeden sonraki soyadõ
7-6 Ölünün soyadõ
7-6-1 Ölünün babasõnõn soyadõ
7-6-2 Ölünün anasõnõn soyadõ
7-7 Soyadõ ve vatandaşlõk
7-7-1 Vatandaşlõğõn kazanõlmasõndan önceki soyadõ
7-7-2 Vatandaşlõğõn kazanõlmasõndan sonraki soyadõ
7-7-3 Vatandaşlõğõn kaybõndan sonraki soyadõ
7-8 Soyadõ değişikliği
7-9 Diğer soyadlarõ
7-9-1 Aile soyadõ
7-9-2 Evlilik soyadõ

8- AD
8-1 Babanõn adõ
8-1-1 Kocanõn babasõnõn adõ
8-1-2 Kadõnõn babasõnõn adõ
8-2 Ananõn adõ
8-2-1 Kocanõn anasõnõn adõ
8-2-2 Kadõnõn anasõnõn adõ
8-3 Çocuğun adõ
8-4 Evlat edinenin adõ
8-5 Evlat edinenin eşinin adõ
8-5-1 Kocanõn adõ
8-5-2 Kadõnõn adõ
8-5-3 Son eşin adõ
8-5-3-1 Ölünün son eşinin adõ
8-6 Ölünün adõ
8-6-1 Ölünün babasõnõn adõ
8-6-2 Ölünün anasõnõn adõ
8-7 Adlar ve vatandaşlõk
8-7-1 Vatandaşlõğõn kazanõlmasõndan önceki ad
8-7-2 Vatandaşlõğõn kazanõlmasõndan sonraki ad
8-7-3 Vatandaşlõğõn kaybõndan sonraki ad

9- KAYITLARIN BELİRTİLMESİ VE TARİHLER
9-1 Dayanak
9-1-1 Doğum tutanağõnõn dayanağõ
9-1-1-1 Babanõn doğum tutanağõnõn dayanağõ
9-1-1-2 Ananõn doğum tutanağõnõn dayanağõ
9-1-1-3 Doğum kütüğünün dayanağõ
9-1-2 Evlenme belgesi dayanağõ
9-1-2-1 Medeni evlenme belgesi dayanağõ
9-1-2-2 Dini evlenme belgesi dayanağõ
9-1-2-3 Yabancõ ülkede akdedilen evlenme belgesinin dayanağõ
9-1-2-4 Evlenme özel kütüğünün dayanağõ
9-1-3 Ölüm belgesinin dayanağõ
9-1-3-1 Ölüm özel kütüğünün dayanağõ
9-2 Numara
9-2-1 Kanun numarasõ
9-2-1-1 Kanun maddesinin numarasõ
9-2-2 Belgenin numarasõ
9-2-3 Kararõn numarasõ
9-2-4 Doğum yeri mahkemesi kalemindeki kayõt numarasõ
9-2-5 Kimlik numarasõ
9-2-6 Akid numarasõ
9-2-7 Kütük numarasõ
9-2-7-1 Aile kütüğü numarasõ
9-2-7-2 Kütük sayfa numarasõ
9-3 Ahvali şahsiye belgesinin tasdiki
9-3-1 İmza
9-3-2 Pul
9-3-3 Mühür
9-4 Tarih ve diğer bilgiler
9-4-1 Yõl
9-4-2 Ay
9-4-3 Gün
9-4-4 Saat
9-4-5 Dakika
9-4-6 Kanunun tarihi
9-4-7 Dilekçe tarihi
9-4-8 Noter senedi tarihi
9-4-9 Akid tarihi
9-5 Nüfus cüzdanõnõn tarihi
9-5-1 Belgenin kayõt tarihi
9-5-2 Belgenin veriliş tarihi
9-5-3 Beyan tarihi
9-5-3-1 Nüfus memuru huzurunda yapõlan beyan tarihi
9-5-4 Şerhin kayõt tarihi
9-5-5 Tescil tarihi
9-5-5-1 Belgenin tescil tarihi
9-5-5-2 Yargõ kararõnõn tescil tarihi
9-6 Mahkeme kararõnõn tarihi
9-6-1 Hukuk mahkemesi kararõ tarihi
9-6-2 Dini mahkeme karari tarihi
9-6-3 Karar kesinleşme tarihi
9-6-4 Tenfiz kararõ tarihi
9-7 Doğum tarihi
9-7-1 Babanõn doğum tarihi
9-7-2 Ananõn doğum tarihi
9-7-3 Çocuğun doğum tarihi
9-7-3-1 Çocuğun yaşõ
9-7-4 Kocanõn doğum tarihi
9-7-5 Kadõnõn doğum tarihi
9-7-6 Ölünün doğum tarihi
9-8 Evlenme tarihi
9-8-l Evlenme akdi tarihi
9-9 Ölüm tarihi
9-9-1 Ölüme karine tarihi
9-9-2 Kocanõn ölüm tarihi
9-9-3 Kadõnõn ölüm tarihi

BağlantılarDüzenle